Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9483

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
04-10-2006
Datum publicatie
11-10-2006
Zaaknummer
09/757188-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft in een periode van nog geen half jaar meer dan 80 mensen opgelicht door op websites als marktplaats en speurders goederen te koop aan te bieden. Vervolgens heeft hij zich door degenen die deze artikelen wilde kopen vooruit laten betalen, terwijl hij deze goederen nimmer heeft geleverd en heeft willen leveren. Door aldus misbruik te maken van het vertrouwen van zijn slachtoffers heeft hij meer dan 80 personen gedupeerd voor in totaal meer dan € 14.000,-. Daarnaast heeft hij door zijn handelwijze het vertrouwen in de handel via het internet in het algemeen schade toegebracht.

oplichting, meermalen gepleegd;

art. 14a (oud), 14a, 14b (oud), 14b, 14c, 14d, 24c, 36f, 57 en 326 (oud) en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

veroordeling tot gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden (4 voorwaardelijk), betaling schadevergoeding aan benadeelde partijen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE KAMER

(VERKORT VONNIS)

parketnummer 09/757188-06

's-Gravenhage, 4 oktober

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de door de politierechter naar de meervoudige strafkamer verwezen zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986,

adres: [adres] [woonplaats],

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting [naam inrichting]

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 28 juni 2006 en 20 september 2006.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Menschaert, advocaat te 's-Gravenhage, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

Er hebben zich 59 benadeelde partijen gevoegd.

De officier van justitie mr. Willemse heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij - gewijzigde - dagvaarding telastgelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en als bijzondere voorwaarden:

- dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, ook indien een dergelijk voorschrift het volgen van een gedragsinterventie of cognitieve vaardighedentraining inhoudt;

- dat verdachte gedurende de proeftijd geen drugs zal gebruiken; en

- dat verdachte zal mee werken aan een middelencontrole zo vaak en zolang de reclassering zulks noodzakelijk acht.

Voorts heeft de officier van justitie ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen geconcludeerd tot gehele toewijzing van al deze vorderingen met dien verstande dat van de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde partij 30] en [benadeelde partij 2] alleen de gevorderde materiële schade dient te worden toegewezen.

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de rechtbank aan verdachte de verplichting zal opleggen tot betaling aan de staat van de toegewezen bedragen, met de daarbij behorende dagen hechtenis, ten behoeve van de verschillende slachtoffers.

De telastlegging.

Aan de verdachte is telastgelegd - na wijziging van de telastlegging ter terechtzitting van 28 juni 2006 - hetgeen is vermeld in de ingevoegde fotokopie van de dagvaarding, gemerkt A, en van de vordering wijziging telastlegging, gemerkt A1.

De bewijsmiddelen.

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist met de bewijsmiddelen, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit vonnis zal worden gehecht.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast. Op grond daarvan is de rechtbank tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig bewezen, dat de verdachte de op de - gewijzigde - dagvaarding telastgelegde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht - en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad - de inhoud van de telastlegging, zoals deze is vermeld in de fotokopie daarvan, gemerkt B.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft in een periode van nog geen half jaar meer dan 80 mensen opgelicht door op websites als marktplaats en speurders goederen te koop aan te bieden. Vervolgens heeft hij zich door degenen die deze artikelen wilde kopen vooruit laten betalen, terwijl hij deze goederen nimmer heeft geleverd en heeft willen leveren. Door aldus misbruik te maken van het vertrouwen van zijn slachtoffers heeft hij meer dan 80 personen gedupeerd voor in totaal meer dan € 14.000,-. Daarnaast heeft hij door zijn handelwijze het vertrouwen in de handel via het internet in het algemeen schade toegebracht.

Bij het bepalen van de op te leggen straf is acht geslagen op de omstandigheid dat verdachte blijkens het hem betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie reeds meerdere keren is veroordeeld wegens vermogensdelicten. De rechtbank rekent het hem aan dat hij uit deze eerdere veroordelingen blijkens de thans bewezenverklaarde oplichtingen geen enkele lering heeft getrokken.

