Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2008:BD9851

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
28-07-2008
Datum publicatie
12-08-2008
Zaaknummer
AWB 07/3547 OCT95
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995), aanvullend beschermingscertificaat (ABC), gewasbeschermingsmiddel, productomschrijving.

De productomschrijving in een ABC dient te worden gedefinieerd aan de hand van de werkzame stof(fen)in de handelsvergunning.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank ‘s-Gravenhage

sector bestuursrecht

derde afdeling, meervoudige kamer

Reg. nr. AWB 07/3547 OCT95

UITSPRAAK

als bedoeld in artikel 8:77

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Uitspraak in het geding tussen

[eiseres], gevestigd te [plaats in], Verenigde Staten van Amerika, eiseres,

en

Octrooicentrum Nederland, verweerder.

I Ontstaan en loop van het geding

Op 22 januari 2003 heeft eiseres onder nummer 350010 een aanvraag ingediend om afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: ABC of certificaat) voor “producten die famoxadone bevatten, eventueel in combinatie met andere werkzame stoffen, in het bijzonder in combinatie met cymoxanil”.

Bij besluit van 11 november 2003 heeft verweerder een certificaat verleend voor het product “famoxadone in combinatie met cymoxanil” met een werkingsduur tot en met 3 juni 2013.

Bij besluit van 12 maart 2007 heeft verweerder de tegen dit besluit ingediende bezwaren gegrond verklaard voor zover het de duur van het verleende certificaat betreft, het primaire besluit herroepen en een ABC verleend voor het product “famoxadone in combinatie met cymoxanil” met vermelding van 11 december 1997 als afgiftedatum van de eerste vergunning in de Europese Gemeenschap en een werkingsduur tot en met 10 december 2012.

Tegen dit besluit heeft eiseres bij brief van 18 april 2007, ontvangen op 19 april 2007, beroep ingesteld.

Het beroep is op 15 juli 2008 ter zitting behandeld.

Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. G.L. Kooy, advocaat te Den Haag en dr. ir. P. Bras, octrooigemachtigde.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door [...]

II Motivering

1. In geschil is de omschrijving van het product waarvoor het ABC is verleend.

2. Van toepassing is de Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (hierna: de Verordening).

Artikel 2 van de Verordening luidt als volgt: Ieder op het grondgebied van een Lid-Staat door een octrooi beschermd product dat, voordat het in de handel wordt gebracht, volgens artikel 4 van Richtlijn 91/414/EG van de Raad -of volgens een overeenkomstige bepaling van nationaal recht, indien het een gewasbeschermingsmiddel betreft waarvoor een aanvraag voor een vergunning is ingediend vóór de toepassing van de Richtlijn 91/414/EG door de betrokken Lid-Staat - als gewasbeschermingsmiddel aan een administratieve vergunningsprocedure onderworpen is, kan onder de voorwaarden van en in overeenstemming met de in deze verordening vervatte regels voorwerp van een certificaat zijn.

Ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Verordening wordt het certificaat afgegeven indien op de datum van de aanvraag

a) het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi;

b) voor het product als gewasbeschermingsmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen;

c) voor het product niet eerder een certificaat is verkregen;

d) de onder b) genoemde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als gewasbeschermingsmiddel.

Ingevolge artikel 1, onder 3, van de Verordening wordt verstaan onder werkzame stoffen: stoffen of micro-organismen, met inbegrip van virussen, met een algemene of specifieke werking: a) tegen schadelijke organismen, of b) op planten, delen van planten of plantaardige producten.

Ingevolge artikel 1, onder 8, van de Verordening wordt onder product verstaan: de werkzame stof zoals omschreven onder 3 of de samenstelling van werkzame stoffen van een gewasbeschermingsmiddel.

Ingevolge artikel 4 van de Verordening strekt, binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming, de door het certificaat verleende bescherming zich alleen uit tot het product dat valt onder de vergunning voor het in de handel brengen van het overeenkomstige gewasbeschermingsmiddel, voor ieder gebruik van het product als gewasbeschermingsmiddel waarvoor vergunning is verleend vóór de vervaldatum van het certificaat.

