Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2022:5797

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
11-07-2022
Datum publicatie
18-07-2022
Zaaknummer
C/10/639785 / HA RK 22-599
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Erfrecht. Benoeming vereffenaar op verzoek van erfgenamen. Belanghebbenden (de andere erfgenamen) stemmen in met de benoeming van een vereffenaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

Zittingsplaats Rotterdam

zaaknummer / rekestnummer: C/10/639785 / HA RK 22-599

Beschikking van 11 juli 2022

in de zaak van

1. [naam verzoekster 1],

wonende te [woonplaats verzoekster 1],

2. [naam verzoekster 2],

wonende te [woonplaats verzoekster 2],

3. [naam verzoeker 1],

wonende te [woonplaats verzoeker 1],

4. [naam verzoeker 2],

wonende te [woonplaats verzoeker 2],

verzoekers,

advocaat mr. C.S.M. Ruijgrok te Amsterdam.

Belanghebbenden:

1. [naam belanghebbende 1],

wonende te [woonplaats belanghebbende 1],

2. [naam belanghebbende 2],

wonende te [woonplaats belanghebbende 2],

belanghebbenden,

advocaat mr. P.P.M. Voskuil-van Dijk te Amsterdam.

1. Het procesverloop

1.1.

Op 9 juni 2022 is bij de rechtbank ingekomen het verzoekschrift van verzoekers om een vereffenaar te benoemen ex artikel 4:203 lid 1 sub a BW.

1.2.

Bij e-mailbericht van 28 juni 2022 hebben belanghebbenden de rechtbank laten weten in te stemmen met de benoeming van de door verzoekers voorgestelde vereffenaar.

2. De vaststaande feiten

2.1.

Op 17 oktober 2021 is te Barendrecht overleden [naam erflaatster], geboren op [geboortedatum erflaatster] te [geboorteplaats erflaatster], laatst gewoond hebbende aan de [adres erflaatster] (hierna: erflaatster).

2.2.

Erflaatster heeft bij testament van 20 juni 2019 over haar nalatenschap beschikt. Erflaatster heeft in haar testament verzoekers en belanghebbenden tot haar erfgenamen benoemd. In het testament is voorts [naam verzoeker 2] (verzoeker sub 4) tot executeur benoemd. Hij heeft deze benoeming niet aanvaard. [naam belanghebbende 1] (belanghebbende sub 1) is in het testament voorts tot executeur benoemd. [naam belanghebbende 1] heeft deze benoeming wel aanvaard.

2.3.

Op 2 maart 2022 hebben verzoekers de nalatenschap van erflaatster beneficiair aanvaard.

3. Het verzoek

3.1.

Het verzoek strekt tot benoeming van [naam] van de [naam kantoor] tot vereffenaar van de nalatenschap van erflaatster, kosten rechtens.

3.2.

Aan het verzoek hebben verzoekers het volgende ten grondslag gelegd. Door de beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap vereffend worden. Verzoekers hebben [naam belanghebbende 1] voldoende tijd gegeven om een boedelbeschrijving op te stellen en een ruimschoots toereikend-verklaring af te leggen, maar deze worden niet door hem verstrekt. Verzoekers gaan ervan uit dat deze verklaring niet meer wordt gegeven. Er dient met spoed een vereffenaar benoemd te worden, omdat verzoekers de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, de nalatenschap volgens de wet dient te worden vereffend en het ernaar uitziet dat de nalatenschap op dit moment niet beheerd wordt. Omdat [naam belanghebbende 1] geen inhoudelijke reactie geeft op vragen van verzoekers, zijn zij bang dat de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster nog lange tijd zal duren.

4. De beoordeling

4.1.

Erflaatster woonde op het moment dat zij overleed in Barendrecht. Gelet op deze woonplaats is de rechtbank Rotterdam, op grond van artikel 268 lid 1 Rv, bevoegd om van dit verzoek kennis te nemen.

4.2.

Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard, wordt deze overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:202 lid 1 onder a BW in beginsel wettelijk vereffend en zijn volgens de hoofdregel alle erfgenamen van rechtswege vereffenaar, tenzij er een executeur is en die heeft verklaard dat de nalatenschap ruimschoots toereikend is om alle schulden der nalatenschap te voldoen. Elke erfgenaam kan echter op grond van artikel 4:203 lid 1 onder a BW de rechtbank verzoeken een vereffenaar te benoemen. De wetgever heeft geen inhoudelijke eisen gesteld aan een op artikel 4:203 lid 1 onder a BW gegrond verzoek. Als de rechtbank een vereffenaar benoemt, dan eindigt de taak van de executeur (artikel 4:149 lid 1 sub d BW).

4.3.

Verzoekers zijn erfgenaam in de nalatenschap van erflaatster, zodat het verzoek om een vereffenaar te benoemen toewijsbaar is. Verzoeksters hebben voldoende onderbouwd dat zij ook belang hebben bij toewijzing van het verzoek, omdat het voor hen onduidelijk is of de nalatenschap op dit moment beheerd wordt en zij graag willen dat de nalatenschap wordt afgewikkeld. Belanghebbenden hebben geen verweer gevoerd tegen het verzoek en de rechtbank bericht in te stemmen met de benoeming van een vereffenaar in de nalatenschap van erflaatster. De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat er voldoende grond is om het verzoek toe te wijzen en een vereffenaar te benoemen. Zoals hiervoor is overwogen heeft dit tot gevolg dat de taak van [naam belanghebbende 1] als executeur eindigt.

4.4.

Verzoekers hebben voorgesteld [naam] tot vereffenaar te benoemen en belanghebbenden hebben daartegen geen bezwaar. De rechtbank zal daarom [naam], die zich daartoe ook bereid heeft verklaard, tot vereffenaar benoemen in de nalatenschap van erflaatster.

4.5.

Het verzoek met betrekking tot de kosten van dit verzoek wordt afgewezen, omdat daar nu geen grond voor is. Deze dienen te zijner tijd separaat aan de kantonrechter te worden voorgelegd.

5. De beslissing

De rechtbank

benoemt [naam], kantoorhoudende te [naam kantoor] aan de [adres], tot vereffenaar in de nalatenschap van:

[naam erflaatster] ,

geboren te [geboorteplaats erflaatster] op [geboortedatum erflaatster],

laatstelijk wonende te [adres erflaatster],

overleden op 17 oktober 2021 te Barendrecht,

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

verzoekt de griffier de benoeming onverwijld in te schrijven in het boedelregister van de rechtbank op voet van het bepaalde in artikel 4:206 lid 6 BW;

verzoekt de griffier de kantonrechter te Rotterdam, locatie Rotterdam, op de hoogte te stellen van deze benoeming;

draagt de vereffenaar op zijn benoeming bekend te maken in de (digitale) Staatscourant;

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. C. van Steenderen-Koornneef en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2022. 1

3120

1 Tegen deze beschikking kan - voor zover er definitief is beslist - door tussenkomst van een advocaat hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Den Haag. De verzoekende partij en verschenen belanghebbenden dienen het hoger beroep binnen de termijn van drie maanden na de dag van de uitspraak in te stellen. Andere belanghebbenden dienen het beroep in te stellen binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.