Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:5208

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
09-06-2021
Datum publicatie
11-06-2021
Zaaknummer
C/10/606688 / HA ZA 20-1021
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering tot ontbinding toegewezen. Nu gedaagde vóór datum ontbinding de overeenkomst heeft opgezegd en schadevergoeding bij opzegging contractueel is uitgesloten, wordt de vordering tot schadevergoeding over de periode na opzegging afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/606688 / HA ZA 20-1021

Vonnis van 9 juni 2021

in de zaak van

1. [naam eiser ] H.O.D.N. [naam bedrijf],

wonende te [woonplaats eiser],

2. DONAR BEHEER B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

eisers,

advocaat mr. M.A.J. Emonds te 's-Hertogenbosch,

tegen

GO2THE.CLOUD ARTIFICIAL INTELLIGENCE B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. A.Y. Kroll te Alphen aan den Rijn.

Partijen zullen hierna [naam bedrijf] en Donar en Go2the.cloud genoemd worden.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 2 oktober 2020, met 15 producties;

 • -

  de akte van eiswijziging en specificatie beslagkosten alsmede overlegging producties, met producties 16 tot en met 37;

 • -

  de conclusie van antwoord, met productie;

 • -

  de akte indienen producties van [naam bedrijf] en Donar, met producties 38 tot en met 41;

 • -

  de notitie mondelinge behandeling van [naam bedrijf] en Donar en de notitie van Go2the.cloud ten behoeve van de mondelinge behandeling, gehouden op 30 april 2021.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

Op 1 maart 2019 hebben [naam bedrijf] en Donar als opdrachtnemer met Go2the.cloud als opdrachtgever een afzonderlijke, maar identieke overeenkomst van opdracht gesloten (hierna: de overeenkomsten).

2.2.

Op grond van de overeenkomsten is aan [naam bedrijf] en Donar opdracht gegeven om ten behoeve van klanten van TOPdesk een conversational interface te ontwikkelen die (IT)serviceaanvragen afhandelt. [naam bedrijf], in de persoon van [naam eiser ], kreeg de functie van productmanager en Donar, in de persoon van [naam 1], kreeg de functie van projectmanager.

2.3.

In de overeenkomsten is onder meer het volgende vermeld:

Artikel 5 Opzegging en ontbinding overeenkomst

5.1

Tenzij anders overeengekomen kan elk der partijen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Indien dit voor een goede uitvoering van de opdracht relevant is, kunnen partijen in bijlage 1 een afwijkende opzegregeling overeenkomen inclusief de eventuele (financiële) gevolgen daarvan.

5.2

Tenzij partijen daarover specifieke afspraken hebben gemaakt zoals bedoeld in art. 5.1, zullen partijen over en weer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn wegens opzegging van de overeenkomst.

5.3

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Opdrachtnemer gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.”

2.4.

In juli 2019 hebben partijen een aantal afspraken uit de overeenkomsten gewijzigd door middel van een addendum. In het addendum is, onder meer, vermeld:

“• Voor alle nieuwe contracten met ingangsdatum in de periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020 geldt een aangepaste bonusregeling. De maandelijkse bonus voor het team [[naam eiser ] en [naam 1]; opmerking rechtbank] bedraagt voor contracten getekend in deze periode € 1,50 per succesvol afgehandelde Amelia conversatie. (…);

• Voor contracten met ingangsdatum vanaf 01-01-2021 geldt de originele afgesproken bonus. Deze maandelijkse bonus bedraagt dan € 1,00 per succesvol afgehandelde Amelia conversatie. (…);

• Daarnaast ontvangt iedere opdrachtnemer vanaf 01-07-2020 een vaste managementvergoeding voor productmanagement en programma management werkzaamheden voor maximaal 2 dagen per week ter gro[ot]te van € 2.500,00 per maand;

De werkzaamheden van [naam 1] [concentreren] zich op de interne kant van het project zoals o.a. operatie, support, klant onboarding en project- en programmamanagement werkzaamheden. De werkzaamheden van [naam eiser ] concentreren zich op de externe kant van het project zoals o.a. Productmanagement, Product development, Sales en Marketing. Beiden opereren vanuit een sturende en regisserende rol;

• De werkzaamheden en eventuele bijbehorende reiskosten worden vanaf 1-7-2019 door de opdrachtnemers voor eigen rekening en verantwoording uitgevoerd;

(…)”

2.5.

Partijen zijn een betalingstermijn van 30 dagen overeengekomen (bijlage 1, onderdeel H van de overeenkomsten).

2.6.

Go2the.cloud heeft de volgende facturen van [naam bedrijf] onbetaald gelaten:

Factuur

Vervaldatum

Bedrag

20200002

31-03-2020

€ 4.900,50

20200010

31-08-2020

€ 3.025,00

20200011

31-08-2020

€ 4.900,50

20200013

20-09-2020

€ 12.087,90

20200014

30-09-2020

€ 3.025,00

Totaal

€ 27.938,90

2.7.

Go2the.cloud heeft de volgende facturen van Donar onbetaald gelaten:

Factuur

Vervaldatum

Bedrag

202014

30-08-2020

€ 3.025,00

202017

30-09-2020

€ 3.025,00

Totaal

€ 6.050,00

2.8.

Op 11 september 2020 heeft Go2the.cloud aan zowel [naam bedrijf] als Donar per e-mail een brief gezonden met als onderwerp “in gebreke stelling overeenkomst nr. 2019-01, addendum en volgenden”. In deze brief heeft Go2the.cloud [naam bedrijf] en Donar een uiterste termijn van twee weken geven om “de vastgestelde resultaten te realiseren”.

2.9.

Op 13 september 2020 heeft Go2the.cloud aan zowel [naam bedrijf] als Donar per e-mail een brief gezonden, gedateerd 11 september 2011, met daarin het volgende:

“Op 1 maart 2019 sloot ik met u een overeenkomst voor het uitvoeren van werkzaamheden in relatie

tot de verkoop en implementatie van een artificiële intelligente oplossing. De ontwikkelingen van de afgelopen weken waarin de door mij geboden hulp en gemaakte kosten in relatie tot het leveren van diensten zoals onder andere beschreven in onze overeenkomst maar ook overeengekomen per email erg uit de pas zijn gaan lopen, hebben mij doen besluiten onze overeenkomst per direct te beëindigen.

Ik verzoek u contact met mij op te nemen om de clause ‘opzegging en ontbinding’ met elkaar in

werking te stellen. Voor wat betreft de betaling van de facturen in relatie met (…) commissies, tot dagtekening van dit schrijven zullen deze uitbetaald worden. Na dagtekening van deze ontbinding zullen geen kosten meer in rekening gebracht kunnen worden. Ik zal dan geen schade op u verhalen om de door mij extra gemaakte kosten in relatie tot het niet (…) leveren van de door ons overeengekomen werkzaamheden te compenseren.

Voor wat betreft de management facturen heb ik meermaals, en nu ook schriftelijk, gevraagd te

rapporteren welke deze geweest zijn. Zolang hier over geen duidelijkheid is, zullen deze niet betaald worden.

Ter verduidelijking, er worden ook [geen] activiteiten meer van u verwacht behalve de activiteiten

beschreven in ‘opzegging en ontbinding’.”

2.10.

Op 18 september 2020 heeft [naam bedrijf] conservatoir derdenbeslag gelegd onder Bunq B.V. en Comparex Nederland B.V. ten laste van Go2the.cloud tot zekerheid van verhaal voor de onder 2.6 vermelde facturen.

2.11.

Bij brief van 21 september 2020 hebben [naam bedrijf] en Donar Go2the.cloud bericht dat zij de overeenkomsten ten onrechte heeft ontbonden en hebben zij Go2the.cloud gesommeerd tot betaling binnen één week van de onder 2.6 en 2.7 vermelde facturen, te vermeerderen met rente en buitengerechtelijke kosten.

2.12.

Bij brief van 23 september 2020 heeft Go2the.cloud de verschuldigdheid van de facturen betwist en heeft zij het volgende bericht:

“Conform artikel 5.1 staat [het] opdrachtgever vrij de overeenkomst te ontbinden.”

3. Het geschil

3.1.

[naam bedrijf] en Donar vorderen, na wijziging van eis, dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

 1. de overeenkomsten per 28 september 2020 ontbindt;

 2. Go2the.cloud veroordeelt tot betaling aan [naam bedrijf] van € 30.645,70;

 3. Go2the.cloud veroordeelt tot betaling aan Donar van € 6.748,00;

 4. Go2the.cloud veroordeelt tot betaling aan [naam bedrijf] en Donar van € 203.280,00;

e. Go2the.cloud veroordeelt in de proceskosten;

wat betreft de vorderingen onder b tot en met e steeds te vermeerderen met rente.

3.2.

[naam bedrijf] en Donar leggen aan hun vordering tot ontbinding ten grondslag dat Go2the.cloud is tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomsten. [naam bedrijf] en Donar vorderen op grond van artikel 6:277 BW vergoeding van de schade die daaruit voortvloeit. De bedragen vermeld in 3.1 onder b en c zijn de optelsom van de niet betaalde facturen (zie 2.6 en 2.7) vermeerderd met de wettelijke handelsrente over deze facturen tot 30 september 2020, buitengerechtelijke incassokosten en in het geval van [naam bedrijf] beslagkosten. Het bedrag vermeld in 3.1 onder d is de optelsom van de misgelopen betalingen (inclusief btw) die [naam bedrijf] en Donar naar gesteld zouden hebben ontvangen als Go2the.cloud haar verbintenissen uit de overeenkomsten was nagekomen en de overeenkomsten waren doorgelopen.