Ten aanzien van de persoon van verdachte en diens persoonlijke omstandigheden is acht geslagen op een hem betreffend Voorlichtingsrapport van Reclassering Nederland. Uit dit rapport blijkt dat verdachte vindt dat hij door het uitzitten van een gevangenisstraf genoeg geboet heeft en dat hij ook niet bereid is om schadevergoeding aan zijn slachtoffers te betalen. De rapporteur is dan ook van oordeel dat er weinig sprake is van enig inzicht in zijn delictgedrag nu verdachte de feiten bagatelliseert en zichzelf als slachtoffer lijkt te zien. De kans op recidive wordt groot geschat mede ook omdat verdachte de verantwoordelijkheid voor zijn handelen buiten zichzelf lijkt te leggen. Voorts blijkt uit dit rapport dat op basis van ervaringen met de jeugdreclassering zowel verdachte als zijn moeder niet gemotiveerd zijn voor hulpverlening door de reclassering. Desalniettemin acht de rapporteur begeleiding van verdachte geïndiceerd teneinde aandacht te besteden aan verschillende problematische leefgebieden die de kans op recidive vergroten. Derhalve wordt geadviseerd verdachte een deels voorwaardelijke straf op te leggen met daaraan gekoppeld de bijzondere voorwaarden van verplicht reclasseringscontact, ook indien zulks inhoudt het volgen van een gedragsinterventie of cognitieve vaardighedentraining. Tevens wordt geadviseerd om als bijzondere voorwaarde op te nemen dat verdachte gedurende de proeftijd geen drugs zal gebruiken en zal meewerken aan middelencontrole zo vaak en zo lang de reclassering zulks noodzakelijk acht.

Voorts is acht geslagen op het verdachte betreffende psychiatrisch rapport van D.H.M. Lefrandt. Ook uit dit rapport blijkt dat verdachte de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag buiten zichzelf legt en dat hij een bagatelliserende, egocentrische visie heeft op het telastgelegde. Voorts geeft verdachte geen blijk van empathie terwijl de gewetensfunctie lacunes vertoont. De deskundige is dan ook van oordeel dat er trekken aanwezig zijn van een antisociale persoonlijkheidsstoornis maar dat zulks onvoldoende is om de diagnose antisociale persoonlijkheidsstoornis te rechtvaardigen. Verder blijkt uit dit rapport dat verdachte beweert last te hebben van stemmen in zijn hoofd en waanideeën doch dat de deskundige zulks betwijfelt. De rapporteur acht het zelfs mogelijk dat verdachte een psychose simuleert en anders deze in ieder geval lijkt uit te buiten. De deskundige is voorts van oordeel dat zelfs als er ten tijde van het telastgelegde sprake was van een psychose verdachte wist dat wat hij deed niet was toegestaan en dat de consequenties van zijn handelen heeft overwogen. De rapporteur spreekt dan ook als zijn deskundig oordeel uit dat verdachte als volledig toerekeningsvatbaar dient te worden gezien. Een gevangenisstraf met een voorwaardelijk deel met daaraan gekoppeld de bijzondere voorwaarde van verplicht reclasseringscontact is naar het oordeel van de deskundige het meest aangewezen om recidive te voorkomen.

Op grond van het onderzoek ter terechtzitting komt hetgeen de deskundige heeft aangevoerd over de toerekeningsvatbaarheid de rechtbank juist voor, zodat zij deze conclusie overneemt en verdachte ten tijde van het plegen van het telastgelegde en bewezenverklaarde feit geheel toerekeningsvatbaar acht. De rechtbank is voorts met de psychiater en de reclassering van oordeel dat een behandeling van verdachte noodzakelijk is. Alles overwegende en rekening houdende met de omstandigheid dat verdachte ook ter terechtzitting geen blijk heeft gegeven van enig schuldgevoel jegens zijn slachtoffers terwijl hij bovendien niet bereid is de door hen geleden schade te vergoeden, is de rechtbank van oordeel dat een straf zoals geëist door de officier van justitie passend en geboden is.

