Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2009:BK4844

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
23-11-2009
Datum publicatie
16-12-2009
Zaaknummer
348325 - KG ZA 09-1276
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Enkele jaren geleden heeft het Nederlandse Rode Kruis (NRK) het plan opgevat om de structuur van één hoofdvereniging met daaronder zelfstandige afdelingen en districten te hervormen. Op 11 april 2008 heeft het NRK het Eindvoorstel Samen 1 aan alle afdelingen en districten toegezonden. In het eindvoorstel is gekozen voor een structuur van één landelijke vereniging met natuurlijke personen als leden, hetgeen bereikt dient te worden door een juridische fusie tussen het NRK en alle plaatselijke afdelingen en districten, waarbij de plaatselijke afdelingen en districten (de verdwijnende rechtspersonen) zouden opgaan in het NRK (de verkrijgende rechtspersoon). De datum voor de beoogde fusie is 1 januari 2010. Bij brief van 23 juni 2009 heeft de Afdeling Haarlem het NRK bericht niet met het NRK te zullen fuseren. Het geschil tussen de Afdeling Haarlem c.s. en het NRK dat in dit kort geding aan de orde is, houdt verband met dit besluit. Het geschil valt uiteen in drie onderwerpen: de geversbestanden van Afdeling Haarlem c.s., het lidmaatschap van Afdeling Haarlem c.s. na de (beoogde) fusie en de rechtmatigheid van de op 4 september 2009 door het NRK aan de leden van Afdeling Haarlem c.s. gezonden brief.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 23 november 2009,

gewezen in de zaak met zaak- / rolnummer: 348325 / KG ZA 09-1276 van:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Afdeling Haarlem en omstreken van het Nederlandse Rode Kruis,

gevestigd te Haarlem,

2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Afdeling Haarlemmermeer van het Nederlandse Rode Kruis,

gevestigd te Vijfhuizen,

3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Afdeling Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis,

gevestigd te Zandvoort,

eisers,

advocaat mr. J. van der Steenhoven te Amsterdam,

tegen:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Het Nederlandse Rode Kruis,

gevestigd te Den Haag,

gedaagde,

advocaat mr. M.M. Janssen te Amsterdam.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘Afdeling Haarlem’, ‘Afdeling Haarlemmermeer’, ‘Afdeling Zandvoort’ en ‘het NRK’. Eisers worden hierna gezamenlijk ook aangeduid als ‘Afdeling Haarlem c.s.’ (enkelvoud).

1. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 11 november 2009 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1. In 1863 is het Internationale Rode Kruis ontstaan, nadat een aantal Europese landen had besloten om verenigingen van vrijwillige hulpverleners op te richten en daarbij als kenteken een rood kruis op een wit vlak te gebruiken.

1.2. Afdeling Haarlem, Afdeling Haarlemmermeer en Afdeling Zandvoort zijn opgericht in respectievelijk 1868, 1945 en 1935. Hun leden zijn natuurlijke personen.

1.3. Het NRK is in 1867 bij Koninklijk Besluit opgericht. Op grond van het Koninklijk Besluit van 22 december 1998 mag het NRK in Nederland het rodekruisembleem gebruiken.

1.4. Het NRK is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, waarvan alle leden – ook wel afdelingen of districten genoemd – rechtspersonen zijn. Afdeling Haarlem c.s. is lid van het NRK.

1.5. Sinds 2004 wordt (een deel van) de inning van donaties, contributies en overige bijdragen van (onder meer) de leden van de afdelingen centraal door het NRK ten behoeve van de afdelingen geïnd. De bijdragen worden vervolgens onder inhouding van een bijdrage aan de afdelingen afgedragen. Het NRK stelt maandelijks rapportages op die ofwel per

e-mail aan de afdelingen worden gezonden ofwel kunnen worden ingezien op de server van het NRK.

1.6. De huidige structuur van het NRK is vastgelegd in de statuten d.d. 18 december 1998 (hierna: de Statuten). De Statuten zijn bij besluit van 3 december 1998 door de Kroon goedgekeurd. In de Statuten staat, voor zover thans relevant, onder meer vermeld:

“(..)

Leden

Artikel 9

(..)

9.2 Leden van het Rode Kruis kunnen alleen zijn volledige rechtsbevoegdheid bezittende verenigingen.

(..)

Einde van het lidmaatschap

Artikel 12

12.1 Het lidmaatschap van een lid (plaatselijke afdeling) van het Rode Kruis eindigt:

(..)

c. door opzegging door het Rode Kruis. Deze kan geschieden wanneer het lid (plaatselijke afdeling) heeft opgehouden aan vereisten voor het lidmaatschap, bij deze statuten gesteld, te voldoen, wanneer het lid (plaatselijke afdeling) zijn verplichtingen jegens het Rode Kruis niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs niet van het Rode Kruis kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

(..)

12.3 Opzegging van het lidmaatschap door het Rode Kruis geschiedt door het bestuur.

(..)

Artikel 43. Statutenwijziging

43.1 In deze statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering van het Rode Kruis, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

(..)

43.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste een zodanig aantal stemgerechtigde afgevaardigden is vertegenwoordigd als is gerechtigd tot het uitbrengen van twee derde gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige algemene ledenvergadering van het Rode Kruis kan worden uitgebracht. (..)”

1.7. Enkele jaren geleden heeft het NRK het plan opgevat om de structuur van één hoofdvereniging met daaronder zelfstandige afdelingen en districten te hervormen. Dit plan is ‘Samen 1’ genoemd. In dit kader is een stuurgroep opgericht (hierna: de Stuurgroep Samen 1), die overleg heeft gevoerd met verschillende plaatselijke afdelingen en districten.

1.8. Op 11 april 2008 heeft het NRK het Eindvoorstel Samen 1 d.d. 10 april 2008 aan alle afdelingen en districten toegezonden. In het eindvoorstel Samen 1 is gekozen voor een structuur van één landelijke vereniging met natuurlijke personen als leden, hetgeen bereikt dient te worden door een juridische fusie tussen het NRK en alle plaatselijke afdelingen en districten, waarbij de plaatselijke afdelingen en districten (de verdwijnende rechtspersonen) zouden opgaan in het NRK (de verkrijgende rechtspersoon). De datum voor de beoogde fusie is 1 januari 2010.

1.9. In april 2008 heeft Afdeling Haarlem, mede namens een aantal andere afdelingen, een alternatief voorstel voor Samen 1 verzonden naar de besturen van alle afdelingen en districten van het NRK.

1.10. Het eindvoorstel Samen 1 is door het landelijk bestuur van het NRK aan de algemene ledenvergadering (hierna: AV) van 7 juni 2008 voorgelegd. Tijdens de AV heeft Afdeling Haarlem een amendement ingediend, met een door haar opgesteld alternatief voorstel. Het amendement van Afdeling Haarlem is in de AV van 7 juni 2008 verworpen. Het eindvoorstel Samen 1 is, met 123 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 3 blanco stemmen, aangenomen.

1.11. Tijdens de AV van 13 december 2008 is over de met de voorgenomen fusie samenhangende statutenwijziging gestemd. De AV heeft bij acclamatie ingestemd met de nieuwe statuten van de fusievereniging (hierna: de Fusiestatuten).

1.12. In de Fusiestatuten staat, voor zover thans van belang, onder meer vermeld:

“(..)

Artikel 8 – Leden

(..)

2. Als lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen (..)

4. In het Algemeen Reglement worden nadere regels gesteld over de aanmelding en toelating van leden.

(..)

Artikel 13 – Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van een lid eindigt door:

(..)

c. schriftelijke opzegging door het Rode Kruis;

(..)

3. De opzegging door het Rode Kruis geschiedt door het Verenigingsbestuur. Het Rode Kruis kan opzeggen indien:

a. het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen;

b. het lid zijn verplichtingen jegens het Rode Kruis niet nakomt, of anderszins de belangen van het Rode Kruis of zijn organen schaadt;

c. redelijkerwijs van het Rode Kruis niet kan worden gevergd het lidmaatschap van dat lid te laten voortduren.

4. a. Opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende verenigingsjaar.

b. In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, als van het Rode Kruis of van het lid in redelijkheid niet kan worden gevergd het lidmaatschap nog langer te laten voortduren.

