Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2006:BH2915

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
29-03-2006
Datum publicatie
13-02-2009
Zaaknummer
249830- FA RK 05-5147
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Erkenning Chinese adoptie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Familie- en Jeugdrecht

Enkelvoudige Kamer

Verklaring voor recht ex artikel 1:26 BW jo artikel 7 WCA

rekestnummer : 05-5147

zaaknummer : 249830

datum beschikking: 29 maart 2006

BESCHIKKING op het op 7 september 2005 ingekomen verzoekschrift van:

[verzoekers],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: verzoekers, dan wel verzoeker en verzoekster,

procureur: mr. C.N.M. Otto,

advocaat: mr. M. Koomen, te Alkmaar.

Als belanghebbende wordt aangemerkt:

de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage,

zetelend te 's-Gravenhage,

hierna te noemen: de ambtenaar.

PROCEDURE

Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank:

I. primair: voor recht verklaart dat het stuk Notarial Certificate for Adoption (2005) K.Z.W.Zi, No. [nummer], vatbaar is voor inschrijving in het desbetreffende register van de burgerlijke stand, en

subsidiair: de adoptie naar Nederlands recht door verzoekers van de minderjarige [naam minderjarige], uitspreekt,

II. de geboortegegevens van de minderjarige vaststelt,

III. gelast dat de (schrijfwijze van de) voornaam [voornaam minderjarige] zal worden gewijzigd in [gewijzigde schrijfwijze] en dat de voornaam [tweede voornaam] aan deze voornamen van de minderjarige zal worden toegevoegd, alsmede dat de rechtbank verstaat dat verzoekers hebben verklaard dat de minderjarige de geslachtsnaam van verzoeker zal hebben, opdat de volledige namen van de minderjarige zullen luiden: [volledige namen].

Ingekomen is een schriftelijk reactie d.d. 17 november 2005 van de ambtenaar, inhoudende dat er geen

bezwaar is tegen de verklaring voor recht van de buiten Nederland uitgesproken adoptie, de last tot plaatsen van de latere vermelding betreffende verklaring voor recht van de buitenlandse adoptie en de (nadere) vaststelling van de oorspronkelijke geboortegegevens van de minderjarige en de wijziging van de voornaam van de minderjarige. De ambtenaar stelt voorts dat voor het doen van naamskeuze ten overstaan van de rechter in combinatie met het verklaren voor recht van een buitenlandse adoptie geen voorziening is getroffen in de WCAd en artikel 1:5 BW en dat derhalve volgens haar de geslachtsnaam van het kind door de verklaring voor recht niet wijzigt, doch dat zij, vooruitlopend op een eventuele wetswijziging, de gekozen c.q. bepaalde geslachtsnaam in de latere vermelding betreffende de verklaring voor recht zal verwerken.

BEOORDELING

Het verzoek is gegrond op artikel 7 van de Wet van 3 juli 2003, Stb. 283, houdende regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse adoptie (hierna te noemen: Wet conflictenrecht adoptie of WCAd), welke wet op 1 januari 2004 in werking is getreden.

De minderjarige heeft de Chinese nationaliteit, terwijl verzoekers de Nederlandse nationaliteit hebben. Verzoekers wonen met de minderjarige in Nederland. De rechtbank acht, gelet op het vorenstaande, voldoende aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer aanwezig om van het onderhavige verzoek kennis te nemen.

Ingevolge artikel 5 van de Wet conflictenrecht adoptie zijn de bepalingen van hoofdstuk 3 (artikelen

5 tot en met 9) van deze Wet van toepassing omdat China weliswaar partij is bij het Haags Adoptieverdrag, maar de aanvraag als bedoeld in artikel 41 van dat verdrag op 23 mei 2003 en derhalve vóór 1 januari 2006, de datum waarop dit verdrag voor China in werking is getreden, is ontvangen.

Ingevolge artikel 7 lid 1 WCAd kan een buitenlandse beslissing waarbij een adoptie tot stand is gekomen en die is uitgesproken door een ter plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat waar het kind zowel ten tijde van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de uitspraak zijn gewone verblijfplaats had, terwijl de adoptiefouders hun gewone verblijfplaats in Nederland hadden, worden erkend indien:

a. de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (hierna te noemen: Wobka) in acht zijn genomen, en

b. de erkenning van de adoptie in het kennelijk belang van het kind is, en

c. erkenning niet op een grond, als bedoeld in artikel 6 tweede of derde lid, van deze wet, zou worden onthouden. Dat wil in een geval als het onderhavige, dat wordt beheerst door artikel 7 WCAd, zeggen dat tevens voldaan dient worden aan de volgende aanvullende voorwaarden:

- er is geen sprake van dat aan de adoptiebeslissing in de vreemde staat kennelijk geen behoorlijk onderzoek of behoorlijke rechtspleging is voorafgegaan,

- er is geen sprake van dat de erkenning van die beslissing in strijd is met de openbare orde, hetgeen steeds het geval is indien die beslissing kennelijk betrekking heeft op een schijnhandeling.

De rechtbank zal er thans toe overgaan te bezien of aan alle voorwaarden van artikel 7 lid 1 WCAd is voldaan.

Gezien de rechtsregels die op de in China gegeven adoptiebeslissing van toepassing zijn, te weten de Chinese Adoptiewet 1991 (AdoptG 1991), is de rechtbank van oordeel dat voldoende is gebleken dat het Notarial Certificate for Adoption (2005) K.Z.W.Zi, No. [nummer], opgemaakt op 6 juni 2005 door Notary [X], verbonden aan het [......] Notary Public Office, [.....] Province, Volksrepubliek China, houdende een beslissing waarbij de adoptie tot stand is gekomen, is te beschouwen als een beslissing van een ter plaatse bevoegde autoriteit.