De vorderingen van de benadeelde partij.

Na te noemen personen hebben zich ieder voor zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding voor na te melden bedrag:

- [benadeelde partij 1], voor een bedrag van € 155,-;

- [benadeelde partij 2], voor een bedrag van € 1400,-;

- [benadeelde partij 3], voor een bedrag van € 120,-;

- [benadeelde partij 4], voor een bedrag van € 135,-;

- [benadeelde partij 5], voor een bedrag van € 225,-;

- [ben[benadeelde partij 6], voor een bedrag van € 170,-;

- [benadeelde partij 7], voor een bedrag van € 125,-;

- [benadeelde partij 8], voor een bedrag van € 150,-;

- [benadeelde partij 59], voor een bedrag van € 165,-;

- [benadeelde partij 9], voor een bedrag van € 145,50;

- [benadeelde partij 10], voor een bedrag van € 150,-;

- [benadeelde partij 11], voor een bedrag van € 150,-;

- [benadeelde partij 12], voor een bedrag van €150,-;

- [benadeelde partij 13], voor een bedrag van € 261,-;

- [benadeelde partij 14], voor een bedrag van € 155,-;

- [benadeelde partij 15], voor een bedrag van € 170,-;

- [benadeelde partij 16], voor een bedrag van € 130,-;

- [benadeelde partij 17], voor een bedrag van € 185,-;

- [benadeelde partij 18], voor een bedrag van € 185,-;

- [benadeelde partij 19], voor een bedrag van € 140,-;

- [benadeelde partij 20], voor een bedrag van € 125,50;

- [benadeelde partij 21], voor een bedrag van € 130,-;

- [benadeelde partij 22], voor een bedrag van € 120,-;

- [benadeelde partij 23], voor een bedrag van € 185,-;

- [benadeelde partij 24], voor een bedrag van € 200,-;

- [benadeelde partij 25], voor een bedrag van € 180,-;

- [benadeelde partij 26], voor een bedrag van € 200,-;

- [benadeelde partij 27], voor een bedrag van € 170,-;

- [benadeelde partij 28], voor een bedrag van € 185,-;

- [benadeelde partij 29], voor een bedrag van € 150,-;

- [benadeelde partij 30], voor een bedrag van € 295,-;

- [benadeelde partij 31], voor een bedrag van € 200,-;

- [benadeelde partij 32], voor een bedrag van € 300,-;

- [benadeelde partij 33], voor een bedrag van € 210,-;

- [benadeelde partij 34], voor een bedrag van € 255,-;

- [benadeelde partij 35], voor een bedrag van € 100,-;

- [benadeelde partij 36], voor een bedrag van € 190,-;

- [benadeelde partij 37], voor een bedrag van € 155,50;

- [benadeelde partij 38], voor een bedrag van € 150,-;

- [benadeelde partij 58], voor een bedrag van € 0,-;

- [benadeelde partij 39], voor een bedrag van € 160,-;

- [benadeelde partij 40], voor een bedrag van € 165,-;

- [benadeelde partij 41], voor een bedrag van € 200,-;

- [benadeelde partij 42], voor een bedrag van € 155,50;

- [benadeelde partij 43], voor een bedrag van € 200,-;

- [benadeelde partij 44], voor een bedrag van € 165,50;

- [benadeelde partij 45], voor een bedrag van € 175,50;

- [benadeelde partij 46], voor een bedrag van € 200,-;

- [benadeelde partij 47], voor een bedrag van € 175,-;

- [benadeelde partij 48], voor een bedrag van € 235,50;

- [benadeelde partij 49], voor een bedrag van € 235,-;

- [benadeelde partij 50], voor een bedrag van € 200,50;

- [benadeelde partij 51], voor een bedrag van € 240,-;

- [benadeelde partij 52], voor een bedrag van € 130,-;

- [benadeelde partij 53], voor een bedrag van € 230,-;

