Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2006:AW5686

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
28-04-2006
Datum publicatie
28-04-2006
Zaaknummer
09/920045-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De artikelen 77a, 77g, 77h, 77i, 77m, 77n, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 141, 310, 311 en 321 van het Wetboek van Strafrecht.

Verdachte behoorde tot een grote groep van jongens die zichzelf de “Gaslaan-boys” noemde. Deze groep jongens heeft het park De Verademing te Den Haag en de omgeving daarvan zeer onveilig gemaakt door daar in een korte periode veel -ernstige- strafbare feiten te plegen. Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan diefstal van dertien fietsen uit een pand na de deur geforceerd te hebben. Verder heeft verdachte tweemaal onderdeel uitgemaakt van een groep, waarbij jongens uit die groep grofvuil, respectievelijk een bank en een kerstboom in brand hebben gestoken. Tenslotte heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan verduistering van een i-pod door deze te lenen van een meisje en vervolgens aan een ander te geven. Hij is in het verleden niet eerder veroordeeld. Verdachte wordt veroordeeld tot : - Jeugddetentie 30 dagen met aftrek; - Jeugddetentie 1 maand voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden, waaronder een verbod zich te begeven in park De Verademing en de directe omgeving daarvan (Gaslaan, Karel Roosstraat, Newtonlaan en Asmanweg). - Werkstraf 60 uur. Vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE, SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE KAMER JEUGDSTRAFZAKEN

(VERKORT VONNIS)

parketnummer 09/920045-06

rolnummer 0002

’s-Gravenhage, 28 april 2006

De rechtbank ’s-Gravenhage, rechtdoende in jeugdstrafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats]

wonende te [adres]

De terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting met gesloten deuren van 14 april 2006.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. G.V. van der Bom, is verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr. S.M. Barkhuijsen-Venselaar heeft gevorderd dat verdachte terzake van het hem bij dagvaarding onder 2 primair en 5 telastgelegde wordt vrijgesproken en dat verdachte terzake van het hem bij dagvaarding onder 1, 2 subsidiair, 3 en 4 telastgelegde wordt veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van 30 dagen met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, en voorts tot een voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van 1 maand met een proeftijd van twee jaar, en als bijzondere voorwaarden begeleiding door de jeugdreclassering, ook als dit inhoudt deelname aan ITB-Criem en een verbod zich te bevinden in park De Verademing te ’s-Gravenhage en de directe omgeving daarvan, te weten de Newtonstraat, de Gaslaan, de Karel Roosstraat en de Asmanweg en tenslotte een werkstraf voor de duur van 60 uur, vervangende subsidiair 30 dagen jeugddetentie.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij JCDecaux Nederland BV zal worden afgewezen.

De telastlegging

Aan verdachte is te last gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding, gemerkt A.

Vrijspraak

De rechtbank acht op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder 2 primair en 5 is telastgelegd, zodat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken.

De bewijsmiddelen

De bewijsmiddelen zullen in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis met de bewijsmiddelen vereist in een aan dit vonnis gehechte bijlage worden opgenomen.

De bewezenverklaring

Door de inhoud van de vorenstaande bewijsmiddelen – elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft – staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast en is de rechtbank op grond daarvan tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de bij dagvaarding onder 1, 2 subsidiair, 3 en 4 vermelde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht – en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering verdachte niet in de verdediging is geschaad – de inhoud van de telastlegging zoals deze is vermeld in de fotokopie daarvan, gemerkt B.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat het na te melden misdrijven oplevert.

Verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgrond aannemelijk is geworden.

Strafmotivering

Na te melden straffen zijn in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten en de omstandigheden waaronder zij zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte behoorde tot een grote groep van jongens die zichzelf de “Gaslaan-boys” noemde. Deze groep jongens heeft het park De Verademing te Den Haag en de omgeving daarvan zeer onveilig gemaakt door daar in een korte periode veel -ernstige- strafbare feiten te plegen. Door die strafbare feiten en het intimiderende gedrag van de groep hebben die jongens veel overlast, schade en angst veroorzaakt in de buurt. Daarbij gedroegen die jongens zich alsof zij de baas waren van het park en niemand –ook niet de politie- hen wat kon maken. Hierbij toonden zij geen enkel respect voor bevoegd gezag.

De omwonenden hebben aangegeven bang te zijn voor deze groep. Dit ging zover dat ouders hun kinderen niet meer in het park lieten spelen, mensen niet meer langs de groep durfden te lopen en ook geen aangifte durfden te doen uit angst voor represailles.

De rechtbank rekent het de leden van deze groep, waaronder verdachte, aan dat zij zich geen moment rekenschap hebben gegeven van deze gevolgen van hun handelen.

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan diefstal van dertien fietsen uit een pand na de deur geforceerd te hebben. Door de handelwijze van verdachte en zijn mededaders is schade veroorzaakt alsmede onrust in de buurt. Gebleken is dat de weggenomen fietsen bedoeld waren om daarop allochtone vrouwen te leren fietsen. Dit buurtproject kan zonder fietsen geen doorgang vinden.

Verder heeft verdachte tweemaal onderdeel uitgemaakt van een groep, waarbij jongens uit die groep grofvuil, respectievelijk een bank en een kerstboom in brand hebben gestoken. Door deze brand is niet alleen schade en overlast veroorzaakt. Dit openlijke geweld, waar telkens een grote groep omheen stond, veroorzaakt ook gevoelens van onveiligheid in de maatschappij in het algemeen en in de buurt in het bijzonder.

