Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:9090

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
18-06-2021
Datum publicatie
22-09-2021
Zaaknummer
KTN-9085089_18062021
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

ontbinding arbeidsovereenkomst; geen voldragen grond tav disfunctioneren, wel sprake van een verstoorde arbeidsverhouding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2021-1199
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Zaaknummer: 9085089 \ HA VERZ 21-31

uitspraak: 18 juni 2021

beschikking van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DUDOK REAL ESTATE B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

verzoekster,

gemachtigde: mr. M.A. T Schroots,

tegen

[verweerder] ,

wonende te [woonplaats verweerder],

verweerder,

die in persoon procedeert.

Partijen worden hierna aangeduid als “Dudok” en “[verweerder]”.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit het volgende:

 • -

  het verzoekschrift, door de griffie ontvangen op 12 maart 2021, met producties;

 • -

  de aantekening dat op 20 april 2021 de mondelinge behandeling is gehouden;

 • -

  de door Dudok tijdens de mondelinge behandeling overgelegde pleitaantekeningen;

 • -

  het door [verweerder] ingediende wrakingsverzoek, door de griffie ontvangen op 11 april 2021;

 • -

  de aantekening dat de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek heeft plaatsgevonden op 11 juni 2021, waarin de wrakingskamer bij mondelinge uitspraak [verweerder] niet ontvankelijk heeft verklaard in zijn verzoek.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten:

 1. [verweerder], geboren op [geboortedatum verweerder], is met ingang van 12 maart 2018 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij [naam bedrijf] in de functie van Senior Projectontwikkelaar voor 40 uur per week tegen een salaris van € 7.108.- bruto te vermeerderen met 8% vakantiebijslag.

 2. Bij overeenkomst tot contractsovername d.d. 7 december 2020, die mede door [verweerder] is ondertekend, heeft [naam bedrijf] de rechtsverhouding met [verweerder] uit hoofde van de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2021 overgedragen aan Dudok. Daarbij is overeengekomen dat alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 januari 2021 voor rekening en risico van Dudok komen.

 3. Op 29 september 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen [verweerder] enerzijds en de heren [naam 1] en [naam 2], beiden directeur van Dudok, anderzijds. Daarbij is een notitie opgesteld. Daarin is het volgende opgenomen:
  Aanleiding

Naar aanleiding van een aantal opvolgende gebeurtenissen hebben we de behoefte om met elkaar aan tafel te gaan en over en weer te bespreken wat er goed gaat, maar met name waar we verandering in gedrag, werkwijze, aanpak en professionaliteit willen zien. In deze gespreksnotitie leggen we de besproken punten en gemaakte afspraken vast.


Tussentijdse evaluatie

[verweerder] heeft een aantal goede eigenschappen en bij tijd en wijle worden we positief verrast door de wijze waarop [verweerder] een onderdeel van de ontwikkeling van een project oppakt. [verweerder] heeft echter ook een aantal eigenschappen die als minder plezierig en ongewenst worden ervaren. We hebben deze punten besproken en hebben afspraken gemaakt over de gewenste verandering op deze aspecten.
Eigenwijs

[verweerder] is in hoge mate eigenwijs. Een project, of uitdaging vanuit verschillende perspectieven bekijken geeft een grote meerwaarde, maar [verweerder] blijft vervolgens vasthouden aan zijn eigen mening / visie en trekt zijn eigen plan zonder de directie daar vooraf in mee te nemen. We hebben dit door middel van een aantal recente voorbeelden besproken. Dit laatste, het varen van een eigen koers, is gedrag wat moet veranderen.

Houding
[verweerder] kan non-verbaal een negatieve, zelfs arrogante houding aannemen. Hij laat al dan niet bewust een bepaalde ongeïnteresseerdheid overkomen. [naam 1] geeft aan dat hij [verweerder] soms ziet komen aanlopen en zich afvraagt of [verweerder] het wel naar zijn zin heeft. Hij straalt in ieder geval geen levensvreugde uit op dat moment. [verweerder] geeft aan dat die eigenschap hem niet vreemd is, hij heeft van nature nu eenmaal die uitstraling. Hij is echter heel blij met zijn werk en heeft het erg naar zijn zin.

Omgang en communicatie met relaties

Mede vanwege bovengenoemde houding, ontstaan er soms spanningen met een aantal van onze relaties. Je kunt niet met iedereen bevriend zijn, maar van bijvoorbeeld [naam 3], [naam 4], [naam 5] en [naam 6] krijgen we geregeld een negatieve terugkoppeling over de samenwerking met [verweerder]. Dit is ons inziens te wijten aan de houding en wijze van communicatie van [verweerder], het feit dat hij veelal geen goede terugkoppeling geeft, dan wel afspraken niet nakomt. [verweerder] zal zich meer moeten inleven in de persoon die tegenover hem zit en diegene het gevoel geven dat je naar hem luistert en hier ook echt iets mee doet.
Financiële beheersing projecten / commercieel inzicht

Projectontwikkeling is rekenen, tekenen, en dat het gehele project steeds weer. [verweerder] legt de focus nadrukkelijk op de uitwerking van een project, maar verliest de financiële haalbaarheid en budget-& projectbewaking nogal eens uit het oog. Daarnaast is de financiële beheersing van een project niet de sterkste kwaliteit van [verweerder]. Vanuit een vorig gesprek tussen [verweerder] en [naam 1] over dit onderwerp heeft [verweerder] gekeken naar een stukje opleiding op dit punt. Dit is er echter, mede gezien de privé situatie van [verweerder], nog niet van gekomen. Voorbeelden waar de financiële haalbaarheid en goede financiële projectbewaking onder spanning is komen te staan zijn: [project 1], [project 2], [project 3], [project 4] en [project 5]. Kortom alle projecten waar [verweerder] verantwoordelijk voor is. [verweerder] heeft zich hier de laatste tijd wel meer op gefocust en heeft de aansluiting op dit punt bij [naam 7] en [naam 6] gezocht. Vanaf 1 oktober as. start [naam 8] als Business Controller bij Dudok. Hij zal zich onder andere inzetten om de koppeling tussen de financiële afdeling en het proces meer met elkaar in verbinding te krijgen, waarbij we van [verweerder] verwachten dat zijn vaardigheden op dit punt aanzienlijk zullen moeten verbeteren. Opdrachtverstrekking naar samenwerkingspartners gebeurd veelal te laat. Een commerciële onderhandeling is nadat ze met het werk gestart zijn erg onhandig. [verweerder] zorgt ervoor dat dit niet meer voorkomt.
Procesbeheersing

[verweerder] deelt de hoofdzaken van een project en proces te weinig met de directie van Dudok. Hierdoor schuiven belangrijke besluiten te ver naar achteren in het proces, waardoor er spanning binnen en buiten het team ontstaat. [verweerder] zegt toe vanaf nu de directie op het juiste moment (vroeg genoeg) te informeren en belangrijke besluiten aan de directie voor te leggen.

Kwaliteit van stukken
Naast de financiële beheersing van een project is de schriftelijke vastlegging en het maken van goede schriftelijke documenten van een te lage kwaliteit. [verweerder] realiseert zich dat en geeft aan dat hij van zichzelf weet dat dit niet zijn sterkste eigenschap is. De een heeft nu eenmaal een gemakkelijkere “pen” dan de ander, maar dit punt moet echt verbeteren. Als voorbeeld hebben kort stil gestaan bij de uitvraag van het Haven gebied in Alblasserdam. [verweerder] stelt voor om een stukje opleiding op dit gebied te doen. Op zich staan we daar niet onwelwillend tegenover, maar het is ons inziens ook gewoon een kwestie van het met de juiste aandacht en consequent doen. We hebben de afspraak gemaakt dat deze kwaliteit aanzienlijk moet verbeteren in de komende periode.

Gemaakte afspraken
[verweerder] is senior projectontwikkelaar. Daar horen naast een bepaalde professionele kwaliteit, vrijheden en verantwoordelijkheden bij. Ten tijde van de “vorige” Corona periode heeft [verweerder] maximaal op kantoor gewerkt, mede vanwege zijn thuis situatie. Werk en privé moet vanuit zichzelf met elkaar in balans zijn. We hebben de laatste tijd het gevoel dat dit niet altijd zo is. Dit is ingegeven door bovenstaande aandachtspunten. [naam 1] en [naam 9] hebben af en toe het idee dat [verweerder] van mening is dat hij het beter weet dan [naam 10], [naam 9] of [naam 1]. Dat kan, maar dat past niet binnen Dudok. Dan moet [verweerder] op onze stoel zitten of een vergelijkbare positie bij een ander bedrijf zoeken. Er is meer dan voldoende ruimte voor een eigen mening en inbreng, maar belangrijke projectkeuzes worden altijd in afstemming met directie gemaakt. [verweerder] geeft aan dat hij het erg naar zijn zin heeft bij Dudok en gaat hard aan de verbetering van bovenstaande punten werken. We hebben afgesproken dat we eind van het jaar (tijdens het einde jaargesprek) evalueren of bovenstaande punten voldoende zijn verbeterd. Daarnaast spreken we af dat we op reguliere basis (één keer per kwartaal) met elkaar aan tafel gaan om de verbeterpunten te monitoren.