- [benadeelde partij 54], voor een bedrag van € 100,-;

- [benadeelde partij 55], voor een bedrag van € 105,50;

- [benadeelde partij 56], voor een bedrag van € 425,50;

- [benadeelde partij 57], voor een bedrag van € 185,-;

De vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde partij 1], [benadeelde partij 3], [benadeelde partij 4], [benadeelde partij 5], [ben[benadeelde partij 6], [benadeelde partij 7], [benadeelde partij 8], [benadeelde partij 59], [benadeelde partij 9], [benadeelde partij 10], [benadeelde partij 12], [benadeelde partij 13], [benadeelde partij 14], [benadeelde partij 15], [benadeelde partij 16], [benadeelde partij 17], [benadeelde partij 18], [benadeelde partij 19], [benadeelde partij 20], [benadeelde partij 21], [benadeelde partij 22], [benadeelde partij 23], [benadeelde partij 25], [benadeelde partij 26], [benadeelde partij 27], [benadeelde partij 28], [benadeelde partij 29], [benadeelde partij 31], [benadeelde partij 32], [benadeelde partij 33], [benadeelde partij 34], [benadeelde partij 35], [benadeelde partij 36], [benadeelde partij 37], [benadeelde partij 38], [benadeelde partij 39], [benadeelde partij 40], [benadeelde partij 41], [benadeelde partij 42], [benadeelde partij 43], [benadeelde partij 44], [benadeelde partij 45], [benadeelde partij 46], [benadeelde partij 48], [benadeelde partij 49], [benadeelde partij 50], [benadeelde partij 51], [benadeelde partij 52], [benadeelde partij 53], [benadeelde partij 54], [benadeelde partij 55], [benadeelde partij 56] en [benadeelde partij 57] zijn door de verdediging niet weersproken. Deze vorderingen, waarvan een aantal door bij het Voegingsformulier gevoegde bescheiden zijn gestaafd, zijn - ieder voor zich - eenvoudig van aard en vinden - naar uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken - hun grondslag in het bij dagvaarding telastgelegde feit. De rechtbank zal dan ook bepalen dat deze benadeelde partijen ontvankelijk zijn in hun vorderingen tot schadevergoeding en zal deze vorderingen geheel toewijzen.

De vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde partij 2], [benadeelde partij 11], [benadeelde partij 24], [benadeelde partij 30] en [benadeelde partij 47], zijn voor zover deze betrekking hebben op een hoger bedrag dan waarvoor deze benadeelde partijen zijn opgelicht, door de verdediging voor dat hogere deel weersproken. Voor de niet weersproken delen van deze vorderingen, waarvan een aantal door bij het Voegingsformulier gevoegde bescheiden zijn gestaafd, geldt dat deze eenvoudige van aard zijn en - naar uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken - hun grondslag vinden in het bij dagvaarding telastgelegde feit. De rechtbank zal dan ook bepalen dat deze benadeelde partijen gedeeltelijk ontvankelijk zijn in hun vorderingen tot schadevergoeding en zal deze vorderingen tot het niet betwiste bedrag toewijzen.

De rechtbank zal deze benadeelde partijen voor het overige niet ontvankelijk verklaren in hun vorderingen tot schadevergoeding, aangezien dat hogere deel van de vordering schade betreft die niet rechtstreeks is toegebracht door het bewezenverklaarde feit zodat dat deel van die vorderingen niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich lenen voor behandeling in het strafgeding.

Dit brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die alle benadeelde partijen tot aan deze uitspraak in verband met hun vorderingen hebben gemaakt, welke kosten de rechtbank telkens begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partijen ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 58] zal de rechtbank geen beslissing nemen, aangezien deze benadeelde partij een bedrag van € 0,- heeft gevorderd. Voorts blijkt uit de zich in het dossier bevindende stukken dat deze benadeelde partij het door hem betaalde bedrag van € 100,- van verdachte terug heeft gekregen, zodat hij geen schade heeft geleden.

