Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2003:AM3308

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
27-10-2003
Datum publicatie
27-10-2003
Zaaknummer
09/757421-03 + 07.410199.01 VTVV
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

(...) Verdachte heeft gedurende een aantal jaren (gegevensdragers met) afbeeldingen van kinderpornografie in voorraad dan wel in zijn bezit gehad. (...)

(...) Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan schennis van de eerbaarheid door zich met ontbloot geslachtsdeel (en zichzelf daarbij betastend) te bevinden op een kindertoilet in recreatiepark en camping Duinrell. (...)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE KAMER

(VERKORT VONNIS)

parketnummer 09/757421-03 + 07.410199.01 VTVV

rolnummer 0001

's-Gravenhage, 27 oktober 2003.

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres],

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Haaglanden, Huis van Bewaring Zoetermeer.

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 13 oktober 2003.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr. J. Knap, is verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr. I.C.M.E. Meissen heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding onder 3 telastgelegde wordt vrijgesproken en dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding onder 1, 2 en 4 telastgelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de blijkens de Lijst van inbeslaggenomen, niet teruggegeven voorwerpen - hierna te noemen Beslaglijst, waarvan een fotokopie, gemerkt C, aan dit vonnis is gehecht - onder verdachte inbeslaggenomen videoband met diverse seksfilms met kinderen, volwassen en dieren (nummer 2), het Duitstalige boek met titel "Die welt des jungs"; met afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 3), een Duitstalig tijdschrift KIONOS, met als inhoud een Nederlandse bijlage met afbeeldingen van jongens en verhalen (nummer 4), twee Duitstalige tijdschriften BOYS ART met pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 5), drie catalogi van producent Peter Schnaubelt, 3 jaargangen (nummer 6), drie kindertruien/ T-shirts (nummer 7), vier Duitstalige tijdschriften JIMMY, bevattende pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 9), vier tijdschriften AMI met pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 10), zeven Duitstalige tijdschriften DANIEL met pornografische foto's van minderjarige jongens (nummer 11), zeven Duitstalige tijdschriften en één boek merk Oliver; pornografie (nummer 12), zeventig tijdschriften OK MAGAZINE uitgave stichting martijn (nummer 13), drie ansichtkaarten (nummer 14), één fotoalbum en twee multomappen inhoudende kinderpornografie (nummer 15), twee Duitstalige tijdschriften ANDY, inhoudende kinderpornografie en een sticker 'uit onze folder 26,50' (nummer 16), één kleurenkopie en 1 zwart/wit kopie van kinderpornografie (nummer 18), een katoenen draagtas Pur & Naturel (nummer 19), een tijdschrift zonder kaft, zijnde kinderpornografie (nummer 20), een Duitstalig tijdschrift RAGAZZINE betreffende kinderpornografie (nummer 21), een catalogus EDITION POJKART, voor boeken, drukwerken, foto's en videobanden (nummer 23), een insteekhoes met kopieën stichting martijn (nummer 24), een boek 'Jongensliefde' betreffende pedosexualiteit (nummer 25), een Duitstalig boek 'Zwillinge': pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 26), een Duitstalig boek 'Asian kids' met pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 27) zullen worden onttrokken aan het verkeer, en dat de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen tijdschriften met betrekking tot hennepteelt (nummer 1 en 8), een lange broek van de Hema en een onderbroek van BIG BANG (nummer 17) en een papier met de routebeschrijving naar 'Kiddieland' (nummer 22), zullen worden teruggeven aan verdachte.

Voorts heeft de officier van justitie gepersisteerd bij de schriftelijke vordering tot tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk deel van de gevangenisstraf, waartoe verdachte bij vonnis van de politierechter in de rechtbank te Zwolle d.d. 26 augustus 2002 is veroordeeld, te weten 2 maanden gevangenisstraf.

De telastlegging.

