Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA6430

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
29-03-2007
Datum publicatie
05-06-2007
Zaaknummer
rolnr 608692 CV EXPL 06 - eindvonnis
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Eindvonnis. Toepassen eigen CAO van Albert Heijn met betrekking tot het opnemen van vakantie op zaterdag(en) en de berekening van zaterdagtoeslag levert strijd op met de dwingendrechtelijke regeling van het BW inzake doorbetaling van loon tijdens vakantie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Prg. 2007, 96
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector kanton - locatie Delft

YK

rolnr 608692 CV EXPL 06-6585

29 maart 2007

Vonnis in de zaak van:

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eisende partij,

gemachtigde: mr. J.E. Geitenbeek,

tegen

de besloten vennootschap ALBERT HEIJN B.V.,

gevestigd te Zaandam,

gedaagde partij,

gemachtigde: mr. N. de Voogd.

Partijen worden aangeduid als [eiser] en Albert Heijn.

Vervolg van de procedure:

- tussenvonnis van 1 februari 2007;

- comparitie van partijen, gehouden op 27 februari 2007.

Rechtsoverwegingen:

1. De kantonrechter neemt over hetgeen zij in haar tussen partijen op 1 februari 2007 gewezen tussenvonnis heeft overwogen en beslist.

2. De bij dat tussenvonnis bepaalde comparitie van partijen heeft op 27 februari 2007 plaatsgehad. Partijen hebben inlichtingen verstrekt. Een minnelijke regeling is niet tot stand gekomen.

Nadere beoordeling

3. Op grond van hetgeen partijen over en weer nader hebben verklaard is in deze procedure komen vast te staan dat voor [eiser] uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst de verplichting geldt om eenmaal per drie weken op zaterdag te werken. Daarenboven kan hij met Albert Heijn per jaar overeenkomen dat hij meer zaterdagen zal werken. Een dergelijke afspraak heeft [eiser] ook telkens gemaakt.

4. [eiser] legt zich er bij neer - en trekt voor zover van toepassing zijn vordering ter zake in - dat als hij een zaterdag niet werkt omdat hij op die dag ADV heeft opgenomen, hij voor die zaterdag geen toeslag ontvangt.

5. De vraag die partijen verdeeld houdt, is of aan [eiser] enige zaterdagtoeslag (de basistoeslag van 35% of een hoger percentage gerelateerd aan een hogere zaterdagfrequentie) toekomt wanneer hij een of meer zaterdagen niet heeft gewerkt vanwege het opnemen van vakantiedagen.

6. Albert Heijn blijft zich op het standpunt stellen dat alleen over gewerkte zaterdagen (en met gewerkte zaterdagen gelijk te stellen dagen als vermeld in Bijlage XII Uitvoeringsregeling toekenning toeslagpercentage artikel 13 lid 2 d) een zaterdagtoeslag volgens de in voormelde regeling opgenomen staffel verschuldigd is. [eiser] is evenwel van oordeel - in ieder geval ten aanzien van het aantal verplichte zaterdagen - dat Albert Heijn hem thans niet in staat stelt doorbetaald vakantie op te nemen omdat hem elke zaterdagtoeslag over de zaterdagen die hij wegens vakantie vrij neemt wordt onthouden, terwijl de bedoeling van de wetgever is dat een werknemer tijdens vakantie het hem toekomende loon doorbetaald krijgt.

7. Onder loon als bedoeld in de wet (in de artikelen 7:639 jo 7:616 e.v. BW) dient te worden verstaan de gehele vergoeding die de werknemer voor de door hem te verrichten, bedongen arbeid van zijn werkgever ontvangt. Daaronder zijn onder meer begrepen vakantiegeld, gratificatie en toeslagen voor feestdagen, overwerk en inconveniënten.

Blijkens artikel 7:645 BW mag niet ten nadele van de werknemer van de vakantieregeling als vervat in de artikelen 7:634 tot en met 7:643 BW worden afgeweken. Dat betekent dat het niet is toegestaan bepaalde componenten van het loon buiten de berekening van het loon waar de werknemer tijdens vakantie recht op heeft, te houden.

8. Albert Heijn doet dat laatste feitelijk wel door over het aantal zaterdagen waarop de werknemer volgens de overeenkomst in een kalenderjaar zou werken, maar waarop de werknemer in afwijking van die afspraak niet gewerkt heeft (en die niet vallen onder voormelde "gelijkgestelde" zaterdagen) en welke zaterdagen hij ook niet in de daarop volgende periode heeft ingehaald, in het geheel geen zaterdagtoeslag uit te betalen. Albert Heijn maakt daarbij geen onderscheid tussen de ingevolge de CAO of overeenkomst verplichte zaterdagen en de per jaar aanvullend tussen partijen overeengekomen zaterdagen.

Albert Heijn beroept zich in dit verband op de met de vakbonden overeengekomen CAO. Dat beroep kan echter niet worden gehonoreerd voor zover het tot gevolg heeft dat een werknemer op zaterdagen waarop hij vakantie geniet geen toeslag ontvangt, omdat ook niet bij CAO van het wettelijke recht op doorbetaling tijdens vakantie van de werknemer als hiervoor onder 7 vermeld kan worden afgeweken.

9. De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is tot welk beloop tijdens de vakantie van de werknemer de inconveniëntentoeslag moet worden doorbetaald. Naast de verplichte zaterdagen, die in het geval van [eiser] met een frequentie van eenmaal per drie weken moeten worden gewerkt, pleegt [eiser] immers nog een aantal extra zaterdagen te werken, waarvoor hij een extra toeslag ontvangt.

10. Gelet op het uitgangspunt van de wet dient te worden geoordeeld dat [eiser] recht heeft om van de door hem ingevolge de overeenkomst eenmaal per drie weken te werken zaterdagen in evenredigheid met zijn vakantieaanspraken zaterdagen met behoud van het daarbij behorende loon inclusief de zaterdagtoeslag op te nemen.

Voor het aantal extra overeengekomen te werken zaterdagen mag Albert Heijn wel de regel stellen dat alleen over de werkelijk gewerkte dagen (of de met die dagen gelijk te stellen dagen als vermeld in Bijlage XII Uitvoeringsregeling toekenning toeslagpercentage artikel 13 lid 2 d) de toeslag wordt toegekend. Het toekennen van een extra toeslag als stimulans om meer zaterdagen te werken is immers niet in strijd met de wet.

11. Met inachtneming van het voorgaande zijn de door [eiser] gevorderde geboden, voor zover die geboden alleen [eiser] aangaan, toewijsbaar op na te melden wijze. Voor het toewijzen van de geboden in algemene zin heeft [eiser] geen belang gesteld of aannemelijk gemaakt.

12. Nu [eiser] en Albert Heijn ieder gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld, ziet de kantonrechter aanleiding de proceskosten aldus te compenseren dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Beslissing

De kantonrechter:

1. legt Albert Heijn het gebod op om - met inachtneming van de wet - [eiser] in staat te stellen vrije zaterdagen op te nemen in evenredigheid met zijn vakantieaanspraken;

2. legt Albert Heijn het gebod op om - met inachtneming van de wet, aangevuld met de CAO - aan [eiser] het volledige loon door te betalen gedurende vakantiedagen, inclusief de zaterdagtoeslag indien de vakantiedagen op de ingevolge de CAO of overeenkomst verplichte zaterdagen vallen;

3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4. wijst af het meer of anders gevorderde;

5. compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.E. Kastein, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting d.d. 29 maart 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.