Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:5494

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
09-06-2021
Datum publicatie
16-06-2021
Zaaknummer
C/10/600469 / HA ZA 20-686
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Koop auto. (On)juiste mededeling over het tarief Motorrijtuigenbelasting. Conformiteit. Ontbinding/dwaling/bedrog. Beschikt de auto over de eigenschappen die de koper ervan mocht verwachten? Vraag of de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/600469 / HA ZA 20-686

Vonnis van 9 juni 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

I4TALENT B.V.,

gevestigd te Den Haag,

eiseres,

advocaat mr. J.A.M. van de Sande te Rijswijk (ZH),

tegen

[naam gedaagde] , h.o.d.n. [naam bedrijf],

wonende te [woonplaats gedaagde],

gedaagde,

advocaat mr. M. Sculic te Rotterdam.

Partijen zullen hierna I4talent en [naam bedrijf] genoemd worden.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 6 juli 2020, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord, met producties;

 • -

  de oproepingsbrief voor een mondelinge behandeling op 8 december 2020;

 • -

  de akte houdende producties tevens houdende wijziging van eis, van de zijde van I4talent;

 • -

  het proces-verbaal van mondelinge behandeling, gehouden op 8 december 2020.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

Onder de naam [naam bedrijf] drijft [naam gedaagde] een onderneming gespecialiseerd in de verkoop van auto’s en motoren.

2.2.

[naam bedrijf] heeft op internet een advertentie geplaatst voor de verkoop van een auto omschreven als 'Hummer H2 SUT wit 2005 grijs kenteken Dubbel cabine 5 persoons' (hierna: de auto).

2.3.

[naam 1] (hierna [naam 1]), directrice van I4talent heeft op enig moment met haar partner [naam 2] (hierna: [naam 2]) [naam bedrijf] bezocht om de auto te bezichtigen.

2.4.

I4talent heeft op 24 december 2018 de auto van [naam bedrijf] gekocht voor een bedrag van € 28.435,00 (factuurdatum 24-12-2018), te vermeerderen met een bedrag van € 2.000,00 (factuurdatum 18-02-2019) voor banden (hierna: de koopovereenkomst).

2.5.

De auto is vanaf 25 februari 2019 steeds aangeslagen voor de motorrijtuigenbelasting tegen het tarief personenauto met geel kenteken. De auto is niet aangeslagen tegen het (verlaagde) tarief bestelauto (met een grijs kenteken).

2.6.

In een brief van 8 mei 2019 heeft de Belastingdienst aan I4talent onder meer geschreven:

"U komt niet in aanmerking voor het bestelautotarief voor ondernemers zoals bedoeld in artikel 24b van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.

Voorwaarden voor dit lagere tarief van de motorrijtuigenbelasting zijn:

- het motorrijtuig is een bestelauto;

- u moet ondernemer zijn in de zin van de Wet omzetbelasting 1968;

- u gebruikt de bestelauto meer dan bijkomstig voor de onderneming. Dit betekent dat u uw bestelauto voor meer dan 10% van de jaarlijkse kilometers voor uw onderneming gebruikt.

De uitslag van het onderzoek inrichtingseisen bestelauto is dat het voertuig niet voldoet, het betreffende kenteken is afgegeven voor een personenauto."

2.7.

Tussen partijen is op enig moment overeengekomen dat [naam bedrijf] tijdelijk een tussenschot in de Hummer zou plaatsen met de bedoeling dat de auto na deze aanpassing zou worden aangeslagen voor de motorrijtuigenbelasting tegen het (verlaagde) tarief bestelauto. Het geplaatste tussenschot zou vervolgens na de keuring weer uit de auto worden gehaald. De Hummer is in dit verband afgeleverd bij [naam bedrijf] waarna de Hummer op

28 augustus 2019 is opgehaald door [naam 2].

2.8.

Een door [naam 2] ondertekende verklaring van 28 augustus 2019 luidt – voor zover relevant – :

"De Hummer H2 SUT met kenteken [kentekennummer] is bij de RDW gekeurd als bedrijfswagen en bij de Belastingdienst is het verzoek ingediend om de houderschapsbelasting voor een N1(bestelwagen) toe te kennen.

Na de RDW-keuring is de auto met onze toestemming weer teruggebouwd naar de originele variant met 5 zit-plaatsen.

Wij, i4 Talent BV, zullen nooit en te nimmer Mike's Bikes Store aanklagen voor de mogelijke gevolgen als deze ombouw niet wordt goedgekeurd door de authoriteiten.