Schadevergoedingsmaatregel.

Nu verdachte jegens de slachtoffers naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het bewezenverklaarde strafbare feit is toegebracht en verdachte voor dit feit zal worden veroordeeld, zal de rechtbank aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de staat van na te melden bedragen ten behoeve van na te melden slachtoffers:

- € 155,- ten behoeve van [benadeelde partij 1];

- € 150,- ten behoeve van [benadeelde partij 2];

- € 120,- ten behoeve van [benadeelde partij 3];

- € 135,- ten behoeve van [benadeelde partij 4];

- € 225,- ten behoeve van [benadeelde partij 5];

- € 170,- ten behoeve van [benadeelde partij 6];

- € 125,- ten behoeve van [benadeelde partij 7];

- € 150,- ten behoeve van [benadeelde partij 8];

- € 165,- ten behoeve van [benadeelde partij 59];

- € 145,50 ten behoeve van [benadeelde partij 9];

- € 150,- ten behoeve van [benadeelde partij 10];

- € 105,- ten behoeve van [benadeelde partij 11];

- € 150,- ten behoeve van [benadeelde partij 12];

- € 261,- ten behoeve van [benadeelde partij 13];

- € 155,- ten behoeve van [benadeelde partij 14];

- € 170,- ten behoeve van [benadeelde partij 15];

- € 130,- ten behoeve van [benadeelde partij 16];

- € 185,- ten behoeve van [benadeelde partij 17];

- € 185,- ten behoeve van [benadeelde partij 18];

- € 140,- ten behoeve van [benadeelde partij 19];

- € 125,50 ten behoeve van [benadeelde partij 20];

- € 130,- ten behoeve van [benadeelde partij 21];

- € 120,- ten behoeve van [benadeelde partij 22];

- € 185,- ten behoeve van [benadeelde partij 23];

- € 199,- ten behoeve van [benadeelde partij 24];

- € 180,- ten behoeve van [benadeelde partij 25];

- € 200,- ten behoeve van [benadeelde partij 26];

- € 170,- ten behoeve van [benadeelde partij 27];

- € 185,- ten behoeve van [benadeelde partij 28];

- € 150,- ten behoeve van [benadeelde partij 29];

- € 145,- ten behoeve van [benadeelde partij 30];

- € 200,- ten behoeve van [benadeelde partij 31];

- € 300,- ten behoeve van [benadeelde partij 32];

- € 210,- ten behoeve van [benadeelde partij 33];

- € 255,- ten behoeve van [benadeelde partij 34];

- € 100,- ten behoeve van [benadeelde partij 35];

- € 190,- ten behoeve van [benadeelde partij 36];

- € 155,50 ten behoeve van [benadeelde partij 37];

- € 150,- ten behoeve van [benadeelde partij 38];

- € 160,- ten behoeve van [benadeelde partij 39];

- € 165,- ten behoeve van [benadeelde partij 40];

- € 200,- ten behoeve van [benadeelde partij 41];

- € 155,50 ten behoeve van [benadeelde partij 42];

- € 200,- ten behoeve van [benadeelde partij 43];

- € 165,50 ten behoeve van [benadeelde partij 44];

- € 175,50 ten behoeve van [benadeelde partij 45];

- € 200,- ten behoeve van [benadeelde partij 46];

- € 150,- ten behoeve van [benadeelde partij 47];

- € 235,50 ten behoeve van [benadeelde partij 48];

- € 235,- ten behoeve van [benadeelde partij 49];

- € 200,50 ten behoeve van [benadeelde partij 50];

- € 240,- ten behoeve van [benadeelde partij 51];

- € 130,- ten behoeve van [benadeelde partij 52];

- € 230,- ten behoeve van [benadeelde partij 53];

- € 100,- ten behoeve van [benadeelde partij 54];

- € 105,50 ten behoeve van [benadeelde partij 55];

- € 425,50 ten behoeve van [benadeelde partij 56];

- € 185,- ten behoeve van [benadeelde partij 57].

