Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:6967

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-05-2021
Datum publicatie
21-07-2021
Zaaknummer
11/005127-00
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

TBS-verlenging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 11/005127-00

Datum uitspraak: 12 mei 2021

Beslissing van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, met betrekking tot de terbeschikkingstelling van:

[naam ter beschikking gestelde] (de ter beschikking gestelde),
geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

verblijvende in Pluryn, [adres 1] , [postcode] te [plaats 1] (de instelling),

raadsman mr. J.F. van der Brugge, advocaat te Amsterdam.

1. Inleiding

Bij vonnis van de rechtbank Dordrecht van 12 april 2001 is de terbeschikkingstelling van [naam ter beschikking gestelde] gelast en verpleging van overheidswege (dwangverpleging) bevolen. De

terbeschikkingstelling is gelast ter zake van onder meer diefstal waarbij de schuldige zich de

toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en poging tot

opzettelijk brand stichten terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is.

De termijn van de terbeschikkingstelling is aangevangen op 12 mei 2001.

Bij beslissing van deze rechtbank van 24 april 2018 is het bevel tot dwangverpleging voorwaardelijk beëindigd.

Bij beslissing van deze rechtbank van 25 mei 2020 is de terbeschikkingstelling laatstelijk verlengd met één jaar, onder handhaving van de gestelde voorwaarden.

2. Procesverloop

De rechtbank heeft op 7 april 2021 van het openbaar ministerie een vordering ontvangen tot verlenging van de terbeschikkingstelling. Bij die vordering zijn de daarbij vereiste stukken gevoegd dan wel later toegezonden.

De vordering is op de openbare terechtzitting van 12 mei 2021 behandeld. De officier van justitie mr. R.J.A. Segerink, de ter beschikking gestelde, bijgestaan door zijn raadsman en zijn begeleidster mevrouw [naam begeleidster] , en als deskundige mevrouw [naam deskudige] , werkzaam bij Reclassering Nederland, zijn gehoord.

In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is de ter beschikking gestelde samen met zijn begeleidster, met zijn instemming, door middel van een skypeverbinding gehoord.

3. Adviezen

Advies reclasseringDe reclassering adviseert in het rapport, gedateerd 9 maart 2021, de terbeschikkingstelling te verlengen met één jaar met handhaving van dezelfde voorwaarden.

De ter beschikking gestelde verblijft bij [naam locatie] van Pluryn. Hij heeft weinig draagkracht en is niet bij machte om zichzelf staande te houden. Dat maakt dat hij zeer afhankelijk is van de externe structuur van [naam locatie] /Pluryn. Hij heeft behoefte aan ondersteuning in de structuur van de dag en met name zijn gedrag in sociale situaties. Door de aangeboden structuur en de positieve ondersteuning gaat het redelijk goed met hem. Hij erkent zijn problematiek en is zich bewust van het feit dat hij altijd afhankelijk zal zijn (en blijven) van externe structuur, begeleiding en controle en dat hij abstinent moet blijven van alcohol en drugs. Er wordt gezien de positieve situatie thans onderzocht of hij zonder justitiële titel kan blijven wonen bij [naam locatie] , maar die kans lijkt klein. Gelet hierop zal mogelijk moeten worden gezocht naar een andere woonplek. Om een goede en passende woonplek te vinden, is het van belang dat hij het komende jaar met de huidige justitiële titel nog bij [naam locatie] kan blijven, zodat hij zorgvuldig begeleid kan worden naar een andere woonvoorziening. Zonder de huidige bescherming vanuit zijn woonomgeving en het toezicht van de reclassering is de kans op terugval in ‘oud gedrag’, waaronder middelengebruik, verloedering en verwervingscriminaliteit, naar verwachting matig tot sterk verhoogd.

Advies psychiater

Psychiater [naam psychiater] adviseert in het rapport, gedateerd 26 februari 2021, de terbeschikkingstelling te verlengen met één jaar.

Bij de ter beschikking gestelde is sprake van een licht verstandelijke beperking, een psychotische stoornis, een persoonlijkheidsstoornis met vermijdende en borderline kenmerken en een stoornis in het gebruik van cocaïne en alcohol, in langdurige remissie in een gereguleerde omgeving. Het risico op toekomstig geweld in bredere zin wordt als laag geschat binnen het huidige kader en als hoog als de terbeschikkingstelling en het daarmee hangende zorgkader nu plotseling zouden komen te vervallen. Voortzetting van de huidige vorm van begeleiding wordt aanbevolen. Ook is van belang dat de ter beschikking gestelde abstinent blijft van alcohol en cocaïne. Binnen het risicomanagement is het van belang rekening te houden met de beperkte belastbaarheid van de ter beschikking gestelde, hem ondersteuning in abstinentie te bieden en interventies te plegen wanneer hij dreigt overspoeld te raken door spanning en negatieve emoties. Het gebruik van medicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Voor het behouden van de huidige context is voorlopig het kader van de terbeschikkingstelling nodig.

Op de terechtzitting gegeven adviezen

De deskundige mevrouw [naam deskudige] heeft haar advies gehandhaafd en daarop aangevuld dat inmiddels een indicatieaanvraag is ingediend of de ter beschikking gestelde in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bij [naam locatie] /Pluryn zou kunnen blijven. Het is nog onduidelijk wanneer de gemeente een beslissing hierop zal nemen. Het recidiverisico is laag. Het is echter wel van belang dat de ter beschikking gestelde een goede plek heeft. Indien hij onverhoopt toch moet verhuizen en zijn leven ontregelt, dan is het van belang dat de reclassering hem kan begeleiden.

4. Standpunt van partijen

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot verlenging van de termijn van de terbeschikkingstelling met één jaar met handhaving van de gestelde voorwaarden.

Standpunt van de ter beschikking gestelde

De ter beschikking gestelde en de raadsman hebben zich niet verzet tegen verlenging van de termijn van de terbeschikkingstelling.

5. Beoordeling

Op grond van de adviezen van de deskundigen en wat verder naar voren is gekomen op de terechtzitting is de rechtbank van oordeel dat:

- er nog steeds sprake is van een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van de ter beschikking gestelde;

- de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen eist dat de termijn van de terbeschikkingstelling met één jaar wordt verlengd.

Hoewel de duur van de terbeschikkingstelling na verlenging een periode van vier jaar

(verder) te boven gaat, is verlenging niettemin mogelijk nu de maatregel is opgelegd ter

zake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid

van het lichaam van een of meer personen.

Vaststaat dat de ter beschikking gestelde een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij verblijft thans bij [naam locatie] van Pluryn en in die setting gaat het goed met hem. Hij is langdurig abstinent van alcohol en drugs, beschikt over dagbesteding en houdt zich goed aan de voorwaarden. De ter beschikking gestelde is gebaat bij de door [naam locatie] geboden begeleiding en zorg. Het is de bedoeling, alsook de wens van alle betrokkenen, dat hij zonder forensisch justitiële titel bij [naam locatie] kan blijven, maar dit is afhankelijk van een indicatie in het kader van de WMO. Aangezien daarover op dit moment nog onduidelijkheid bestaat, is het van belang de huidige maatregel voort te zetten. Mocht de indicatie niet worden afgegeven, kan het komende jaar met de juiste zorg en begeleiding worden gezocht naar een andere passende woonplek voor de ter beschikking gestelde, zonder een vergroot risico op terugval. De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie daarom toe.

6. Beslissing

De rechtbank:

verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling met 1 (één) jaar;

handhaaft de eerder gestelde voorwaarden, luidende:

 1. de ter beschikking gestelde verleent, ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, medewerking aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of biedt een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aan;

 2. de ter beschikking gestelde maakt zich niet schuldig aan het plegen van een strafbaar feit;

 3. de ter beschikking gestelde moet zich, na goedkeuring van de voorwaardelijke beëindiging, binnen 3 dagen melden bij Reclassering Nederland op het adres [adres 2] te [plaats 2] . Hierna moet hij zich blijven melden zo frequent en zo lang als de reclassering dat noodzakelijk acht;

 4. de ter beschikking gestelde wordt verboden om alcohol of drugs te gebruiken, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. De controle op naleving van deze bijzondere voorwaarde kan ondersteund worden door middel van middelencontrole;

 5. de ter beschikking gestelde wordt verplicht te verblijven bij Pluryn/ [naam locatie] te [plaats 1] of een vergelijkbare instelling zulks ter beoordeling van de reclassering en zich te houden aan het (dag-)programma en behandelvoorschriften (zoals medicatie) dat deze voorziening in overleg met de reclassering heeft opgesteld, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 6. de ter beschikking gestelde wordt verplicht zijn financiën te laten beheren door een bewindvoerderskantoor of een soortgelijke instelling, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

 7. de ter beschikking gestelde zal zich constructief en open opstellen in het contact met de medewerker van de reclassering en zal inzicht geven in zijn psychosociaal functioneren;

 8. de ter beschikking gestelde werkt mee aan huisbezoeken door Reclassering Nederland;

 9. verandering van woonsituatie, zoals een verhuizing, kan slechts na vooroverleg met en goedkeuring van de reclassering plaatsvinden;

 10. de ter beschikking gestelde geeft de reclassering toestemming om contact te onderhouden met relevante personen uit zijn netwerk (waaronder behandelaars, begeleiders, budgetbeheer, vrienden/kennissen, partner);

 11. de ter beschikking gestelde geeft openheid over delict en TBS-status indien er sprake is van een nieuwe (intieme) relatie;

 12. verandering van werk, werktijden en werkomstandigheden dienen in vooroverleg met en goedkeuring van de reclassering tot stand te komen;

 13. de ter beschikking gestelde zal zich onthouden van criminele, illegale of ongeoorloofde activiteiten;

 14. bijzondere situaties, zoals ziekte e.d., dient de ter beschikking gestelde te melden aan de reclassering;

 15. bijzonderheden, van welke aard dan ook, welke de begeleiding kunnen belemmeren dient de ter beschikking gestelde direct aan de reclassering te melden;

 16. de ter beschikking gestelde levert elke 6 maanden een recente pasfoto in bij de Reclassering Nederland;

 17. er zal 2-wekelijks contact zijn met de begeleider van Pluryn over de dagelijkse gang van zaken, psychische gesteldheid van de ter beschikking gestelde en de naleving van de voorwaarden. De ter beschikking gestelde heeft wekelijks (vaker indien nodig) een mentorgesprek;

 18. wanneer de ter beschikking gestelde zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de ter beschikking gestelde na overleg met de officier van justitie en de FPC Kijvelanden, voor een time-out van zeven weken teruggeplaatst worden naar de FPC Kijvelanden. Deze time-out kan eenmalig verlengd worden met zeven weken;

waarbij Reclassering Nederland opdracht wordt gegeven de terbeschikkinggestelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Deze beslissing is gegeven door

mr. J. van Dort, voorzitter,

en mrs. R.J.A.M. Cooijmans en L.B. Esser, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. V.E. Scholtens griffier,

en is in het openbaar uitgesproken.

Tegen deze beslissing kan het openbaar ministerie binnen veertien dagen na de uitspraak en de ter beschikking gestelde binnen veertien dagen na betekening daarvan beroep instellen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.