Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2002:AF2230

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
04-12-2002
Datum publicatie
19-12-2002
Zaaknummer
09/753192-02
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

SECTOR STRAFRECHT

MEERVOUDIGE KAMER

(VERKORT VONNIS)

parketnummer 09/753192-02

rolnummer 0004

's-Gravenhage, 04 december 2002

De rechtbank 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres].

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 20 november 2002.

De verdachte, bijgestaan door zijn raadsman mr R.F. Meijer, is verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr Paulus heeft gevorderd dat verdachte terzake van het hem bij dagvaarding onder 1, 2, 3 en 4 telastgelegde wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 11 dagen, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Tevens heeft de officier van justitie gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat het blijkens de Lijst van inbeslaggenomen, niet teruggegeven voorwerpen - hierna te noemen Beslaglijst, waarvan een fotokopie, gemerkt C, aan dit vonnis is gehecht - onder verdachte inbeslaggenomen onder 2 zal worden verbeurdverklaard, dat het blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen onder 3 en 4 zal worden vernietigd en dat het blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen onder 5 tot en met 15 zal worden teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.

De telastlegging.

Aan verdachte is telastgelegd hetgeen is vermeld in de ingevoegde fotokopie van de dagvaarding, gemerkt A.

De bewijsmiddelen.

P.M.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen -elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft- staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast en is de rechtbank op grond daarvan tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig bewezen, dat verdachte de bij dagvaarding onder 1, 2, 3 en 4 vermelde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht -en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering verdachte niet in de verdediging is geschaad- de inhoud van de telastlegging, zoals deze is vermeld in de fotokopie daarvan, gemerkt B.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat het na te melden misdrijven oplevert.

Verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straffen en maatregel zijn in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden, waaronder zij zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt met betrekking tot de op te leggen straf het volgende overwogen.

Verdachte heeft samen met een ander bij een viertal bedrijven ingebroken, waarbij ondermeer grote hoeveelheden kleding en deodorant zijn gestolen. De inbraken werden gepleegd door met een breekijzer een roldeur open te breken en door met een schroevendraaier glaslatten van een raam en een deur weg te halen waarna vervolgens uit dat raam en die deur ruiten werden weggenomen. Verdachte heeft met deze handelwijze veel schade aangebracht, hetgeen voor de betrokken gedupeerden veel overlast en hoge kosten heeft opgeleverd. De rechtbank rekent dit verdachte ernstig aan.

Weliswaar blijkt uit een uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister d.d. 30 juli 2002 dat verdachte eerder met politie en justitie in aanraking is geweest, maar dit was slechts ten aanzien van andersoortige feiten. De rechtbank zal hiermee niet ten nadele van verdachte rekening houden.

De rechtbank heeft kennisgenomen van het voorlichtingsrapport d.d. 02 september 2002 van mevrouw M.M.T. Graas, reclasseringswerker. Zij adviseert, indien de zwaarte van het delict het toestaat, een groot deel voorwaardelijke straf en een onvoorwaardelijk deel gelijk aan het voorarrest, eventueel aangevuld met een werkstraf.

Op grond van het vorenstaande acht de rechtbank een gevangenisstraf waarvan een groot deel voorwaardelijk en de werkstraf van na te melden duur passend en geboden. De voorwaardelijke gevangenisstraf dient verdachte ervan te weerhouden dat hij zich in de toekomst opnieuw schuldig maakt aan strafbare feiten.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van het blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerp genummerd 09/753192-02, te weten een bestelauto (kenteken [kenteken]; merk Hyundai).

De rechtbank zal de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 09/753192-02 verbeurdverklaren een breekijzer en een glaszuiger, zijnde deze voorwerpen voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien met behulp van deze voorwerpen het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde feit is begaan;

Onvoldoende duidelijk is geworden aan wie de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 09/753192-02, te weten:

- een cirkelzaag (Bosch);

- een schaafmachine (Skill 69H1);

- een freesmachine (Elu 3);

- een decoupeerzaag (Makita 4304);

- een decoupeerzaag (Bosch GST100BCE);

- een schaafmachine (Makita 1100);

- een freesmachine (Haffner);

- een freesmachine (Elu Mov131);

- een zaagmachine (Makita JR3000V);

- een betonmixer (Swinko EHR23);

in eigendom toebehoort.

De rechtbank zal, nu geen persoon als rechthebbende kan worden aangemerkt, de bewaring van deze voorwerpen ten behoeve van de rechthebbende gelasten

De toepasselijke wetsartikelen.

De artikelen: 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 33, 33a, 57, 310 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart in voege als overwogen wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de bij dagvaarding onder 1, 2, 3 en 4 telastgelegde feiten heeft begaan en dat het bewezene uitmaakt:

ten aanzien van feit 1, 2 en 3:

diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 4:

diefstal door twee of meer verenigde personen;

verklaart het bewezene en verdachte deswege strafbaar;

veroordeelt verdachte te dier zake tot:

gevangenisstraf voor de duur van 191 dagen;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 180 dagen niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaar vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

in verzekering gesteld op : 27 juli 2002;

in voorlopige hechtenis gesteld op : 30 juli 2002;

welke voorlopige hechtenis werd geschorst met ingang van : 07 augustus 2002;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis;

veroordeelt verdachte voorts tot:

een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de tijd van 240 uren;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de tijd van 120 dagen;

gelast de teruggave aan verdachte van het blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerp, genummerd 09/753192-02, te weten een bestelauto (kenteken [kenteken]; merk Hyundai);

verklaart verbeurd de blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd 09/753192-02, te weten: een breekijzer en een glaszuiger;

gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van de blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd 09/753192-02, te weten:

- een cirkelzaag (Bosch);

- een schaafmachine (Skill 69H1);

- een freesmachine (Elu 3);

- een decoupeerzaag (Makita 4304);

- een decoupeerzaag (Bosch GST100BCE);

- een schaafmachine (Makita 1100);

- een freesmachine (Haffner);

- een freesmachine (Elu Mov131);

- een zaagmachine (Makita JR3000V);

- een betonmixer (Swinko EHR23);

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte bij dagvaarding meer of anders is telastgelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mrs Kalk, voorzitter,

Van den Broek en Schultsz, rechters,

in tegenwoordigheid van mr Van Vugt, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 04 december 2002.