Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBSGR:2000:AA6556

Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum uitspraak
07-06-2000
Datum publicatie
06-08-2003
Zaaknummer
AWB 00/5276
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 6:3
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S GRAVENHAGE

Vreemdelingenkamer

Fungerend president

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak ingevolge de artikelen 8:84, eerste lid, juncto 8:67 Algemene wet bestuursrecht en 33a en 33b Vreemdelingenwet

Reg.nr: AWB 00/5276 VRWET

Inzake: A, domicilie kiezende te B, verzoeker,

gemachtigde mr. J.G.M. van Horne, advocaat te Bergen op Zoom,

tegen: de Staatssecretaris van Justitie, verweerder,

gemachtigde drs V.J.C. Berg, ambtenaar ten departemente.

1. ZITTING

Datum: 31 mei 2000.

Ter zitting zijn verschenen de gemachtigde van verzoeker en verweerder bij gemachtigde.

Zitting hebben:

mr. J.Th. Drop, president,

P.C. Stroebel, griffier.

Na het onderzoek ter zitting te hebben gesloten, heeft de president partijen meegedeeld dat op 7 juni 2000 om 12.00 uur mondeling uitspraak wordt gedaan. De uitspraak luidt als onder 3. vermeld.

2. OVERWEGINGEN

1. In geschil is de beslissing van 12 mei 2000 waarbij verweerder zijn voornemen om een zogenoemde Dublinclaim te leggen bij Frankrijk kenbaar heeft gemaakt. Verzoeker heeft naar aanleiding van deze beslissing een bezwaarschrift

ingediend, alsmede de president van de rechtbank verzocht een voorziening te treffen ertoe strekkende dat verweerder het asielverzoek van verzoeker aan zich zal trekken.

2. De president is van oordeel dat de beslissing tot het leggen van een "Dublinclaim" vatbaar is voor bezwaar en beroep in de zin van artikel 6:3 Awb, daar verzoeker door genoemd bestreden besluit rechtstreeks in zijn belang wordt

getroffen, nu geen opvang wordt geboden. Tevens ziet de president in de onthouding van opvang van verzoeker voldoende spoedeisend belang gelegen.

3. De vraag of onderhavige "Dublinclaim" naar redelijke verwachting zal worden gehonoreerd moet worden beoordeeld naar aanleiding van het bepaalde in de overeenkomst van Dublin (OvD), alsmede naar aanleiding van de besluiten 1/97 en

1/98 van het zogenoemde Comité ingesteld bij artikel 18 OvD en de internationale ontwikkeling in dit kader.

4. Ingevolge artikel 5, lid 2, OvD is, wanneer de asielzoeker houder is van een geldig visum, de Lid-Staat die dat visum heeft afgegeven verantwoordelijk voor de behandeling van het asielverzoek. Vast staat dat verzoeker op 22 april

2000 in het bezit van een Schengenvisum afgegeven door de Franse ambassade te Malta, Nederland is ingereisd.

Anders dan de gemachtigde van verzoeker meent is de uitzondering van artikel 5, lid 2 onder a. niet van toepassing, immers niet is gebleken dat het visum is afgegeven op grond van een schriftelijke machtiging van de Nederlandse

autoriteiten. Dat de Nederlandse autoriteiten een dergelijke machtiging zouden afgeven aan de Franse autoriteiten is ook niet waarschijnlijk gelet op de aanwezigheid van een Nederlands consulaat te Valeta (Malta) alwaar visa voor

Nederland kunnen worden aangevraagd.

4. Op grond van het voorgaande is de president van oordeel dat verweerder er in redelijkheid van uit mocht gaan dat de "Dublinclaim" naar redelijke verwachtingen zal worden gehonoreerd. Ook overigens ziet de president geen

aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening.

5. Nu voorts nader onderzoek naar het oordeel van de president

redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, wordt het bezwaar met toepassing van artikel 33b Vw ongegrond verklaard.

6. Van omstandigheden op grond waarvan een van de partijen zou moeten worden veroordeeld in de door de andere partij gemaakte proceskosten, is de president niet gebleken.

3. BESLISSING

De president van de arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage:

1. verklaart het bezwaar ongegrond;

2. wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af.

4. RECHTSMIDDEL

Tegen deze uitspraak staat geen gewoon rechtsmiddel open.

Verzonden op: