Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2006:AX7744

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
09-06-2006
Datum publicatie
09-06-2006
Zaaknummer
KG 06-0690
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

NVD Beveiligingen heeft het uitsluitend recht op het merk 'NVD', verkregen door de inschrijving van het merk bij het Benelux-Merkenbureau. NVD beveiligingen verzoekt in kort geding de nieuwe politieke partij Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, opgericht op 31 mei 2006, te verbieden het woord/merk/de naam NVD, waaronder ook de internetdomeinnaam www.nvd.nu te gebruiken. De politieke partij is niet ter zitting verschenen. De voorzieningenrechter verbiedt de politieke partij om vanaf drie dagen na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op het merkrecht van NVD Beveiligingen en bepaalt dat deze voorlopige voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, de eis in de hoofdzaak is ingesteld en voorts gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van de rechtbank heeft ingediend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 9 juni 2006

in de zaak met rolnummer KG 06-0690 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NACHTVEILIGHEIDSDIENST BEWAKING HAARLEM B.V.,

gevestigd te HAARLEM,

eiseres,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaat mr. M.W. Langhout te Haarlem,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

NAASTENLIEFDE, VRIJHEID & DIVERSITEIT,

gevestigd te Leiden,

gedaagde,

niet verschenen

1. Het procesverloop

Bij exploot van 2 juni 2006 heeft eiseres gedaagde gedagvaard om te verschijnen

op de zitting van 7 juni 2006 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank

TENEINDE:

alsdan kennis te nemen van het navolgende.

1. Eiseres (verder te noemen: NVD Beveiligingen) is een bedrijf dat zich

heeft gespecialiseerd in beveiliging bestaande uit het verrichten van surveillanceen

portiersdiensten, het aanleggen en aanbrengen van elektronische alarm- en beveiligingsinstallaties

ter voorkoming van inbraak, overval en brand; het uitoefenen

van een meldkamer voor stilalarm en het uitzenden van personeelskrachten in de

ruimste zin van het woord.

2. NVD Beveiligingen heeft in de afgelopen honderd jaar een goede reputatie

opgebouwd bij bedrijven, instellingen en particulieren. NVD Beveiligingen geniet

landelijke bekendheid.

3. NVD Beveiligingen heeft het uitsluitend recht op het merk "NVD" verkregen

door de inschrijving van het merk bij het Benelux-Merkenbureau. Op 14 april

2000 heeft NVD Beveiligingen voornoemd merk ingeschreven (productie 1). Als

klasse-aanduiding en opgave van waren en diensten is aangegeven:

Kl 35: Het werven, detacheren en uitzenden van personeel, in het bijzonder portiers

en receptionisten; het administreren van alarmmeldingen.

Kl 37: Aanleg, onderhoud en reparatie van alarmsignaleringsinstallaties.

Kl 38: Vergaren en distribueren van berichten; diensten van een alarmcentrale, te

weten alarmmelding langs telecommunicatieve weg.

Kl 42: Surveillance te weten het surveilleren ter bescherming, beveiliging, en

bewaking van personen, gebouwen en goederen; advies op het gebied van bewaking

en beveiliging; diensten van portiers, receptionisten; diensten van huismeesters.

4. Voorts heeft NVD Beveiligingen op 28 juli 1987 het beeldmerk NVD Beveiligingen

gedeponeerd (productie 2) bij het Benelux-Merkenbureau. Als klasseaanduiding

en opgave van de waren en diensten is aangegeven:

Kl 37: Aanleg, onderhoud en reparatie van alarmsignaleringsinstallaties.

Kl 38: Vergaren en distribueren van berichten; diensten van een alarmcentrale;

alarmmelding.

Kl 39: Surveillance.

Kl 42: Bescherming en bewaking van personen, gebouwen en goederen; advies

op het gebied van bewaking en beveiliging.

5. Op dinsdag 30 mei 2006 heeft NVD Beveiligingen via de media vernomen

dat een nieuwe politieke partij zou worden opgericht die zou voortkomen uit een

belangenorganisatie voor pedofielen. De naam van deze nieuwe politieke partij~

die is opgericht op 31 mei 2006, heeft de naam Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit.

Voornoemde politieke partij kort deze naam af tot NVD (productie 3).

6. Sinds voornoemde aankondiging, is er veel ophef ontstaan over voornoemde

politieke partij. Enkele nieuwsberichten worden hierbij overgelegd als productie

4.

7. Doordat voornoemde politieke partij handelt onder de naam NVD, wordt

ernstig afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk/de naam NVD. Zo heeft NVD

Beveiligingen ondermeer moeten constateren dat haar internetsite (www.nvd.nl)

sinds 30 mei 2006 veel vaker wordt bezocht dan normaal. Dit zal waarschijnlijk

mede verband houden met het gegeven dat de internetsite van gedaagde

www.nvd.nu is.

8. Daarnaast heeft NVD Beveiligingen inmiddels een flink aantal (veelal verontwaardigde)

e-mails ontvangen van derden (die kennelijk in de veronderstelling

verkeerden te reageren richting gedaagde). Voorts heeft een aantal werknemers van

NVD Beveiligingen te kennen gegeven (voorlopig) geen kleding van NVD Beveiligingen

(waarop de letters NVD staan gedrukt) meer te willen dragen. Deze werknemers

zouden op straat worden aangekeken en aangesproken op de naam NVD.

Ook hebben klanten van NVD Beveiligingen te kennen gegeven dat de borden van

NVD Beveiligingen die zijn opgehangen bij door NVD Beveiligingen beveiligde

objecten, dienen te worden verwijderd zodra de politieke partij zal worden opgericht.

Deze klanten zouden niet geassocieerd willen worden met voornoemde politieke

partij.

9. Door gebruik te maken van de naam NVD, handelt gedaagde in strijd met

het bepaalde in de artikelen 13A, lid 1, sub c en d van de Eenvormige Beneluxwet

op de merken (BMW), althans handelt gedaagde onrechtmatig jegens eiseres door

gebruik te maken van het merk/de naam NVD. Eiseres leidt als gevolg daarvan

schade, althans wordt ernstig afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of

de reputatie van het merk NVD.

Artikel 13A, lid 1, sub c en d BMW

10. NVD Beveiligingen heeft gedaagde op grond van haar uitsluitend recht

verboden (productie 5) gebruik te maken van het merk / de naam NVD (c) omdat

dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer

gebruik wordt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is

ingeschreven, en dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik,

zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken

uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie

van het merk. Allereerst dient te worden vermeld dat sprake is van een bekend

merk als bedoeld in voornoemde bepaling. Immers, het merk NVD is bij een aanmerkelijk

deel van het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn in een

aanmerkelijk deel van het Benelux-gebied bekend. Dat afbreuk wordt gedaan aan

het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk NVD, is evident. Hieronder

zal dit nader worden toegelicht.

11. Een merkhouder kan zich tevens verzetten tegen (d) ander gebruik dat zonder

geldige reden in het economisch verkeer van zijn merk of een overeenstemmend

teken wordt gemaakt, indien doordat gebruik ongerechtvaardigd voordeel

kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend

vermogen of de reputatie van het merk. Gedaagde maakt door gebruik te maken

van de (handels )naam NVD inbreuk op de rechten van NVD Beveiligingen op het

merk NVD. Gedaagde gebruikt voornoemde naam namelijk op grote schaal, onder

meer door het voeren van landelijke campagnes, gericht op het grote publiek.

Voorts heeft gedaagde aangegeven volgend jaar te willen meedoen aan de landelijke

verkiezingen. Ten slotte wordt in de media veelvuldig gesproken over gedaagde.

Uiteraard zal NVD Beveiligingen daarvan last ondervinden, in die zin dat er afbreuk

wordt gedaan aan de reputatie van haar merk en dat haar aantrekkingskracht

en exclusiviteit zal verminderen. Daar komt bij dat bij een aanmerkelijk deel van

het publiek - waaronder klanten van eiseres - de idealen van gedaagde (waaronder

met name de opvattingen van gedaagde over seksualiteit en kinderen) een grote

mate van afweer/aversie oproepen.

