Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2003:AF5334

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
24-02-2003
Datum publicatie
07-03-2003
Zaaknummer
09-901009-02
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE KAMER

(VERKORT VONNIS)

parketnummer 09-901009-02

rolnummer 0006

's-Gravenhage, 24 februari 2003.

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Noord-Brabant Noord, De Leuvense Poort te 's-Hertogenbosch.

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 10 februari 2003.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr A.J. van Duijne Strobosch, advocaat te

's-Gravenhage, is verschenen en gehoord.

Er hebben zich benadeelde partijen gevoegd.

De officier van justitie mr Hemstede heeft gevorderd dat verdachte terzake van het hem bij - gewijzigde - dagvaarding onder 1 primair, 2 primair, 3, 4, 5 en 6 telastgelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, International Card Services B.V. / Visa Card Services alsmede tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, B.V. Hotel Bel Air Den Haag.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de blijkens de Lijst van inbeslaggenomen, niet teruggegeven voorwerpen - hierna te noemen Beslaglijst, waarvan een fotokopie, gemerkt C, aan dit vonnis is gehecht - onder verdachte inbeslaggenomen paspoortkopie, cheque, offertes, rekening, brief, lidmaatschapskaart, huurovereenkomst, papieren bescheiden, creditcard en girobankpas alsmede het blijkens de Beslaglijst onder verdachte inbeslaggenomen koopcontract zullen worden verbeurdverklaard, en dat de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen aansteker zal worden teruggegeven aan de rechthebbende.

De telastlegging.

Aan verdachte is telastgelegd - na wijziging van de telastlegging ter terechtzitting - hetgeen is vermeld in de ingevoegde fotokopie van de dagvaarding, gemerkt A, en van de vordering wijziging telastlegging, gemerkt A1.

De bewijsmiddelen.

P.M.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen -elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft- staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast en is de rechtbank op grond daarvan tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig bewezen, dat verdachte de bij - gewijzigde - dagvaarding onder 1 primair, 2 primair, 3, 4, 5 en 6 vermelde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht -en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering verdachte niet in de verdediging is geschaad- de inhoud van de telastlegging, zoals deze hieronder is weergegeven:

1.

hij in de periode van 18 november 2002 tot en met 30 november 2002 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een woning gelegen aan het [adres] heeft weggenomen diverse goederen, waaronder audio- en computerapparatuur toebehorende aan [benadeelde partij].

2.

hij op tijdstippen in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 10 december 2002 te Rotterdam en elders in Nederland een creditcard en creditcardslippen en een hotelbriefje - elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt, immers heeft verdachte toen en daar telkens valselijk een handtekening die moest doorgaan voor die van [benadeelde partij] op die creditcard en creditcardslippen geplaatst en zich voorgedaan als zijnde [benadeelde partij] en daarbij een creditcardnummer van een creditcard op naam van [benadeelde partij] opgegeven, zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken.

3.

hij in de periode van 15 juli 2002 tot en met 14 augustus 2002 op na te noemen plaatsen een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of anderen de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte, telkens met voormeld oogmerk, de navolgende goederen - op tijd en plaats daarbij vermeld - gekocht, te weten:

- ontbijt en drank en diners in de periode van 15 juli 2002 tot en met 19 juli 2002 te Den Haag in het Badhotel gelegen aan de Gevers Deynootweg en

- lunches en diners in de periode van 5 augustus 2002 tot en met 9 augustus 2002 te Noordwijk ZH in Romantik Hotel en Restaurant Hof van Holland gelegen aan de Voorstraat en

- diners en drank en kasvoorschotten en sigaretten in de periode van 10 augustus 2002 tot en met 14 augustus 2002 te Noordwijk ZH in Grand Hotel Huis ter Duin gelegen aan de Koningin Astrid Boulevard.

4. hij de periode van 27 juli 2002 tot en met 29 juli 2002 te Wassenaar met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen uit een woning gelegen aan [adres] een creditcard toebehorende aan [benadeelde partij].

5.

hij op 10 juli 2002 te 's-Gravenhage, een formulier te weten faxpapier van een bedrijf van [benadeelde partij] zijnde Jazzit BV - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt, immers heeft verdachte toen en daar valselijk op voornoemd formulier het creditcardnummer en de vervaldatum van de Eurocard van [benadeelde partij] vermeld en op dat formulier vermeld dat hij het verblijf van drie nachten van [betrokkene] aanbiedt en vervolgens dat formulier gefaxt naar het Badhotel ter betaling van een rekening bij dat hotel, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken.

6.

hij in de periode van 5 mei 2001 tot en met 26 mei 2001 op na te noemen plaatsen een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of anderen de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte, telkens met voormeld oogmerk, de navolgende goederen - op tijd en plaats daarbij vermeld - gekocht, te weten:

- pakjes sigaretten en meerdere goederen uit de minibar en etenswaren en drank en telefoontikken in de periode van 5 mei 2001 tot en met 10 mei 2001 te 's-Gravenhage in het Steigenberger Kurhaus Hotel, gelegen aan het Gevers Deynootplein en

- ontbijt en etenswaren en drank en meerdere goederen uit de minibar in de periode van 18 mei 2001 tot en met 26 mei 2001 te 's-Gravenhage in Hotel Bel Air gelegen aan de Johan de Wittlaan.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat het na te melden misdrijven oplevert.

Verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden, waaronder zij zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt met betrekking tot de op te leggen deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf het volgende overwogen.

