Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2000:AB0316

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
27-12-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
AWB 00/73097
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Bodemzaak
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Last tot uitzetting / mandaat.

Eiser is van oordeel dat de last tot uitzetting afgegeven door de korpschef onbevoegd is, aangezien het mandaat, blijkens de vermelding namens de staatssecretaris van Justitie niet opgenomen is in de last tot uitzetting. De rechtbank is, in afwijking van hetgeen in vergelijkbare zaken eerder is overwogen, van oordeel dat uit artikel 23 Vw j° artikel 48 VV niet blijkt dat een uitdrukkelijke mandatering door de staatssecretaris van Justitie in de last tot uitzetting dient te blijken uit het feit dat het woord namens is ingevoegd.

Beroep ongegrond.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 8:70
Algemene wet bestuursrecht 34a
Voorschrift Vreemdelingen 2000 48
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage

zittinghoudende te Amsterdam

Sector Bestuursrecht

Enkelvoudige kamer

UITSPRAAK

op grond van artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

jo artikel 34a van de Vreemdelingenwet (Vw)

reg.nr.: AWB 00/73097 VRWET

inzake : A, van (gestelde) Bulgaarse nationaliteit, verblijvende in het Justitieel Complex „Koning Willem II“ te Tilburg, eiser,

tegen : de Staatssecretaris van Justitie, verweerder.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

Bij bevel tot bewaring van 1 december 2000 is eiser op grond van artikel 26, eerste lid, aanhef en onder a van de Vw in bewaring gesteld. Verweerder heeft op diezelfde datum schriftelijk een last tot uitzetting van eiser gegeven.

Bij beroepschrift van 1 december 2000 heeft mr. B.A. Zevenbergen, advocaat te Amsterdam, namens eiser beroep ingesteld tegen het besluit van verweerder tot bewaring. Daarbij is opheffing van de maatregel gevorderd alsmede toekenning

van schadevergoeding en veroordeling van verweerder in de proceskosten.

Het beroep is behandeld ter openbare zitting van 12 december 2000. Eiser is aldaar in persoon verschenen, bijgestaan door mr. Zevenbergen, voornoemd. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door gemachtigde mr. M.A.M. Janssen,

werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst van verweerders ministerie. Tevens was J.N. Von Sass Lorenz, tolk in de Bulgaarse taal, ter zitting aanwezig.

II. OVERWEGINGEN

Eiser heeft het volgende -zakelijk weergegeven- aangevoerd. De last tot uitzetting van eiser is onbevoegd afgegeven. Onduidelijk is of het mandaat van de Minister van Justitie aan de Korpschef om een last tot uitzetting te geven

bestond. Uit een later proces-verbaal blijkt dat in de last tot uitzetting de vermelding „namens“ de Staatssecretaris van Justitie abusievelijk niet was opgenomen. Er is dus geen sprake van een algemeen mandaat van de Minister van

Justitie aan de Korpschef. Voorts is de melding bij het Rayonbureau Penitentiair Consulenten (RPC) wel op de tweede werkdag na die van de inbewaringstelling gedaan, maar dit was al te laat. Het is gebleken dat meldingen van het RPC

ook in het weekend worden gedaan. De melding had op zaterdag 2 december 2000 kunnen plaatsvinden. De bewaring is derhalve onrechtmatig en dient te worden opgeheven.

Verweerder heeft het volgende -zakelijk weergegeven- aangevoerd. Aan alle formele en materiële voorwaarden voor de inbewaringstelling van eiser is voldaan. De last tot uitzetting van eiser is bevoegd afgegeven, aangezien in artikel

23 van de Vw jo artikelen 1b, eerste lid, en 48 van het Voorschrift Vreemdelingen (Vv) is bepaald dat het mandaat uit de wet blijkt en derhalve niet in de last tot uitzetting hoeft te zijn opgenomen. De melding bij het RPC is binnen

twee werkdagen geschied.

De rechtbank overweegt het volgende.

De rechtbank is allereerst, in afwijking van hetgeen in vergelijkbare zaken eerder is overwogen, van oordeel dat uit artikel 23 van de Vw jo artikel 48 van het Vv niet blijkt dat een uitdrukkelijke mandatering door de

Staatssecretaris van Justitie in de last tot uitzetting dient te blijken uit het feit dat het woord „namens“ is ingevoegd.

De rechtbank stelt voorts vast dat eiser niet beschikt over een geldige titel tot verblijf, dat zijn identiteit en nationaliteit niet vaststaan, dat hij niet over een vaste woon- of verblijfsplaats noch over voldoende middelen van

bestaan beschikt en dat zijn uitzetting is gelast. De rechtbank acht verweerders standpunt dat eiser zich aan zijn verwijdering zal onttrekken niet ongegrond.

De rechtbank is vervolgens van oordeel dat de in de jurisprudentie vereiste melding bij het RPC binnen twee werkdagen heeft plaatsgevonden. Die melding is tijdig. Het wordt niet anders nu uit de stukken in een andere zaak is

gebleken dat een melding in het weekend na de inbewaringstelling in casu mogelijk was. De rechtbank acht daartoe van belang dat niet vaststaat dat verweerder altijd de mogelijkheid heeft om de melding de eerste dag na de

inbewaringstelling te effectueren. Tevens is van belang dat niet vaststaat dat een eerdere melding altijd leidt tot een relevante toeneming van de kans op een eerdere plaatsing in een huis van bewaring.

De rechtbank concludeert dat de toepassing van de vrijheidsontnemende maatregel niet in strijd is met de wet en dat deze bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid gerechtvaardigd is te achten. Derhalve wordt

het beroep ongegrond verklaard.

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank geen gronden aanwezig om toepassing te geven aan artikel 34j van de Vw of artikel 8:75 van de Awb.

III. BESLISSING:

De rechtbank

- verklaart het beroep ongegrond;

- wijst het verzoek om schadevergoeding af.

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.J. van Bennekom, rechter, en door deze in het openbaar uitgesproken op 27 december 2000, in tegenwoordigheid van mr. I.G.M. Servais-Picord, griffier.

Afschrift verzonden op: 11 januari 2001

Conc.: ISP

Coll:

Bp:-

D: B

Tegen deze uitspraak staat hoger beroep open bij het gerechtshof te 's-Gravenhage, voorzover het betreft het al dan niet toekennen van schadevergoeding of de hoogte daarvan. De Officier van Justitie kan binnen veertien dagen na de

uitspraak en de vreemdeling binnen een maand na de betekening van de uitspraak hoger beroep instellen door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank.