Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ4900

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
12-08-2009
Datum publicatie
17-08-2009
Zaaknummer
257105 / HA ZA 06-88
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eisers zijn niet geslaagd te bewijzen dat zij producent zijn van de film Kaal. Evenmin slaagt bewijsopdracht dat gedaagde in zijn bedrijf dvd's van genoemde film met Franse ondertitels heeft verkocht of verhuurd. Vorderingen worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 257105 / HA ZA 06-88

Vonnis van 12 augustus 2009

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

DHARMA PRODUCTIONS PRIVATE LTD.,

gevestigd te Mumbai, India,

2. [A.],

handelende onder de naam Etnolife Diensten te Rotterdam,

met gekozen woonplaats Dordrecht,

eisers,

advocaat mr. M.P.V. den Engelsman te Rotterdam,

tegen

1. [B.] V.O.F.,

handelende onder de naam Binder videotheek,

gevestigd te 's-Gravenhage, en haar vennoten:

2. [B. 1],

wonende te [plaats],

3. [B. 2],

wonende te [plaats],

gedaagden,

advocaat mr. E.J.W.F. Deen te 's-Gravenhage,

4. [C.],

handelende onder de naam [C.] Music India - Music Bank,

wonende te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Dharma, [A.], [B 1] (gedaagden 1, 2 en 3 gezamenlijk) en [C.] genoemd worden.

De zaak is voor [C.] behandeld door mr. W.A.J. Hoorneman en mr. N.C. Voortman, advocaten te Utrecht.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 24 oktober 2007 en de daarin vermelde processtukken;

- de brief van Dharma en [A.] van 6 november 2007 met producties;

- de processen-verbaal van de gehouden getuigenverhoren op 12 december 2007, 14 april 2008, 9 juni 2008 en 10 juli 2008;

- de brief van Dharma en [A.] van 13 juni 2008 met producties;

- de conclusie na enquête van [B 1] met twee producties;

- de conclusie na enquête van [C.];

- de conclusie na enquête van Dharma en [A.], waarin tevens de eis wordt gewijzigd, met producties;

- de akten van [B 1] en van [C.], beide van 8 oktober 2008.

Dharma en [A.] hebben na het tussenvonnis de daarin onder 3.14 en 3.18 bedoelde dvd's ter griffie gedeponeerd en ook een exemplaar van de met toestemming van Dharma op de markt gebrachte dvd. Bij gelegenheid van het getuigenverhoor op 14 april 2008 heeft [B 1] eveneens een dvd van de film gedeponeerd.

Vonnis is nader bepaald op heden.

De nadere beoordeling

in de zaak tegen [B 1]:

Aan Dharma en [A.] is opgedragen bewijs te leveren (onder meer) van de stelling dat Dharma producent van de film Kaal is. Dharma en [A.] hebben ter voldoening aan de bewijsopdracht de volgende stukken in het geding gebracht:

a. een email van Dharma aan [A.] van 17 augustus 2005, 11:20 uur (productie II bij de brief van 6 november 2007);

b. een email van Dharma aan [A.] van 17 augustus 2005, 12:08 uur (productie IIa bij de brief van 6 november 2007);

c. een verklaring van Dharma van 22 juli 2005 (productie IIb bij de brief van 6 november 2007);

d. een tweetal licentie-overeenkomsten tussen Dharma en [A.], beide gedateerd 18 april 2005 (productie IIc en IId bij de brief van 6 november 2007)

e. prints van pagina's van de websites www.indianfeelings.com, www.imdb.com en www.planetbollywood.com (overgelegd bij de brief van 13 juni 2008 en één pagina overgelegd als productie bij de conclusie na enquête).

Dharma en [A.] hebben verder als getuigen laten horen [A.] zelf, [getuige D.], [getuige E.], [getuige F.] en [getuige G.]

De rechtbank stelt voorop dat op de cover van de door Dharma en [A.] als origineel overgelegde film is vermeld dat de film is geproduceerd door [P.] en [Q.]. De cover vermeldt verder nog Yash Raj Films, zonder verdere aanduiding. De naam van Dharma komt op de cover niet voor.

Voor zover uit de documenten a, b, c en d al zou moeten blijken dat Dharma producent van de film is, voegt dat niets toe aan haar in deze procedure ingenomen standpunt. De twee licentie-overeenkomsten vermelden onder de definitie van het begrip 'Said Film' overigens eveneens dat Kaal zou zijn geproduceerd door [P.] en [Q.].

De genoemde websites vermelden alle als producer [P.] en [Q.] of alleen [P.]. Op imdb.com is Dharma Productions vermeld bij de bespreking van de film onder het kopje 'Additional Details', zonder verdere vermelding. Op een andere plaats op imdb.com, bij informatie over Dharma Productions, wordt Kaal wél als productie van Dharma vermeld. In een bespreking van de film op planetbollywood merkt de auteur op 'Kaal is Dharma Productions' biggest failure'. Voor al deze sites geldt dat, daargelaten dat de informatie niet eenduidig is en voornamelijk in de richting wijst van [P.] en [Q.], de bron van de informatie en de betrouwbaarheid van de bron geheel onduidelijk is.

Van de door Dharma en [A.] voorgebrachte getuigen hebben alleen [A.] zelf en [getuige G.] iets verklaard over de producent van de film. De verklaring van [A.] (overigens aan te merken als partijgetuige in zijn eigen procedure tegen [B 1] en [C.]) houdt in dat hij weet dat Dharma de producent van de film is omdat zij in India een bekende filmproducent zou zijn. Deze redengeving is uiteraard weinig overtuigend. Geconfronteerd met de vermelding van [P.] en [Q.] op de cover van de dvd verklaart [A.] dat [Q.] eigenaar is van Dharma. [getuige G.] meent eveneens te weten dat Dharma de producent van de film is omdat dit op de originele dvd vermeld zou zijn. Zoals hiervoor geconstateerd, is dat laatste niet het geval.

Gezien het voorgaande blijft het voor de rechtbank onduidelijk door wie de film is geproduceerd. Mogelijk is de film feitelijk geproduceerd door [P.] en [Q.], maar zijn deze activiteiten ingebracht in Dharma. Dit blijkt echter niet en is door Dharma en [A.] ook niet gesteld en toegelicht. Dharma en [A.] zijn dus niet in geslaagd het van hen gevraagde bewijs te leveren. De vorderingen tegen [B 1] dienen te worden afgewezen, ongeacht de vraag of [B 1] door verkoop van kopieën van de film inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt, omdat niet kan worden vastgesteld dat het auteursrecht aan Dharma toekomt. Dharma en [A.] worden als de in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld in de proceskosten. Gelet op het tijdstip van dagvaarding - 6 december 2005 - worden deze begroot aan de hand van het liquidatietarief.

in de zaak tegen [C.]:

In deze zaak is niet bestreden dat Dharma rechthebbende op het auteursrecht is, zodat daarvan in de procedure tegen [C.] moet worden uitgegaan. Wel is aan Dharma en [A.] opgedragen te bewijzen dat [C.] in zijn bedrijf in Den Haag dvd's van de film Kaal met Franse ondertiteling heeft verkocht of verhuurd. In dit verband is van belang dat [C.], na aanvankelijk een ander standpunt te hebben ingenomen, in de conclusie van dupliek niet langer had bestreden dat Dharma nooit toestemming heeft gegeven voor een Franse bewerking van de film (zie het tussenvonnis onder 3.19). De bewijsopdracht is daarom beperkt tot de stelling dat [C.] dergelijke dvd's heeft verkocht of verhuurd.

Ook in dit bewijs zijn Dharma en [A.] niet geslaagd. De rechtbank heeft allereerst kunnen vaststellen dat de dvd, die zou zijn gekocht in de videotheek van [C.], geen Franse ondertiteling heeft. De enige getuige die op dit punt iets relevants heeft verklaard, [A.] zelf, bevestigt dat de dvd geen Franse ondertiteling heeft. Zijn opmerking dat op de dvd is vermeld 'French subtitles' ziet op de dvd die zou zijn gekocht in de videotheek van [B 1]. De door Dharma en [A.] overgelegde documenten zijn voor dit bewijs niet relevant.

In hun conclusie na enquête hebben Dharma en [A.] hun vordering in zoverre vermeerderd dat zij de vordering tot vergoeding van schade hebben verhoogd van € 45.000 naar € 61.035,30. Daarnaast stellen zij zich nu, na de getuigenverhoren, naar de rechtbank begrijpt op het standpunt dat [C.] 'illegale' dvd's van de film heeft verkocht, ongeacht of die zijn voorzien van Franse ondertiteling of niet. Deze nieuwe stelling moet worden aangemerkt als wijziging van de grondslag van de eis.

[C.] heeft zich verzet tegen de eisvermeerdering, maar niet tegen de wijziging van de grondslag van de eis. De eiswijziging moet echter ambtshalve buiten beschouwing gelaten worden om de navolgende redenen.

Het standpunt van Dharma en [A.] is steeds geweest dat inbreuk wordt gemaakt door de verkoop van dvd's met Franse ondertiteling zodat de discussie tussen partijen en het onderzoek van de rechtbank niet gericht zijn geweest op mogelijk andere kopieën van de film Kaal die door [C.] zijn verkocht. Met betrekking tot deze andere kopieën kan standpunt van [C.] anders liggen dan met betrekking tot kopieën van de film met Franse ondertiteling.

De vraag rijst of [C.] de wijziging van de grondslag heeft moeten onderkennen en voldoende in de gelegenheid is geweest daarop vervolgens te reageren. Dharma en [A.] hebben in hun conclusie na enquête namelijk niet expliciet aangegeven dat zij zich thans op nieuwe stellingen willen beroepen en/of dat zij de grondslag van hun eis willen wijzigen. Daarnaast is de vraag of deze nieuwe, maar door [C.] evenzeer bestreden stelling op grond van het nu voorhanden zijnde bewijsmateriaal bewezen kan worden geacht. In ieder geval zou toelating van de wijziging op zijn minst met zich meebrengen dat [C.] - gezien zijn bewijsaanbod - opnieuw in de gelegenheid moet worden gesteld tegenbewijs te leveren. Die gang van zaken zou strijdig zijn met de eisen van een goede procesorde.

De vordering tegen [C.] dient dus eveneens te worden afgewezen met veroordeling van Dharma en [A.] in de proceskosten.

De beslissing

De rechtbank:

wijst de vorderingen tegen [B 1] en [C.] af;

veroordeelt Dharma en [A.] in de proceskosten, aan de zijde van [B 1] tot dit vonnis begroot op € 1363,20 aan verschotten (€ 1345 griffierecht en € 18,20 aan getuigentaxen) en € 5364 aan salaris van de advocaat en aan de zijde van [C.] op € 1148 aan verschotten (griffierecht) en € 4470 aan salaris van de advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2009.