Voor accoord: [naam 2]

[handtekening]

Namens

i4 Talent BV"

2.9.

Ondanks de aanpassing is de auto niet tegen het (verlaagde) tarief bestelauto aangeslagen.

2.10.

In de periode van 9 februari 2019 tot 8 mei 2020 heeft I4talent in totaal een bedrag van € 4.973 aan motorrijtuigenbelasting betaald.

2.11.

Per e-mail van 4 mei 2020 heeft de raadsman van I4talent [naam bedrijf] gesommeerd hem binnen acht dagen te berichten of hij meent dat de auto alsnog zodanig kan worden aangepast dat het (verlaagde) tarief motorrijtuigenbelasting van toepassing zal zijn.

2.12.

In een telefoongesprek van 7 mei 2020 tussen [naam bedrijf] en de raadsman van I4talent heeft [naam bedrijf] aangegeven dat de auto kan worden omgebouwd, zodat hij voldoet aan het verlaagde tarief motorrijtuigenbelasting.

2.13.

I4talent heeft niet met deze ombouw ingestemd, omdat de auto hiermee een andere gedaante zou krijgen.

3. Het geschil

3.1.

De – gewijzigde vordering van – I4talent luidt om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. primair de koopovereenkomst te ontbinden wegens tekortkoming door [naam bedrijf] in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst;

subsidiair de koopovereenkomst te vernietigen vanwege door [naam bedrijf] gepleegd bedrog en/of vanwege dwaling;

2. [naam bedrijf] te veroordelen om aan I4talent terug te betalen een bedrag van € 28.435,00 ter zake van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 24 december 2018 (de datum van de koopovereenkomst), althans vanaf 4 mei 2020, althans vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening;

3. [naam bedrijf] te veroordelen de door I4talent gemaakte kosten in verband met velgen en banden van de auto, de ombouw van de auto, de belettering van de auto, de reparatie van de auto en de wegenbelasting ad € 12.513, 26 te vergoeden, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag der dagvaarding tot en met de dag van algehele voldoening;

4. [naam bedrijf] te veroordelen om de buitengerechtelijke incassokosten ad € 1.134,75 aan I4talent te betalen, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag der dagvaarding tot en met de dag van algehele voldoening;

5. [naam bedrijf] te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2.

I4talent grondt haar primaire vordering op tekortkoming door [naam bedrijf] in de nakoming van haar verplichting uit de koopovereenkomst. Ter onderbouwing heeft zij het volgende gesteld. De auto diende de eigenschappen te bezitten die I4talent daarvan op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten en dat waren in dit geval de eigenschappen die nodig zijn ten behoeve van de heffing voor de motorrijtuigenbelasting conform het bestelwagentarief. Die eigenschappen bezit de auto niet en de auto kan deze ook niet bezitten zonder noemenswaardige aanpassingen aan de auto die de buitenkant daarvan geheel veranderen. [naam bedrijf] was hiermee bekend, althans diende als deskundige op het gebied van auto's hiermee bekend te zijn.

I4talent grondt haar subsidiaire vordering op bedrog en/of dwaling. Ter onderbouwing heeft zij het volgende gesteld. [naam bedrijf] heeft I4talent bewogen tot het aangaan van een koopovereenkomst door opzettelijk onjuiste mededelingen te doen over de heffing van de wegenbelasting conform het bestelwagentarief. Daarnaast heeft I4talent gedwaald ten aanzien van de koopovereenkomst als gevolg van de onjuiste mededelingen van de zijde van [naam bedrijf]. I4talent had zonder die mededelingen de koopovereenkomst nimmer gesloten.

3.3.

Het verweer van [naam bedrijf] strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van I4talent in de kosten van de procedure.

[naam bedrijf] betwist dat hij tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichting uit de koopovereenkomst. Daartoe heeft hij het volgende aangevoerd. De auto is veilig om te rijden op de openbare weg. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst is er niet gesproken over de kleur van het kenteken en het daarbij horende belastingtarief. I4talent heeft de auto niet laten schorsen toen bleek dat deze niet in aanmerking kwam voor het lagere tarief motorrijtuigenbelasting maar is ruim een jaar in de auto blijven rijden. In deze periode vertoonde de auto geen technische mankementen. De auto voldoet derhalve aan de overeenkomst.

