Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2009:BI9339

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
15-04-2009
Datum publicatie
01-07-2009
Zaaknummer
833405/09-5056
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Brengt de ministerieplicht van de deurwaarder mee dat hij, afgezien van de in artikel 11 onder a. en b. gegeven uitzonderingen, verplicht is de ambtshandelingen te verrichten, die van hem worden verlangd?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2009, 339
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector kanton

Locatie 's-Gravenhage

vm

Rolnr.: 833405/09-5056

15 april 2009

Vonnis ex artikel 254 Rv in de zaak van:

de besloten vennootschap LIS B.V.,

gevestigd te Emmen,

eiseres,

gemachtigde: de heer W.E. van Bentem,

tegen

1. X], gerechtsdeurwaarder,

wiens zetel is gevestigd te [woonplaats],

2. [Y], gerechtsdeurwaarder,

wiens zetel is gevestigd te [woonplaats],

gedaagden,

gemachtigden: mr. J.D. van Vlastuin.

Procedure

1. De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- de dagvaarding van 12 maart 2009;

- de overgelegde producties,

- de pleitnotities van partijen,

- de mondelinge behandeling van 7 april 2009.

Feiten

2.1. Bij vonnis van 20 juli 2005 van de deze rechtbank, sector kanton, is de heer [Z] veroordeeld tot betaling aan eiseres van een hoofdsom van € 872,20. Dit vonnis is onherroepelijk geworden.

2.2 Op 2 februari 2006 is executoriaal derdenbeslag gelegd onder een voormalig werkgever van [Z]. Er was sprake van meerdere beslagleggers.

2.3 Bij telefax van 19 februari 2009 heeft eiseres aan gedaagden de uitdrukkelijke opdracht gegeven ten laste van [Z] beslag op diens roerende zaken te leggen.

2.4 Bij brief van 19 februari 2009 heeft gedaagde sub 2 aan eiseres geschreven:

“Wij gaan niet over tot het leggen van beslag op roerende zaken. Het is zeer ongepast en waarschijnlijk onrechtmatig om voor een nog resterende vordering van € 600,00 kosten te maken van ca €1.000,00 (beslag, betekening advertentie, aankondiging, verkoop)”

Vordering

3.1 Eiseres vordert hoofdelijke veroordeling van gedaagden om:

I A. binnen weken na betekening van dit vonnis ten laste van [Z] beslag te leggen

onder de hem toebehorende roerende zaken;

B. terstond na overbetekening aan [Z] van het proces-verbaal van beslaglegging

de datum van openbare verkoping aan te zeggen;

C. Op het aangezegde tijdstip de beslagen roerende zaken in het openbaar te verkopen,

tenzij voordien de vordering van eiseres, vermeerderd met alle kosten integraal

zal zijn voldaan;

D. de ingevolge de veroordelingen onder A t/m C nog wettelijk te verrichten

ambtshandelingen, waaronder begrepen de publicatie van de openbare verkoping op

een termijn van 2 werkdagen voor de datum van de aangezegde openbare

verkoping;

II te bepalen dat gedaagden hoofdelijk een dwangsom van € 100,-- per dag zullen

verbeuren bij niet nakoming van de veroordelingen onder A t/m D.

III Gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten, met de wettelijke rente

daarover vanaf 8 dagen na het eindvonnis.

3.2 Eiseres voert aan dat gedaagden in strijd met hun in artikel 11 van de Gerechts-deurwaarderswet neergelegde ministerieplicht handelen door hun weigering ministerie te verlenen ter uitvoering van de aan hen opgedragen ambtshandelingen.

De ministerieplicht is een vrijwel absoluut gegeven. De uitzonderingen daarop zijn in de wet opgenomen. Gelet op de wetsgeschiedenis vormen overwegingen van moraal en fatsoen al dan niet in het kader van de (sociale) omstandigheden van betrokkenen geen grond om het verlenen van ministerie te weigeren. Eiseres heeft ook een legitiem belang bij de uitvoering van ministerieplicht. Bij ongewijzigde voortzetting van het huidige executietraject moet eiseres rekening houden met een afdoening over 1 1/5 jaar, of langer. Eiseres kan zich bovendien financieel niet veroorloven de executie langer dan strikt noodzakelijk te laten duren.