De toepasselijke wetsartikelen.

De op te leggen straf en maatregelen zijn gegrond op de artikelen:

14a (oud), 14a, 14b (oud), 14b, 14c, 14d, 24c, 36f, 57 en 326 (oud) en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het bij dagvaarding telastgelegde feit heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

oplichting, meermalen gepleegd

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot:

een GEVANGENISSTRAF voor de duur van 12 MAANDEN;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

in verzekering gesteld op: 3 maart 2006;

in voorlopige hechtenis gesteld op: 6 maart 2006;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 4 MAANDEN niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 3 jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit alsmede onder de hierna te noemen bijzondere voorwaarden:

- dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, ressort Den Haag, zolang die instelling zulks nodig acht, ook indien een dergelijk voorschrift het volgen van een gedragsinterventie of cognitieve vaardighedentraining inhoudt;

- dat veroordeelde gedurende de proeftijd geen drugs zal gebruiken; en

- dat veroordeelde gedurende de proeftijd zal mee werken aan een middelencontrole, zo vaak en zolang de reclassering zulks noodzakelijk acht.

geeft hierbij opdracht aan bovengenoemde reclasseringsinstelling krachtens het bepaalde bij artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

heft het bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte op met ingang van het tijdstip waarop de duur van de voorlopige hechtenis gelijk wordt aan die van het onvoorwaardelijk gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf;

wijst de vordering tot schadevergoeding van na te noemen benadeelde partijen geheel toe en veroordeelt verdachte voorts om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan:

- [benadeelde partij 1] een bedrag van € 155,-;

- [benadeelde partij 3] een bedrag van € 120,-;

- [benadeelde partij 4] een bedrag van € 135,-;

- [benadeelde partij 5] een bedrag van € 225,-;

- [benadeelde partij 6] een bedrag van € 170,-;

- [benadeelde partij 7] een bedrag van € 125,-;

- [benadeelde partij 8] een bedrag van € 150,-;

- [benadeelde partij 59] een bedrag van € 165,-;

- [benadeelde partij 9] een bedrag van € 145,50;

- [benadeelde partij 10] een bedrag van € 150,-;

- [benadeelde partij 12] een bedrag van € 150,-;

- [benadeelde partij 13] een bedrag van € 261,-;

- [benadeelde partij 14] een bedrag van € 155,-;

- [benadeelde partij 15] een bedrag van € 170,-;

- [benadeelde partij 16] een bedrag van € 130,-;

- [benadeelde partij 17] een bedrag van € 185,-;

- [benadeelde partij 18] een bedrag van € 185,-;

- [benadeelde partij 19] een bedrag van € 140,-;

- [benadeelde partij 20] een bedrag van € 125,50;

- [benadeelde partij 21] een bedrag van € 130,-;

- [benadeelde partij 22] een bedrag van € 120,-;

- [benadeelde partij 23] een bedrag van € 185,-;

- [benadeelde partij 25] een bedrag van € 180,-;

- [benadeelde partij 26] een bedrag van € 200,-;

- [benadeelde partij 27] een bedrag van € 170,-;

- [benadeelde partij 28] een bedrag van € 185,-;

- [benadeelde partij 29] een bedrag van € 150,-;

- [benadeelde partij 31] een bedrag van € 200,-;

- [benadeelde partij 32] een bedrag van € 300,-;

- [benadeelde partij 33] een bedrag van € 210,-;

- [benadeelde partij 34] een bedrag van € 255,-;

- [benadeelde partij 35] een bedrag van € 100,-;

- [benadeelde partij 36] een bedrag van € 190,-;

- [benadeelde partij 37] een bedrag van € 155,50;

- [benadeelde partij 38] een bedrag van € 150,-;

- [benadeelde partij 39] een bedrag van € 160,-;

- [benadeelde partij 40] een bedrag van € 165,-;

- [benadeelde partij 41] een bedrag van € 200,-;

- [benadeelde partij 42] een bedrag van € 155,50;

