Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA0257

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
19-02-2007
Datum publicatie
21-03-2007
Zaaknummer
AWB06/9589 WRO
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verweerder heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb) niet, althans onjuist toegepast. Dientengevolge is het bestreden besluit in strijd met de wettelijke procedurevoorschriften tot stand gekomen. Het beroep is gegrond en het bestreden besluit dient wegens strijd met afdeling 3.4 van de Awb te worden vernietigd. Verweerder dient alsnog toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Awb door een ontwerpbesluit op het vrijstellingsverzoek als bedoeld in artikel 3:11 van de Awb ter inzage te leggen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank 's-Gravenhage

sector bestuursrecht

eerste afdeling, enkelvoudige kamer

Reg. nr. AWB06/9589 WRO

UITSPRAAK

als bedoeld in artikel 8:77

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Uitspraak in het geding tussen

De bewoners [adres], wonende te [gemeente A], eisers,

en

het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk, verweerder.

Derde partij: het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden, aanvrager.

Ontstaan en loop van het geding

Bij besluit van 3 oktober 2006, verzonden 10 oktober 2006, heeft verweerder aanvrager vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) verleend van de voorschriften van de bestemmingsplannen 'Vrijenban' en 'Delftkwartier' voor het gebruik, de geplande bouwwerken en werken in het gehele plangebied ten behoeve van de aanleg van tramlijn 19.

Tegen dit besluit hebben eisers bij brief van 22 november 2006, ingekomen bij de rechtbank op 29 november 2006, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

De derde partij heeft bij brief van 7 december 2006 zijn zienswijze op het beroep gegeven.

Het beroep is op 8 februari 2007 ter zitting behandeld.

Eisers zijn niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door S. de Smidt, mr.drs. W.I. Togtema en R. Doesburg, bijgestaan door mr. R.J.G. Bäcker, advocaat te Rotterdam. Namens vergunninghouder is verschenen mr. R.J.G. Bäcker.

Motivering

Op 1 juli 2005 zijn de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en de Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb in werking getreden. Aangezien de aanvraag om vrijstelling dateert van 17 januari 2006 zijn deze wetten in dit geval van toepassing.

Ingevolge artikel 3:10, eerste lid, van de Awb is afdeling 3.4 (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van toepassing op de voorbereiding van besluiten indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuurs-orgaan is bepaald.

Artikel 3:11, eerste lid, van de Awb luidt:

Het bestuursorgaan legt het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage.

In artikel 3:15, eerste lid, van de Awb is bepaald dat belanghebbenden bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren kunnen brengen.

Ingevolge artikel 19a, vierde lid, van de WRO is op de voorbereiding van het besluit omtrent vrijstelling afdeling 3.4 van de Awb van toepassing.

In artikel 7:1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Awb is bepaald dat degene aan wie het recht is toegekend tegen een besluit beroep in te stellen alvorens beroep in te stellen tegen dat besluit bezwaar dient te maken, tenzij het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4.

Artikel 6:13 van de Awb luidt als volgt:

Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld.

De rechtbank stelt op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting vast dat het vrijstellingsverzoek d.d. 17 januari 2006 van 3 februari 2006 tot en met 16 maart 2006 ter inzage heeft gelegen. Er zijn gedurende deze termijn geen zienswijzen, door eisers noch door anderen, ingediend.

Door middel van publicatie in het weekblad 'Groot Rijswijk' van 21 september 2006 heeft verweerder bekend gemaakt dat het vrijstellingsbesluit vanaf 29 september 2006 gedurende zes weken ter inzage ligt en dat gedurende de termijn van ter inzage legging door belanghebbenden beroep kan worden ingesteld.

Het vrijstellingsbesluit is blijkens de publicatie in 'Groot Rijswijk' van 9 november 2006 opnieuw ter inzage gelegd vanaf 10 november 2006 voor een periode van zes weken.

Eisers vrezen dat het woonwagencentrum door het tramtracé geïsoleerd zal komen te liggen, omdat de toegangsweg zal worden verplaatst.

Allereerst overweegt de rechtbank dat het beroep tijdig is ingesteld aangezien het bestreden besluit pas op 9 november 2006 op juiste wijze is bekendgemaakt door publicatie in de plaatselijke krant 'Groot Rijswijk'.

Met betrekking tot de vraag of eisers redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijze naar voren te hebben gebracht overweegt de rechtbank het volgende.

Verweerder heeft gesteld dat hij op 24 januari 2006 op de voet van artikel 19a, tweede lid, van de WRO heeft besloten artikel 19-procedure te volgen. In dit besluit -een ambtelijk voorstel dat blijkens de parafen door verweerder is geaccordeerd - is onder meer vermeld: 'Afhankelijk van het feit of zienswijzen worden ontvangen, deze behandeld moeten worden en al dan niet leiden tot planaanpassing kan uw college daarna de vrijstelling verlenen op basis van een nog door gedeputeerde staten te verlenen specifieke verklaring van geen bezwaar artikel 19, lid 2 WRO.' Dit besluit zou bij het vrijstellingsverzoek ter inzage hebben gelegen en verweerder heeft ter zitting betoogd dat het in verband met bovenstaande passage als het ontwerp van het besluit op het verzoek kan worden beschouwd.

Aangezien eisers gedurende de termijn van ter visie legging van het vrijstellingsverzoek (inclusief dit collegebesluit) geen zienswijze hebben ingediend, moet het beroep naar de mening van verweerder op grond van artikel 6:13 van de Awb niet-ontvankelijk worden verklaard.

De rechtbank stelt vast dat artikel 3:11, eerste lid, van de Awb voorschrijft dat een ontwerp van het te nemen besluit ter inzage moet worden gelegd. Indien het, zoals in dit geval, een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid van de Awb, betreft dient het ontwerp in elk geval de strekking van de voorgenomen beslissing te bevatten. Het door verweerder genoemde besluit van 24 januari 2006 is slechts een reeds genomen procedurebeslissing en geen voorgenomen beslissing op de aanvraag. De rechtbank concludeert dat in dit geval geen ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 3:11 van de Awb, waartegen zienswijzen konden worden ingediend, ter inzage is gelegd. Eisers kan derhalve niet worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, aangezien verweerder daartoe geen gelegenheid heeft geboden. Het beroep is dan ook ontvankelijk.

Dit betekent dat verweerder de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb) niet, althans onjuist heeft toegepast. Dientengevolge is het bestreden besluit in strijd met de wettelijke procedurevoorschriften tot stand gekomen.

Het beroep is gegrond en het bestreden besluit dient wegens strijd met afdeling 3.4 van de Awb te worden vernietigd.

Verweerder dient alsnog toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Awb door een ontwerpbesluit op het vrijstellingsverzoek als bedoeld in artikel 3:11 van de Awb ter inzage te leggen.

Nu niet is gebleken van kosten die daarvoor in aanmerking komen, bestaat geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De rechtbank 's-Gravenhage,

RECHT DOENDE:

verklaart het beroep gegrond;

vernietigt het bestreden besluit;

bepaalt dat de gemeente Rijswijk aan eisers het door hen betaalde griffierecht, te weten € 141,-, vergoedt.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aldus gegeven door mr. E.R. Eggeraat en in het openbaar uitgesproken op 19 februari 2007, in tegenwoordigheid van de griffier drs. A.C.P. Witsiers.