Ingevolge artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b, van de Verordening moet de aanvraag voor een certificaat een afschrift bevatten van de vergunning voor het in de handel brengen, als genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b, waarin het product geïdentificeerd is en die ten minste het nummer en de datum van de vergunning bevat, alsook een samenvatting van de kenmerken van het product, opgesteld zoals bepaald in bijlage II, deel A.1 (punten 1 tot en met 7) of B.1 (punten 1 tot en met 7) van Richtlijn 91/414/EEG of in overeenkomstige bepalingen in de wetgeving van de Lid-Staat waar de aanvraag wordt ingediend.

3. Eiseres is rechthebbende op het Europees octrooi, verleend op 31 augustus 1994, nummer EP 0393911, dat is verleend voor de uitvinding genaamd Fungicide oxazolidinonen.

4. Op 26 juli 2002 heeft het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen onder het nummer 12353 N vergunning verleend aan Dupont de Nemours (Nederland) B.V. voor het in de handel brengen van het gewasbeschermingsmiddel “Tanos”.

5. Verweerder heeft het ABC beperkt tot de samenstelling van werkzame stoffen, genoemd in de handelsvergunning. Eiseres meent daarentegen dat aansluiting moet worden gezocht bij het basisoctrooi.

6. Ter beoordeling staat derhalve wat in dit geval als product in de zin van de Verordening moet worden beschouwd.

7. Ingevolge artikel 1, onder 8, en artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b van de Verordening, in onderlinge samenhang bezien, is de omschrijving van de werkzame stof of van de samenstelling van werkzame stoffen van het gewasbeschermingsmiddel in de handelsvergunning bepalend voor het antwoord op deze vraag.

8. In de handelsvergunning van 26 juli 2002 is in paragraaf IV de samenstelling van het gewasbeschermingsmiddel vermeld. Daarbij zijn als werkzame stoffen aangeduid: cymoxanil en famoxadone. Hieruit blijkt dat de combinatie van deze twee werkzame stoffen als het in de handelsvergunning geïdentificeerde product moet worden beschouwd.

9. Niet in geschil is dat de handelsvergunning is verleend voor de combinatie van vorengenoemde twee werkzame stoffen. Voor dit product heeft verweerder aan eiseres een ABC verleend. Voor een andere productomschrijving, zoals bijvoorbeeld famoxadone, is geen handelsvergunning gevraagd of verkregen.

10. Het betoog van eiseres dat het product niet op basis van de handelsvergunning maar aan de hand van de -ruimere- omschrijving in het octrooi moet worden gedefinieerd, gaat voorbij aan artikel 4 van de Verordening.

11. Het beroep op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 16 september 1999, zaak C-392/97 (Farmitalia) slaagt niet. In die zaak heeft het Hof bepaald dat een ABC ook bescherming biedt in het geval de werkzame stof in een andere -afgeleide- vorm dan omschreven in de vergunning in de handel wordt gebracht. Dat is een wezenlijk andere situatie dan wanneer, zoals in de onderhavige zaak het geval, sprake is van twee stoffen met een verschillende werking die tesamen als één product in de handel zijn gebracht.

12. Eiseres is met de afgifte van het ABC voor het product famoxadone in combinatie met cymoxanil, gecompenseerd voor de tijd en inspanningen die gemoeid zijn geweest met het doorlopen van de vergunningenprocedure. De rechtbank volgt dan ook niet het standpunt van eiseres dat verweerder met de weigering een ABC af te geven met de gevraagde ruime productomschrijving, doel en strekking van de Verordening heeft miskend.

13. Uit het vorenstaande volgt dat, nu de handelsvergunning betrekking heeft op de combinatie van werkzame stoffen, verweerder deze combinatie terecht heeft aangemerkt als het product waarvoor het gevraagde certificaat kon worden verleend.

14. Het beroep dient ongegrond te worden verklaard.

15. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

III Beslissing

De Rechtbank 's-Gravenhage,

RECHT DOENDE:

Verklaart het beroep ongegrond.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aldus gegeven door mr. C.C. Dedel-van Walbeek, mr. C.C. de Rijke-Maas en mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 28 juli 2008, in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.M. van der Meide.