Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ4123

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
01-04-2009
Datum publicatie
29-07-2009
Zaaknummer
314296 / HA ZA 08-2106
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Heeft bank haar zorgplicht geschonden door gedaagde te dwingen een bedrijfspand voor een te laag bedrag te verkopen? Hierdoor heeft gedaagde een grotere restschuld dan wanneer hij het pand op een andere manier te gelde had kunnen maken, bijvoorbeeld door verhuur. De bank betwist haar zorgplicht te hebben geschonden, nu het ging om een opeisbare vordering.

De rechtbank bepaalt dat de vordering toewijsbaar is.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2009, 160
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 314296 / HA ZA 08-2106

Vonnis van 1 april 2009

in de zaak van

de coöperatie COÖPERATIEVE RABOBANK KATWIJK U.A.,

gevestigd te Katwijk,

eiseres,

advocaat mr. L.M. Bruins,

tegen

[gedaagde]

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. A.L.C.M. Oomen.

Partijen zullen hierna Rabobank en [gedaagde] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 juni 2008, met bijlagen;

- de conclusie van antwoord;

- het tussenvonnis van 15 oktober 2008, waarbij een comparitie van partijen is gelast.

het proces-verbaal van comparitie van 30 januari 2009, met de daarin vermelde stukken.

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

[gedaagde] is bestuurder en enig aandeelhouder van Rederij [naam van gedaagde] B.V.

Rederij [naam van gedaagde] B.V. en [A.] zijn vennoten van de vennootschap onder firma [A.] Blumenhandel V.O.F, gevestigd te [woonplaats].

2.2. Rabobank heeft aan de vennootschap onder firma [A.] Blumenhandel V.O.F., alsmede aan haar vennoten, hoofdelijk een financiering verstrekt in de vorm van rekening-courant. Op 25 juli 2007 bedroeg het debetsaldo van deze rekening-courant een bedrag van € 505.246,43.

2.3. Op deze financiering zijn van toepassing de "Algemene voorwaarden voor rekening-courant van de Rabobank" (hierna: de algemene voorwaarden). Hierin staat ondermeer de volgende bepaling:

Artikel 26:

Een kredietfaciliteit eindigt en het door de rekeninghouder verschuldigde debetsaldo is terstond en zonder opzegging, ingebrekestelling, of andere formaliteit opeisbaar:

a. wanneer de rekeninghouder:

- (...)

-failliet wordt verklaard.

(...)

2.4. [gedaagde] heeft zich op 7 februari 2006 in een onderhandse akte jegens Rabobank borg gesteld voor al hetgeen Rabobank van Rederij [naam van gedaagde] B.V. te vorderen heeft, tot een maximum bedrag van € 350.000,-. Als zekerheden voor deze borgtocht zijn gesteld een eerste recht van hypotheek ad € 100.000,- en een tweede recht van hypotheek ad € 200.000,- op het [bedrijfspand]

2.5. Op 25 juli 2007 zijn de vennootschap onder firma [A.] Blumenhandel V.O.F. en haar vennoten in staat van faillissement verklaard.

2.6. Het bedrijfspand is verkocht voor een bedrag van € 242.500,-. Na verrekening van met de verkoop gepaard gaande kosten heeft Rabobank uit de verkoopopbrengst een bedrag van € 241.265,06 mindering gebracht op de borgtochtverplichting van [gedaagde].

Het geschil

Rabobank vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van [gedaagde] tot betaling van € 108.734,94, vermeerderd met wettelijke rente over dat bedrag vanaf 20 juni 2008 tot aan de dag van algehele voldoening en de kosten van deze procedure, vermeerderd met de kosten van het beslag

3.2. Aan de vordering legt Rabobank het volgende ten grondslag. Door het faillissement had Rabobank op 25 juli 2007 een onmiddellijk opeisbare vordering van € 505.246,43 op Rederij [naam van gedaagde] B.V. [gedaagde] heeft zich op 7 februari 2006 tot een bedrag van € 350.000,- borg gesteld voor al hetgeen Rabobank van Rederij [naam van gedaagde] B.V. heeft te vorderen. Uit hoofde van deze borgtocht is [gedaagde] gehouden het deel van de borgsom ad € 350.000,- dat nog open staat aan Rabobank te betalen.

3.3. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling

De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat Rabobank op

25 juli 2007, toen [naam van gedaagde] Rederij B.V. failleerde, uit hoofde van borgtocht op [gedaagde] een terstond opeisbare vordering had van € 350.000,-.

4.2. Nu [naam van gedaagde] Rederij B.V. op grond van artikel 26 van de algemene voorwaarden zonder ingebrekestelling in verzuim is geraakt, raakte [gedaagde] in verzuim zonder dat de Rabobank behoefde te voldoen aan haar mededelingsplicht van artikel 7:855 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Daar [gedaagde] in verzuim verkeerde, had Rabobank, als houder van het eerste en tweede recht van hypotheek op het bedrijfspand van [gedaagde], op grond van artikel 3:268 BW het recht over te gaan tot parate executie.

Schending zorgplicht

4.3. [gedaagde] voert als verweer dat Rabobank haar zorgplicht jegens hem heeft verzuimd door hem te dwingen het bedrijfspand voor een te laag bedrag te verkopen. Hierdoor heeft [gedaagde] een grotere restschuld dan wanneer hij het pand op een andere manier te gelde had kunnen maken, bijvoorbeeld door verhuur. Rabobank betwist haar zorgplicht te hebben geschonden, nu het ging om een opeisbare vordering en de bank veel geduld heeft gehad met [gedaagde] bij de verkoop van het bedrijfspand.

4.4 Het betoog van [gedaagde] treft naar het oordeel van de rechtbank geen doel. Voor zover op de bank bij het uitoefenen van haar recht op parate executie een zorgplicht jegens [gedaagde] rustte, is de rechtbank niet gebleken dat Rabobank in strijd hiermee heeft gehandeld. Om een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren heeft Rabobank aan [gedaagde] toegestaan zelf een koper aan te dragen en het pand onderhands te verkopen. Dat Rabobank enige druk op [gedaagde] heeft uitgeoefend om met onderhandse verkoop in te stemmen doet hier niet aan af, de bank had immers tot openbare verkoop kunnen overgaan.

4.5. De vordering van Rabobank is toewijsbaar tot een bedrag van (€ 350.000,- minus

€ 241.265,06 =) € 108.734,94. De gevorderde wettelijke rente zal als niet betwist worden toegewezen.

4.6. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, inclusief de kosten van het beslag.

De beslissing

De rechtbank:

- veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Rabobank, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, van een bedrag van € 108.734,94, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 20 juni 2008 tot aan de dag der voldoening;

- veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, inclusief de beslagkosten aan de zijde van Rabobank tot op deze uitspraak begroot op € 2743,46 aan verschotten en € 4263,- aan salaris advocaat;

- verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.M. Thierry en in het openbaar uitgesproken op 1 april 2009.