Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2008:BF9095

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
13-10-2008
Datum publicatie
15-10-2008
Zaaknummer
AWB 08/34879 VRONTN
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring / staandehouding / MTV-Controle

Aan de voorwaarden zoals die in het beleid worden gesteld voor het uitoefenen van het vreemdelingentoezicht is voldaan bij de MTV-controle op de Via Regia, ter hoogte van tenniscentrum Dousberg te Maastricht, gelegen aan de Belgisch-Nederlandse grensovergang. Eiser bevond zich als passagier in een voertuig voorzien van een Belgisch kenteken. Een geringe vermenging van het binnenlands reizigersverkeer binnen 3 km vanaf de grens is toegestaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’s-Gravenhage, zittinghoudende te MAASTRICHT

Reg.nr: AWB 08 / 34879 VRONTN

UITSPRAAK, als bedoeld in artikel 94, derde lid, juncto artikel 106, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, van de enkelvoudige kamer voor vreemdelingenzaken in het geding tussen

[eiser] alias [alias], thans verblijvende op de Detentieboot Dordrecht te Dordrecht, eiser,

en

de Staatssecretaris van Justitie, verweerder.

Datum bestreden besluit: 25 september 2008.

Kenmerk: [IND-nummer].

V-nummer: [V-nummer].

I. PROCESVERLOOP

Eiser, die stelt te zijn geboren op [geboortedatum] danwel [geboortedatum 2] en de Rwandese nationaliteit te bezitten, is bij het in de aanhef van deze uitspraak vermelde besluit in bewaring gesteld.

Tegen dit besluit heeft eiser beroep ingesteld. Daarbij is tevens verzocht om de toekenning van een schadevergoeding.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken ingezonden.

Het beroep is behandeld ter zitting van 6 oktober 2008 , waar eiser in persoon is verschenen bijgestaan door zijn gemachtigde P.A.E. Engelen, advocaat te Kerkrade.

Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door A. van Rheenen, in dienst van het Ministerie van Justitie. Tevens is verschenen S. Mukankusi, tolk in de Kyriawanda taal.

II. OVERWEGINGEN

Krachtens artikel 94, vierde lid, van de Vw 2000 staat ter beoordeling of het besluit tot oplegging van de in geding zijnde vrijheidsontnemende maatregel in strijd is met deze wet, dan wel bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is te achten.

Eiser stelt dat de staandehouding onrechtmatig was. Eiser kan uit het proces-verbaal niet afleiden wat de exacte locatie van de Mobiel Toezicht Vreemdelingen controle (MTV- controle) is geweest en vermoedt dat deze niet, zoals het proces-verbaal vermeldt, aan de Via Regia heeft kunnen plaatsvinden doch moet hebben plaatsgevonden aan de Dousbergweg. Bij de staandehouding heeft vermenging met het overige verkeer plaatsgevonden nu tussen de grensovergang en de locatie van de controle nog een andere straat, de Koffiemolenweg, ligt van waaruit overig verkeer kan komen.

De rechtbank ziet zich allereerst gesteld voor de vraag of de staandehouding rechtmatig was.

In onderdeel A3/2.4 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000) is ten aanzien van Operationeel toezicht ter bestrijding van illegale immigratie het volgende vermeld:

“Om illegaal verblijf in een zo vroeg mogelijk stadium tegen te gaan, kunnen ingereisde personen na grensoverschrijding aan vreemdelingentoezicht worden onderworpen. (…) Deze vorm van toezicht is uitsluitend toegestaan ten aanzien van personen van wie mag worden aangenomen dat zij grensgangers zijn. Deze controles vinden plaats zodra dit redelijkerwijs mogelijk is na grensoverschrijding en nog geen of slechts een geringe vermenging met het binnenlandse reizigersverkeer heeft plaatsgevonden. Deze controles vinden plaats in het kader van het zogenaamde MTV. MTV-controles kunnen worden uitgevoerd aan de grensovergangen en in een grensstrook tot drie kilometer achter de grens. (…) Alle personen, Nederlanders en niet-Nederlanders, waarvan mag worden aangenomen dat zij grensgangers zijn, kunnen aan deze vorm van vreemdelingentoezicht worden onderworpen. “

Blijkens het op ambtseed opgemaakte proces-verbaal van 25 september 2008 heeft de MTV-controle plaatsgevonden op de Via Regia, ter hoogte van tenniscentrum Dousberg te Maastricht, gelegen aan de Belgisch-Nederlandse grensovergang. Eiser bevond zich als passagier in een voertuig voorzien van een Belgisch kenteken. Hierbij was sprake van geen vermenging met het overige verkeer.

Ter zitting heeft verweerder aan de hand van een kaartje de situatie ter plekke nader toegelicht. Het tenniscentrum ligt op circa 925 meter van de grensovergang. De Koffiemolenweg, waar eiser op doelt, ligt op circa 700 meter vanaf het controlepunt. Verweerder erkent dat deze weg enige vermenging zou kunnen opleveren met het binnenlands reizigersverkeer maar gelet op het beleid vindt de controle plaats binnen drie kilometer achter de grens en is een geringe vermenging van het binnenlands reizigersverkeer, zoals in casu mogelijk het geval is geweest, toegestaan. Verweerder stelt dat de staandehouding op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiser zijn stelling dat er sprake was van meer dan een geringe vermenging met het binnenlands reizigersverkeer niet aangetoond. Op grond van het proces-verbaal van 25 september 2008 en de daarop ter zitting door verweerder gegeven toelichting is voldoende komen vast te staan dat aan de hiervoor geformuleerde voorwaarden voor het uitoefenen van het hier aan de orde zijnde vreemdelingentoezicht is voldaan.

Gezien het voorgaande is de rechtbank met verweerder van oordeel dat de staande houding op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden.

De rechtbank overweegt voorts als volgt.

Blijkens zijn besluit van 25 september 2008 heeft verweerder eiser in het belang van de openbare orde en met het oog op uitzetting in bewaring gesteld. Verweerder heeft daartoe overwogen dat eiser niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 4.21 van het Vreemdelingenbesluit 2000, geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en onvoldoende middelen van bestaan heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien en/of om zijn terugreis te bekostigen. Gelet hierop bestaan ten aanzien van hem concrete aanwijzingen voor het vermoeden dat hij zich aan uitzetting zal onttrekken.

De rechtbank stelt vast dat deze gronden niet zijn betwist, zodat zij niet zal treden in de beoordeling ervan.

De rechtbank is van oordeel dat er zicht op uitzetting van eiser is.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, acht de rechtbank geen gronden aanwezig om toepassing te geven aan het bepaald in artikel 94, vierde lid, van de Vw 2000. Het beroep dient ongegrond te worden verklaard.

Er bestaat geen grond voor het toekennen van schadevergoeding, zodat het verzoek daartoe dient te worden afgewezen.

Mitsdien wordt als volgt beslist.

III. BESLISSING

De rechtbank:

- verklaart het beroep gericht tegen de bewaring ongegrond;

- wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Aldus gedaan door Y.J. Klik in tegenwoordigheid van T.M. Horsten-Kuijpers als griffier en in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2008.

w.g. T. Horsten-Kuijpers w.g. Y. Klik

Voor eensluidend afschrift:

de wnd. griffier:

Afschrift verzonden op:13 oktober 2008