Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2005:AU9173

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
30-12-2005
Datum publicatie
06-01-2006
Zaaknummer
09/753434-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

[...] Verdachte heeft zich, uit louter winstbejag, op grote schaal schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting, waarbij een van zijn mededaders door het aannemen van een valse identiteit en een valse hoedanigheid, een groot aantal autobedrijven een personenauto afhandig heeft gemaakt welke auto vervolgens aan verdachte is afgeleverd. ... De rechtbank neemt het verdachte bovendien kwalijk dat het initiatief voor de bewezenverklaarde feiten veelal van hem is uitgegaan. [...]

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE KAMER

(VERKORT VONNIS)

parketnummer 09/753434-05

's-Gravenhage, 30 december 2005

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting [penitentiaire inrichting].

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 16 december 2005.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. P.J. Hoogendam, advocaat te 's-Gravenhage, is ter terechtzitting verschenen en gehoord.

Er hebben zich benadeelde partijen gevoegd.

De officier van justitie mr. Van der Kallen heeft gevorderd dat verdachte terzake van het hem bij dagvaarding onder 1 primair, 2 primair, 3 primair, 4 primair, 5 primair, 6 primair en 7 telastgelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot niet ontvankelijk verklaring van de benadeelde partijen.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de blijkens de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen – hierna te noemen beslaglijst, waarvan een fotokopie gemerkt C aan dit vonnis is gehecht – onder verdachte inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 1, 2, 3, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 62, 73 en 75 worden teruggegeven aan beslagene. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat de blijkens de beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18a, 21, 22, 25, 33, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 70, 72 en 74 worden teruggeven aan de rechthebbenden en dat de blijkens de beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 5, 18b, 19, 20, 23, 24, 26, 43, 44, 63, 64, 67, 68, 69 en 71 worden onttrokken aan het verkeer.

De telastlegging.

Aan de verdachte is telastgelegd hetgeen is vermeld in de ingevoegde fotokopie van de dagvaarding, gemerkt A.

Vrijspraak.

De rechtbank acht op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte bij dagvaarding onder 1 primair en subsidiair, 2 primair en subsidiair, 3 primair en subsidiair, 4 primair en subsidiair, 5 primair en subsidiair en 6 primair en subsidiair is telastgelegd, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

De rechtbank komt tot dat oordeel omdat de personenauto’s niet zijn ‘weggenomen’ in de zin van artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Verdachte en zijn mededader hadden de personenauto’s immers onder zich gekregen door de betreffende garagebedrijven te bewegen tot afgifte van deze personenauto’s. De handlanger van verdachte deed zich voor als een betrouwbare potentiële koper en gebruikte daarbij een valse legitimatie. Vanwege deze omstandigheden dient verdachte voorts te worden vrijgesproken van verduistering omdat verdachte en zijn mededader de personenauto’s door misdrijf, immers door oplichting, onder zich hebben gekregen.

Voorts acht de rechtbank op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte bij dagvaarding onder 7 is telastgelegd, zodat hij ook daarvan dient te worden vrijgesproken. Naar het oordeel van de rechtbank is niet gebleken dat verdachte het oogmerk had om de aangetroffen valse bankbiljetten als echt en onvervalst uit te geven dan wel te doen uitgeven.

De bewijsmiddelen.

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist met de bewijsmiddelen, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit vonnis zal worden gehecht.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen - elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft - staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast. Op grond daarvan is de rechtbank tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig bewezen, dat de verdachte de op de dagvaarding onder 1 meer subsidiair, 2 meer subsidiair, 3 meer subsidiair, 4 meer subsidiair, 5 meer subsidiair en 6 meer subsidiair telastgelegde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht - en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad - de inhoud van de telastlegging, zoals deze is vermeld in de fotokopie daarvan, gemerkt B.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straf en maatregel zijn in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich, uit louter winstbejag, op grote schaal schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting, waarbij een van zijn mededaders door het aannemen van een valse identiteit en een valse hoedanigheid, een groot aantal autobedrijven een personenauto afhandig heeft gemaakt welke auto vervolgens aan verdachte is afgeleverd. Dit zijn feiten die veel overlast en (financiële) schade voor de benadeelden meebrengen en het vertrouwen van autobedrijven en hun medewerkers in potentiële klanten ernstig schaden. De rechtbank neemt het verdachte bovendien kwalijk dat het initiatief voor de bewezenverklaarde feiten veelal van hem is uitgegaan.