Artikel 6:162 BW

12. Voor zover het beroep van NVD Beveiligingen op het bepaalde in artikel13A,

lid 1, sub c en d BMW niet mocht slagen, is NVD Beveiligingen van oordeel

dat gedaagde onrechtmatig jegens haar handelt als bedoeld in artikel 6: 162

BW. Als onrechtmatige daad wordt immers aangemerkt een inbreuk op een recht

en het doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens

ongeschreven wet in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens

de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. In het onderhavige geval wordt

door gedaagde inbreuk gemaakt op een recht van NVD Beveiligingen. Een rechtvaardigingsgrond

voor deze inbreuk is niet aanwezig.

Afsluitende opmerkingen

13. Gedaagde heeft te kennen gegeven van mening te zijn "in ons recht te staan

bij het gebruik van de afkorting NVD". NVD Beveiligingen verzoekt u daarom gedaagde

te verbieden het woord/het merk/de naam NVD, waaronder tevens - doch

niet uitsluitend - de internetdomeinnaam www.nvd.nu. te gebruiken.

14. Eiseres heeft, gelet op het bovenstaande, recht en spoedeisend belang bij de

navolgende voorzieningen.

15. Eiseres biedt - doch slechts voor zover de bewijslast terzake op haar mocht

rusten - bewijs aan van al haar stellingen door alle middelen rechtens, in het bijzonder

door het horen van getuigen.

16. De voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage is in deze bevoegd.

MITSDIEN:

De voorzieningenrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

a/ gedaagde verbiedt om onmiddellijk na betekening van het in deze te wijzen

vonnis inbreuk te maken op het merkrecht van eiseres (in het bijzonder het

merkrecht voortvloeiende uit Benelux merkinschrijving met nummer 0688066), in

het bijzonder – doch niet uitsluitend – door het voeren of anderszins gebruik maken

van het merk en/of de naam NVD, waaronder tevens – doch niet uitsluitend – het

gebruiken van de internetdomeinnaam www.nvd.nu, zulks op verbeurte van een

dwangsom van € 2.000,- voor iedere overtreding van het verbod en te vermeerderen

met een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt,

althans zodanige verder maatregelen te treffen die de voorzieningenrechter

passend acht;

b/ gedaagde veroordeelt in de kosten van deze procedure.

Ter terechtzitting van 7 juni 2006 heeft eiseres bij de hierboven opgenomen eis

volhard.

Gedaagde is behoorlijk opgeroepen tegen die terechtzitting doch is aldaar niet

verschenen. Tegen gedaagde is verstek verleend.

2. De beoordeling van het geschil

2.1. Nu de vordering de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond

voorkomt, zal de vordering – op de wijze als hierna vermeld – worden

toegewezen.

2.2. De voorzieningenrechter zal het verbod eerst drie dagen na betekening

van dit vonnis doen ingaan om gedaagde een termijn te vergunnen om haar

website onder een domeinnaam met daarin het teken / de afkorting NVD te

verwijderen, haar statuten met betrekking tot haar afgekorte naam te wijzigen

en haar inschrijving bij de kamer van koophandel aan te passen.

2.3. De voorzieningenrechter zal de termijn bedoeld in artikel 260 Rechtsvordering

bepalen op zes maanden.

2.4. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld

in de proceskosten.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

verbiedt gedaagde om vanaf drie dagen na betekening van dit vonnis inbreuk te

maken op het merkrecht van eiseres door het gebruik van het teken / de afkorting

NVD waaronder tevens het gebruik van het teken / de afkorting NVD op het

internet, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 2.000,- voor iedere overtreding

van het verbod en te vermeerderen met een dwangsom van € 1.000,-

voor iedere dag dat een overtreding voortduurt;

veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure, tot dusverre aan de zijde

van eiseres begroot op € 846,32 waarvan € 527,- aan salaris procureur, € 248,-

aan griffierecht en € 71,32 aan dagvaardingskosten;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat deze voorlopige voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar

kracht verliest, indien niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen

vanaf de dag van deze uitspraak, de eis in de hoofdzaak is ingesteld en voorts

gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank

heeft ingediend;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken

op 9 juni 2006 in tegenwoordigheid van de griffier.