Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2022:7509

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
04-08-2022
Datum publicatie
07-09-2022
Zaaknummer
C/10/641085 / FT RK 22/264
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek faillietverklaring afgewezen. Geschil tussen partijen. Onvoldoende gebleken van vorderingsrecht van verzoekster.

Wetsverwijzingen
Faillissementswet 6
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
INS-Updates.nl 2022-0229
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team insolventie

Rekestnummer: [nummer]

BESCHIKKING op het verzoek van:

de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS N.V.,

statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch,

verzoekster,

advocaat: mr. R. Arnoldus,

strekkende tot faillietverklaring van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[naam 1]

statutair gevestigd te [plaats] ,

verweerster.

1 De procedure

Verzoekster heeft op 7 juli 2022 een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend, strekkende tot het uitspreken van het faillissement van verweerster.

Verzoekster, bij monde van mr. S. Scheermeijer, advocaat (waarnemend voor

mr. R. Arnoldus), en verweerster, bij monde van bestuurder, de heer [naam 2] zijn op 26 juli 2022 in raadkamer gehoord.

Naar aanleiding van het verhandelde ter zitting heeft de rechtbank aanleiding gezien de behandeling aan te houden. De behandeling is alstoen voor één week aangehouden, derhalve tot 2 augustus 2022.

Verzoekster, bij monde van mr. A.P. van Elswijk, advocaat (waarnemend voor

mr. R. Arnoldus), en verweerster, bij monde van bestuurder, de heer [naam 2] zijn op 2 augustus 2022 in raadkamer gehoord.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 De standpunten

Verzoekster heeft in haar verzoekschrift en ter zitting (samengevat) gesteld dat zij uit hoofde van een leaseovereenkomst een opeisbare vordering heeft op verweerster van in totaal € 13.468,65, inclusief rente en kosten. Op deze leaseovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van CBC Finance B.V. van toepassing. Op grond van artikel 19.3 van de toepasselijke algemene voorwaarden zijn door de beëindiging van de overeenkomst alle achterstallige en toekomstige termijnen direct volledig opeisbaar geworden. Verzoekster heeft wegens het uitblijven van de betalingen de overeenkomst op 14 april 2022 beëindigd. Ook heeft verzoekster verweerster gesommeerd het geleasede af te geven. Tot op heden heeft verweerster daar geen gehoor aan gegeven. Voorts heeft verzoekster gesteld dat verweerster meerdere schuldeisers onbetaald laat en dat zij verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen.

Verweerster heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen het vorderingsrecht van verzoekster. Hiertoe is (samengevat) onder meer aangevoerd dat de leasetermijnen vooraf per kwartaal worden betaald en dat in december 2021 voor het laatst is betaald voor het eerste kwartaal van 2022. Nadien heeft verweerster de werkzaamheden gestaakt en heeft zij dit voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 aan verzoekster medegedeeld en de overeenkomst opgezegd. Ook heeft zij het geleasede aan verzoekster teruggegeven.

3 De beoordeling

De rechtbank is, gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, bevoegd deze insolventieprocedure als hoofdprocedure te openen nu het centrum van voornaamste belangen van verweerster in Nederland ligt.

Ingevolge artikel 6 van de Faillissementswet wordt de faillietverklaring uitgesproken, indien summierlijk blijkt van het bestaan van feiten en omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen en, als een schuldeiser het verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van deze. Van de hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden blijkt in het algemeen, indien sprake is van pluraliteit van schuldeisers, terwijl tenminste één vordering opeisbaar is.

De rechtbank overweegt als volgt.

Tussen partijen is niet in geschil dat verweerster tot en met 31 maart 2022 de leasetermijnen van het geleasede heeft voldaan en dat kort daarna het geleasede bij verweerster is opgehaald en (blijkens een door verzoekster overgelegde factuur) op 19 april 2022 aan een derde is verkocht.

Tijdens de behandeling van het faillissementsverzoek had na een kort, eenvoudig onderzoek van het vorderingsrecht van verzoekster moeten blijken. Verweerster heeft de vordering van verzoekster gemotiveerd betwist. Verzoekster is er niet in geslaagd aan te tonen dat deze betwisting aanstonds verworpen dient te worden. Vast staat immers dat verweerster tot en met 31 maart 2022 de leasetermijnen heeft betaald. Ook staat vast dat het geleasede door verzoekster op 19 april 2022 aan een derde is verkocht, waardoor verzoekster niet meer in staat is het geleasede ter beschikking te stellen aan verweerster. Op basis van summierlijk onderzoek kan de rechtbank derhalve niet uitgaan van het door verzoekster gestelde vorderingsrecht.

Het verzoek tot faillietverklaring zal daarom worden afgewezen.

4 De beslissing

De rechtbank:

- wijst af het verzoek tot faillietverklaring;

Deze beschikking is op 4 augustus 2022 gegeven door mr. J.C.A.T. Frima, rechter, in aanwezigheid van mr. C. Hulsegge, griffier.1

1 Tegen deze uitspraak kan degene aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak, hoger beroep instellen. Het hoger beroep kan uitsluitend door een advocaat worden ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof dat van deze zaak kennis moet nemen.