Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2001:AD7551

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
20-12-2001
Datum publicatie
21-12-2001
Zaaknummer
09/754004-01
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE, STRAFSECTOR

MEERVOUDIGE KAMER

(VERKORT VONNIS)

parketnummer 09/754004-01

rolnummer 2

's-Gravenhage, 20 december 2001

De arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] (Turkije),

wonende te [woonplaats], [adres]

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Haarlem te Haarlem.

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 7 december 2001.

De verdachte, bijgestaan door de raadsvrouwe mr A.A. Holleeder, is verschenen en gehoord.

De officier van justitie mr J.H. Meulmeester heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij gewijzigde dagvaarding onder 1 primair en 2 telastgelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de blijkens de Lijst van inbeslaggenomen, niet teruggegeven voorwerpen - hierna te noemen Beslaglijst, waarvan een fotokopie, gemerkt C, aan dit vonnis is gehecht - onder verdachte inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd 30, 31, 33 en 34 zullen worden onttrokken aan het verkeer, dat het blijkens de Beslaglijst onder verdachte inbeslaggenomen voorwerp, genummerd 32, zal worden verbeurdverklaard, en dat de overige blijkens de Beslaglijst onder verdachte inbeslaggenomen voorwerpen aan verdachte zullen worden teruggegeven.

De telastlegging.

Aan verdachte is telastgelegd - na wijziging van de telastlegging ter terechtzitting - hetgeen is vermeld in de ingevoegde fotokopie van de dagvaarding, gemerkt A, en van de vordering wijziging telastlegging, gemerkt A1.

De bewijsmiddelen.

P.M.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen -elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft- staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast en is de rechtbank op grond daarvan tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig bewezen, dat verdachte de bij dagvaarding onder 1 primair en 2 vermelde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht -en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering verdachte niet in de verdediging is geschaad- de inhoud van de telastlegging, zoals deze is vermeld in de fotokopie daarvan, gemerkt B.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat het na te melden misdrijven oplevert.

Verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Motivering van de straf

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden, waaronder zij zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt met betrekking tot de op te leggen onvoorwaardelijke gevangenisstraf het volgende overwogen.

Verdachte is betrokken geweest bij de invoer van een zeer grote partij (ongeveer 55 kilo) heroïne in Nederland.

Hij is daartoe op verzoek van een ander naar een plaats in Nederland bij de grens met Duitsland gereden en heeft daar met een mededader uit diens vrachtauto twee tassen met heroïne in zijn auto overgeladen. De mededader had deze tassen de dag daarvoor in een daarvoor geprepareerde oplegger door verschillende landen vervoerd.

Verdachte is daarna op de terugweg in zijn auto met genoemde tassen aangehouden.

Heroïne is een voor de gezondheid van personen schadelijke stof. De hoeveelheid heroïne was van dien aard, dat deze bestemd moet zijn geweest voor verdere verspreiding en handel. Verspreiding van en handel in heroïne gaan gepaard met vele andere vormen van criminaliteit, waaronder ook de door gebruikers gepleegde strafbare feiten ter financiering van hun behoefte aan deze stof.

Verdachte heeft gehandeld uit financieel gewin zonder oog te hebben voor de kwalijke gevolgen die verspreiding en handel van deze drug met zich brengen.

De rechtbank heeft acht geslagen op het reclasseringsrapport omtrent verdachte d.d. 15 oktober 2001.

De rechtbank acht, gelet op het voorgaande alsmede de omstandigheid dat verdachtes rol bij de invoer beperkt is gebleven tot vervoerder van de heroïne op een relatief kort traject in Nederland en hij direct openheid van zaken heeft gegeven over zijn aandeel, een gevangenisstraf van na te melden duur op zijn plaats.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 33 en 34, te weten een hoeveelheid verdovende middelen verpakt in een weekendtas en een hoeveelheid heroïne, onttrekken aan het verkeer, zijnde deze voorwerpen voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien met betrekking tot de hoeveelheid heroïne/hoeveelheid verdovende middeleb verpakt in een weekendtas het onder 1 primair bewezenverklaarde feit is begaan, terwijl deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet dan wel het algemeen belang.

De rechtbank zal het blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerp genummerd 31, te weten 1 stroomstootwapen, onttrekken aan het verkeer, zijnde dit voorwerp voor onttrekking vatbaar, aangezien met betrekking tot dit voorwerp het onder 2 bewezenverklaarde feit is begaan, en dit voorwerp van zodanige aard is dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet.

De rechtbank zal de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 30, te weten 2 patronen, onttrekken aan het verkeer, zijnde deze voorwerpen voor onttrekking vatbaar, deze aan de dader toebehorende voorwerpen bij gelegenheid van het onderzoek naar het - onder 2 telastgelegde - door hem begane feit aangetroffen, terwijl deze voorwerpen kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke misdrijven en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet.

