Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2008:BC6961

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
18-03-2008
Datum publicatie
19-03-2008
Zaaknummer
304709 / KG ZA 08-0215
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gitarist van band The Sweet, die houder is van het Gemeenschapsmerk THE SWEET, vordert dat Galaxy Music BV verboden wordt inbreuk te maken op zijn Gemeenschapsmerkrecht en zijn portretrecht en anderszins onrechtmatig te handelen jegens hem. Vorderingen afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 304709 / KG ZA 08-0215

Vonnis in kort geding van 18 maart 2008

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

procureur mr. J.L. Pit,

advocaat mr. D. Haije te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap

GALAXY MUSIC B.V.,

gevestigd te Weert,

gedaagde,

procureur mr. L.M. Bruins,

advocaat mr. M. Bunders te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser] en Galaxy genoemd worden.

1. Het procesverloop

1.1. Bij exploot van 20 februari 2008 heeft [eiser] Galaxy gedagvaard om te

verschijnen op de zitting van 4 maart 2008 bij de voorzieningenrechter van deze

rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft [eiser] 5 producties ingezonden,

alsmede een gespecificeerde opgave van de proceskosten. Galaxy heeft op

voorhand 8 producties ingezonden.

1.2. Ter terechtzitting heeft de raadsman van [eiser] de vorderingen aan de

hand van pleitaantekeningen en aantekeningen tweede termijn en de producties

(nader) toegelicht. De raadsman van Galaxy heeft, ook aan de hand van een

pleitnotitie, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen. De

raadsman van Galaxy heeft desgevraagd bevestigd dat hij in voorkomend geval

niet vergoeding van de volledige proceskosten zoals bedoeld in artikel 1019h Rv

vordert, doch een vergoeding te bepalen aan de hand van de maatstaf van het

liquidatietarief.

1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van

stukken, waaronder de pleitnotities en zijdens [eiser] ook opgaven van de kosten

van de procedure. Het vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1. The Sweet is een band die in de jaren 70 een grote populariteit heeft

opgebouwd met hits als Blockbuster, Fox on the Run en Ballroom Blitz. De band

is in 1968 opgericht door de zanger Brian Connolly. [eiser] is in 1970 als gitarist

toegetreden tot de band.

2.2. [eiser] is houder van het Gemeenschapsmerk THE SWEET. Dit woordmerk

is op 22 september 2005 met nummer 003855152 geregistreerd. Voor waren en

diensten in de klassen 9 (Records, video's, CD's), 25 (Clothing) en 41 (Music

and entertainment services).

2.3. In 1995 heeft Brian Connolly opnamen gemaakt van een aantal oude

hits van The Sweet.

2.4. Galaxy exploiteert een groothandel in geluidsdragers. Zij brengt onder

meer een CD-box op de Europese markt met de titel Remember the 70's. Op

haar website www.galaxy-music.com wordt deze omschreven als Een prachtige

3 cd collectie met een goed overzicht van de hits uit de jaren 70 met o.a. nummers

van The Sweet, Mud, Billy Ocean en The Rubettes en tevens klassiekers

zoals The Coffee Song en Witch Queen of New Orleans. De box bevat een CD

met de titel Rock Your Baby, waarop onder meer het nummer Little Willy

(Sweet), een tweede CD met de titel Never Ending Song Of Love, met onder

meer het nummer Fox On The Run (The Sweet) en een derde CD met de titel

Sugar Baby Love en onder meer het nummer Blockbuster (The Sweet). De drie

genoemde nummers betreffen opnamen als bedoeld hierboven onder 2.3.

2.5. Hieronder is de cover van een van de CD's afgebeeld. De box en de covers

van de ander CD's hebben een overeenstemmende vormgeving. Rechtsonder

is daarop afgebeeld een foto van The Sweet in een opstelling met links de

gitarist [eiser] en rechts de zanger Brian Connolly.

cover CD

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert - samengevat - een inbreukverbod op het Gemeenschapsmerkrecht

van [eiser] en voorts een verbod inbreuk te maken op het portretrecht

van [eiser] en anderszins onrechtmatig te handelen jegens [eiser]. Daarnaast

vordert [eiser] het doen van opgaven, bepaling van dwangsommen, vernietiging

van inbreukmakend materiaal, betaling van een voorschot op schadevergoeding

en vergoeding van de volledige kosten van de procedure.

3.2. Galaxy voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor

zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. [eiser] legt onder meer een Gemeenschapsmerkrecht aan de vorderingen

ten grondslag. Gelet op de vestigingsplaats van Galaxy hier te lande, komt op

grond van artikel 93 lid 1 Gemeenschapsmerken verordening, hierna GmerkVo,

rechtsmacht (internationale bevoegdheid) toe aan de rechterlijke instanties in

Nederland. De bevoegde rechter is op grond van artikel 91 en 92 GmerkVo alsmede

artikel 3 van de Uitvoeringswet GmerkVo de rechtbank in Den Haag. De

voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd op grond van artikel 93

GmerkVo nu in dit geval een voorlopige maatregel aan de orde is. Op grond van

artikel 3 van de uitvoeringswet is deze bevoegdheid in kort geding uitsluitend.

De competentie van de voorzieningrechter is gelet op artikel 90 lid 3 GmerkVo

in beginsel pan-Europees. Voorzover de vorderingen gegrond zijn op portretrecht

en onrechtmatige daad is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van

samenhang.

Merkenrecht

4.2. Wat betreft het Gemeenschapswoordmerk THE SWEET stelt [eiser] dat

Galaxy inbreuk maakt op zijn merk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a, althans b,

althans c GmerkVo, doordat Galaxy zonder zijn toestemming het teken Sweet of

The Sweet gebruikt in het artwork bij de CD-box.

4.3. Galaxy stelt dat zij de onderhavige opnamen mag gebruiken met gebruik

van het teken The Sweet of Sweet. De opnamen zijn volgens haar in 1995

door de Sweet gemaakt in de samenstelling van de Sweet van 1995 waarvan in

ieder geval Brian Connolly deel uitmaakte. Zij betwist dat als gevolg van een

merkenregistratie in 2005 bij opnamen van een groep genaamd The Sweet,

plotseling niet meer het teken Sweet of The Sweet vermeld zou mogen worden.

Galaxy beroept zich op artikel 12 sub b GmerkVo waarin is bepaald, dat het aan

het gemeenschapsmerk verbonden recht de houder niet toestaat een derde te

verbieden in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen inzake

kenmerken van de waren of diensten.

4.4. In deze procedure heeft [eiser] op geen enkele wijze beroep gedaan op

het auteursrecht. Voorshands gaat de voorzieningenrechter er dan ook van uit

dat er voor Galaxy geen enkele auteursrechtelijk beletsel was om de drie opnamen

waar Brian Connolly in 1995 aan heeft meegewerkt op te nemen in de door

Galaxy verhandelde compilatie. Deze compilatie bevat 48 nummers waarvan 3

nummers op enigerlei wijze in verband staat met de band The Sweet. Het teken

Sweet of The Sweet wordt in het artwork van de CD-box 15 maal gebruikt. Ander

tekens, die naar makers van andere nummers verwijzen, worden meer dan

tweehonderd maal gebruikt. Daarnaast zijn er enkele honderden tekens in het

artwork verwerkt die verwijzen naar de titel van in de compilatie opgenomen

nummers.

4.5. Voorshands merkt de voorzieningenrechter dit veelvuldig gebruik van

het teken Sweet of The Sweet en van andere tekens niet aan als merkgebruik in

de zin van artikel 9 GmerkVo. De CD-box wordt immers niet onder deze tekens

aangeboden. Het gebruik van deze tekens - op de beschreven wijze - kan dan

niet op grond van artikel 9 GmerkVo door [eiser] als houder van het merk THE

SWEET worden verboden

4.6. Het gebruik van de tekens Sweet of The Sweet - als dat gebruik op de

beschreven wijze toch als merkgebruik zou worden aangemerkt - is voorts op te

vatten als een aanduiding van drie in de compilatie opgenomen werken. Dit gebruik

- en ook de verwijzing naar 45 andere auteursrechtelijk beschermde weken

- valt onder de in artikel 12 GmerkVo bedoelde beperkingen van de aan het

Gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen.