- [benadeelde partij 43] een bedrag van € 200,-;

- [benadeelde partij 44] een bedrag van € 165,50;

- [benadeelde partij 45] een bedrag van € 175,50;

- [benadeelde partij 46] een bedrag van € 200,-;

- [benadeelde partij 48] een bedrag van € 235,50;

- [benadeelde partij 49] een bedrag van € 235,-;

- [benadeelde partij 50] een bedrag van € 200,50;

- [benadeelde partij 51] een bedrag van € 240,-;

- [benadeelde partij 52] een bedrag van € 130,-;

- [benadeelde partij 53] een bedrag van € 230,-;

- [benadeelde partij 54] een bedrag van € 100,-;

- [benadeelde partij 55] een bedrag van € 105,50;

- [benadeelde partij 56] een bedrag van € 425,50;

- [benadeelde partij 57] een bedrag van € 185,-;

met veroordeling tevens in de proceskosten door bovengenoemde benadeelde partijen gemaakt, tot deze uitspraak begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

wijst de vordering tot schadevergoeding van na te melden benadeelde partijen gedeeltelijk toe en veroordeelt verdachte voorts om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan:

- [benadeelde partij 2] een bedrag van € 150-;

- [benadeelde partij 11] een bedrag van € 105,-;

- [benadeelde partij 24] een bedrag van € 199,-;

- [benadeelde partij 30] een bedrag van € 145,-;

- [benadeelde partij 47] een bedrag van € 150,-;

met veroordeling tevens in de proceskosten door bovengenoemde benadeelde partijen gemaakt, tot deze uitspraak begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

bepaalt dat laatstgenoemde benadeelde partijen voor het overige niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen tot schadevergoeding, en dat deze de vorderingen bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen;

legt aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de staat van een bedrag groot:

- € 155,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 1];

- € 150,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 2];

- € 120,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 3];

- € 135,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 4];

- € 225,-, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 5];

- € 170,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 6];

- € 125,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 7];

- € 150,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 8];

- € 165,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 59];

- € 145,50, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 9];

- € 150,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 10];

- € 105,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 11];

- € 150,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 12];

- € 261,-, subsidiair 5 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 13];

- € 155,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 14];

- € 170,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 15];

- € 130,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 16];

- € 185,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 17];

- € 185,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 18];

- € 140,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 19];

- € 125,50, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 20];

- € 130,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 21];

- € 120,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 22];

- € 185,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 23];

- € 199,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 24];

- € 180,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 25];

- € 200,-, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 26];

- € 170,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 27];

- € 185,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 28];

- € 150,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 29];

- € 145,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 30];

- € 200,-, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 31];

- € 300,-, subsidiair 6 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 32];

- € 210,-, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 33];

- € 255,-, subsidiair 5 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 34];

- € 100,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 35];

- € 190,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 36];

- € 155,50, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 37];

- € 150,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 38];

- € 160,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 39];

- € 165,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 40];

- € 200,-, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 41];

- € 155,50, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 42];

- € 200,-, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 43];

- € 165,50, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 44];

- € 175,50, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 45];

- € 200,-, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 46];

- € 150,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 47];

- € 235,50, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 48];

- € 235,-, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 49];

- € 200,50, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 50];

- € 240,-, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 51];

- € 130,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 52];

- € 230,-, subsidiair 4 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 53];

- € 100,-, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 54];

- € 105,50, subsidiair 2 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 55];

- € 425,50, subsidiair 8 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 56];

- € 185,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, ten behoeve van [benadeelde partij 57];

bepaalt dat in geval noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de voormelde duur;

bepaalt dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichtingen aan de benadeelde partijen de betalingsverplichtingen aan de staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat gehele of gedeeltelijke voldoening van de betalingsverplichtingen aan de staat de betalingsverplichtingen aan de benadeelde partijen in zoverre doet vervallen;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is telastgelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mrs De Boer, voorzitter,

Ju en Krekel, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Van der Steen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 4 oktober 2006.

Mr. De Boer is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.