(..)

5. a. Van een besluit tot opzegging door het Rode Kruis ontvangt het lid een schriftelijke kennisgeving, met opgaaf van redenen.

b. Het lid kan binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep aantekenen bij het GBK-College.

Artikel 43 – GBK-College

1. Er is een college voor geschillen, beroepen en klachten, het GBK-College.

2. Het GBK-College neemt kennis van door leden of organen van het Rode Kruis aanhangig gemaakte:

(..)

d. beroepen op grond van artikel 13 lid 5 onder b (..)

4. Het GBK-College benoemt uit zijn midden een Geschillencommissie die een aanhangig gemaakt geschil, beroep of klacht zal onderzoeken teneinde uitspraak te doen bij wijze van bindend advies.

(..)”

1.13. Bij brief van 23 juni 2009 heeft Afdeling Haarlem het NRK bericht niet met het NRK te zullen fuseren en verzocht om het verstrekken van de (adres)gegevens van haar leden, donateurs en vrijwilligers (hierna de geversbestanden).

1.14. Het fusievoorstel is met bijbehorende stukken in juli 2009 bij de kamers van koophandel ter inzage gelegd conform het bepaalde in artikel 2:314 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Er is geen verzet aangetekend gedurende de verzettermijn.

1.15. Bij brief van 28 augustus 2009 heeft het NRK aan Afdeling Haarlem bericht dat het NRK bereid is de gevraagde geversbestanden te verstrekken, onder de voorwaarde dat wordt verklaard dat de gegevens na 1 januari 2010 niet zullen worden gebruikt op zodanige wijze, dat het vermoeden kan ontstaan van verbondenheid tussen de afdeling en het NRK. In de brief staat verder vermeld dat de consequentie van het niet mee fuseren is dat Afdeling Haarlem c.s. niet langer lid is van het NRK en dat het verboden is om de naam, het logo en het embleem van het NRK te gebruiken.

1.16. Op 4 september 2009 heeft het NRK een brief aan de leden van de Afdeling Haarlem c.s. gezonden met de volgende inhoud:

“(..)

Betreft: behoud uw lidmaatschap van het Nederlandse Rode Kruis

(..)

Als lid van het Nederlandse Rode Kruis bent u na uw aanmelding met name op basis van uw adresgegevens ingedeeld bij een van de lokale afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis in uw regio.

Op 1 januari a.s. zal de landelijke vereniging van het Nederlandse Rode Kruis fuseren met de lokale afdelingen. Vanaf die datum zal nog slechts één Rode Kruis vereniging in Nederland bestaan.

(..)

De afdeling waarbij u bent ingedeeld heeft besloten per 1 januari a.s. niet mee te gaan in de fusie. Als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis heb ik nog een laatste oproep aan het bestuur van uw afdeling gedaan om toch mee te gaan in het fusietraject. Wanneer uw afdeling alsnog besluit mee te fuseren, wordt uw lidmaatschap van het Nederlandse Rode Kruis automatisch gecontinueerd.

Wanneer uw afdeling bij haar standpunt blijft om niet mee te fuseren is zij na 1 januari 2010 niet langer verbonden zijn aan het Nederlandse Rode Kruise en kan zij geen activiteiten meer verrichten onder de vlag van het Nederlandse Rode Kruis. Door uw bijdrage gewoon te blijven betalen wordt u in dat geval lid van het Nederlandse Rode Kruis. Of u dan ook lid wilt blijven van de lokale afdeling, staat u vanzelfsprekend vrij.

(..)”

1.17. Op 19 oktober 2009 heeft het NRK aan Afdeling Haarlem een maandrapportage over de maand september en een actuele ledenlijst over de maand oktober 2009 toegezonden. Op deze lijst staan onder meer vermeld de naam en adresgegevens, de relatiestatus (lid of donateur), het rekeningnummer, het product (contributie of collecte) en de betaalwijze (incasso of acceptgiro).

