Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT7077

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
08-06-2005
Datum publicatie
08-06-2005
Zaaknummer
KG 05/508
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

[...] 6. Het gaat er in dit kort geding om of het gebruik van het teken NOKTA respectievelijk NOKTA TELECOM door gedaagden inbreuk oplevert op het merk NOKIA van eiseres. Ter onderbouwing van haar stelling dat van een dergelijke inbreuk sprake

is, beroept eiseres zich primair op artikel 13A lid 1 onder b BMW en (naar de rechtbank begrijpt) op artikel 9 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening. [...]

BESLISSING:

De voorzieningenrechter:

BEVEELT gedaagden om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis ieder gebruik in enigerlei vorm of op enigerlei wijze van de aanduidingen NOKTA, NOKTA TELECOM en daarmee overeenstemmende tekens zoals ten processe omschreven te staken en gestaakt te houden;

BEVEELT gedaagden om de raadsman van eiseres binnen twee maanden na betekening van dit vonnis te voorzien van schriftelijke bescheiden waaruit blijkt dat:

- de registratie van de domeinnaam www.noktatelecom.nl bij de SIDN is doorgehaald;

- de inschrijving van de handelsnaam NOKTA TELECOM is verwijderd uit het register

van de Kamer van Koophandel;

VEROORDEELT gedaagden tot betaling aan eiseres van een dwangsom van EUR 5.000,-- per dag of gedeelte van een dag dat de gedaagde die het betreft in gebreke is te voldoen aan de in het vorenstaande gegeven bevelen; [...]

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
BIE 2006, 40
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rolnummer KG 05/508

Datum vonnis: 8 juni 2005

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector Civiel Recht • Voorzieningenrechter

VONNIS IN KORT GEDING

gewezen in de zaak rolnummer KG 05/508

van:

de vennootschap naar vreemd recht NOKIA CORPORATION,

gevestigd te Espoo (Finland),

eiseres,

procureur: mr. E. Grabandt,

advocaten: mrs. F.V.B.M. Mutsaerts en T. Berendsen te 's-Hertogenbosch,

tegen:

1. de vennootschap onder firma NOKTA TELECOM,

gevestigd te 's-Gravenhage,

2. Yusuf ERIS,

wonende te 's-Gravenhage,

3. Erdal ZUREL,

wonende te 's-Gravenzande,

gedaagden,

procureur: mr. M.R. Gerritsen.

Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:

Eiseres heeft gedaagden doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 25 mei 2005.

Ter zitting hebben de raadslieden van eiseres de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. Gedaagden hebben verweer gevoerd bij monde van hun raadsman, die daarbij eveneens een pleitnota met producties heeft gehanteerd.

Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de

pleitnota's daaronder begrepen.

Overwegingen ten aanzien van het recht:

De feiten

1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a. Eiseres is rechthebbende op de volgende Gemeenschaps- en Beneluxmerken:

- Gemeenschapsmerk nr. 000323386, geregistreerd op 9 september 1998;

- Gemeenschapsmerk nr. 000871194, geregistreerd op 24 maart 2000;

- Gemeenschapsmerk nr. 002398022, geregistreerd op 24 april 2003;

- Beneluxmerk nr. 438217, gedeponeerd op 9 september 1987,

telkens houdende het woordmerk NOKIA en telkens gedeponeerd voor (onder meer) waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie.

b. Gedaagden sub 2 en 3 zijn vennoten van gedaagden sub 1.

c. Gedaagde sub 1 staat in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam NOKTA TELECOM. Blijkens het handelsregister is haar bedrijfsomschrijving: de detailhandel in mobiele telefonie, belhuis.

d. Feitelijk drijven gedaagden onder de naam NOKTA TELECOM een tweetal winkels te Den Haag aan de adressen Paul Krugerlaan 241 en Hobbemastraat 230. In die winkels worden mobiele telefoons, alsmede daarvoor bestemde abonnementen en accessoires verkocht. Verder kunnen klanten in die winkels tegen betaling telefoneren.

e. Gedaagde sub 3 heeft op 6 november 2002 bij het Benelux-merkenbureau het woordmerk NOKTA gedeponeerd voor waren en diensten in (onder meer) klasse 38 (Telecommunicatie). Dat merk is onder nummer 723324 ingeschreven.

f. Naar aanleiding van een daartoe strekkende sommatie van eiseres heeft gedaagde sub 3 op 2 maart 2005 een verzoek tot het Benelux-merkenbureau gericht, inhoudende doorhaling van het door hem gedeponeerde merk NOKTA.

g. Gedaagde sub 1 is houdster van de domeinnaam www.noktatelecom.nl. Gedaagden gebruiken die domeinnaam voor het aanprijzen van hun onderneming.

De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer

2. Eiseres vordert (samengevat) dat gedaagden zullen worden bevolen om

(1) binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik in enigerlei vorm of op enigerlei wijze van de aanduidingen NOKTA, NOKTA TELECOM en daarmee overeenstemmende tekens zoals ten processe omschreven te staken en gestaakt te houden;

(2) de registratie van de domeinnaam noktatelecom.nl bij de SIDN door te halen en de inschrijving van de handelsnaam NOKTA TELECOM uit het register van de Kamer van Koophandel te doen verwijderen;

(3) een en ander op straffe van een dwangsom.

3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt eiseres aan die vordering de stelling ten grondslag (samengevat) dat het gebruik door gedaagden van het teken NOKTA in strijd komt met de merk- en handelsnaamrechten van eiseres.