4.7. De voorzieningenrechter wijst er op dat een andere opvatting is strijd

zou komen met het in artikel 25 lid 1 Auteurswet voorziene recht van de maker

van het werk op naamsvermelding.

Portretrecht

4.8. Het beroep op portretrecht van [eiser] ziet zo begrijpt de voorzieningenrechter

op het gebruik van de foto van de band The Sweet in de rechteronderhoek

van de CD hoezen. Op die foto zijn onder meer [eiser] en Brian Connolly

(voor kenners) herkenbaar afgebeeld.

4.9. [eiser] zegt niets over de herkomst van deze foto. De foto is door Galaxy

tegen betaling verkregen van een stockbureau. Wie de auteursrechthebbende

van de foto is, is in deze procedure niet aan de orde gekomen. Onduidelijk is

ook gebleven of de foto indertijd al dan niet in opdracht van de band The Sweet

is gemaakt.

4.10. Aannemelijk is dat de foto is gemaakt ter promotie van het product The

Sweet en in elk geval is opgenomen in het artwork van de CD-box ter aanduiding

en promotie van de in de CD-box opgenomen muziekwerken. [eiser] is een

van de vier afgebeelde personen en heeft dan ook in beginsel het recht zich tegen

openbaarmaking te verzetten. [eiser] heeft evenwel nagelaten inzichtelijk te

maken welk redelijk belang hij heeft voor zijn verzet. Het portretrecht beschermt

voornamelijk het privacybelang van de geportretteerde. De summierlijk

door [eiser] aangevoerde gronden doen echter vermoeden dat het hem er met

name om gaat om langs de weg van het portretrecht te bereiken wat hij ook

met een beroep op het merkenrecht heeft willen bereiken.

Onrechtmatige daad

4.11. [eiser] stelt dat de vermelding van "The Sweet" althans "Sweet" als uitvoerend

artiest bij de tracks in het artwork en op de webwinkelsite van Galaxy

misleidend is, omdat de tracks niet door de originele bezetting van The Sweet

zijn uitgevoerd, maar door "Sweet featuring Brian Connolly". Dit is volgens [eiser]

een misleidende mededeling in de zin van artikel 6: 194 BW.

4.12. Naar voorlopig oordeel heeft [eiser] onvoldoende onderbouwd dat bij het

in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat in de compilatie

originele opnamen van The Sweet zijn opgenomen. [eiser] verwijst naar vermeldingen

op de website, hierboven geciteerd onder 2.4, maar die vermeldingen

hebben de strekking aan te geven dat het gaat om werken waarvan The Sweet

als maker is aan te merken. Nu [eiser] geen inzicht heeft gegeven in de auteursrechtelijke

verhoudingen, met name het makerschap van de drie opgenomen

nummers, kan de mededeling op de website zonder meer niet voor onjuist worden

gehouden. Dit wordt niet anders in het licht van de vermeldingen op de drie

afzonderlijke CD hoezen en op de box.

4.13. De vorderingen van [eiser] zullen worden afgewezen. Als in het ongelijk

gesteld dient [eiser] te worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Nu

Galaxy slechts betaling van een vergoeding gelijk aan het aan de hand van het

liquidatietarief te betalen bedrag heeft gevorderd, zal [eiser] daartoe worden veroordeeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt [eiser] in de kosten van de procedure tot heden aan de zijde van Galaxy

begroot op € 254 voor verschotten en € 816 voor salaris procureur;

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken

op 18 maart 2008, in het bijzijn van de griffier.