1.18. Op 12 december 2009 staat het fusiebesluit geagendeerd voor de AV.

2. De vorderingen, de gronden daarvoor en het verweer

2.1. Afdeling Haarlem c.s. vordert – zakelijk weergegeven – het NRK op straffe van een dwangsom:

I. te bevelen om de geversbestanden af te geven;

II. te bevelen om aan al diegenen die de brief van het NRK van 4 september 2009 hebben ontvangen een brief met de in de dagvaarding vermelde tekst te verzenden;

III. te verbieden om het lidmaatschap van Afdeling Haarlem c.s. op te zeggen, althans uitvoering te geven aan enig besluit tot opzegging voordat de algemene vergadering van het NRK daarop heeft beslist en voordat (vervolgens) deze rechtbank op een vordering tot vernietiging van een zodanig besluit bij vonnis heeft beslist.

2.2. Daartoe voert Afdeling Haarlem c.s. – samengevat – het volgende aan.

De geversbestanden betreft alle informatie van de leden van Afdeling Haarlem c.s. Deze informatie komt Afdeling Haarlem c.s. toe en dient derhalve te worden afgegeven. Het NRK heeft weliswaar enkele lijsten verstrekt, maar die informatie is onvolledig. Informatie over bijvoorbeeld de betalingsfrequentie of betaalwijze ontbreekt.

Een juridische fusie kan alleen vrijwillig tot stand komen. Anders dan het NRK suggereert, bestaat er vanuit het Internationale Rode Kruis of (internationale) regelgeving geen plicht om tot één rechtspersoon te komen. Doordat Afdeling Haarlem c.s. met de beoogde fusie niet heeft ingestemd, blijft zij ook na 1 januari 2010 lid van het NRK. Dit betekent dat er na de fusie zowel natuurlijke personen als rechtspersonen lid van het NRK zijn. Voor zover het NRK over zou gaan tot het opzeggen van het lidmaatschap van Afdeling Haarlem c.s. is dit in strijd met de wet en de redelijkheid en billijkheid, aangezien er niet op die manier tot een fusie gedwongen kan worden.

De brief van het NRK van 4 september 2009 aan de leden van Afdeling Haarlem c.s. is onrechtmatig jegens Afdeling Haarlem c.s. In de zonder enig overleg verzonden brief wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de leden van de afdelingen door betaling van de contributie lid worden van het NRK en dat Afdeling Haarlem, door niet mee te fuseren, na 1 januari 2010 niet langer lid van het NRK zal zijn. De inhoud van de brief is onjuist en in strijd met de door een vereniging en haar organen jegens de leden in acht te nemen zorgvuldigheid.

2.3. Het NRK voert gemotiveerd verweer, dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

3. De beoordeling van het geschil

3.1. Het geschil tussen partijen valt uiteen in drie onderwerpen: de geversbestanden van Afdeling Haarlem c.s., het lidmaatschap van Afdeling Haarlem c.s. na de (beoogde) fusie en de rechtmatigheid van de aan de leden van Afdeling Haarlem c.s. gezonden brief.

3.2. Ten aanzien van de geversbestanden heeft het NRK betoogd dat zij alle bij haar beschikbare informatie met betrekking tot leden reeds aan Afdeling Haarlem c.s. heeft verstrekt en dat zij bereid is, voor zover er nog administratieve gegevens van leden zouden ontbreken, die alsnog te verstrekken. Afdeling Haarlem c.s. heeft tegenover dat betoog onvoldoende aannemelijk gemaakt welke gegevens uit de administratie van het NRK (nog) niet aan haar verstrekt zijn. Onder die omstandigheden bestaat er geen belang meer bij toewijzing van het gevorderde. Het gevorderde onder I zal daarom worden afgewezen.

3.3. Vervolgens zal worden beoordeeld of er gronden bestaan voor een (tijdelijk) opzegverbod ter zake van Afdeling Haarlem c.s. In december 2009 zal het fusiebesluit aan de AV worden voorgelegd. Een positief besluit zal ertoe leiden dat per 1 januari 2010 de fusie gerealiseerd wordt tussen NRK enerzijds en de aan de fusie deelnemende afdelingen en districten anderzijds. Vanaf dan zullen de Fusiestatuten gelden. Op grond van de Fusiestatuten kunnen alleen natuurlijke personen lid zijn. De fusie als zodanig maakt echter – zo wordt ook door het NRK erkend – geen einde aan het lidmaatschap van Afdeling Haarlem c.s. Er is in de Fusiestatuten immers niet voorzien in een automatisch einde van het lidmaatschap van rechtspersoonlijkheid bezittende leden. Hiervoor is derhalve, gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Fusiestatuten, een nadere opzeggingshandeling vereist. Het NRK heeft betoogd dat Afdeling Haarlem c.s. niet gehouden is tot deelname aan de fusie, maar dat dit wel tot consequentie heeft dat zij niet langer lid kan zijn van het NRK.

3.4. Een eventuele opzegging met een beroep op de nieuwe statuten – op grond van het bezitten van rechtspersoonlijkheid – kan pas gerealiseerd worden na de fusiedatum. Er kan niet bij voorbaat reeds een verbod tot opzegging worden opgelegd. Dit is een te verstrekkende maatregel in kort geding. Vervolgens kan de rechtmatigheid van een dergelijke opzegging voorgelegd worden aan het GBK-College en/of de rechter, althans kan het bindend advies van het GBK-College aan de rechter voorgelegd worden. Gelet op de ingrijpende gevolgen van een dergelijke opzegging bestaat er aanleiding om bij wijze van voorlopige maatregel te bepalen dat geen uitvoering mag worden gegeven aan een dergelijke opzegging, hangende een procedure bij het GBK-College of bij de rechter. Daarbij is van belang dat niet is gebleken van enige internationale verplichting tot herstructurering. Aangezien voorkomen dient te worden dat een dergelijke periode in tijd onbegrensd is, zal aan het instellen van een dergelijke procedure een termijn verbonden worden.

3.5. Het voorgaande neemt niet weg dat aan de beoogde fusie een uitvoerig inspraak- en besluitvormingsproces is voorafgegaan en dat het standpunt van Afdeling Haarlem c.s. kennelijk niet de meerderheid heeft binnen het NRK. De fusie tussen het NRK en de overige afdelingen kan Afdeling Haarlem c.s. in beginsel niet tegengaan. Dit roept de – in dit kort geding overigens niet aan de orde zijnde – vraag op of, daargelaten de onderliggende redenen, de door Afdeling Haarlem c.s. beoogde uitzonderingspositie het doel van het Rode Kruis in het algemeen dient, nu de overgrote meerderheid van de afdelingen de beoogde fusie ondersteunt.

3.6. Ten slotte dient te worden beoordeeld of de aan de leden van Afdeling Haarlem c.s. verzonden brief onrechtmatig is jegens Afdeling Haarlem c.s. De beantwoording van deze vraag ligt in het spanningsveld tussen het recht op vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht op bescherming van de eer en goede naam anderzijds. Daarbij is van belang dat van onrechtmatigheid onder omstandigheden niet alleen sprake kan zijn indien de in de brief vermelde mededelingen onjuist zijn, maar ook als deze door onvolledigheid misleidend zijn.

3.7. Het NRK heeft de onrechtmatigheid van de brief betwist en heeft zich op het standpunt gesteld dat het wel vaker zelfstandig berichten aan leden van de afdelingen zendt en dat de brief een informatief karakter heeft.

3.8. Het NRK heeft niet weersproken dat alle uitingen richting de leden door hem namens de afdelingen worden verzonden. Het NRK staat niet in een rechtstreekse relatie tot de leden van de afdelingen en beschikt alleen over de adresgegevens dankzij de afdelingen. Dit brengt mee dat het NRK op zorgvuldige wijze met deze adresgegevens dient om te gaan. Terughoudendheid is voor het NRK temeer geboden, nu het NRK als landelijke organisatie het gezicht van het Rode Kruis is en hiervoor publieke taken uitvoert. Voor leden zal bovendien het onderscheid tussen het NRK en de afdelingen mogelijk niet altijd helder zijn. Aan zijn uitingen komt daardoor enig extra gezag toe, hetgeen hogere zorgvuldigheidseisen meebrengt.

