Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2001:AD7757

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
06-12-2001
Datum publicatie
05-02-2002
Zaaknummer
AWB 01/60096
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bewaring / voortvarendheid.

Nadat op 7 november 2001 de afwijzende beschikking op de asielaanvraag van de vreemdeling is uitgereikt, heeft verweerder op 22 november 2001 een aanvang gemaakt met de voorbereidingen van de presentatie bij de Turkse autoriteiten. De presentatie heeft op 27 november 2001 plaatsgevonden. De rechtbank heeft in deze handelwijze geen gebrek aan voortvarendheid aangetroffen. Het feit dat met de voorbereidingen voor een presentatie in de regel binnen 14 dagen wordt aangevangen kan geen grond opleveren voor het oordeel dat de bewaring reeds bij overschrijding van deze periode met één dag dient te worden opgeheven, te meer nu in het onderhavige geval presentatie in persoon kort nadat met de voorbereidingen is begonnen heeft plaatsgevonden. Beroep ongegrond.

Wetsverwijzingen
Vreemdelingenwet 2000 96
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

sector bestuursrecht

vreemdelingenkamer, enkelvoudig

__________________________________________________

UITSPRAAK

ingevolge artikel 8:77 Algemene wet bestuursrecht

beroep vrijheidsontnemende maatregel

__________________________________________________

Reg.nr : AWB 01/60096 VRWET

Inzake : [A], CRV-nummer [CRV-nummer], thans verblijvende in het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage, hierna te noemen de vreemdeling,gemachtigde mr. M.N.R. Nasrullah, advocaat te Rotterdam

tegen : de Staatssecretaris van Justitie, verweerder,

gemachtigde mr. Y.P. Ong, ambtenaar ten departemente.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

1. De vreemdeling heeft gesteld te zijn geboren op [geboortedatum] 1978 en de Turkse nationaliteit te hebben.

2. Bij kennisgeving op grond van artikel 96 Vreemdelingenwet 2000 (Vw2000), ter griffie van deze rechtbank ontvangen op 13 november 2001, heeft verweerder de rechtbank bericht omtrent het voortduren van de maatregel van bewaring die verweerder bij besluit van 2 oktober 2001 de vreemdeling heeft opgelegd. Krachtens die bepaling wordt de vreemdeling na de ontvangst van deze kennisgeving geacht beroep te hebben ingesteld tegen het besluit tot voortduring van de vrijheidsontnemende maatregel.

3. Openbare behandeling van dit beroep heeft plaatsgevonden op

29 november 2001. De vreemdeling heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. G.A. Soebhag, kantoorgenoot van zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

II. OVERWEGINGEN

1. De rechtbank stelt voorop dat over de rechtmatigheid van de maatregel van bewaring als zodanig reeds is beslist bij uitspraak van deze rechtbank van 18 oktober 2001. Derhalve staat thans ter beoordeling of verdere voortzetting van de maatregel van bewaring, gegeven de omstandigheden van het geval, rechtmatig is.

2. De gemachtigde van de vreemdeling heeft aangevoerd dat er geen zicht op uitzetting op korte termijn aanwezig is, nu de vreemdeling beroep heeft ingesteld tegen de afwijzende beschikking op zijn asielaanvraag. De aanvraag dient als kansrijk te worden beschouwd, nu de vreemdeling zich beroept op het feit dat hij een Koerdische dienstweigeraar is.

Voorts werkt verweerder niet met voldoende voortvarendheid aan de uitzetting van de vreemdeling door pas op 22 november 2001 een aanvang te maken met de voorbereidingen van de presentatie bij de Turkse autoriteiten.

3. Verweerder heeft bij zijn kennisgeving van het voortduren van de vrijheidsontneming de rechtbank schriftelijk inlichtingen verstrekt inzake zijn handelen strekkend tot uitzetting van de vreemdeling uit Nederland. Verweerder heeft voorts ter zitting gemotiveerd betoogd dat er nog steeds voldoende zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn bestaat.

4. Op grond van hetgeen partijen hebben aangevoerd, is de rechtbank van oordeel dat het voortduren van de onderwerpelijke vrijheidsontnemende maatregel ook thans niet in strijd is met het bepaalde in artikel 96, vierde lid, Vw2000.

De rechtbank is van oordeel dat voldoende zicht op uitzetting binnen een redelijke termijn bestaat. De stelling dat geen zicht op uitzetting bestaat aangezien de vreemdeling in beroep heeft gesteld een Koerdische dienstweigeraar te zijn, kan naar het oordeel van de rechtbank geen doel treffen. De rechtbank overweegt daartoe dat de vreemdeling in de procedure die tot de negatieve asielbeschikking heeft geleid in het geheel geen melding heeft gemaakt van de omstandigheid dat hij dienstweigeraar zou zijn, hetgeen door de gemachtigde van de vreemdeling ter zitting ook is erkend.

Gebleken is voorts dat de voorbereiding van de presentatie eerst is aangevangen nadat was gebleken dat namens de vreemdeling geen verzoek om een voorlopige voorziening was ingediend.

Nadat op 7 november 2001 de afwijzende beschikking op de asielaanvraag van de vreemdeling is uitgereikt heeft verweerder op 22 november 2001 een aanvang gemaakt met de voorbereidingen van de presentatie bij de Turkse autoriteiten, welke op 27 november 2001 heeft plaatsgevonden. De rechtbank heeft in deze handelwijze geen gebrek aan voortvarendheid aangetroffen. Het feit dat met de voorbereidingen voor een presentatie in de regel binnen 14 dagen wordt aangevangen kan geen grond opleveren voor het oordeel dat de bewaring reeds bij overschrijding van deze periode met één dag dient te worden opgeheven, te meer nu in het onderhavige geval presentatie in persoon kort nadat met de voorbereidingen is begonnen heeft plaatsgevonden.

5. Niet is gebleken dat de voortzetting van de bewaring ten aanzien van de vreemdeling in strijd is met de Vw2000 dan wel bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is te achten.

6. Het beroep is derhalve ongegrond.

7. Van omstandigheden op grond waarvan een van de partijen zou moeten worden veroordeeld in de door de andere partij gemaakte proceskosten is de rechtbank niet gebleken.

III. BESLISSING

De Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage

RECHT DOENDE:

verklaart het beroep ongegrond.

IV. RECHTSMIDDEL

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.

Aldus gedaan door mr. H. Ollermann en uitgesproken in het openbaar op

6 december 2001, in tegenwoordigheid van J.J. Brands, griffier.

afschrift verzonden op: