Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB0059

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
20-07-2007
Datum publicatie
20-07-2007
Zaaknummer
09/752035-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan inbraken in auto's waarbij invalidenparkeerkaarten zijn weggenomen. Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de omstandigheid dat verdachte reeds meermalen ter zake van vermogensdelicten werd veroordeeld. De straf is gegrond op de artikelen 63, 77a, 77g, 77h, 77i, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht. Jeugddetentie van 5 maanden, met aftrek, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE KAMER JEUGDSTRAFZAKEN

(VERKORT VONNIS)

parketnummer 09/752035-07

's-Gravenhage, 20 juli 2007

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in jeugdstrafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1991,

adre[woonplaats].

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 6 juli 2007. Het onderzoek ter terechtzitting vond ten dele, te weten vanaf de behandeling van de persoonlijke omstandigheden van verdachte tot en met de sluiting van het onderzoek, plaats met gesloten deuren.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr Maas, advocaat te 's-Gravenhage, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

Er heeft zich een benadeelde partij gevoegd.

De officier van justitie mr Willemse heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding onder 7 en 8 telastgelegde wordt vrijgesproken en dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 10 telastgelegde - rekening houdend met de ad informandum gevoegde feiten - wordt veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van 300 dagen, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich houdt aan de aanwijzingen hem te geven door William Schrikker Jeugdbescherming, ook als dat inhoudt dat veroordeelde zich dient te houden aan het opgestelde plan van aanpak.

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot het verrichten van een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 uren jeugddetentie.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij] tot het gevorderde bedrag van € 150,-- onder de bepaling dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door zijn mededader aan de benadeelde partij, zal zijn bevrijd tot de hoogte van de betaalde bedragen.

De telastlegging.

Aan de verdachte is telastgelegd hetgeen is vermeld in de ingevoegde fotokopie van de dagvaarding, gemerkt A.

Vrijspraak.

De rechtbank acht op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte bij dagvaarding onder 3, 4, 7, 8 en 9 is telastgelegd, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

De bewijsmiddelen.

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist met de bewijsmiddelen, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit vonnis zal worden gehecht.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast. Op grond daarvan is de rechtbank tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig bewezen, dat de verdachte de op de dagvaarding onder 1, 2, 5, 6 en 10 telastgelegde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht - en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad - de inhoud van de telastlegging, zoals deze is vermeld in de fotokopie daarvan, gemerkt B.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan inbraken in auto's waarbij invalidenparkeerkaarten zijn weggenomen. Dergelijke feiten veroorzaken gevoelens van onveiligheid in de samenleving en berokkenen schade aan de rechtstreeks benadeelden van deze feiten.

Verdachte en zijn mededaders hebben slechts het oog gehad op hun eigen financiële gewin zonder zich te bekommeren om de gevolgen die de feiten meebrachten voor de slachtoffers. Door de bewezenverklaarde feiten ondervonden de slachtoffers niet alleen materiële schade, bestaande uit ingegooide autoruiten, maar zijn zij ook in hun dagelijks leven in aanzienlijke mate beperkt. Steeds betroffen de slachtoffers immers minder valide mensen die veelal afhankelijk zijn van hun auto en de aan hen persoonlijk verleende parkeerkaart. Door het wegnemen van de invalidenparkeerkaarten neemt de mobiliteit van deze mensen aanmerkelijk af, omdat zij niet meer op de speciaal voor hen gereserveerde plaatsen kunnen parkeren met alle vervelende gevolgen van dien.

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de omstandigheid dat verdachte, blijkens een op zijn naam staand uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 12 april 2007, reeds meermalen ter zake van vermogensdelicten werd veroordeeld. Ondanks de hem daarvoor opgelegde straffen heeft verdachte zich kennelijk niet laten weerhouden opnieuw soortgelijke feiten te begaan.

De rechtbank heeft mede in aanmerking genomen het niet bij dagvaarding telastgelegde strafbare feit, waarvan een korte omschrijving staat vermeld op de dagvaarding onder 'mededeling ad informandum gevoegde strafbare feiten', genummerd 1. Verdachte heeft dit feit erkend en de officier van justitie heeft te kennen gegeven dat dienaangaande geen verdere vervolging zal worden ingesteld.

De rechtbank heeft acht geslagen op de brief van mevrouw [gezinsvoogd], gezinsvoogd, van 16 mei 2007 alsmede op een faxbericht van de gezinsvoogd van 4 juli 2007 waarbij gevoegd is een plan van aanpak met betrekking tot verdachte. Met de gezinsvoogd is de rechtbank van oordeel dat verdachte intensieve hulpverlening en een duidelijk behandeltraject behoeft. Teneinde verdachte in de gelegenheid te stellen een dusdanige structuur in zijn leven aan te brengen om het risico dat verdachte opnieuw strafbare feiten begaat zo veel mogelijk te verminderen, acht de rechtbank het aangewezen dat verdachte de Multidimensional Family Training (MDFT) van Stichting De Jutters volgt. De rechtbank zal daarom een gedeelte van de jeugddetentie voorwaardelijk opleggen en hem in het kader van een bijzondere voorwaarde verplichten om, naast het opvolgen van de aanwijzingen van de jeugdreclassering, voornoemde training te volgen.

De vordering van de benadeelde partij.

[benadeelde partij], wonende te [woonplaats], heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 150,--.

De vordering heeft betrekking op de inbraak die onder feit 4 (zaaksdossier 19) is telastgelegd. De rechtbank zal de benadeelde partij niet ontvankelijk verklaren in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien verdachte ter zake van dat feit wordt vrijgesproken.

De toepasselijke wetsartikelen.

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen:

63, 77a, 77g, 77h, 77i, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de bij dagvaarding onder 3, 4, 7, 8 en 9 telastgelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij dagvaarding onder 1, 2, 5, 6 en 10 telastgelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van de onder 1, 2, 5, 6 en 10 bewezenverklaarde feiten:

diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak, meermalen gepleegd

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot:

jeugddetentie voor de duur van 5 (vijf) maanden;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 2 (twee) maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit alsmede onder de hierna te noemen bijzondere voorwaarden:

- dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens William Schrikker Jeugdbescherming (namens Bureau Jeugdzorg Haaglanden), zolang die instelling zulks nodig acht;

- dat veroordeelde zich onder behandeling zal stellen bij Stichting De Jutters, centrum voor Jeugd-GGZ Haaglanden te 's-Gravenhage, Het Palmhuis, en hij zich zal gedragen naar de aanwijzingen hem door of namens de directie gegeven en in het bijzonder de Multidimensional Family Therapy (MDFT) zal volgen en met goed gevolg zal afronden;

verstrekt aan eerdergenoemde instelling de opdracht om aan de veroordeelde hulp en steun te verlenen bij de naleving van de bijzondere voorwaarden krachtens het bepaalde bij artikel 77aa van het Wetboek van Strafrecht;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde jeugddetentie geheel in mindering zal worden gebracht;

in verzekering gesteld op : 11 april 2007,

in voorlopige hechtenis gesteld op : 13 april 2007,

welke voorlopige hechtenis werd geschorst met ingang van : 10 juli 2007;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte;

bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij] niet ontvankelijk is in de vordering tot schadevergoeding;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is telastgelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mr Van Rossum, voorzitter, tevens kinderrechter

mrs De Jong en Wapenaar, kinderrechters,

in tegenwoordigheid van mr Nijpels, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 juli 2007.

Mr Van Rossum is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.