Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2005:AU4076

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
29-07-2005
Datum publicatie
07-11-2005
Zaaknummer
KG 05/953
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

[...] Eiseressen vorderen:

I. gedaagden te bevelen om onmiddellijk na het in deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het teken Indian Valley en van de met de Merken van eiseressen overeenstemmende onderscheidingstekens, waaronder ieder gebruik van:

- de domeinnaam www.indianvalley.nl;

- het teken "Indian Valley"; en

- ieder ander onderscheidingsteken dat met de Merken van eiseressen overeenstemt; [...]

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2005, 341
BIE 2006, 41
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 29 juli 2005,

gewezen in de zaak met rolnummer KG 05/953 van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Dance Valley B.V.,

gevestigd te Purmerend,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Amsterdance Beheer B.V.,

gevestigd te Purmerend,

eiseressen,

procureur mr. E. Grabandt,

advocaat mr. E. Zimmerman-Den Dulk te Eindhoven,

tegen:

1. de stichting Stichting Interculturele Ontmoetingsmanifestatie Milan,

gevestigd te 's-Gravenhage,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats]

gedaagden,

procureur mr. E.J.W.F. Deen.

1. Het procesverloop

Bij exploot van 26 juli 2005 hebben eiseressen (hierna afzonderlijk te noemen: 'DV' en 'AB') gedaagden (hierna afzonderlijk te noemen: 'de Stichting' en '[gedaagde sub 2]') gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 28 juli 2005 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Ter terechtzitting heeft de raadsvrouwe van eiseressen de vorderingen aan de hand van pleitnotities en producties (nader) toegelicht. De raadsman van gedaagden heeft, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van de stukken, de pleitnotities daaronder begrepen. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 28 juli 2005 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1. Eiseressen organiseren sinds 1995 onder de naam "Dance Valley" jaarlijks een openlucht dancefestival in recreatiegebied Spaarnwoude. Tijdens dit festival, dat voornamelijk wordt bezocht door jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar, worden op verschillende podia door diskjockeys uiteenlopende muziekstijlen ten gehore gebracht. Voor een bezoek aan "Dance Valley" dient entreegeld te worden betaald.

2.2. "Dance Valley" wordt bij potentiële bezoekers onder de aandacht gebracht via de website www.dancevalley.nl, via posters en flyers en via reclamecampagnes in (landelijke) media (spots op televisie bij MTV, TMF, AT5, RTL4/5, Yorin en op de radio bij Radio 538, HOT Radio en Yorin FM). In 2004 is "Dance Valley" bezocht door 60.000 bezoekers. De eerstvolgende editie van 'Dance Valley'' zal plaatsvinden op 5, 6 en 7 augustus 2005.

2.3. Eiseressen organiseren onder de naam "Dance Valley" ook dancefestivals in de Verenigde Staten van Amerika, in Spanje, in Scandinavië en in Japan.

2.4. Op 17 augustus 2000 heeft DV bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt, hierna BHIM, een aanvraag ingediend tot inschrijving van de woordcombinatie DANCE VALLEY als gemeenschapsmerk. De aanvraag is gepubliceerd op 21 mei 2001. Het BHIM heeft het gemeenschapsmerk op 9 januari 2002 in het register van gemeenschapsmerken ingeschreven onder registratienummer 001813278, welke inschrijving is gepubliceerd op 18 februari 2002. Inschrijving heeft plaatsgevonden voor klasse 41 (opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; in het bijzonder muziekuitgeverijen en het organiseren van evenementen).

2.5. Op 12 juni 1995 heeft AB bij het Benelux Merkenbureau het woordmerk DANCE VALLEY gedeponeerd. Het Benelux Merkenbureau heeft het depot ingeschreven onder registratienummer 578110. Inschrijving heeft plaatsgevonden voor klasse 16, 25 en 41.

2.6. Op 12 mei 1999 heeft AB bij het Benelux Merkenbureau andermaal het woordmerk DANCE VALLEY gedeponeerd. Het Benelux Merkenbureau heeft het depot ingeschreven onder registratienummer 647038. Inschrijving heeft plaatsgevonden voor klasse 9, 16, 25, 41 en 42.

2.7. Op 12 november 1999 heeft AB bij het Benelux Merkenbureau een (van het onder 1.5 genoemde woord-/beeldmerk verschillend) woord-/beeldmerk DANCE VALLEY gedeponeerd. Het Benelux Merkenbureau heeft het depot ingeschreven onder registratienummer 6561421. Inschrijving heeft plaatsgevonden voor klasse 9,

16, 25 en 41.

2.8. Op 30 maart 2003 heeft AB bij het Benelux Merkenbureau wederom het woordmerk DANCE VALLEY gedeponeerd. Het Benelux Merkenbureau heeft het depot ingeschreven onder registratienummer 763803. Inschrijving heeft plaatsgevonden voor klasse 9, 25, 35 en 41.

2.9. De Stichting organiseert op 29, 30 en 31 juli 2005 een interculturele manifestatie in het Zuiderpark in Den Haag. Deze manifestatie, het Milan-festival, wordt overwegend bezocht door Nederlandse Hindoestanen.

2.10. [gedaagde sub 2] organiseert tijdens (en op het terrein van) het Milan-festival voor de eerste maal een dans- en muziekevenement onder de naam "Indian Valley". Op dit evenement ligt de nadruk op Indiase/Hindoestaanse DJ's en soortgelijke muziek.

2.11. [gedaagde sub 2] is houder van de domeinnaam www.indianvalley.nl. De daaraan gekoppelde website bevat informatie over "Indian Valley".

2.12. De Stichting is houdster van de domeinnaam www.milanzuiderpark.nl. De daaraan gekoppelde website bevat informatie over het Milan-festival. Op deze website is tevens de link "Indian Valley" opgenomen, die vervolgens doorlinkt naar de onder 2.11 genoemde website voor het onder 2.10 genoemde dans- en muziekevenement. Voorts is op de website www.milanzuiderpark.nl een artikel opgenomen onder de titel "Indiase Dance Valley twee dagen in Zuiderpark", terwijl in de tekst van het artikel "Indian Valley" wordt aangekondigd als de "Indiase evenknie van het grote Dance Valley festival te Spaarnwoude".

2.13. Op de website www.sanojaentertainment.com wordt "Indian Valley" eveneens aangekondigd als de "Indiase evenknie van het grote Dance Valley festival te Spaarnwoude".

2.14. Op de website www.folkforum.nl is een artikel geplaatst met de titel "Indiase Dance Valley twee dagen in Zuiderpark".

2.15. Vanaf 19 juli 2005 hebben eiseressen gedaagden meermalen gesommeerd het gebruik van de benaming "Dance Valley" respectievelijk "Indian Valley" onmiddellijk te staken en gestaakt te houden.

2.16. Sinds 27 juli 2005 vermeldt de website www.indianvalley.nl onder meer de navolgende tekst: "IndianValley richt zich voornamelijk op de hindoestaanse jongerendoelgroep en heeft geen enkel verband met het in Nederland bekende dancefestival DANCE VALLEY(r). IndianValley gaat ervan uit dat voornamelijk Milanfestival-bezoekers dit door Bollywood geïnspireerde evenement zullen bezoeken".

3. De vorderingen, de gronden daarvoor en het verweer

Eiseressen vorderen:

I. gedaagden te bevelen om onmiddellijk na het in deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het teken Indian Valley en van de met de Merken van eiseressen overeenstemmende onderscheidingstekens, waaronder ieder gebruik van:

- de domeinnaam www.indianvalley.nl;

- het teken "Indian Valley"; en

- ieder ander onderscheidingsteken dat met de Merken van eiseressen overeenstemt;

II. gedaagden te bevelen om onmiddellijk na het in deze te wijzen vonnis op haar/hun kosten al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam www.indianvalley.nl wordt doorgehaald;

III. gedaagden te bevelen om van alle correspondentie die samenhangt met het hiervoor onder II gevorderde, binnen twee dagen na verzending dan wel na ontvangst daarvan een afschrift aan de advocaat van eiseressen te zenden;

IV. gedaagden te bevelen om onmiddellijk na het in deze te wijzen vonnis een passende en rectificerende tekst te plaatsen op de openingspagina van de website van de Stichting (en overigens duidelijk leesbaar) inhoudende:

"Rectificatie: Het is ons niet toegestaan om het teken "Indian Valley" te gebruiken aangezien wij hiermee inbreuk maken op de merkrechten van Dance Valley B.V. en Amsterdance Beheer. B.V. op het merk DANCE VALLEY(r). Er bestaat geen enkel verband tussen enerzijds de Stichting Milan Interculturele ontmoetingsmanifestatie en de site www.indianvalley.nl en anderzijds het bekende dancefestival DANCE VALLEY(r). Wij betreuren het zeer dat wij hiermee verwarring hebben veroorzaakt en bieden onze welgemeende excuses daarvoor aan. Hoogachtend, De Stichting interculturele ontmoetingsmanifestatie Milan.";

V. gedaagden te bevelen om onmiddellijk na het in deze te wijzen vonnis foldermateriaal uit te delen aan alle bezoekers van door haar te organiseren. dans- en muziekfestival alsmede bij de hoofdingang van het festival een uiting met daarin een passende en rectificerende tekst inhoudende:

"Rectificatie : Het is ons niet toegestaan om het teken "Indian Valley" te gebruiken aangezien wij hiermee inbreuk maken op de merkrechten van Dance Valley B.V. en Amsterdance Beheer. B.V. op het merk DANCE VALLEY(r). Er bestaat geen enkel verband tussen enerzijds de Stichting Milan Interculturele ontmoetingsmanifestatie en de site www.indianvalley.nl en anderzijds het bekende dancefestival DANCE VALLEY(r). Wij betreuren het zeer dat wij hiermee verwarring hebben veroorzaakt en bieden onze welgemeende excuses daarvoor aan. Hoogachtend, De Stichting interculturele ontmoetingsmanifestatie Milan."

VI. gedaagden te bevelen om binnen vijf dagen na dit vonnis de volgende informatie - schriftelijk en voorzien van een accountantsverklaring - aan de advocaat van eisers te verstrekken:

- de datum vanaf welke de website met de domeinnaam www.indianvalley.nl voor het pubiek toegankelijk is;

- de oplage van foldermateriaal waarin hetteken Indian Valley wordt gebruikt;

- de oplage van overig reclamemateriaal waarin het teken Indian Valley wordt gebruikt;

VII. gedaagden te bevelen op binnen vijf dagen na dit vonnis via een registeraccountant rekening en verantwoording te doen van de winst die zij hebben behaald met de exploitatie van het festival onder de naam Indian Valley en/of de domeinnaam www.indianvalley.nl;

VIII. gedaagden te veroordelen tot betaling van een dwangsom van EUR 5000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat gedaagden met de uitvoering van de onder I tot en met VII genoemde bevelen in gebreke blijven;

IX. gedaagden hoofdelijk te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseressen te voldoen de somma van € 10.000,-- ten titel van voorschot op de aan eiseressen toekomende schadevergoeding wegens inbreuk op de merkrechten van eiseressen;

X. de termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv vast te stellen op vier weken, te rekenen vanaf de dag volgende op die waarop gedaagden de in artikel 260 lid 1 Rv bedoelde verklaring bij de griffie hebben ingediend;

XI. gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding, procureurssalaris en nakosten daaronder begrepen, en vermeerderd met wettelijk rente.

Daartoe voeren eiseressen het volgende aan.

Eiseressen zijn rechthebbenden op de woord- en beeldmerken DANCE VALLEY. DANCE VALLEY geniet als jaarlijks terugkerend dancefestival grote bekendheid in Nederland, onder meer door uitgebreide aandacht van de landelijke en lokale media, een omvangrijk reclamebudget en optredens van topartiesten. Het door gedaagden gebruikte onderscheidingsteken "Indian Valley" en de domeinnaam www.indianvalley.nl stemmen overeen met de merken van eiseressen.