Verdachte heeft zonder toestemming - met behulp van anderen - diverse waardevolle spullen weggenomen uit het huis van een zakenpartner die voor langere tijd afwezig was. Voorts heeft hij een creditcard aangevraagd op naam van voornoemde zakenpartner, welke hij valselijk heeft gebruikt om onder meer hotelrekeningen te betalen, tot welk doel hij tevens meerdere valse handtekeningen op betaalopdrachten dan wel betaalgaranties aanbracht. Daarnaast heeft verdachte de creditcard van een andere hem bekende man weggenomen en heeft hij bij verscheidene gelegenheden gebruik gemaakt van hotels en restaurants, terwijl hij wist dat hij de rekening niet zou kunnen betalen. Verdachte is hierbij telkens voorbijgegaan aan de aanzienlijke schadeposten die door zijn handelwijze zijn veroorzaakt. Daarnaast heeft hij het vertrouwen dat ten grondslag ligt aan elke vruchtbare zakelijke relatie tussen consument en leverancier, geschonden. De rechtbank rekent dit verdachte ernstig aan.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de gespreksaantekening opgemaakt door de reclassering d.d. 13 december 2002, waaruit volgt dat verdachte geen directe hulpvraag heeft.

De rechtbank houdt er rekening mee dat verdachte volgens een hem betreffend uittreksel uit het algemeen documentatieregister niet eerder veroordeeld is voor soortgelijke strafbare feiten en zal een deel van de vrijheidsstraf voorwaardelijk opleggen, teneinde verdachte ervan te weerhouden in de toekomst nieuwe strafbare feiten te plegen.

De vorderingen van de benadeelde partijen.

International Card Services B.V. / Visa Card Services, gevestigd te [adres] heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 3881,14.

Deze vordering is door de verdediging niet weersproken, en is door de bij het Voegingsformulier gevoegde bescheiden gestaafd, terwijl die vordering, die eenvoudig van aard is, rechtstreeks - naar uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken - haar grondslag vindt in het bij - gewijzigde - dagvaarding onder 2 primair aan verdachte telastgelegde en bewezenverklaarde feit.

De rechtbank bepaalt derhalve dat de benadeelde partij ontvankelijk is in haar vordering en zal deze vordering toewijzen.

B.V. Hotel Bel Air Den Haag, gevestigd te [adres], heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot

€ 989,46.

Deze vordering is door de verdediging niet weersproken, en is door de bij het Voegingsformulier gevoegde bescheiden gestaafd, terwijl die vordering, die eenvoudig van aard is, rechtstreeks - naar uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken - haar grondslag vindt in het bij - gewijzigde - dagvaarding onder 6 aan verdachte telastgelegde en bewezenverklaarde feit.

De rechtbank bepaalt derhalve dat de benadeelde partij ontvankelijk is in haar vordering en zal deze vordering toewijzen.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 2 tot en met 12 verbeurdverklaren, zijnde deze voorwerpen voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien de voorwerpen geheel of grotendeels door middel van het onder 1 primair bewezenverklaarde strafbare feit zijn verkregen en met behulp van deze voorwerpen het onder 2 primair, 3 en 5 bewezenverklaarde feit is voorbereid dan wel begaan.

De rechtbank zal de teruggave aan de rechthebbende, [benadeelde partij], gelasten van het blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerp genummerd 1, te weten een aansteker.

De toepasselijke wetsartikelen.

De artikelen:

- 14a, 14b, 14c, 33, 33a, 57, 225, 310, 311 en 326a van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart in voege als overwogen wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de bij - gewijzigde - dagvaarding onder 1 primair, 2 primair, 3, 4, 5 en 6 telastgelegde feiten heeft begaan en dat het bewezene uitmaakt:

ten aanzien van feit 1 primair:

DIEFSTAL DOOR TWEE OF MEER VERENIGDE PERSONEN;

ten aanzien van feit 2 primair en 5:

VALSHEID IN GESCHRIFT, MEERMALEN GEPLEEGD;

ten aanzien van feit 3 en 6:

EEN GEWOONTE MAKEN VAN HET KOPEN VAN GOEDEREN MET HET OOGMERK OM ZONDER VOLLEDIGE BETALING ZICH OF ANDEREN DE BESCHIKKING OVER DIE GOEDEREN TE VERZEKEREN, MEERMALEN GEPLEEGD;

ten aanzien van feit 4:

DIEFSTAL;

verklaart het bewezene en verdachte deswege strafbaar;

veroordeelt verdachte te dier zake tot:

gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 5 maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaar vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

in verzekering gesteld op : 10 december 2002,

in voorlopige hechtenis gesteld op : 13 december 2002;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partijen toe en veroordeelt verdachte voorts:

om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan:

- International Card Services B.V. / Visa Card Services, gevestigd te Diemen, een bedrag van € 3881,14,

- B.V. Hotel Bel Air Den Haag, gevestigd te 's-Gravenhage, een bedrag van € 989,46,

met veroordeling tevens in de proceskosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot deze uitspraak begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

verklaart verbeurd de blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd 2 tot en met 12, te weten de paspoortkopie, de cheque, de offertes, de rekening, het koopcontract, de brief, de lidmaatschapskaart, de huurovereenkomst, de papieren bescheiden, de creditcard en de girobankpas;

gelast de teruggave aan de rechthebbende, [benadeelde partij], van het blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerp, genummerd 1 te weten een aansteker;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte bij dagvaarding meer of anders is telastgelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mrs De Boer, voorzitter,

De Graaf en O.C.W. van der Veen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr Biever, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 februari 2003.

parketnummer 09-901009-02