3. Het verzoek, de grondslag en het verweer

3.1

Dudok heeft verzocht om bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
primair:

i. de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:671b BW tussen partijen op de kortst mogelijke termijn te ontbinden wegens ongeschiktheid van [verweerder] tot het verrichten van de bedongen arbeid ex artikel 7:669 lid 3 sub d BW;

subsidiair:

de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:671b BW tussen partijen op de kortst mogelijke termijn te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsverhouding ex artikel 7:669 lid 3 sub g BW;

meer subsidiair:

de arbeidsovereenkomst tussen partijen ex artikel 7:671b BW op de kortst mogelijke termijn te ontbinden op grond van een combinatie van omstandigheden genoemd in de gronden bedoeld in artikel 7:669 lid 3 sub d en sub g BW, zodanig dat van Dudok redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren ex artikel 7:669 lid 3 sub i BW;

primair, subsidiair en meer subsidiair:

te bepalen dat [verweerder] recht heeft op de transitievergoeding van ten hoogste € 8.015,99;

[verweerder] te veroordelen in de kosten van de procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na dagtekening van de in deze te wijzen beschikking.

3.2

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft Dudok aan haar verzoek het volgende ten grondslag gelegd. [verweerder] is ongeschikt tot het verrichten van de bedongen arbeid. Dudok heeft [verweerder] tijdig en herhaalde malen geïnformeerd dat hij op verschillende gebieden onvoldoende functioneert en hem voldoende in de gelegenheid gesteld zijn functioneren op deze punten te verbeteren. Nu verbetering is uitgebleven, kan van Dudok niet gevergd worden dat zij de arbeidsovereenkomst met [verweerder] laat voortduren. Subsidiair is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding zodanig dat van Dudok in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst met [verweerder] te laten voortduren. Tussen partijen bestaat een onoverbrugbaar gebleken verschil van inzicht over de wijze waarop de functie door [verweerder] dient te worden ingevuld. Meer subsidiair is sprake van een combinatie van voornoemde omstandigheden zodanig dat van Dudok redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

3.3

[verweerder] heeft geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek. Op hetgeen hij in dit kader heeft aangevoerd, zal – voor zover van belang – bij de beoordeling van het geschil worden ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil

4.1

Primair heeft Dudok verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens disfunctioneren. Voor een ontbinding op grond van artikel 7:669 lid 3 sub d BW is vereist dat sprake is van ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer. Voorts is vereist dat de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hij in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren.

4.2

Dudok heeft ter onderbouwing van in haar verzoekschrift verschillende projecten aangehaald – project [project 1], project Oud-Beijerland, project [project 3], Project [project 5], pitch Zuidelijk Havengebied Alblasserdam – ten aanzien waarvan zij gemotiveerd heeft aangegeven op welke wijze [verweerder] haars inziens tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn taken op basis van hetgeen van hem verwacht mag worden als Senior Projectmanager. In het gesprek van 29 september 2020 en de daarvan opgestelde gespreksnotitie heeft Dudok kortgezegd de volgende verbeterpunten benoemd: eigenwijze houding, negatieve houding, financiële beheersing projecten en ontbreken van commercieel inzicht, procesbeheersing en de kwaliteit van de door hem opgestelde stukken en duidelijk gemaakt dat verbetering noodzakelijk was. [verweerder] heeft tegen de inhoud van dit gesprek geen verweer gevoerd, zoals ook blijkt uit de inhoud van de gespreksnotitie waarin is opgenomen dat [verweerder] hard aan de verbetering van de door Dudok genoemde punten gaat werken. Niet gesteld of gebleken is dat [verweerder] tegen de weergave in dit verslag heeft geprotesteerd, zodat moet worden aangenomen dat [verweerder] op dat moment erkende althans in elk geval erin berustte dat hij op deze terreinen moest veranderen. Het later ook ter zitting ingenomen standpunt van [verweerder] dat niet duidelijk was op welke punten van hem verwacht werd dat hij zijn functioneren zou verbeteren volgt de kantonrechter dan ook niet.