[naam bedrijf] betwist voorts dat sprake is van bedrog of dwaling. [naam bedrijf] heeft niet opzettelijk onjuiste mededelingen gedaan. Uit niets blijkt dat I4talent het voertuig heeft gekocht op voorwaarde dat de auto in aanmerking zou komen voor de motorrijtuigenbelasting tegen het (verlaagde) tarief bestelauto.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

I4talent heeft haar eis gewijzigd. [naam bedrijf] heeft geen bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging. Nu de rechtbank deze ook niet ambtshalve in strijd acht met een goede procesorde, zal zij recht doen op de aldus gewijzigde, onder 3.1 weergegeven, eis.

4.2.

Primair vordert I4talent om de koopovereenkomst te ontbinden wegens een tekortkoming van [naam bedrijf] in de nakoming van de koopovereenkomst.

4.3.

Ingevolge artikel 7:17 BW moet de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoorden (lid 1). Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

4.4.

Dat de auto geschikt is voor normaal gebruik is door [naam bedrijf] gesteld en door I4talent niet betwist. De vraag is of de auto de eigenschappen bezat die nodig zijn voor bijzonder gebruik dat bij overeenkomst was voorzien.

4.5.

Vaststaat dat [naam bedrijf] de Hummer in de verkoopadvertentie als auto met een grijs kenteken heeft aangeboden. I4talent mocht derhalve verwachten dat de Hummer deze specifieke eigenschap bezat. Niet in geschil is dat de Hummer niet over een grijs kenteken met het bijbehorende tarief motorrijtuigenbelasting beschikte. Daarmee staat vast dat de Hummer niet beantwoordde aan de eigenschappen voor het bijzondere gebruik dat bij overeenkomst was voorzien.

4.6.

Dat partijen voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst niet hebben gesproken over de vraag of de Hummer over een grijs kenteken beschikte en dat in de factuur niet is opgenomen dat de Hummer daarover beschikte, maakt dit niet anders. Immers de auto is door [naam bedrijf] (middels de inhoud van de verkoopadvertentie) aangeboden als een auto met een grijs kenteken en met aanvaarding van dit aanbod maakt deze eigenschap onderdeel uit van de overeenkomst tussen partijen.

4.7.

Voor zover [naam bedrijf] meent dat van hem niet kan worden verwacht dat hij kennis heeft van de door de RDW gehanteerde belastingtarieven geldt dat dit verweer niet wordt gevolgd. [naam bedrijf] heeft van de handel in motorvoertuigen zijn beroep en/of bedrijf gemaakt en moet dan ook als een professioneel autohandelaar worden aangemerkt. Hij had daarom moeten weten aan welke (inrichtings-) eisen een auto moet voldoen om een grijs kenteken te mogen voeren. Als de inlichtingen die hij hierover bij de RDW heeft ingewonnen achteraf onjuist blijken te zijn terwijl hij de auto wel verkoopt als auto met een grijs kenteken, dan ligt dat in zijn risicosfeer.

4.8.

Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat de auto niet voldeed aan de verwachtingen die I4talent op grond van de overeenkomst redelijkerwijs van de auto mocht hebben. [naam bedrijf] is daarmee tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.

4.9.

Vervolgens is de vraag of de overeenkomst dient te worden ontbonden, zoals I4talent vordert. Ingevolge artikel 6:265 BW lid 1 geeft iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

4.10.

[naam bedrijf] stelt dat de auto veilig is om in te rijden. Daarnaast is in overleg met I4talent is getracht de auto zodanig aan te passen dat alsnog aan de vereisten voor het lagere tarief motorrijtuigenbelasting werd voldaan. [naam bedrijf] heeft daarbij aangegeven dat niet zeker was dat de voorgestelde aanpassing aan de auto tot het gewenste resultaat zou leiden. I4talent heeft desondanks verzocht om de auto aan te passen. Toen dit niet resulteerde in een lager tarief motorrijtuigenbelasting was dit geen reden voor I4talent om de auto te laten schorsen maar is zij in de auto blijven rijden. De rechtbank begrijpt dit verweer aldus, dat [naam bedrijf] meent dat de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

4.11.

I4talent voert aan dat het grijze kenteken van belang was vanwege het lagere tarief motorrijtuigenbelasting dat daaraan was verbonden. I4talent wilde het hogere tarief niet betalen en heeft de auto daarom geschorst. Bij een juiste voorstelling van zaken zou I4talent de auto niet hebben gekocht. De overeenkomst dient derhalve te worden ontbonden, waarbij de koopsom aan I4talent moet worden terugbetaald en de overige schade van I4talent dient te worden vergoed.

4.12.

Voor beantwoording van de vraag of de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, komt het aan op alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de overeenkomst, de aard van de tekortkoming, de gevolgen van de tekortkoming en de gevolgen van de ontbinding.

