Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2004:AO6667

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
02-02-2004
Datum publicatie
13-04-2004
Zaaknummer
AWB 02/46668
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Mob / buitenbehandelingstelling.

De rechtbank constateert dat het systeem van de Vw 2000 met zich brengt dat een aanvraag niet buiten behandeling kan worden gesteld. In artikel 31, tweede lid, onder b, Vw 2000 wordt bepaald dat de omstandigheid dat de vreemdeling zonder geldige reden niet heeft voldaan aan de aanwijzingen ex artikel 55 Vw 2000 bij het onderzoek naar de aanvraag wordt betrokken. Hieruit is af te leiden dat verweerder de aanvraag inhoudelijk dient te beoordelen en dat van buitenbehandelingstelling geen sprake kan zijn. De rechtbank merkt voorts op dat artikel 31, tweede lid, onder b, Vw 2000 geen zelfstandige afwijzingsgrond is, maar dat het slechts in combinatie met een andere grond tot afwijzing kan leiden. Overigens blijkt uit de parlementaire geschiedenis bij de Vw 2000 niet van aanknopingspunten voor het standpunt van verweerder.

Verweerder heeft de aanvraag van eiseres ten onrechte buiten behandeling gesteld. Deze toepassing van de Vc 2000 is in strijd met het systeem van de Vw 2000. De rechtbank is van oordeel dat het beleid in hoofdstuk C3/10.13 Vc 2000 rechtens onjuist is. Beroep gegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ‘s-GRAVENHAGE

Zitting houdende te Zutphen

Registratienummer: Awb 02/46668

Datum uitspraak: 27 januari 2004

UITSPRAAK

op het beroep in het geschil tussen:

A (mede namens haar minderjarige zoon B)

geboortedatum [...] 1973,

van Angolese nationaliteit,

eiseres,

gemachtigde: mr. M.J. Verwers, advocaat te Wageningen,

en

DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE,

(voorheen: de Staatssecretaris van Justitie)

verweerder,

gemachtigde: mr. F.W.A. Croonen, werkzaam bij de IND.

1. Procesverloop

Op 16 februari 2001 heeft eiseres een aanvraag om toelating als vluchteling gedaan. Na inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) is deze aanvraag door verweerder aangemerkt als een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Bij besluit van 21 mei 2002 heeft verweerder de aanvraag buiten behandeling gesteld.

Eiseres heeft tegen dit besluit bij brief van 18 juni 2002 beroep ingesteld.

Het beroep is behandeld ter zitting van 9 december 2003, waar de gemachtigde van verweerder is verschenen, evenals de gemachtigde van eiseres.

2. Motivering

2.1 Sinds 23 januari 2002 heeft eiseres niet meer aan haar wekelijkse meldingsplicht voldaan, zo blijkt onder meer uit het formulier M100 dat is opgemaakt door de korpschef van de Regiopolitie Friesland. Op 1 februari 2002 heeft de korpschef van de Regiopolitie Friesland eiseres gevorderd op 6 februari 2002 te verschijnen aan het loket van de Vreemdelingendienst Friesland te Heeg, aan welke vordering zij geen gehoor heeft gegeven. Verweerder heeft uit informatie van de Vreemdelingendienst en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te Rijsbergen opgemaakt dat eiseres met onbekende bestemming is vertrokken en op grond daarvan, gelet op het bepaalde in paragraaf C3/10.13 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc 2000), de aanvraag van eiseres buiten behandeling gesteld.

2.2 De gemachtigde van eiseres heeft ter zitting verklaard dat hij reeds meerdere maanden geen contact meer met haar heeft en toegelicht dat hij bij aanvang van zijn werkzaamheden door haar bepaaldelijk is gevolmachtigd tot het voeren van alle nodige procedures, de onderhavige inbegrepen.

2.3 De rechtbank constateert dat het systeem van de Vw 2000 met zich brengt dat een aanvraag als de onderhavige niet buiten behandeling kan worden gesteld. In artikel 31, tweede lid, onder b van de Vw 2000 wordt bepaald dat de omstandigheid dat de vreemdeling zonder geldige reden niet heeft voldaan aan de aanwijzingen, bedoeld in artikel 55 Vw 2000, mede bij het onderzoek naar de aanvraag wordt betrokken. Nu verweerder zich blijkens het gestelde in het verweerschrift op het standpunt stelt, dat de situatie, als bedoeld in laatstvermeld artikel zich thans voordoet, had verweerder de aanvraag inhoudelijk dienen te beoordelen en kan van buitenbehandelingstelling geen sprake zijn. De rechtbank merkt daarbij nog op dat het bepaalde in artikel 31, tweede lid, onder b Vw 2000 geen zelfstandige afwijzingsgrond vormt, maar slechts in combinatie met een andere tot afwijzing kan leiden, hetgeen eveneens een inhoudelijke beoordeling impliceert. Ten slotte stelt de rechtbank vast, dat in de parlementaire geschiedenis bij de Vw 2000 geen aanknopingspunten te vinden zijn voor de beslissing van verweerder.

2.4 Gelet op het vorenstaande heeft verweerder de aanvraag van eiseres ten onrechte buiten behandeling gesteld. Door paragraaf C 3110.13 van de Vc 2000 aldus toe te passen, beslist verweerder in strijd met het systeem van de Vw 2000. Voormelde paragraaf dient derhalve buiten toepassing te blijven. Het beroep van eiseres is gegrond; het bestreden besluit dient te worden vernietigd.

2.5 De rechtbank acht evenwel termen aanwezig voor toepassing van artikel 8:72, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), nu uit de in rechtsoverweging 2.1 geschetste omstandigheden blijkt dat eiseres kennelijk geen prijs meer stelt op de aanvankelijk gezochte bescherming en bij terugverwijzing van de zaak naar verweerder rechtens nog slechts één beslissing mogelijk is, namelijk afwijzing van de aanvraag.

2.6 Er bestaat aanleiding verweerder te veroordelen in de kosten die eiseres in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken.

3. Beslissing

De rechtbank

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- bepaalt onder toepassing van artikel 8:72, derde lid, van de Awb, dat de rechtsgevolgen van het bestreden besluit geheel in stand blijven;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiseres tot een bedrag van € 644,-- te betalen door de Staat der Nederlanden aan de griffier van de rechtbank Zutphen door storting op bankrekeningnummer 1923.25.922 ten name van Arrondissement DS 547 Zutphen, onder vermelding van het in de kop van deze uitspraak genoemde registratienummer.

Aldus gegeven door mr. A.J. Weerkamp-Beens en in het openbaar uitgesproken op 2 februari 2004 in tegenwoordigheid van mr. J.M. van Oostveen-Out als griffier.

Rechtsmiddel:

Tegen deze uitspraak kan binnen vier weken na de dag van verzending hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder vermelding van “Hoger beroep vreemdelingenzaken”, postbus 16113, 2500 BC Den Haag. Artikel 85 Vw 2000 bepaalt dat het beroepschrift een of meer grieven tegen de uitspraak dient te bevatten. Artikel 6:6 van de Awb is niet van toepassing.

Afschrift verzonden op:4 februari 2004