3.9. In de brief staat vermeld dat Afdeling Haarlem, door niet mee te fuseren, na 1 januari 2010 niet langer lid van het NRK zal zijn. In de brief ontbreekt de nuancering dat het lidmaatschap van Afdeling Haarlem c.s., ook in de visie van het NRK, pas eindigt na opzegging. Daarnaast staat in de brief opgenomen dat de leden van de afdelingen door betaling van de contributie lid worden van het NRK, nadat gesuggereerd is dat bij niet deelname aan de fusie van de Afdeling Haarlem c.s. het lidmaatschap van de geadresseerde van het NRK niet automatisch gecontinueerd wordt. Deze opmerking, mede in samenhang bezien met het briefonderwerp “behoud uw lidmaatschap van het Nederlandse Rode Kruis”, gaat eraan voorbij dat de geadresseerde alleen lid is van de afdeling en dat automatisch blijft, terwijl deze brief ook gezien moet worden als een oproep om van het NRK lid te worden. Het op deze wijze – zonder voorafgaand overleg en op basis van een onjuiste stellingname en suggestie – gebruikmaken van de adresbestanden van Afdeling Haarlem c.s. is niet in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de afdelingen de adresgegevens aan het NRK hebben verstrekt. Het NRK maakt misbruik van die adresgegevens ten behoeve van eigen ledenwerving.

3.10. Tegen deze achtergrond wordt de brief onzorgvuldig en onrechtmatig jegens Afdeling Haarlem c.s. geacht. Dit rechtvaardigt, mede gelet op het schadebeperkende karakter ervan, een rectificatie. De gevorderde tekst, waartegen het NRK geen specifiek verweer heeft gevoerd, komt, op de wijze als hierna vermeld, voor toewijzing in aanmerking. Dit leidt tot de slotsom dat de vordering onder II voor toewijzing in aanmerking komt.

3.11. Oplegging van een dwangsom, als stimulans tot nakoming van de te geven beslissing, is aangewezen. De op te leggen dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Voorts zal er worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

3.12. Het NRK zal, als de (overwegend) in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- bepaalt dat aan een eventuele opzegging door het NRK van het lidmaatschap van Afdeling Haarlem c.s. geen uitvoering mag worden gegeven, totdat ofwel het GBK-College hierover – na een tijdig ingesteld beroep – bij wijze van bindend advies heeft geoordeeld, ofwel de rechter in eerste aanleg over de opzegging, althans het bindend advies, heeft geoordeeld, onder de voorwaarde dat een dergelijke procedure binnen vier weken na de opzegging, respectievelijk binnen vier weken na het bindend advies, wordt ingesteld;

- veroordeelt het NRK om binnen 48 uur na de betekening van dit vonnis aan al diegenen, aan wie de brief van het NRK van 4 september 2009 is gezonden, een brief te zenden met de volgende tekst:

“Op 4 september 2009 hebben wij u een brief gestuurd met onder meer de volgende passage:

“Wanneer uw afdeling bij haar standpunt blijft om niet mee te fuseren is zij na 1 januari 2010 niet langer verbonden zijn aan het Nederlandse Rode Kruise en kan zij geen activiteiten meer verrichten onder de vlag van het Nederlandse Rode Kruis. Door uw bijdrage gewoon te blijven betalen wordt u in dat geval lid van het Nederlandse Rode Kruis. Of u dan ook lid wilt blijven van de lokale afdeling, staat u vanzelfsprekend vrij.”

Bij vonnis van 23 november 2009 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage geoordeeld dat de verzending van deze brief met voormelde passage jegens de afdelingen Haarlem e.o., Haarlemmermeer en Zandvoort van het Nederlandse Rode Kruis onrechtmatig is. U blijft lid van de afdeling waarvan u thans lid bent.”

- bepaalt dat het NRK na de betekening van dit vonnis een dwangsom verbeurt van

€ 1.000,-- per dag dat niet of niet volledig aan voormelde veroordeling is voldaan, met een maximum van € 50.000,--;

- bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 3.11 is vermeld;

- veroordeelt het NRK in de kosten van dit geding, tot dusver aan de zijde van Afdeling Haarlem c.s. begroot op € 1.163,98, waarvan € 816,-- aan salaris advocaat, € 262,-- aan griffierecht en € 85,98 aan dagvaardingskosten;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Paris en in het openbaar uitgesproken op 23 november 2009.

cb