De rechtbank zal het blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerp genummerd 32, te weten een zwarte Mazda Hatchback (kenteken [[kenteken]]), verbeurdverklaren, zijnde dit voorwerp voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien met behulp van dit aan verdachte toebehorende voorwerp het onder 1 primair bewezenverklaarde feit is begaan.

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 1 tot en met 29.

De toepasselijke wetsartikelen.

De artikelen:

- 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht;

- 26 en 55 van de Wet wapens en munitie;

- 2 en 10 van de Opiumwet, en de daarbij behorende lijst I.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart in voege als overwogen wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de bij dagvaarding onder 1 primair en 2 telastgelegde feiten heeft begaan en dat het bewezene uitmaakt:

1 primair: Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, eerste lid, onder A, van de Opiumwet gegeven verbod;

2: Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II;

verklaart het bewezene en verdachte deswege strafbaar;

veroordeelt verdachte te dier zake tot:

- gevangenisstraf voor de duur van 4 JAREN;

bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

in verzekering gesteld op: 6 juni 2001;

in voorlopige hechtenis gesteld op: 8 juni 2001;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte bij dagvaarding meer of anders is telastgelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart onttrokken aan het verkeer de blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd 30, 31, 33 en 34, te weten:

- 2 patronen,

W-W Super 38 Auto+P en 9mm Luger S & B;

- 1 stroomstootwapen, merk Thunder 947;

- Div verdovende middelen,

Hoeveelh. Verd. Midd. Verpakt in zwarte weekendtas;

- 59.80 kg heroïne,

hoeveelh. Heroïne met brutogewicht van 59,8 kg;

verklaart verbeurd het blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerp, genummerd 32, te weten:

- 1 personenauto, kl: zwart,

Mazda 626 Hatchback 1993 ([kenteken]);

gelast de teruggave aan verdachte van de blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd 1 tot en met 29, te weten:

- 1 plastic zak inh. geel poeder (geen vedomi);

- 1 Simkaart, Ben;

- 1 telefoontoestel, Motorola;

- 1 Nederlands paspoort o.n.v. [verdachte] nr. [nummer];

- div bescheiden: Turkse brieven, diverse visitekaartjes etc.;

- 1 visitekaartje, opschr. [naam] met tel. nr. [naam];

- 1 pukcode, KPN;

- 2 stk geheugensimm,

simkrt. met opschriften [nummer] + [nummer];

- 2 roze wikkels voor 100 bankbiljetten van 10 DM;

- div pas: pas VSB, Europas, beide o.n.v.[naam] Airmileskaart;

- div document: Turkse doc. mbt id o.n.v. [verdachte] en [naam];

- 1 Turkse brief met berekeningen;

- 1 grijs polstasje met inhoud;

- 1 Turks paspoort o.n.v. [verdachte];

- 1 verblijfsvergunning nr. [nummer];

- 1 Turks paspoort o.n.v. [naam];

- 2 stk vergunning: verg. tot vest. O.n.v. [verdachte] + werkverg.;

- 1 bankboekje Garantiebank o.n.v. M. + [naam];

- 1 stortings- c.q. opnamebewijs;

- 1 bankboekje Garantiebank o.n.v. [verdachte];

- 1 stk bescheiden: Nufus o.n.v. [verdachte];

- 1 uittreksel bevolkingsregister te Akoren Turkije;

- 1 Turks paspoort o.n.v. [verdachte] nr.[nummer];

- div bescheiden: 5 tel.krtn., 1 makropas, routekaart ANWB;

- 1 blauwe agenda 1991;

- 1 telefoonklapper kl: blauw;

- 1 telefoonboekje;

- 1 map met visitekaartjes;

- diverse bescheiden;

- diverse bescheiden;

- 1 kaart: Celtic Hotel 62 Guildford street London kmr. 33;

- 1 stk A4 papier met opschr. [naam] + adres in Engeland;

- 1 map Arke Reizen inh. info. Eng., mapje St.Giles Coll.;

- 1 giropas: pincode gironummer + stadspas;

- 1 VSB spaarbankboekje o.n.v. [verdachte];

- 3 stk harddisk: 3 harde schijven;

- 1 telefoontoestel, Nokia 6210 met oplader;

- 1 stk verpakkingsmateriaal, Libertel,

handgeschr.nr.[nummer] en tekst [adres];

- 4 sleutels en 2 aantekenbriefjes;

- 1 lege zwarte nylon sporttas;

- 1 identiteitsbewijs o.n.v. [verdachte] nr. [nummer];

- 1 rijbewijs o.n.v. [verdachte] nr. [nummer];

- div pas: ANWB, Airmiles, Freebee, ziekenfonds;

- div kaart: 3 lidm.schapskaarten, telefoonkaart, visitekaartjes;

- 2 stk giropas: giropas en postbankcard Gold;

- 4 stk papier;

- 1 bordeaux rode portefeuille met inhoud.

Dit vonnis is gewezen door

mrs Elkerbout, voorzitter,

Don en Raeijmaekers, rechters,

in tegenwoordigheid van mr Gest, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 december 2001.