Blijkens een verdachte betreffend uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister d.d. 6 oktober 2005, is verdachte weliswaar eerder voor strafbare feiten veroordeeld, maar is hij (in Nederland) niet recent voor een soortgelijk feit veroordeeld.

Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat het opleggen van na te melden geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en geboden is.

De vorderingen van de benadeelde partijen.

[benadeelde partij 1], gevestigd te [woonplaats], heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 5.213,=. Daarnaast heeft [benadeelde partij 2], gevestigd te [woonplaats], zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 3.147,59, en heeft [benadeelde partij 3], gevestigd te [woonplaats], zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 9.000,=.

De rechtbank zal de benadeelde partijen niet ontvankelijk verklaren in hun respectievelijke vorderingen tot schadevergoeding, aangezien de vorderingen niet van zo eenvoudige aard zijn dat zij zich lenen voor behandeling in het strafgeding. De benadeelde partijen kunnen de vorderingen bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal teruggave aan verdachte gelasten van de blijkens de beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 62, 73 en 75.

De rechtbank zal teruggave aan de rechthebbende gelasten van de blijkens de beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18a, 21, 22, 25, 33, 53, 54, 56, 65, 66, 70, 72 en 74.

Onvoldoende duidelijk is geworden aan wie de blijkens de beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 58, 59, 60 en 61 in eigendom toebehoren. De rechtbank zal daarom de bewaring ten behoeve van de rechthebbende gelasten van de genoemde voorwerpen.

De rechtbank zal de blijkens de beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 5, 18b, 19, 20, 23, 24, 26, 43, 44, 63, 64, 67, 68, 69 en 71 onttrekken aan het verkeer, zijnde deze voorwerpen voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang en deze voorwerpen zijn aangetroffen bij gelegenheid van het onderzoek naar het door verdachte begane feit.

De toepasselijke wetsartikelen.

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen:

- 36b, 36d, 47, 57 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de bij dagvaarding onder 1 primair en subsidiair, 2 primair en subsidiair, 3 primair en subsidiair, 4 primair en subsidiair, 5 primair en subsidiair, 6 primair en subsidiair en 7 telastgelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij dagvaarding onder 1 meer subsidiair, 2 meer subsidiair, 3 meer subsidiair, 4 meer subsidiair, 5 meer subsidiair en 6 meer subsidiair telastgelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

MEDEPLEGEN VAN OPLICHTING, MEERMALEN GEPLEEGD;

verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 10 MAANDEN;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voorzover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

in verzekering gesteld op : 4 oktober 2005,

in voorlopige hechtenis gesteld op : 7 oktober 2005;

bepaalt dat de navolgende benadeelde partijen niet ontvankelijk zijn in hun respectievelijke vorderingen tot schadevergoeding, en dat zij deze vorderingen bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen:

[benadeel[woonplaats]ij 1], gevestigd te [adres] [woonplaats];

? [benadeelde partij 2], gevestigd te [adres] [woonplaats];

? [benadeelde partij 3], gevestigd te [adres] [woonplaats];

gelast de teruggave aan verdachte van de blijkens de aan dit vonnis gehechte beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen:

? genummerd 7, te weten 1 zwarte map met diverse bescheiden;

? genummerd 11, te weten diverse papieren;

? genummerd 13, te weten “Self laminating cards”;

? genummerd 14, te weten Volkswagen autosleutels;

? genummerd 15, te weten diverse papieren (verscheurde internet-uitdraaien);

? genummerd 16, te weten 2 foto’s in plastic zak;

? genummerd 17, te weten diverse bescheiden;

? genummerd 27, te weten 1 Handleiding BMW;

? genummerd 28, te weten 1 autosleutel;

? genummerd 29, te weten 1 autosleutel Peugeot, met label;

? genummerd 30, te weten 2 autosleutels Peugeot;

? genummerd 31, te weten 1 autosleutel Volkswagen;

? genummerd 32, te weten 2 autosleutels BMW;

? genummerd 34, te weten 1 rekening Autolease;

? genummerd 35, te weten 1 brief met telefoonnummers;

? genummerd 36, te weten 1 visitekaartje autoherstel/schadebedrijf;

? genummerd 37, te weten 1 pasfoto gelamineerd;

? genummerd 38, te weten 1 sleutelbos;

? genummerd 39, te weten 2 autosleutels Citroën;

? genummerd 40, te weten diverse foto’s van verdachte met auto’s;

? genummerd 41, te weten 1 agenda;

? genummerd 42, te weten diverse kaartjes met telefoonnummers;

? genummerd 45, te weten diverse pasfoto’s;

? genummerd 46, te weten 1 briefje met telefoonnummers;

? genummerd 47, te weten 1 achterlicht van auto;

? genummerd 48, te weten 1 achterlicht van auto;

? genummerd 49, te weten 1 achterlicht van auto;

? genummerd 50, te weten 1 achterruit BMW;

? genummerd 51, te weten diverse papieren;

? genummerd 52, te weten bescheiden motorrijtuigenbelasting ([kenteken]);

? genummerd 55, te weten onderhoudspapieren m.b.t. Volkswagen Golf [kenteken];

? genummerd 57, te weten herinneringsnota met aantekeningen;

? genummerd 62, te weten diverse losse auto-onderdelen;

? genummerd 73, te weten diverse briefjes;

? genummerd 75, diverse papieren en kaartjes;

gelast de teruggave aan de rechthebbende van de blijkens de aan dit vonnis gehechte beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen:

? genummerd 1, te weten diverse bescheiden, tevens label [kenteken], aan [naam];

? genummerd 2, te weten bekeuring [kenteken], aan [naam];

? genummerd 3, te weten pasfoto met postcode, aan [naam];

? genummerd 4, te weten 1 Frans rijbewijs, aan Franse ambassade;

? genummerd 6, te weten diverse documenten, aan [naam];

? genummerd 8, te weten 1 Nederlands rijbewijs t.n.v. [naam], aan Gemeente Rotterdam;

? genummerd 9, te weten 1 vrijwaringsbewijs [kenteken], met gedeelte kentekenbewijs, aan [naam];

? genummerd 10, te weten 1 kentekenbewijs [kenteken], aan [naam];

? genummerd 12, te weten 1 pas “Sport en Recreatie”, aan Gemeente Rotterdam;

? genummerd 18a, te weten 1 Frans rijbewijs, aan Franse ambassade;

? genummerd 21, te weten 1 paspoort op naam van [naam], aan Gemeente Amsterdam;

? genummerd 22, te weten 1 paspoort op naam van [naam], aan Gemeente Rotterdam;

? genummerd 25, te weten 1 kentekenbewijs [kenteken], aan [naam];

? genummerd 33, te weten rijbewijs op naam van [naam], tevens diverse pasjes, aan [naam];

? genummerd 53, te weten bescheiden gemeentebelasting Rotterdam en Dordrecht ([kenteken]), aan [naam];

? genummerd 54, te weten beschikking CJIB en parkeerbelasting, aan [naam];

? genummerd 56, te weten factuur, aan [naam];

? genummerd 65, te weten kentekenplaat [kenteken], aan [naam];

? genummerd 66, te weten kentekenplaat [kenteken], aan [naam];

? genummerd 70, te weten 1 personenauto Volkswagen Golf, [kenteken], aan [naam];

? genummerd 72, te weten 1 fabricagesticker uit kofferbak, aan [naam];

? genummerd 74, te weten bescheiden RDW met uitgescheurd adres, aan [naam];

gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van de blijkens de aan dit vonnis gehechte beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen:

? genummerd 58, te weten 1 grijs portier;

? genummerd 59, te weten 1 grijs portier;

? genummerd 60, te weten 1 grijs portier;

? genummerd 61, te weten 1 grijs portier;

verklaart onttrokken aan het verkeer de blijkens de aan dit vonnis gehechte beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen:

? genummerd 5, te weten 1 DIV Rijbewijs (kopieën);

? genummerd 18b, te weten ID-kaart op naam van [naam];

? genummerd 19, te weten 1 vals biljet van 500 euro;

? genummerd 20, te weten 121 valse biljetten van 500 euro en 4 valse biljetten van 50 euro;

? genummerd 23, te weten 67 biljetten van 500 euro in grijze tas;

? genummerd 24, te weten 240 biljetten van GBP 20,=, in grijze tas;

? genummerd 26, te weten 1 vals biljet van 500 euro;

? genummerd 43, te weten 1 Frans identiteitsbewijs t.n.v. [naam];

? genummerd 44, te weten 1 Frans identiteitsbewijs t.n.v. Ziad [naam];

? genummerd 63, te weten 1 kentekenplaat [kenteken];

? genummerd 64, te weten 1 kentekenplaat [kenteken];

? genummerd 67, te weten 1 kentekenplaat [kenteken];

? genummerd 68, te weten 1 kentekenplaat [kenteken];

? genummerd 69, te weten 1 kentekenplaat [kenteken];

? genummerd 71, te weten 2 kentekenplaten [kenteken];

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is telastgelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mrs Wijnnobel-Van Erp, voorzitter,

De Bruin en De Bruijn, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Ebben, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 30 december 2005.