Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2002:AE6154

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
05-08-2002
Datum publicatie
06-08-2002
Zaaknummer
KG 02/742
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
KG 2002, 236
Computerrecht 2002, p. 391
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 5 augustus 2002,

gewezen in de zaak met rolnummer KG 02/742 van:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Consumentenbond,

gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Gravenhage,

eiseres,

procureur mr. E.C. van Lent,

advocaat mr. C. van Oosten te ‘s-Gravenhage,

tegen:

de naamloze vennootschap

N.V. Casema,

gevestigd te ‘s-Gravenhage,

gedaagde,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als “de Consumentenbond” en “Casema”.

1. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 24 juli 2002 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

- De Consumentenbond stelt zich blijkens haar statuten ten doel om de belangen te behartigen van de consument, daaronder begrepen de consumenten die gebruik maken van internet.

- Casema biedt aan consumenten het gebruik van internet aan via de kabel.

- De meest gangbare toegang tot internet is via de telefoon of via de kabel. De snelste typen verbindingen zijn de breedbandverbindingen die zowel via de kabel als via de telefoon mogelijk zijn. Een breedbandverbinding via de telefoon wordt DSL genoemd, weer te onderscheiden in ADSL en SDSL.

- Op 8 juni 2002 heeft Casema tezamen met Chello en @Home (twee andere regionale kabelbedrijven) een advertentie geplaatst in de Volkskrant, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad, waarin middels een grafiek met drie staafdiagrammen de gemiddelde downloadsnelheid van de drie eerdergenoemde kabelbedrijven gezamenlijk wordt vergeleken met de downloadsnelheid van twee aanbieders van breedbandverbinding via een telefoonverbinding, namelijk Mxstream (een merknaam voor DSL).

- De grafiek is overgenomen uit een artikel genaamd “de snelste providers”, gepubliceerd in de PC Magazine van juni 2002, waarin de resultaten zijn gepresenteerd van een nationale internettest die betrekking heeft op de snelheid van de internetverbinding van diverse aanbieders (zowel via de kabel als via de telefoonlijnen). In de advertentie wordt naar dat artikel verwezen.

- Bij faxbrief van 11 juni 2002 heeft de algemeen directeur van de Consumentenbond Casema medegedeeld de advertentie misleidend en derhalve onrechtmatig te achten en Casema verzocht om tot rectificatie van genoemde advertenties over te gaan, bij gebreke waarvan rechtsmaatregelen zouden worden genomen.

- Bij brief van 13 juni 2002 heeft Casema aan de Consumentenbond laten weten niet op het verzoek tot rectificatie te zullen ingaan.

2. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

De Consumentenbond vordert - zakelijk weergegeven - Casema op straffe van een dwangsom te bevelen om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten en zonder begeleidend schrijven op de achterpagina van de landelijke dagbladen Algemeen Dagblad, de Telegraaf en Volkskrant een paginagrote rectificatie te plaatsen die voldoet aan de voor paginagrote advertenties gebruikelijke opmaak, met de inhoud zoals nader in de aangehechte dagvaarding omschreven.

Daartoe voert de Consumentenbond - kort samengevat - het volgende aan.

In de advertentie is slechts een gedeelte van het onderzoek met betrekking tot de downloadsnelheid opgenomen. Casema heeft juist die tabellen gepubliceerd die voor haar een gunstige indruk opleveren. De overige resultaten van het onderzoek spreken namelijk in het geheel niet in het voordeel van Casema. Zij doet voorkomen of zij een van de snellere providers is, omdat zij internet via de kabel aanbiedt. Dat is onjuist en voornoemde indruk ontstaat slechts omdat Casema aanhaakt bij de resultaten van Chello en @Home.

Voor consumenten c.q. gebruikers van internet is met name de snelheid van de internetverbinding en de daarmee samenhangende wachttijd van belang, naast de prijs van het abonnement en de kwaliteit van de dienstverlening. De betrokken reclame heeft een onjuiste voorstelling gewekt bij het gemiddelde publiek.

Gelet op het bepaalde in artikel 6:194 en 6:194a BW is de geplaatste advertentie misleidend en handelt Casema onrechtmatig.

De Consumentenbond voert voorts aan recht en belang te hebben bij een rectificatie.

Casema voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

3. De beoordeling van het geschil

3.1. Anders dan Casema aanvoert kan de Consumentenbond in haar vordering worden ontvangen, aangezien voldoende is komen vast te staan dat de Consumentenbond belang heeft bij een spoedige beslissing inzake het geschil tussen partijen. Ook het beroep op artikel 3:305a BW kan Casema niet baten, nu de Consumentenbond heeft betwist dat zij onvoldoende heeft getracht het gevorderde door het voeren van overleg met Casema te bereiken en Casema haar stelling daarna niet nader heeft onderbouwd.

3.2. Aan de orde is allereerst de vraag of sprake is van misleidende reclame.

3.3. In de advertentie wordt de gemiddelde downloadsnelheid van drie producten van verschillende kabelbedrijven gezamenlijk vergeleken met twee verschillende breedbandverbindingen via de telefoon, Mxstream Basic en Mxstream Fast. Aan de Consumentenbond kan worden toegegeven dat de bewuste advertentie bij oppervlakkige lezing de indruk kan wekken dat Casema Premium (het betreffende product van Casema) sneller is dan Mxstream Fast. Die mogelijke (eerste) indruk is inderdaad onjuist, omdat uit het in de PC Magazine gepubliceerde onderzoek blijkt dat Mxstream Fast sneller is dan Casema Premium. Anderzijds staat onder de grafiek duidelijk vermeld dat de gemiddelde downloadsnelheid wordt gemeten, zodat de lezer (en toekomstige klant van Casema) redelijkerwijs moet begrijpen dat meer kennis nodig is over de individuele prestaties van de drie kabelbedrijven om een conclusie te kunnen trekken over de snelheid van Casema Premium. De lezer van de advertentie wordt vervolgens aangespoord het artikel in de PC Magazine te lezen, waarin het onderzoek naar de downloadsnelheid staat beschreven. Bestudering van dat artikel maakt weliswaar duidelijk dat in de advertentie een beperkt deel van het onderzoek is gepubliceerd, maar niet aannemelijk is geworden dat de lezer van de advertentie daardoor op het verkeerde been wordt gezet. Zulks geldt niet alleen voor het algemene publiek, maar ook voor de gebruikers van breedbandverbindingen, in veel gevallen de zogenaamde “heavy users” van internet, voor wie, zoals ook de Consumentenbond betoogt, de downloadsnelheid van groot belang is en die zich derhalve niet door een eerste indruk van een advertentie zullen laten beïnvloeden maar zich gedegen zullen oriënteren. Daartoe nodigt de advertentie uit, gezien de verwijzing naar de PC Magazine. De conclusie moet dan ook zijn dat hier geen sprake is van misleidende reclame. Er is dan ook geen aanleiding om Casema te gebieden om tot rectificatie over te gaan.

3.4. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering moet worden afgewezen.

De Consumentenbond zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt de Consumentenbond in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Casema begroot op € 896,--, waarvan € 193,-- aan griffierecht.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Paris en uitgesproken ter openbare zitting van 5 augustus 2002 in tegenwoordigheid van de griffier.

evm