In diverse aankondigingen van "Indian Valley" op internet wordt aangehaakt bij DANCE VALLEY. Bovendien vindt "Indian Valley" één week voor "Dance Valley" plaats. Voorts komt de opzet, of in ieder geval gedeelten van het door gedaagden georganiseerde dancefestival, overeen met de opzet van "Dance Valley". Ook de doelgroep van de festivals is dezelfde, namelijk jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. Het teken "Indian Valley" wordt derhalve voor gelijke, althans soortgelijke waren en diensten gebruikt. Het gebruik door gedaagden van het teken "Indian Valley" wekt daardoor direct dan wel indirect verwarring bij het in aanmerking komende publiek, althans zal dat publiek een verband met de bekende merken van eiseressen leggen. Eiseressen hebben gedaagden geen toestemming verleend voor het gebruik van het teken "Indian Valley". Gedaagden maken daarmee inbreuk op de merkrechten van eiseressen. Eiseressen hebben hierdoor schade geleden, bestaande uit de aantasting van de exclusiviteit van hun merken, alsmede de kosten van rechtsbijstand. Ondanks herhaalde sommaties daartoe hebben gedaagden hun inbreukmakende handelingen niet gestaakt.

Gedaagden voeren gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

4. De beoordeling van het geschil

Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter is, op grond van het bepaalde in artikel 92, sub a, van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: Gemeenschapsmerkverordening) j° artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen. Tevens stelt de voorzieningenrechter ambtshalve vast dat hij bevoegd is op basis van artikel 37 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW), nu gedaagden in dit arrondissement woonachtig respectievelijk gevestigd zijn.

Wettelijk kader

4.2. In de onderhavige zaak wordt het wettelijk kader gevormd door hetgeen is bepaald in zowel de Gemeenschapsmerkverordening als in de BMW. De voor de onderhavige zaak relevante bepalingen uit die verordening, zijnde artikel 9, eerste lid, sub b en sub c, corresponderen met de artikelen 13A, lid 1, sub b en sub c BMW.

4.3. Ingevolge voornoemde artikelen heeft de merkhouder het recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor soortgelijke waren of diensten, te verbieden, indien door dat gebruik verwarring bij het publiek kan ontstaan. Voor een bekend merk is voldoende indien het publiek een verband zal leggen tussen merk en teken.

Bekendheid

4.4. Eiseressen hebben betoogd dat het woordmerk DANCE VALLEY onder het relevante publiek, zijnde jongeren en jonge volwassenen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar, (grote) bekendheid geniet. Eiseressen hebben in dit verband gewezen op de aandacht die in verschillende media aan het festival wordt besteed, op de grote mate van bekendheid die de artiesten die op het festival optreden genieten en op de grote omvang van haar reclame-uitgaven (r.o. 2.2). Een en ander is door gedaagden niet gemotiveerd weersproken. Er dient derhalve van uit te worden gegaan dat het merk DANCE VALLEY, zoals sedert 1995 door eiseressen gebruikt als benaming voor een jaarlijks terugkerend open lucht dancefestival, in Nederland bij het relevante publiek bekend is en derhalve ook als een bekend merk in de zin van sub c van bovengenoemde artikelen kan worden aangemerkt.

Soortgelijke diensten

4.5. De naam "Indian Valley" wordt, anders dan gedaagden hebben aangevoerd,gebruikt ter aanduiding van een soortgelijke dienst als waarvoor het merk DANCE VALLEY is ingeschreven, namelijk voor een openlucht dansfestival waarop muziek ten gehore worden gebracht door voornamelijk diskjockeys. Aannemelijk is dat het relevante publiek de door gedaagden aangeboden diensten beschouwt als naar haar aard verwant met de door eiseressen aangeboden diensten, zelfs nu "Indian Valley" zich overwegend richt op Indiase/Hindoestaanse muziek en dito diskjockeys.

Overeenstemming

4.6. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of het teken "Indian Valley" overeenstemt met de woord- en beeldmerken DANCE VALLEY is of deze merken en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merken en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op de merken en het teken (indirecte verwarring). Bij deze beoordeling dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.

