Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2008:BC8539

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
28-01-2008
Datum publicatie
03-04-2008
Zaaknummer
280744 (1), 280748 (2) en 280754 (3)
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vaststellen geboortegegevens; betrokkenen geboren in Afghanistan.

Rechtbank stelt geboortedatum op 01-01.

Belang bij vaststellen van enige datum gaat voor openbare orde, voor zover deze wordt geschaad.

Wetsverwijzingen
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 1 25
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JPF 2008/82
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE

Sector Familie- en Jeugdrecht

Enkelvoudige Kamer

Vaststellen geboortegegevens ex art.1:25c BW

rekestnummers : 07-484 (1), 07-487 (2) en 07-489 (3)

zaaknummers : 280744 (1), 280748 (2) en 280754 (3)

datum beschikking : 28 januari 2008

BESCHIKKING op de op 24 januari 2007 ingekomen verzoekschriften van:

[D.A.] (1),

in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordigster van de minderjarigen:

[K.A.], en [S.A.],

en

[M.E.A.] (2) en [E.A.] (3),

hierna te noemen: verzoekers,

allen wonende te [woonplaats];

procureur mr. G. Janssen,

advocaat mr. M.P.Y. Verhagen, te Drunen, gemeente Heusden.

In welke zaken als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage,

zetelend te ’s-Gravenhage,

hierna te noemen: de ambtenaar.

FEITEN

De verzoeken strekken ertoe dat de rechtbank de voor het opmaken van de geboorteaktes van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3) noodzakelijke gegevens zal vaststellen, in die zin dat wordt vastgesteld:

I. op 20 juni 1991 is te [A.], Afghanistan, geboren [K.A.], als dochter van [S.A.], geboren te [A.], Afghanistan, en [D.A.], geboren op 1 januari 1958 te [G.], Afghanistan;

II. op 30 juni 1994 is te [K.], Afghanistan, geboren [S.A.], als zoon van [S.A.], geboren te [A.], Afghanistan, en [D.A.], geboren op 1 januari 1958 te [G.], Afghanistan;

III. op 30 juni 1986 is te [A.], Afghanistan, geboren [M.E.A.], als zoon van [S.A.], geboren te [A.], Afghanistan, en [D.A.], geboren op 1 januari 1958 te [G.], Afghanistan;

IV. op 30 juni 1988 is te [A.], Afghanistan, geboren [E.A.], als zoon van [S.A.], geboren te [A.], Afghanistan, en [D.A.], geboren op 1 januari 1958 te [G.], Afghanistan.

Door verzoekers zijn – voor zover van belang – overgelegd:

- uittreksels uit de basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Heusden d.d. 11 januari 2007 ten name van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3);

- een kopie van het rapport van eerste gehoor van verzoekster, opgemaakt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie op 21 december 1997;

- een kopie van het rapport van nader gehoor van verzoekster, opgemaakt door de IND op 29 januari 1998;

- verklaringen van de broers van verzoekster, opgesteld op 15 februari 2007 met medewerking van Vluchtelingenwerk Nederland;

- kopieën van de verblijfsdocumenten van verzoekster, de minderjarigen en verzoekers;

- een kopie van het Koninklijk Besluit d.d. 14 mei 2004, waarbij aan verzoekster (1) het Nederlanderschap is verleend.

Ingekomen is een schriftelijke reactie d.d. 20 juni 2007 van de ambtenaar. Het verweer van de ambtenaar zal hieronder bij de beoordeling aan de orde komen. Gevoegd bij deze reactie zijn voorts nog (onder meer) de volgende stukken overgelegd:

- persoonslijsten van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3) uit de gemeentelijke basisadministratie;

- verklaringen onder ede als bedoeld in artikel 36 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, afgelegd door verzoekster (1);

- kopieën van de Koninklijk Besluiten d.d. 14 mei 2004 waaruit blijkt dat het Nederlanderschap mede is verleend aan de minderjarigen en verzoeker (3);

- een kopie van het Koninklijk Besluit d.d. 10 mei 2005, waarbij aan verzoeker (2) het Nederlanderschap is verleend;

Op 7 januari 2008 is de zaak ter terechtzitting behandeld. Hierbij zijn verschenen: de advocaat van verzoekers en de ambtenaar in de personen van de heer A.R. Baptiste en de heer A.I.U. Grampon.

BEOORDELING

Ingevolge artikel 1:25c van het Burgerlijk Wetboek (BW) kan iemand een verzoek als het onderhavige indienen, indien:

- die persoon Nederlander is of enige tijd Nederlander dan wel Nederlands onderdaan niet-Nederlander is geweest (eerste lid, sub a);

- die persoon rechtmatig verblijft op grond van artikel 8, onder c en d, van de Vreemdelingenwet 2000 (eerste lid, sub b);

- op grond van boek 1 BW een latere vermelding aan de akte van geboorte moet worden toegevoegd (eerste lid, sub c).

Verzoekers hebben allen de Nederlandse nationaliteit, zodat zij kunnen worden ontvangen in hun verzoeken.

Verzoekers zijn op 21 december 1997 als vluchteling in Nederland aangekomen vanuit Afghanistan. De geboortebewijzen zijn verloren gegaan. Als gevolg van de politieke situatie in Afghanistan is het niet mogelijk om over geboorteaktes te beschikken.

De rechtbank is van oordeel dat verzoekers voldoende aannemelijk hebben gemaakt niet te kunnen beschikken over overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie opgemaakte aktes van geboorte.

De rechtbank is voorts van oordeel dat uit de inhoud van de in het geding gebrachte stukken en het behandelde ter terechtzitting voldoende aanwijzingen zijn verkregen omtrent de omstandigheden waaronder de geboortes van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3) moeten hebben plaatsgehad.

De rechtbank merkt, mede gelet op de reactie van de ambtenaar en het verhandelde ter terechtzitting, hierbij het volgende op.

De namen en geboorteplaatsen van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3)

De minderjarige [K.]:

De ambtenaar heeft in zijn reactie aangegeven geen bezwaar te hebben tegen vaststelling van de volgende gegevens: [K.], van het vrouwelijk geslacht, geboren te [A.], Afghanistan.

De ambtenaar sluit hierbij aan bij de gegevens zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit naturalisatie en de eerste niet onjuist verklaarde registratie in de GBA. Overigens merkt de ambtenaar op dat de namen bij de uiteindelijke inschrijving – ingevolge de vaststelling van de namen bij het Koninklijk Bestuit naturalisatie – zouden luiden: [K.A.].

De minderjarige [S.]

De ambtenaar heeft in zijn reactie aangegeven geen bezwaar te hebben tegen vaststelling van de volgende gegevens: [S.A.], van het mannelijk geslacht, geboren te [K.], Afghanistan.

De ambtenaar sluit hierbij aan bij de gegevens zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit naturalisatie en de eerste niet onjuist verklaarde registratie in de GBA. Overigens merkt de ambtenaar op dat de namen bij de uiteindelijke inschrijving – ingevolge de vaststelling van de namen bij het Koninklijk Bestuit naturalisatie – zouden luiden: [S.A.].

Verzoeker (2): [M.E.]

De ambtenaar heeft in zijn reactie aangegeven geen bezwaar te hebben tegen vaststelling van de volgende gegevens: [M.E.], van het mannelijk geslacht, geboren te [A.], Afghanistan.

De ambtenaar sluit hierbij aan bij de gegevens zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit naturalisatie en de eerste niet onjuist verklaarde registratie in de GBA. Overigens merkt de ambtenaar op dat de namen bij de uiteindelijke inschrijving – ingevolge de vaststelling van de namen bij het Koninklijk Bestuit naturalisatie – zouden luiden: [A.], [M.E.].

Verzoeker (3): [E.]

De ambtenaar heeft in zijn reactie aangegeven geen bezwaar te hebben tegen vaststelling van de volgende gegevens: [M.E.], van het mannelijk geslacht, geboren te [A.], Afghanistan.

De ambtenaar sluit hierbij aan bij de gegevens zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit naturalisatie en de eerste niet onjuist verklaarde registratie in de GBA. Overigens merkt de ambtenaar op dat de namen bij de uiteindelijke inschrijving – ingevolge de vaststelling van de namen bij het Koninklijk Bestuit naturalisatie – zouden luiden: [A.E.].

Zijdens verzoekers is ter terechtzitting wat betreft de vaststelling van de namen en de geboorteplaatsen van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3) aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd.

Gelet op de referte van verzoekers, alsmede gelet op de overgelegde stukken, zal de rechtbank de namen en de geboorteplaatsen van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3) vaststellen conform het voorstel van de ambtenaar.

De geboortedata van betrokkenen

Ofschoon verzoekers de exacte geboortedata niet weten, wensen zij dat op de op te maken geboorteaktes niet alleen het geboortejaar wordt vermeld, maar tevens een geboortedag en –maand. Indien de rechtbank niet de door hen gewenste data zal vaststellen, verzoeken zij de rechtbank om niet te volstaan met opname van de geboortejaren, maar in ieder geval enige datum op te nemen in de geboorteaktes. Dit zal hun beter in staat stellen om in het dagelijks leven te functioneren en om formulieren op de computer in te vullen, met name indien gebruik wordt gemaakt van het internet.

De ambtenaar heeft geen bezwaar tegen vaststelling van de geboortejaren van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3) conform de verzoeken daartoe en overeenkomstig de eerste registraties in de GBA, maar heeft wel bezwaar tegen vaststelling van de door verzoekers gewenste data. De ambtenaar vindt dat deze conform de huidige registraties 00-00 moet blijven. Vaststelling van andere geboortedata zou betekenen dat de thans in de (o.a.) GBA opgenomen onjuiste geboortedata vervangen zouden worden door geboortedata waarvan de juistheid ook twijfelachtig is. Hiertegen verzet zich het openbaar belang.

De rechtbank is met de ambtenaar van oordeel dat de openbare orde zich in beginsel verzet tegen opname van onzekere c.q. onjuiste gegevens in de registers van de burgerlijke stand. Het vaststellen van de geboortedatum 00-00 is naar het oordeel van de rechtbank echter niet onzekerder dan vaststelling van de geboortedatum 01-01 in combinatie met het gegeven dat de minderjarigen en verzoekers (2) en (3) in Afghanistan zijn geboren. Anders gezegd: net zoals zeker is dat zij niet op

00-00 zijn geboren is zeker, althans staat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast, dat zij niet op 01-01 zijn geboren. De beperkte onzekerheid die deze vaststelling met zich brengt acht de rechtbank ondergeschikt aan de belangen van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3) om enige geboortedag en –maand te hebben vastgesteld. De huidige praktijk leert immers dat het onmogelijk is om bij het invullen van formulieren op de computer, waaronder internet, als geboortedatum 00-00 in te vullen. Het belang van de openbare orde acht de rechtbank in zoverre ondergeschikt aan de belangen van de minderjarigen en verzoekers en dient om die reden hiervoor te wijken. Derhalve zal de rechtbank vaststellen dat de minderjarigen en verzoekers (2) en (3) zijn geboren op 01-01 in de door hen verzochte geboortejaren.

De gegevens van de ouders van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3)

De vader van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3)

De ambtenaar heeft in zijn reactie aangegeven geen bezwaar te hebben tegen vaststelling van de volgende gegevens: [S.A.], geboren op 00-00-0000 te [A.], Afghanistan. De ambtenaar sluit hierbij aan bij de gegevens zoals opgenomen in de eerste niet onjuist verklaarde registratie in de GBA.

De moeder van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3)

De ambtenaar heeft in zijn reactie aangegeven geen bezwaar te hebben tegen vaststelling van de volgende gegevens: [D.], geboren op 01-01-1958 te [G.], Afghanistan. De ambtenaar sluit hierbij aan bij de gegevens zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit naturalisatie en de eerste niet onjuist verklaarde registratie in de GBA.

Zijdens verzoekers is ter terechtzitting wat betreft de vaststelling van gegevens van de ouders van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3) aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd.

Gelet op de referte van verzoekers, alsmede gelet op de overgelegde stukken, zal de rechtbank de gegevens van de ouders van de minderjarigen en verzoekers (2) en (3) vaststellen conform het voorstel van de ambtenaar.

BESLISSING

De rechtbank stelt vast:

op 01-01-1991 is te [A.], Afghanistan, geboren [K.], van het vrouwelijk geslacht, als dochter van [S.A.], geboren op 00-00-0000 te [A.], Afghanistan, en [D.], geboren op 01-01-1958 te [G.], Afghanistan;

op 01-01-1994 is te [K.], Afghanistan, geboren [S.A.], van het mannelijk geslacht, als zoon van [S.A.], geboren op 00-00-0000 te [A.], Afghanistan, en [D.], geboren op 01-01-1958 te [G.], Afghanistan;

op 01-01-1986 is te [A.], Afghanistan, geboren [M.E.], van het mannelijk geslacht, als zoon van [S.A.], geboren op 00-00-0000 te [A.], Afghanistan, en [D.], geboren op 01-01-1958 te [G.], Afghanistan;

op 01-01-1988 is te [A.], Afghanistan, geboren [M.E.], van het mannelijk geslacht, als zoon van [S.A.], geboren op 00-00-0000 te [A.], Afghanistan, en [D.], geboren op 01-01-1958 te [G.], Afghanistan;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.A. van Steen, bijgestaan door mr. J.M. Kramer als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 januari 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.