4. Gedaagden hebben tegen de vordering van eiseres gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan.

Beoordeling van het geschil

5. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vordering voorzover die het Gemeenschapmerk als grondslag heeft berust op artikel 92 van de Gemeenschapsmerkenverordering juncto artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voorzover een beroep wordt gedaan op een Benelux-merk stelt de voorzieningenrechter met toepassing van artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (BMW) vast dat hij bevoegd is van de vordering kennis te nemen nu gedaagde sub 1 in het arrondissement 's-Gravenhage is gevestigd.

6. Het gaat er in dit kort geding om of het gebruik van het teken NOKTA respectievelijk NOKTA TELECOM door gedaagden inbreuk oplevert op het merk NOKIA van eiseres. Ter onderbouwing van haar stelling dat van een dergelijke inbreuk sprake

is, beroept eiseres zich primair op artikel 13A lid 1 onder b BMW en (naar de rechtbank begrijpt) op artikel 9 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening. Ingevolge die bepalingen kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat verwarring ontstaat bij het publiek, daaronder begrepen de mogelijkheid van associatie met het merk. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. Eén van die omstandigheden kan zijn de onderscheidingskracht van het merk, en meer

bepaald de bekendheid daarvan.

7. Wat dat laatste betreft: door gedaagden is niet betwist dat het merk van eiseres zeer bekend is en een grote onderscheidingskracht geniet voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie. Nu voorts vaststaat dat gedaagden het teken NOKTA voor diezelfde waren en diensten gebruiken, zal reeds een geringe mate van gelijkenis

tussen dat teken en het merk van eiseres kunnen leiden tot verwarring bij het in aanmerking komende publiek.

8. Van een dergelijke overeenstemming is, voorshands oordelend, alleszins sprake. Tussen het merk NOKIA en het teken NOKTA bestaat slechts één letter verschil, waarbij het ook nog gaat om letters die op exact dezelfde plaats in het woord voorkomen. Dat maakt dat er zowel auditief als visueel sprake is van een zelfs (veel) meer dan geringe gelijkenis tussen merk en teken, hetgeen bij het in aanmerking komende publiek minst genomen de indruk kan wekken dat er een verband bestaat tussen de onderneming van eiseres en het door gedaagden gebruikte teken. Daarmee staat voorshands vast dat

ten deze sprake is van een met het merk van eiseres overeenstemmend teken in de zin van voormelde bepalingen.

9. Een en ander geldt zowel voor het gebruik van het teken NOKTA als zodanig als voor het gebruik van dat teken in combinatie met de term "telecom". Voorzover die term al een zelfstandig onderscheidende betekenis heeft versterkt die betekenis slechts het verwarringsgevaar nu deze verwijst naar juist die waren en diensten waarvoor aan het teken merk NOKIA bij uitstek een sterke onderscheidende kracht toekomt.

10. Gedaagden hebben nog betoogd dat het teken NOKTA niet meer en anders is dan een in de Turkse taal voorkomend woord, wat in het Nederlands "punt" betekent en ook als zodanig zal worden opgevat door het overgrote gedeelte van de klanten van gedaagden, nu die van Turkse origine zijn. Voorzover gedaagden daarmee hebben bedoeld te stellen dat het teken NOKTA als beschrijvend moet worden beschouwd faalt dat verweer, nu de enkele omstandigheid dat een bepaald teken door een al dan niet omvangrijke populatie van buitenlandse origine binnen Nederland mogelijk wordt opgevat als

een in haar moedertaal voorkomend, alledaags begrip, nog niet betekent dat een dergelijk teken daarmee binnen het Nederlands taalgebied beschrijvend is geworden.

11. Een en ander brengt met zich dat de vordering van eiseres op de primaire merkenrechtelijke grondslag toewijsbaar is. Nu ook vaststaat dat gedaagden de term NOKTA als handelsnaam gebruiken kan ook de handelsnaamrechtelijke grondslag de vordering dragen.

12. Aan gedaagden zal overeenkomstig hun verzoek, tegen inwilliging waarvan eiseres geen bezwaar heeft gemaakt, een langere termijn worden gegeven dan gevorderd teneinde aan de uit te spreken veroordeling te kunnen voldoen.

13. Gedaagden zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten.

14. De termijn waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal worden bepaald op zes maanden na de uitspraak van dit vonnis.

BESLISSING:

De voorzieningenrechter:

BEVEELT gedaagden om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis ieder gebruik in enigerlei vorm of op enigerlei wijze van de aanduidingen NOKTA, NOKTA TELECOM en daarmee overeenstemmende tekens zoals ten processe omschreven te staken en gestaakt te houden;

BEVEELT gedaagden om de raadsman van eiseres binnen twee maanden na betekening van dit vonnis te voorzien van schriftelijke bescheiden waaruit blijkt dat:

- de registratie van de domeinnaam www.noktatelecom.nl bij de SIDN is doorgehaald;

- de inschrijving van de handelsnaam NOKTA TELECOM is verwijderd uit het register

van de Kamer van Koophandel;

VEROORDEELT gedaagden tot betaling aan eiseres van een dwangsom van EUR 5.000,-- per dag of gedeelte van een dag dat de gedaagde die het betreft in gebreke is te voldoen aan de in het vorenstaande gegeven bevelen;

VEROORDEELT gedaagden in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op EUR 329,60 aan verschotten en EUR 816,-- aan procureurssalaris;

BEPAALT dat deze voorzieningen zonder rechtelijke tussenkomst haar kracht verliezen, indien eiseres niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts gedaagden een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank hebben ingediend;

WIJST AF het meer of anders gevorderde;

VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. J.W. du Pon en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 juni 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.