Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2001:AD6392

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
27-11-2001
Datum publicatie
29-11-2001
Zaaknummer
09-757264-00
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE, STRAFSECTOR

MEERVOUDIGE KAMER

(VERKORT VONNIS)

parketnummer 09-757264-00

rolnummer 3

's-Gravenhage, 27 november 2001.

De arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, rechtdoende in strafzaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte]

[geboortedatum] te Rotterdam,

zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland,

thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Huis van Bewaring Zoetermeer,

te Zoetermeer.

De terechtzitting.

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 13 november 2001.

De verdachte, bijgestaan door de raadsman mr Silvis, is verschenen en gehoord.

Er heeft zich een benadeelde partij gevoegd.

De officier van justitie mr Keulen heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding onder 1 eerste alternatief, 2, 4 primair en 5 subsidiair telastgelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, en dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding onder 6 telastgelegde een geldboete van ¦ 150,=, subsidiair 3 dagen hechtenis wordt opgelegd.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de [benadeelde partij].

Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de rechtbank aan verdachte de verplichting zal opleggen tot betaling aan de staat van een bedrag groot ¦ 38.000,= subsidiair 156 dagen hechtenis ten behoeve van het [slachtoffer]

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat het blijkens de Lijst van inbeslaggenomen, niet teruggegeven voorwerpen - hierna te noemen Beslaglijst, waarvan een fotokopie, gemerkt C, aan dit vonnis is gehecht - onder verdachte inbeslaggenomen goederen genummerd 2 ten tweede en 5, te weten 1 blauwe handschoen en 1 zwarte trainingsbroek van het merk Kappa, zullen worden verbeurdverklaard.

Tevens heeft zij gevorderd dat de onder verdachte inbeslaggenomen goederen genummerd 1 t/m 2 ten eerste, 3, 4 en 6 t/m 10, te weten 1 wit papier met telefoonnummer, 1 paar witte sportschoenen van het merk Adidas response, 1 wit papier met factuur van schadeherstelbedrijf, 1 witgroen papier, 1 zwarte sleutel merk Opel, 1 paar creme sportschoenen van het merk Nike air, 1 zwart T-shirt, 1 ansichtkaart met Garfield, een geldbedrag van fl. 448,51 en 1 stuk kapot gescheurd kladbriefpapier, aan verdachte zullen worden geretourneerd.

De telastlegging.

Aan verdachte is telastgelegd - na wijziging van de telastlegging ter terechtzitting - hetgeen is vermeld in de ingevoegde fotokopie van de dagvaarding, gemerkt A, en van de vordering wijziging telastlegging, gemerkt A1.

Vrijspraak.

De rechtbank acht op grond van het onderzoek ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte bij - gewijzigde - dagvaarding onder 1 tweede cumulatief/ alternatief, 2, 3, 4 primair en subsidiair en 5 primair is telastgelegd, zodat hij daarvan dient te worden vrijgesproken.

De bewijsmiddelen.

P.M.

De bewezenverklaring.

Door de voormelde inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen -elk daarvan, ook in zijn onderdelen, gebruikt voor het bewijs van datgene waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft- staan de daarin genoemde feiten en omstandigheden vast en is de rechtbank op grond daarvan tot de overtuiging gekomen en acht zij wettig bewezen, dat verdachte de bij dagvaarding onder 1 eerste alternatief, 5 subsidiair en 6 vermelde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht -en als hier ingelast beschouwt, zulks met verbetering van eventueel in de telastlegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering verdachte niet in de verdediging is geschaad- de inhoud van de telastlegging, zoals deze is vermeld in de fotokopie daarvan, gemerkt B.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde en van de verdachte.

Het bewezenverklaarde is volgens de wet strafbaar, omdat het na te melden misdrijven en overtreding oplevert.

Verdachte is deswege strafbaar, nu geen strafuitsluitingsgronden aannemelijk zijn geworden.

Strafmotivering.

Na te melden straffen zijn in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden, waaronder zij zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt met betrekking tot de op te leggen onvoorwaardelijke gevangenisstraf het volgende overwogen. Verdachte heeft samen met zijn mededader een supermarkt overvallen en daarbij meerdere mensen bedreigd met geweld en tevens daadwerkelijk geweld gebruikt. Beide overvallers, gemaskerd met bivakmutsen, hebben het personeel van de supermarkt vuurwapens getoond, terwijl zij één van de slachtoffers in de kraag vastpakten en een vuurwapen richtten op het hoofd en de nek van een ander slachtoffer. Naast twee mobiele telefoons van de slachtoffers hebben de daders een groot geldbedrag buit gemaakt. Verdachte en zijn mededader zijn vervolgens met een gestolen auto gevlucht.

Voorts weegt de rechtbank in haar oordeel mee dat verdachte in een auto heeft rond gereden, terwijl hij wist dat deze gestolen was.

Blijkens een op zijn naam staand uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister is verdachte reeds meerdere malen voor soortgelijke feiten veroordeeld. Zeer recentelijk, 20 juni 2001, is hij door het Gerechtshof te Arnhem veroordeeld voor het plegen van diefstal, meermalen gepleegd en opzetheling.

Gelet op het hiervoor overwogene en met name het gewelddadige karakter van het handelen van verdachte is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur passend en geboden is.

Tenslotte heeft verdachte, bij zijn aanhouding, een valse naam opgegeven omdat hij gesignaleerd stond.

Bij de vaststelling van de vermogensstraf heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

Inbeslaggenomen voorwerpen.

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de blijkens de Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen genummerd 1 tot en met 10, te weten 1 wit papier met telefoonnummer, 1 paar witte sportschoenen van het merk Adidas response, 1 wit papier met factuur van schadeherstelbedrijf, 1 blauwe handschoen, 1 witgroen papier, 1 zwarte sleutel merk Opel, 1 zwarte trainingsbroek van het merk Kappa, 1 paar creme sportschoenen van het merk Nike air, 1 zwart T-shirt, 1 ansichtkaart met Garfield, een geldbedrag van fl. 448,51 en 1 stuk kapot gescheurd kladbriefpapier. In het midden kan blijven of de inbeslaggenomen handschoen en de trainingsbroek bij de overval zijn gebruikt. De rechtbank ziet geen aanleiding tot verbeurdverklaring ervan.

De vordering van de benadeelde partij.

[benadeelde partij], heeft zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot ¦ 38.000,=.

De rechtbank zal de benadeelde partij niet ontvankelijk verklaren in zijn vordering tot schadevergoeding, aangezien niet rechtstreeks schade is toegebracht door het onder 5 subsidiair bewezenverklaarde feit.

De toepasselijke wetsartikelen.

De artikelen:

- 23, 24, 24c, 57, 62, 63, 310, 312, 416 en 435 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing.

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het hem bij - gewijzigde - dagvaarding onder 1 tweede cumulatief/alternatief, 2, 3, 4 primair en subsidiair en 5 primair telastgelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

verklaart in voege als overwogen wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de bij dagvaarding onder 1 eerste cumulatief/alternatief, 5 subsidiair en 6 telastgelegde feiten heeft begaan en dat het bewezene uitmaakt:

ten aanzien van feit 1 eerste cumulatief/alternatief:

DIEFSTAL, VOORAFGEGAAN EN VERGEZELD VAN GEWELD EN BEDREIGING MET GEWELD TEGEN PERSONEN, GEPLEEGD MET HET OOGMERK OM DIE DIEFSTAL VOOR TE BEREIDEN EN GEMAKKELIJK TE MAKEN, TERWIJL HET FEIT WORDT GEPLEEGD DOOR TWEE OF MEER VERENIGDE PERSONEN;

ten aanzien van feit 5 subsidiair:

OPZETHELING;

ten aanzien van feit 6:

DOOR HET BEVOEGD GEZAG NAAR ZIJN NAAM GEVRAAGD EEN VALSE NAAM OPGEVEN;

verklaart het bewezene en verdachte deswege strafbaar;

veroordeelt verdachte ter zake van feit 1 eerste alternatief en feit 5 subsidiair tot:

gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren;

bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht bij de uitvoering van de onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

in verzekering gesteld op : 29 september 2000,

in voorlopige hechtenis gesteld op : 2 oktober 2000,

welke voorlopige hechtenis werd geschorst met ingang van: 11 oktober 2000;

opheffing schorsing d.d. 9 november 2000 met ingang van: 20 maart 2001.

veroordeelt verdachte ter zake van feit 6 tot:

betaling van een geldboete van ¦ 150,=;

bepaalt dat de boete bij gebreke van betaling en verhaal zal worden vervangen door hechtenis voor de tijd van 3 dagen;

gelast de teruggave aan verdachte van de blijkens de aan dit vonnis gehechte Beslaglijst inbeslaggenomen voorwerpen, genummerd 1 t/m 10, te weten 1 wit papier met telefoonnummer, 1 paar witte sportschoenen van het merk Adidas response, 1 wit papier met factuur van schadeherstelbedrijf, 1 blauwe handschoen, 1 witgroen papier, 1 zwarte sleutel merk Opel, 1 zwarte trainingsbroek van het merk Kappa, 1 paar creme sportschoenen van het merk Nike air, 1 zwart T-shirt, 1 ansichtkaart met Garfield, een geldbedrag van fl. 448,51 en 1 stuk kapot gescheurd kladbriefpapier;

bepaalt dat de [benadeelde partij] niet ontvankelijk is in zijn vordering tot schadevergoeding;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte bij dagvaarding meer of anders is telastgelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mrs Verhey, voorzitter,

Valk en Van Delden, rechters,

in tegenwoordigheid van mr Vreeling, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 27 november 2001.