Aan verdachte is telastgelegd - na wijziging van de telastlegging ter terechtzitting - hetgeen is vermeld in de ingevoegde fotokopie van de dagvaarding, gemerkt A, en van de vordering wijziging telastlegging, gemerkt A1.

Vrijspraak.

De rechtbank acht op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte bij - gewijzigde - dagvaarding onder 3 is telastgelegd, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

De bewijsmiddelen.

P.M.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen -elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft- staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast en is de rechtbank op grond daarvan tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig bewezen, dat verdachte de bij - gewijzigde - dagvaarding onder 1, 2 en 4 vermelde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht -en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering verdachte niet in de verdediging is geschaad- de inhoud van de telastlegging, zoals deze is vermeld in de fotokopie daarvan, gemerkt B.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat het na te melden misdrijven oplevert.

Verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden, waaronder zij zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt met betrekking tot de op te leggen onvoorwaardelijke gevangenisstraf het volgende overwogen. Verdachte heeft gedurende een aantal jaren (gegevensdragers met) afbeeldingen van kinderpornografie in voorraad dan wel in zijn bezit gehad. Daarmee heeft verdachte de norm dat seksueel misbruik van jeugdigen moet worden tegengegaan ernstig geschonden. Immers wordt door het op grote schaal verzamelen van kinderporno de vraag naar dat materiaal gegenereerd. Op die vraag spelen anderen in door daadwerkelijk kinderpornografie te vervaardigen, waarbij kinderen op bijzonder ernstige wijze worden misbruikt. Dusdoende is het verdachte - zij het indirect - mede aan te rekenen dat uiterst laakbare, mensonterende handelingen, die plaatsvinden met kinderen van veelal een zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en worden bevorderd.

Het mag als algemeen bekend worden verondersteld dat bij de productie van kinderporno enorm veel en vaak onherstelbaar leed aan de vaak (zeer) jeugdige slachtoffers wordt aangedaan en dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen grote psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat. Kinderen dienen derhalve tegen deze bijzonder ernstige vorm van misbruik beschermd te worden.

Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan schennis van de eerbaarheid door zich met ontbloot geslachtsdeel (en zichzelf daarbij betastend) te bevinden op een kindertoilet in recreatiepark en camping Duinrell. Een dergelijke handeling is in zijn algemeenheid al kwetsend voor het normale schaamtegevoel waardoor het afkeuring verdiend, maar zeker in dit specifieke geval heeft verdachte voor enorm veel onrust en angst gezorgd door zo te handelen op een plek waar veel kleine kinderen (ook zonder ouders) komen.

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de eerdere veroordelingen van verdachte voor soortgelijke seksuele delicten, zoals een en ander blijkt het uit verdachte betreffende Uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister van 8 juli 2003.

Ten aanzien van de persoon van verdachte heeft de rechtbank kennis genomen van een Vroeghulprapport van Reclassering Nederland d.d. 8 juli 2003 betreffende verdachte.

Voorts heeft de rechtbank acht geslagen op een verdachte betreffend Pro Justia psychologisch rapport van prof. dr. Bullens d.d. 3 oktober 2003. Blijkens voornoemd rapport is verdachte zwakbegaafd/ licht verstandelijk gehandicapt met een kinderlijkinfantiele psychische opmaak en een sterke seksuele drang. Verdachtes zwakbegaafdheid dan wel licht verstandelijke handicap maakt dat er gesproken kan worden van een gebrekkige ontwikkeling, op basis waarvan verdachte als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. De deskundige is voorts van oordeel dat - gelet op het morele ontwikkelingsniveau van verdachte - van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een preventief effect zal uitgaan, nu verdachte een duidelijk signaal nodig heeft van de kant van de autoriteiten om te kunnen stoppen met grensoverschrijdend gedrag. De rapporteur spreekt ten slotte als zijn deskundig oordeel uit dat, nu verdachte geen zinvolle dagbesteding heeft, hij eerder toe zal geven aan zijn zeer sterke seksuele drang zodat het opleggen van een verplicht reclasseringscontact zou kunnen bijdragen aan het bereiken van een evenwichtiger levensstijl alsmede dat deze 'autoriteit' verdachte zou kunnen helpen om ongewenste seksuele impulsen te kanaliseren.