Blijkens de overgelegde bewijsstukken van de gemeente [woonplaats verzoekers] hebben verzoekers hun gewone verblijfplaats in Nederland en zijn zij sinds [datum] 1998 woonachtig op hun huidige adres. Blijkens het genoemde Notarial Certificate for Adoption (2005) K.Z.W.Zi, No. [nummer], had de minderjarige ten tijde van de adoptie haar woonplaats in het Children Welfare Institute of [......] Municipality, [.....] Province, Volksrepubliek China, en hadden verzoekers ten tijde van de adoptie hun woonplaats in Nederland. Voorts blijkt uit het overgelegde kopie van het op naam van de minderjarige afgegeven paspoort, dat aan haar eerst op 10 juni 2005 een paspoort is afgegeven, zodat zij pas na de totstandkoming van de adoptie de toestemming had China te verlaten.

De rechtbank acht het derhalve aannemelijk dat de minderjarige zowel ten tijde van de indiening van het verzoek tot adoptie als ten tijde van de buitenlandse adoptiebeslissing in China haar woonplaats had en dat verzoekers hun woonplaats hadden in Nederland.

Aangezien in het verzoek is gesteld dat de adoptie heeft plaatsgevonden via bemiddeling van "vergunninghouder", een vergunninghouder als bedoeld in de Wobka, en aangezien bij de in het geding gebrachte stukken zich een kopie van de voor de adoptie afgegeven Beginseltoestemming van het Ministerie van Justitie ten gunste van verzoekers bevindt, gaat de rechtbank ervan uit dat de bepalingen van de Wobka in acht zijn genomen.

Gelet op de gegeven Beginseltoestemming, welke niet dan na voorafgaand onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt verleend, alsmede op de omstandigheid dat de minderjarige reeds in China door verzoekers is geadopteerd en thans bij verzoekers in Nederland verblijft, acht de rechtbank de erkenning in het belang van de minderjarige.

Gezien de rechtsregels die op de adoptie in China van toepassing zijn, te weten de Chinese Adoptiewet 1991 (AdoptG 1991), is de rechtbank van oordeel dat voldoende is gebleken dat aan het opmaken van het Notarial Certificate for Adoption (2005) K.Z.W.Zi, No. [nummer], opgemaakt op [datum] 2005 door Notary [X] voornoemd, houdende de adoptiebeslissing een behoorlijk onderzoek en een behoorlijke rechtspleging zijn voorafgegaan.

Nu voorts geen omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit zou kunnen volgen dat erkenning van de beslissing in strijd zou komen met de Nederlandse openbare orde is de rechtbank van oordeel dat de Chinese adoptie-uitspraak voldoet aan de in artikel 7 lid 1 WCAd genoemde voorwaarden voor erkenning.

De rechtbank gelast op de voet van artikel 7 lid 3 van de Wet conflictenrecht adoptie ambtshalve dat voornoemde adoptie als latere vermelding aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand wordt toegevoegd.

Nu de rechtbank heeft overwogen dat de Chinese adoptie van de minderjarige zal worden erkend, zijn op het verzoek tot voornaamswijziging achtereenvolgens de artikelen 4 en 2 Wet Conflictenrecht Namen van toepassing.

Ongeacht of de minderjarige nog een andere nationaliteit heeft, meent de rechtbank dat

- vooruitlopend op de verkrijging van het Nederlanderschap door de minderjarige - thans reeds op het verzoek tot voornaamswijziging kan worden beslist volgens Nederlands recht.

Het verzoek tot voornaamswijziging kan als op de wet gegrond worden toegewezen.

De rechtbank is van oordeel dat er met de erkenning van de adoptie op basis van de bij deze te geven beschikking sprake is van een adoptie waardoor de minderjarige in familierechtelijke betrekking met verzoekers komt te staan, zodat artikel 1:5 lid 3 jo. 1:5 lid 8 BW van rechtstreekse toepassing is. Nu verzoekers reeds in familierechtelijke rechtsbetrekking staan tot twee kinderen met de geslachtsnaam [geslachtsnaam], krijgt de minderjarige van rechtswege de geslachtsnaam [geslachtsnaam].

Op het verzoek tot vaststelling van de geboortegegevens zal bij afzonderlijke beslissing van heden worden beslist.

De rechtbank geeft verzoekers in overweging een afschrift van deze beschikking te zenden aan: '[vergunninghouder]'.

BESLISSING:

De rechtbank:

verklaart voor recht dat bij de blijkens het gelegaliseerde Notarial Certificate for Adoption (2005) K.Z.W.Zi, No. [nummer], (van welk Certificate een kopie aan deze beschikking is gehecht), op door Notary [X], verbonden aan het [......] Notary Public Office, [.....] Province, Volksrepubliek China, opgemaakt, tot stand gekomen adoptie van [de minderjarige], van het vrouwelijk geslacht, geboren op [geboortedatum] 2003 door [verzoekers], aan de in artikel 7 lid 1 WCAd genoemde voorwaarden voor erkenning is voldaan;

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand een latere vermelding van adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen;

gelast de wijziging van de voornaam [voornaam minderjarige] van de geadopteerde in de voornamen: [gewijzigde schrijfwijze] [tweede voornaam].

Deze beschikking is gegeven door mr. J.M.J. Keltjens, kinderrechter, bijgestaan door mr. A.W. Spee als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 maart 2006.