4.3

Voor de vraag of de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden op grond van disfunctioneren is tevens vereist dat Dudok [verweerder] in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren. Dat is naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende gebleken. Een concreet verbeterplan is door Dudok niet overgelegd en tijdens het gesprek van 29 september 2020 is weliswaar afgesproken dat [verweerder] en Dudok één keer per kwartaal met elkaar in gesprek zouden gaan om de verbeterpunten te monitoren, maar Dudok heeft geen verslagen van deze gesprekken overgelegd waaruit kan blijken of en, zo ja, op welke wijze hieraan invulling is gegeven. Nu daarmee niet aan alle eisen van artikel 7:669 lid 3 sub d BW is voldaan zal de gevorderde ontbinding op de primaire grond worden afgewezen.

4.4

Subsidiair heeft Dudok gesteld dat sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding tussen partijen. [verweerder] heeft niet weersproken dat hij uit hoofde van zijn functie van Senior Projectmanager samen met de directeuren van Dudok onderdeel uitmaakt van het kernteam van Dudok en dat daarbij een goede samenwerking met wederzijds vertrouwen essentieel is. Voorts is het uiteindelijk de werkgever die bepaalt op welke wijze de functie moet worden ingevuld. [verweerder] heeft weliswaar betwist dat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, maar zowel uit het dossier, de tussen partijen gevoerde correspondentie als hetgeen tijdens de mondelinge behandeling is besproken, is naar het oordeel van de kantonrechter genoegzaam gebleken dat tussen partijen een onoverbrugbaar verschil van inzicht bestaat over de wijze waarop de functie van Senior Projectontwikkelaar door [verweerder] dient te worden ingevuld. Over de houding, het gedrag en het functioneren van [verweerder] is tussen partijen vele malen gesproken, maar deze gesprekken, terugkoppelingen en feedback hebben niet tot verandering geleid. Ook niet nadat Dudok duidelijk te kennen had gegeven dat dit gevolgen zou hebben voor zijn dienstverband. Nu [verweerder] zich ook tijdens de mondelinge behandeling op het standpunt blijft stellen dat er niets te verbeteren is en [verweerder] al geruime tijd (grotendeels) is vrijgesteld van werk en hij na het overdragen van het project [project 5] vanaf 12 februari 2021 in het geheel geen werkzaamheden meer voor Dudok verricht, is voldoende gebleken dat tussen partijen een impasse is ontstaan, zonder uitzicht op verandering c.q. verbetering. In deze omstandigheden kan van Dudok in redelijkheid niet worden gevergd dat zij de arbeidsovereenkomst laat voortduren.
De arbeidsovereenkomst zal daarom worden ontbonden tegen de eerst mogelijke datum. Op grond van het bepaalde in artikel 7:672 BW en de onbetwist geldende opzegtermijn van een maand zal de arbeidsovereenkomst worden ontbonden per 1 augustus 2021.

4.5

Op grond van het bepaalde in artikel 7:673 lid sub a onder 2 BW is Dudok de transitievergoeding verschuldigd. Gelet op de einddatum van 1 augustus 2021 bedraagt deze € 8.676,82. Dit bedrag zal dan ook worden toegewezen.

4.6

De onweersproken gebleven rente zal, als op de wet gegrond, eveneens worden toegewezen.

4.7

[verweerder] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

5. De beslissing

De kantonrechter:


ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021 wegens een verstoorde arbeidsverhouding ex artikel 7:669 lid 3 sub g BW;

bepaalt dat [verweerder] recht heeft op de transitievergoeding van € 8.676,82 bruto;

veroordeelt [verweerder] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Dudok vastgesteld op € 126,- aan verschotten en € 747,- aan salaris voor de gemachtigde, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW ingaande veertien dagen na de datum van deze beschikking tot de dag der algehele voldoening;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het méér of anders verzochte.


Deze beschikking is gegeven door mr. C. van Steenderen-Koornneef en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

590