4.13.

Niet in geschil is dat de auto geschikt is voor normaal gebruik. Ook staat als onbetwist vast dat de auto geen technische mankementen vertoont. De tekortkoming ziet uitsluitend op het feit dat de auto niet wordt aangeslagen voor het lagere tarief motorrijtuigenbelasting. De betekenis van deze tekortkoming hangt samen met het belang dat dit punt voor de koper heeft. I4talent voert aan dat het lagere tarief motorrijtuigenbelasting voor haar van (doorslaggevend) belang was, bij een juiste voorstelling van zaken zou zij de auto niet hebben gekocht. Naar het oordeel van de rechtbank wordt dit standpunt echter weersproken door de feitelijke gang van zaken. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.14.

Als onbetwist vast staat dat I4talent voorafgaand en tijdens de koop van de auto niet heeft gesproken over de kwestie van het grijze kenteken van de auto. In de aankoopfactuur van de auto is niet opgenomen dat de auto over een grijs kenteken beschikt. Deze omstandigheden duiden er niet op dat voor I4talent het grijze kenteken en het daaraan verbonden lagere tarief motorrijtuigenbelasting van (groot) belang was voor haar bij de aankoop van de auto.

4.15.

Voorts staat vast dat I4talent de auto in december 2019 kocht en dat zij er in maart 2020 mee bekend raakte dat het lagere tarief motorrijtuigenbelasting niet van toepassing was. Dat de auto als gevolg hiervan in 2019 enige tijd is geschorst, zoals namens I4talent eerst ter zitting is aangevoerd, is niet onderbouwd. Daarbij komt dat dit in tegenspraak is met het feit dat I4talent een bedrag van € 4.973 aan motorrijtuigenbelasting van [naam bedrijf] vordert, hetgeen gebaseerd is op – zoals I4talent stelt en uit de overgelegde aanslagen blijkt – een motorrijtuigenbelasting van ongeveer € 1.000 per kwartaal. Hieruit volgt dat de auto in ieder geval 5 kwartalen lang niet geschorst is geweest. Dit komt overigens ook overeen met de stelling van I4talent in de dagvaarding dat de auto pas in maart 2020 is geschorst. Het ligt voor de hand dat I4talent gedurende deze periode in de auto is blijven rijden en door I4talent is ook niet aangevoerd dat dit niet het geval was. Aldus gaat de rechtbank uit van de juistheid van de stelling van [naam bedrijf], dat I4talent – ondanks dat de auto niet voor het gereduceerde tarief motorrijtuigenbelasting werd aangeslagen – langer dan een jaar in de auto is blijven rijden.

4.16.

Uit het feit dat I4talent in deze periode heeft getracht om de auto door [naam bedrijf] (tijdelijk) aan te laten passen zodat deze alsnog voor het lagere tarief motorrijtuigenbelasting zou worden aangeslagen, volgt niet het belang dat I4talent stelt te hechten aan het lagere tarief. Immers, pas in augustus 2019, ruim zeven maanden na aankoop van de auto, vond deze aanpassing plaats. Daarbij staat als onbetwist vast dat I4talent er door [naam bedrijf] op werd gewezen – in ieder geval met de door [naam 2] ondertekende verklaring – dat het niet zeker was dat de aanpassing zou resulteren in toekenning van een grijs kenteken met een gereduceerd tarief motorrijtuigenbelasting. Ook uit het feit dat het slechts om een tijdelijke aanpassing ging, blijkt al wel dat er een risico was dat de aanpassing door de RDW niet geaccordeerd zou worden. I4talent kon er dus niet vanuit gaan dat de tekortkoming door [naam bedrijf] zou worden verholpen. Desondanks blijkt nergens uit dat dit voor I4talent niet acceptabel was of dat zij de koop van de auto wilde terugdraaien.

4.17.

Pas op 4 mei 2020 – één jaar en 4 maanden na aanschaf van de auto – maakt I4talent, via haar advocaat, kenbaar dat de auto voor haar zonder het grijze kenteken en het bijbehorende tarief motorrijtuigenbelasting niet acceptabel is. Niet valt in te zien waarom I4talent niet in een veel eerder stadium – in februari 2019 toen zij de tekortkoming ontdekte; dan wel in augustus 2019 toen bleek dat [naam bedrijf] niet wist of hij het probleem kon verhelpen – kenbaar heeft gemaakt dat de tekortkoming voor haar van dusdanig belang was dat zij de auto niet accepteerde.

4.18.

Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigen de onder 4.14 – 4.17 genoemde feiten en omstandigheden de conclusie dat de tekortkoming in dit geval van geringe betekenis is. Hierbij weegt de rechtbank mee dat door I4talent het belang dat zij zou hebben bij het grijze kenteken, niet (nader) is toegelicht of gemotiveerd. Nu sprake de tekortkoming van geringe betekenis is rechtvaardigt deze de gevorderde ontbinding met haar gevolgen niet.

4.19.

Het primair gevorderde wordt afgewezen.

4.20.

Subsidiair vordert I4talent de koopovereenkomst te vernietigen vanwege door [naam bedrijf] gepleegd bedrog dan wel vanwege dwaling.

4.21.

Ingevolge artikel 3:44 BW is een rechtshandeling vernietigbaar wanneer zij door (onder meer) bedrog tot stand is gekomen (lid 1). Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep (lid 3).

4.22.

Feiten of omstandigheden waaruit het bedrog door [naam bedrijf] zou blijken zijn door I4talent niet gesteld, zodat reeds daarom de vordering niet op deze grondslag kan worden toegewezen. Ook overigens staat als onbetwist vast dat [naam bedrijf] ervan overtuigd was dat de auto over een grijs kenteken beschikte en zou worden aangeslagen voor het daarbij behorende lagere tarief motorrijtuigenbelasting. Hieruit volgt geenszins dat [naam bedrijf] met opzet verkeerde informatie zou hebben verschaft om I4talent te bewegen tot aankoop van de auto over te gaan.

4.23.

Tot slot rest nog het beroep op dwaling. Ingevolge artikel 6:228 lid 1 BW is een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, onder omstandigheden vernietigbaar.

4.24.

Door I4talent is onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat zij de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien zij wist dat de auto niet zou worden aangeslagen voor het lagere tarief motorrijtuigenbelasting. De rechtbank slaat hierbij mede acht op hetgeen onder 4.14 – 4.17 is overwogen. Reeds hierom kan het beroep op dwaling niet slagen.

4.25.

Het subsidiair gevorderde zal gelet op het voorgaande worden afgewezen.

4.26.

Voor wat betreft de gevorderde betaling van de koopsom en de kosten die I4talent heeft gemaakt voor de auto, geldt het volgende. Vaststaat dat [naam bedrijf] tekort is geschoten in de nakoming van overeenkomst. Daarmee is [naam bedrijf] in beginsel gehouden de schade die I4talent als gevolg daarvan lijdt, te vergoeden. De betaalde koopsom kan echter niet als schade als gevolg van de tekortkoming van [naam bedrijf] worden aangemerkt. Immers, tegenover de betaling van de koopsom staat het bezit van de auto. Dat I4talent desondanks in haar vermogen is aangetast is denkbaar – bijvoorbeeld omdat de auto als gevolg van de tekortkoming een lagere waarde vertegenwoordigt dan de koopsom – echter het is aan I4talent om dat in dat geval te stellen. Dit heeft zij nagelaten. Ook de gevorderde kosten in verband met velgen, banden, reparatie en belettering en het bedrag aan betaalde motorrijtuigenbelasting kunnen niet worden toegewezen. De gevorderde posten betreffen kosten die samenhangen met het gebruik en genot van de auto, zodat zonder nadere toelichting niet valt in te zien dat sprake is van schade. Tot slot vordert I4talent nog vergoeding van het bedrag dat is betaald aan Transcare. [naam bedrijf] betwist dat hij gehouden is deze kosten te voldoen nu I4talent op eigen initiatief de auto naar Transcare had gebracht en hij reeds samen met I4talent tot plaatsing van een tussenschot was overgegaan. I4talent heeft vervolgens haar vordering onvoldoende gemotiveerd gehandhaafd, zodat ook dit bedrag niet voor toewijzing in aanmerking komt.

4.27.

De vorderingen worden afgewezen.

4.28.

I4talent zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [naam bedrijf] worden begroot op:

- griffierecht 937,00

- salaris advocaat 1.442,00 (2 punten* × tarief € 721,00)

Totaal € 2.379,00

* conclusie van antwoord (1), mondelinge behandeling (1)

5. De beslissing

De rechtbank

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

veroordeelt I4talent in de proceskosten, aan de zijde van [naam bedrijf] tot op heden begroot op € 2.379,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.M. den Hollander. Het is ondertekend door

de rolrechter, en in het openbaar uitgesproken op 9 juni 2021.

[2111/2872]