4.7. Voorop gesteld moet worden dat, nu DANCE VALLEY moet worden aangemerkt als een bekend woordmerk (zie hiervoor 4.4) en in elk geval het bestanddeel "Valley" niet ter zake deze diensten beschrijvend kan worden geacht, het merk van huis uit een sterke onderscheidende kracht bezit zodat zich al snel verwarringsgevaar kan voordoen. De woord- en beeldmerken van eiseressen en het teken van gedaagde bevatten alle voornoemd bestanddeel "Valley". In alle gevallen is dit bestanddeel voorts het tweede woord uit de woordcombinatie. In zoverre vertonen de beide woordcombinaties auditieve en visuele gelijkenis. Ook begripsmatig liggen deze niet ver uit elkaar, gelet op het gebruik van het woord "valley" (vallei). Deze omstandigheden, in het licht van hetgeen onder rechtsoverweging 4.6 is overwogen, rechtvaardigen de conclusie dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen eiseressen als rechthebbenden op de woord- en beeldmerken DANCE VALLEY en het teken "Indian Valley". Het is voldoende aannemelijk dat een relevant deel van het in aanmerking te nemen publiek zal denken dat er een economische binding bestaat tussen beide evenementen, zoals moge blijken uit de hiervoor in 2.12, 2.13 en 2.14 genoemde frasen "Indiase Dance Valley" of "Indiase evenknie van Dance Valley" zodat verwarring te duchten valt. Minst genomen zal het pubiek een verband leggen als bedoeld in sub c van artikel 9 lid 1 van de Gemeenschapsmerkverordening respectievelijk artikel 13A lid 1 BMW. De aanzienlijke soortgelijkheid tussen de verleende diensten draagt aan dit een en ander nog bij. Het verschil in beoogde en/of verwachte bezoekersaantallen tussen beide evenementen, zoals nog is aangevoerd door gedaagden, doet aan het vorenstaande niet af. Voorts speelt (in het kader van inbreuk volgens sub c van voornoemde artikelen) nog een rol dat [gedaagde sub 2] ter zitting desgevraagd heeft bevestigd dat hij zich bij zijn keuze voor het teken "Indian Valley" heeft laten inspireren door het dancefestival "Dance Valley", zodat aannemelijk is dat hij voordeel heeft willen trekken uit de bekendheid van het merk DANCE VALLEY, welk oordeel nog wordt versterkt door het in 2.12 opgenomen feit dat gedaagden zelf op hun website www.milanzuiderpark.nl nog (doen) refereren aan "Dance Valley". In ieder geval bestaat het gevaar dat de woord- en beeldmerken DANCE VALLEY zullen verwateren, dat wil zeggen aan onderscheidende kracht zullen inboeten. Door het gebruik van het teken "Indian Valley" maken gedaagden derhalve naar voorlopig oordeel inbreuk in de zin van zowel artikel 9 lid 1 sub b en c van de Gemeenschapsmerkverordening als artikel 13A lid 1 sub b en c van de BMW op de woord- en beeldmerken DANCE VALLEY.

De vorderingen

4.8. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de vordering tot het staken en gestaakt houden van merkinbreuk, door een dwangsom versterkt, toewijsbaar.

4.9. De dwangsom zal wel worden gemaximeerd en eerst ingaan na verloop van 6 uur na betekening van dit vonnis. Voorts zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

4.10. Voor toewijzing van de vordering om gedaagden te bevelen op hun website een rectificatie tekst te plaatsen inhoudende dat het haar op grond van dit vonnis niet is toegestaan om het teken "Indian Valley" te gebruiken en dat er geen enkel verband bestaat tussen het door de Stichting georganiseerde festival en de website www.indianvalley.nl enerzijds en activiteiten van eiseressen anderzijds, bestaat eveneens aanleiding, nu deze vordering in het verlengde ligt van de vordering tot het staken en gestaakt houden van merkinbreuk. Hetzelfde geldt voor het gevorderde bevel tot uitdeling van een flyer/folder en het plaatsen van een uiting bij de hoofdingang van het evenement.

4.11. Het mede gevorderde voorschot op schadevergoeding is evenwel niet toewijsbaar, nu eiseressen niet aannemelijk hebben gemaakt er een spoedeisend belang bij te hebben om reeds thans over het gevorderde bedrag te kunnen beschikken. Bovendien heeft eiseres slechts een richtsnoer voor een schadeberekening gegeven en deze berekening niet nader uitgewerkt en onderbouwd.

4.12. Op grond van het bepaalde in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de voorzieningenrechter bij het treffen van een voorlopige voorziening in een merkzaak, zonodig ambtshalve, een redelijke termijn voor het instellen van eis in de hoofdzaak te bepalen. Deze termijn zal in de onderhavige zaak worden bepaald op vier weken, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak en derhalve niet - zoals was gevorderd - vanaf de dag volgende op die waarop gedaagden de in artikel 260 lid 1 Rv bedoelde verklaring bij de griffie hebben ingediend, omdat dit naar voorlopig oordeel strijdig zou zijn met het wettelijk systeem.

4.13. Gedaagden zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Het overigens gevorderde zal worden afgewezen, het kader van dit kort geding voorshands overstijgende.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

BEVEELT gedaagden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het teken INDIAN VALLEY en van de met de onder 2.4 tot en met 2.8 genoemde Merken van eiseressen overeenstemmende onderscheidingstekens, waaronder ieder gebruik van:

- de domeinnaam www.indianvalley.nl

- het teken "Indian Valley", en

- ieder ander onderscheidingsteken dat met voornoemde Merken van

eiseressen overeenstemt;

BEVEELT gedaagden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis op haar/hun kosten al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam www.indianvalley.nl wordt doorgehaald; en BEVEELT gedaagden om van alle correspondentie die samenhangt met dit bevel, binnen twee dagen na verzending dan wel na ontvangst daarvan een afschrift aan de advocaat van eiseressen te zenden;

BEVEELT gedaagden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis een passende en rectificerende tekst te plaatsen op de openingspagina van de website van de Stichting (en overigens duidelijk leesbaar) inhoudende: "Rectificatie: Het is ons niet toegestaan om het teken "Indian Valley" te gebruiken aangezien de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag bij vonnis van 29 juli 2005 heeft geoordeeld dat wij hiermee inbreuk maken op de merkrechten van Dance Valley B.V. en Amsterdance Beheer. B.V. op het merk DANCE VALLEY(r). Er bestaat geen enkel verband tussen enerzijds de Stichting Milan Interculturele ontmoetingsmanifestatie en de site www.indianvalley.nl en anderzijds het bekende dancefestival DANCE VALLEY(r). Wij betreuren het zeer dat wij hiermee verwarring hebben veroorzaakt en bieden onze welgemeende excuses daarvoor aan. Hoogachtend, De Stichting interculturele ontmoetingsmanifestatie Milan.";

BEVEELT gedaagden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis foldermateriaal uit te delen aan alle bezoekers van door haar te organiseren. dans- en muziekfestival alsmede bij de hoofdingang van het festival een uiting met daarin een passende en rectificerende tekst inhoudende:

"Rectificatie : Het is ons niet toegestaan om het teken "Indian Valley" te gebruiken aangezien de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag bij vonnis van 29 juli 2005 heeft geoordeeld dat wij hiermee

inbreuk maken op de merkrechten van Dance Valley B.V. en Amsterdance Beheer. B.V. op het merk DANCE VALLEY(r). Er bestaat geen enkel verband tussen enerzijds de Stichting Milan Interculturele ontmoetingsmanifestatie en de site www.indianvalley.nl en anderzijds het bekende dancefestival DANCE VALLEY(r). Wij betreuren het zeer dat wij hiermee verwarring hebben veroorzaakt en bieden onze welgemeende excuses daarvoor aan. Hoogachtend, De Stichting interculturele ontmoetingsmanifestatie Milan."

VEROORDEELT gedaagden tot betaling van een dwangsom van EUR 5000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat gedaagden met de uitvoering van voornoemde bevelen in gebreke blijven, zulks met een maximum van EUR 50.000,--, welke dwangsom eerst verschuldigd zal worden na verloop van 6 uren na betekening van dit vonnis;

BEPAALT dat deze dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 4.9 is vermeld;

VEROORDEELT gedaagden in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseressen begroot op EUR 1.145,60, waarvan EUR 816,- aan salaris procureur, EUR 244,- aan griffierecht en EUR 85,60 aan dagvaardingskosten;

VERKLAART dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

WIJST het meer of anders gevorderde AF;

BEPAALT de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv op vier weken, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en uitgesproken ter openbare zitting van 29 juli 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.

mlh