Verweer

4. Gedaagden voeren aan, dat er sprake is van een wanverhouding tussen kosten en de te verwachten opbrengst. Zij stellen dat inmiddels in totaal € 1.794,97 via beslagen en minnelijke regelingen is ontvangen, en dat reeds € 950,00 aan eiseres is afgedragen.

De inmiddels verschuldigde rente en proceskosten zijn nog niet volledig betaald.

Naar verwachting zal het restant via inhoudingen op het salaris van ongeveer € 50,00 per maand, met extra inhouding van het vakantiegeld worden betaald. Gezien de relatief geringe hoogte van de oorspronkelijke vordering menen gedaagden dat zij gehouden zijn

om niet onnodig kosten te maken, zoals ook is bepaald in artikel 10 van de Verordening beroeps-en gedragsregels gerechtsdeurwaarder. De kosten van het beslag op roerende zaken zullen naar verwachting twee maal zo veel als het thans nog openstaande bedrag bedragen. Daardoor zal het totale invorderingstraject niet worden versneld, maar juist langer gaan duren. De door eiseres voorgestane executie levert volgens gedaagden misbruik van procesrecht op. Daarom hebben gedaagden geweigerd de opdracht daartoe uit te voeren

De op hen rustende ministerieplicht brengt mee dat zij gehouden zijn rechtmatige opdrachten uit te voeren. De commissie evaluatie Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders heeft op 16 maart 2009 een rapport uitgebracht. Daarin wordt opgemerkt dat een beslag op roerende zaken dat meer kost dan het oplevert, uitsluitend om de druk op de debiteur sterker te laten voelen, een behoorlijk handelend deurwaarder niet betaamt.

Beoordeling

Omvang ministerieplicht

5. Brengt de ministerieplicht van de deurwaarder mee dat hij, afgezien van de in artikel 11 onder a. en b. gegeven uitzonderingen, verplicht is de ambtshandelingen te verrichten, die van hem worden verlangd?

6. Overwogen wordt dat artikel 11 Gerechtsdeurwaarderswet betrekking heeft op ambtshandelingen “waartoe hij bevoegd” is. Bevoegdheid houdt op waar misbruik begint.

De deurwaarder mag zich niet aan misbruik van bevoegdheid schuldig maken. Hiervan kan sprake zijn bij een wanverhouding tussen het gebruik van de bevoegdheid en de nadelen, die daarvan het gevolg zijn.

7. In het onderhavige geval bedraagt de restantschuld ongeveer € 600,00. Uit een gelegd derdenbeslag komt iedere maand een bedrag van tussen de € 40 en € 50,00 beschikbaar. De kosten van het door eiser verlangde beslag onder roerende goederen zullen, als alle daartoe benodigde handelingen worden verricht € 1000,-- of meer bedragen. Eiser meent dat het zover niet behoeft te komen omdat debiteuren in 80% van de gevallen afrekenen als de datum van de openbare verkoop wordt aangezegd.

8. Overwogen wordt dat de 55-jarige debiteur bij zijn moeder in huis woont.

Of het beslag op de inboedel van debiteur iets oplevert valt op dit moment niet te beoordelen. Het beslag mag echter niet worden gelegd om als drukmiddel te dienen, zoals eiseres kennelijk voor ogen staat. Daarom moet bij het afwegen van de kosten van het beslag worden uitgegaan van de situatie dat het hele beslagtraject wordt afgelegd. De kosten daarvan zullen, naar onvoldoende is bestreden, € 1000,-- of meer bedragen, terwijl de restschuld ongeveer € 600,-- bedraagt. Dat levert in dit geval een wanverhouding tussen het belang van eiseres en de ten laste van de debiteur te maken beslagkosten op, waarbij verder nog gewicht in de schaal legt de omstandigheid dat de debiteur maandelijks op grond van een derdenbeslag geld een bedrag van € 40,-- tot € 50,-- afdraagt ten behoeve van eiseres.

9. In deze situatie zou toewijzing van de vordering meebrengen dat gedaagden moeten meewerken aan misbruik van hun bevoegdheid. Daartoe zijn zij niet gehouden. De vordering wordt afgewezen met afwijzing van eiseres in de kosten.

Beslissing

De kantonrechter:

Wijst het gevorderde af.

Veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure, tot hiertoe vastgesteld op € 400,-- zijnde het salaris van de gemachtigde van gedaagden.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 april 2009 in het bijzijn van de griffier.