Tenslotte heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan verduistering van een i-pod door deze te lenen van een meisje en vervolgens aan een ander te geven. Dat meisje heeft de i-pod niet meer teruggekregen en derhalve schade geleden. Bovendien heeft verdachte door zijn handelwijze misbruik gemaakt van het door dat meisje in hem gestelde vertrouwen en er blijk van gegeven geen respect te hebben voor persoonlijke eigendommen van anderen.

Ten voordele van verdachte houdt de rechtbank rekening met het feit dat verdachte, blijkens een hem betreffend uittreksel uit het algemeen documentatieregister, in het verleden niet eerder is veroordeeld.

De rechtbank heeft voorts acht geslagen op het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming, d.d. 25 januari 2006 alsmede op het rapport van de William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering d.d. 13 april 2006. In laatstgenoemd rapport heeft de heer G. Milenic, jeugdreclasseringwerker, aangegeven dat het IQ van verdachte wordt ingeschat op 63 en dat het voor zijn aanhouding thuis en op school niet goed ging met verdachte, maar dat er sinds de schorsing van de voorlopige hechtenis veel is verbeterd. Het traject ITB-Criem is goed aangeslagen en verwacht wordt dat deze trend zich verder zal voortzetten, aldus de heer Milenic. Hij adviseert aan de verdachte een voorwaardelijke straf op te leggen met als bijzondere voorwaarde begeleiding door de jeugdreclassering en voorts een werkstraf.

De rechtbank is gelet op het vorenstaande van oordeel dat een deels voorwaardelijke vrijheidsbenemende straf van na te melden duur en met na te melden bijzondere voorwaarden passend en geboden is. Daarnaast is naar het oordeel van de rechtbank een werkstraf van na te melden duur op zijn plaats.

De rechtbank ziet – gelet op de ernst van de gepleegde feiten alsmede de rol die verdachte hierbij gehad heeft – aanleiding om de straf zoals die is gevorderd door de officier van justitie te op te leggen. De rechtbank houdt hierbij rekening met de door de officier van justitie tegen medeverdachten gevorderde eisen, gelet op het feit dat verdachte deel heeft uitgemaakt van een groep die strafbare feiten pleegde.

Vordering tot schadevergoeding

Parketnummer 09.920045-06 feit 5:

JCDecaux Nederland BV heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het geding over deze strafzaak en heeft een vordering ingediend tot vergoeding van de geleden schade tot een bedrag van € 8770,-.

Nu de rechtbank van oordeel is dat feit 5 niet wettig en overtuigend bewezen kan worden, zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk is in haar vordering.

Toepasselijke wetsartikelen

De artikelen:

77a, 77g, 77h, 77i, 77m, 77n, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 141, 310, 311 en 321 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de hem onder 2 primair en 5 te last gelegde feiten heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de bij dagvaarding onder 1, 2 subsidiair, 3 en 4 te last gelegde feiten, zoals hierboven omschreven, heeft begaan en dat het bewezene uitmaakt:

feit 1:

DIEFSTAL DOOR TWEE OF MEER VERENIGDE PERSONEN WAARBIJ DE SCHULDIGE ZICH DE TOEGANG TOT DE PLAATS VAN HET MISDRIJF HEEFT VERSCHAFT DOOR MIDDEL VAN BRAAK;

feit 2 subsidiair en feit 3:

OPENLIJK IN VERENIGING GEWELD PLEGEN TEGEN GOEDEREN, MEERMALEN GEPLEEGD;

Feit 4:

VERDUISTERING;

verklaart niet bewezen hetgeen meer of anders is telastgelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezene en verdachte te dier zake strafbaar;

veroordeelt verdachte tot

JEUGDDETENTIE VOOR DE DUUR VAN 30 DAGEN

bepaalt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis (te weten 30 dagen) is doorgebracht bij de uitvoering van de hem onvoorwaardelijk opgelegde jeugddetentie in mindering wordt gebracht;

in verzekering gesteld op 22 januari 2006;

in voorlopige hechtenis gesteld op 25 januari 2006;

welke voorlopige hechtenis werd geschorst met ingang van 21 februari 2006;

en voort tot

JEUGDDETENTIE VOOR DE DUUR VAN 1 MAAND

bepaalt dat die straf niet ten uitvoer zal worden gelegd, zulks onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich vóór het einde van de hierbij op 2 jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan enig strafbaar feit en

onder de bijzondere voorwaarden:

dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, afdeling jeugdreclassering, ook als dit inhoudt het (blijven) volgen van het traject ITB-Criem, zolang die instelling zulks nodig acht;

verstrekt aan bovengenoemde instelling de opdracht om aan de veroordeelde hulp en steun te verlenen bij de naleving van de bijzondere voorwaarden krachtens het bepaalde bij artikel 77aa van het Wetboek van Strafrecht;

en dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd niet zal begeven in het park De Verademing te Den Haag en in de directe omgeving daarvan, namelijk de Karel Roosstraat, de Newtonstraat, de Gaslaan en de Asmanweg;

en voorts tot

EEN WERKSTRAF VOOR DE DUUR VAN 60 UUR

beveelt, voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet of niet naar behoren verricht, dat vervangende jeugddetentie zal worden toegepast voor de duur van 30 dagen;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door

mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen, kinderrechter, voorzitter,

mr. A.P. Pereira Horta, kinderrechter,

en mr. C.O.W. Dubbelman, kinderrechter-plv.,

in tegenwoordigheid van mrs. D.V. Verbree en B.J. Dekker, griffiers.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 28 april 2006.

Mr. C.O.W. Dubbelman is buiten

staat om dit vonnis mede te

ondertekenen.