De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de gebleken toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met de voormelde conclusies en maakt die tot de hare.

Het voorgaande brengt de rechtbank ertoe het advies van de deskundige Bullens te volgen en te beslissen dat een deel van de op te leggen straf niet ten uitvoer zal worden gelegde mits verdachte zich gedurende de hierna vast te stellen proeftijd aan de hierna te formuleren voorwaarde houdt. De rechtbank wil met een en ander enerzijds de ernst van door verdachte gepleegde strafbare feit tot uitdrukking brengen en anderzijds door invloed uit te oefenen op het gedrag van de verdachte het door verdachte opnieuw plegen van een strafbaar feit tegengaan.

De vordering tenuitvoerlegging.

De rechtbank acht termen aanwezig voor toewijzing van de vordering van de officier van justitie d.d. 15 september 2003 tot tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk deel van de gevangenisstraf, waartoe verdachte werd veroordeeld bij onherroepelijk geworden vonnis van de politierechter in de rechtbank te Zwolle d.d. 26 augustus 2002, nu uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verdachte de algemene voorwaarde niet heeft nageleefd, doordat deze zich voor het einde van de proeftijd, die bij voormeld vonnis was opgelegd en die eindigt op 1 maart 2006, wederom heeft schuldig gemaakt aan soortgelijke feiten.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen videoband met diverse seksfilms met kinderen, volwassen en dieren (nummer 2), het Duitstalige boek met titel "Die welt des jungs"; met afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 3), een Duitstalig tijdschrift KIONOS, met als inhoud een Nederlandse bijlage met afbeeldingen van jongens en verhalen (nummer 4), twee Duitstalige tijdschriften BOYS ART met pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 5), vier Duitstalige tijdschriften JIMMY, bevattende pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 9), vier tijdschriften AMI met pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 10), zeven Duitstalige tijdschriften DANIEL met pornografische foto's van minderjarige jongens (nummer 11), zeven Duitstalige tijdschriften en één boek merk Oliver; pornografie (nummer 12), één fotoalbum en twee multomappen inhoudende kinderpornografie (nummer 15), twee Duitstalige tijdschriften ANDY, inhoudende kinderpornografie en een sticker 'uit onze folder 26,50' (nummer 16), één kleurenkopie en 1 zwart/wit kopie van kinderpornografie (nummer 18), een tijdschrift zonder kaft, zijnde kinderpornografie (nummer 20), een Duitstalig tijdschrift RAGAZZINE betreffende kinderpornografie (nummer 21), een boek 'Jongensliefde' betreffende pedosexualiteit (nummer 25), een Duitstalig boek 'Zwillinge': pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 26) en een Duitstalig boek 'Asian kids' met pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 27) onttrekken aan het verkeer, zijnde deze voorwerpen voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien met betrekking tot deze voorwerpen de onder 1 en 2 bewezenverklaarde feiten zijn begaan.

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen tijdschriften met betrekking tot hennepteelt (nummer 1 en 8), drie catalogi van producent Peter Schnaubelt, 3 jaargangen (nummer 6), drie kindertruien/ T-shirts (nummer 7), zeventig tijdschriften OK MAGAZINE uitgave stichting martijn (nummer 13), drie ansichtkaarten (nummer 14), een lange broek van de Hema en een onderbroek van BIG BANG (nummer 17), een katoenen draagtas Pur & Naturel (nummer 19), een papier met de routebeschrijving naar 'Kiddieland' (nummer 22), een catalogus EDITION POJKART, voor boeken, drukwerken, foto's en videobanden (nummer 23) en een insteekhoes met kopieën stichting martijn (nummer 24).

De toepasselijke wetsartikelen.

De artikelen:

14a, 14b, 14c, 14d, 14g, 36b, 36c, 57, 239, 240b (oud) en 240b van het Wetboek van Strafrecht;

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het hem bij - gewijzigde - dagvaarding onder 3 telastgelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart in voege als overwogen wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de bij dagvaarding onder 1, 2 en 4 telastgelegde feiten heeft begaan en dat het bewezene uitmaakt:

ten aanzien feit 1:

een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2:

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in voorraad hebben, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 4:

schennis van de eerbaarheid op een niet openbare plaats, terwijl een ander daar zijns ondanks tegenwoordig is;

verklaart het bewezene en verdachte deswege strafbaar;

veroordeelt verdachte te dier zake tot:

gevangenisstraf voor de duur van 21 MAANDEN;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 7 MAANDEN niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 3 jaar vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

en onder de bijzondere voorwaarde:

dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, zolang die instelling zulks nodig acht;

geeft hierbij opdracht aan bovengenoemde reclasseringsinstelling krachtens het bepaalde bij artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

in verzekering gesteld op : 5 juli 2003;

in voorlopige hechtenis gesteld op : 11 juli 2003;

verklaart onttrokken aan het verkeer de blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen videoband met diverse seksfilms met kinderen, volwassen en dieren (nummer 2), het Duitstalige boek met titel "Die welt des jungs"; met afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 3), een Duitstalig tijdschrift KIONOS, met als inhoud een Nederlandse bijlage met afbeeldingen van jongens en verhalen (nummer 4), twee Duitstalige tijdschriften BOYS ART met pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 5), vier Duitstalige tijdschriften JIMMY, bevattende pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 9), vier tijdschriften AMI met pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 10), zeven Duitstalige tijdschriften DANIEL met pornografische foto's van minderjarige jongens (nummer 11), zeven Duitstalige tijdschriften en één boek merk Oliver; pornografie (nummer 12), één fotoalbum en twee multomappen inhoudende kinderpornografie (nummer 15), twee Duitstalige tijdschriften ANDY, inhoudende kinderpornografie en een sticker 'uit onze folder 26,50' (nummer 16), één kleurenkopie en 1 zwart/wit kopie van kinderpornografie (nummer 18), een tijdschrift zonder kaft, zijnde kinderpornografie (nummer 20), een Duitstalig tijdschrift RAGAZZINE betreffende kinderpornografie (nummer 21), een boek 'Jongensliefde' betreffende pedosexualiteit (nummer 25), een Duitstalig boek 'Zwillinge': pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 26) en een Duitstalig boek 'Asian kids' met pornografische afbeeldingen van minderjarige jongens (nummer 27);

gelast de teruggave aan verdachte van de blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen tijdschriften met betrekking tot hennepteelt (nummer 1 en 8), drie catalogi van producent Peter Schnaubelt, 3 jaargangen (nummer 6), drie kindertruien/ T-shirts (nummer 7), zeventig tijdschriften OK MAGAZINE uitgave stichting martijn (nummer 13), drie ansichtkaarten (nummer 14), een lange broek van de Hema en een onderbroek van BIG BANG (nummer 17), een katoenen draagtas Pur & Naturel (nummer 19), een papier met de routebeschrijving naar 'Kiddieland' (nummer 22), een catalogus EDITION POJKART, voor boeken, drukwerken, foto's en videobanden (nummer 23) en een insteekhoes met kopieën stichting martijn (nummer 24);

gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voorwaardelijk opgelegd bij voormeld vonnis van de politierechter in de rechtbank te Zwolle d.d. 26 augustus 2002, gewezen onder parketnummer 07.410199.01, te weten:

gevangenisstraf voor de duur van 2 MAANDEN;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte bij dagvaarding meer of anders is telastgelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mrs De Krom, voorzitter,

De Goede en Teerds, rechters,

in tegenwoordigheid van mr Van der Steen, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 27 oktober 2003.