3.3.

Go2the.cloud betwist dat zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomsten en concludeert tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van [naam bedrijf] en Donar, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, in de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente, en tot betaling van de nakosten.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Vordering tot ontbinding van de overeenkomsten

4.1.

Volgens [naam bedrijf] en Donar is Go2the.cloud tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomsten, omdat zij ten onrechte tot ontbinding van de overeenkomsten is overgegaan en de in 2.6 en 2.7 vermelde facturen ten onrechte niet heeft betaald. Nu Go2the.cloud niet aan de sommatie van 21 september 2020 heeft voldaan, was zij op 28 september 2020 in verzuim en kunnen [naam bedrijf] en Donar naar hun mening aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomsten per 28 september 2020.

4.2.

Go2the.cloud stelt dat zij de overeenkomsten op 11 september 2020 niet heeft ontbonden, maar opgezegd. Daarnaast betwist zij, op een aantal onderdelen na, de verschuldigdheid van de facturen. Ook was volgens Go2the.cloud bij [naam bedrijf] en Donar bekend dat sprake was van betalingsonmacht aan de zijde van Go2the.cloud en hebben [naam bedrijf] en Donar feitelijk uitstel van betaling geaccepteerd.

4.3.

Tussen partijen is in geschil of Go2the.cloud op 11 september 2020 de overeenkomsten hetzij heeft ontbonden, hetzij heeft opgezegd.

4.3.1.

De rechtbank is van oordeel dat Go2the.cloud met haar brief van 11 september 2020, gelezen in samenhang met de brief van 23 september 2020, niet een ontbinding, maar een opzegging van de overeenkomsten heeft beoogd. De brief van 11 september 2020, waarin Go2the.cloud de overeenkomsten ‘beëindigt’, is geschreven door haar bestuurder [naam 2] (hierna: [naam 2]). Ook omdat hij geen jurist is, kan geen doorslaggevende betekenis worden toegekend aan de door hem gebruikte terminologie. De stelling van [naam bedrijf] en Donar tijdens de mondelinge behandeling dat [naam 2] later in een telefoongesprek met de advocaat van [naam bedrijf] en Donar, na uitleg door deze advocaat, heeft verklaard dat hij heeft bedoeld de overeenkomsten te ontbinden, leidt niet tot het daarmee beoogde doel. [naam bedrijf] en Donar hebben onvoldoende concreet gesteld wat [naam 2] tijdens dit telefoongesprek is voorgehouden en dat hij op basis daarvan een weloverwogen en hem bindende uitspraak heeft gedaan met de strekking dat hij de overeenkomst heeft willen ontbinden en niet opzeggen. In de desbetreffende brief wordt verwezen naar de clausule ontbinding én opzegging. Gelet op de door Go2the.cloud gezonden ingebrekestelling van 11 september 2020, waarin [naam bedrijf] en Donar in de gelegenheid worden gesteld binnen twee weken correct na te komen, ligt het niet voor de hand dat Go2the.cloud met haar (andere) brief van 11 september 2020 heeft beoogd de ontbinding in te roepen. De verklaring van [naam 2] tijdens de mondelinge behandeling met de strekking dat hij de samenwerking hoe dan ook wilde beëindigen en – naar de rechtbank begrijpt zekerheidshalve – beide in de overeenkomsten opgenomen mogelijkheden daartoe wilde benutten, is in overeenstemming met het sturen van twee verschillende brieven op 11 september 2020. Daarbij komt dat Go2the.cloud in haar brief van 23 september 2020 expliciet een beroep heeft gedaan op artikel 5.1 en 5.2 van de overeenkomsten, die zien op opzegging. Mocht uit de (tweede) brief van 11 september 2020 nog niet duidelijk blijken dat Go2the.cloud de overeenkomst bedoelde op te zeggen in plaats van te ontbinden, dan blijkt dit in ieder geval voldoende duidelijk uit de brief van 23 september 2020. Nu partijen zijn overeengekomen dat opzegging altijd mogelijk is met een opzegtermijn van één maand (artikel 5.1 van de overeenkomsten), zijn de overeenkomsten op 11 oktober 2020 geëindigd.

4.3.2.

In zoverre is Go2the.cloud niet tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de overeenkomsten.

4.4.

Vervolgens is in geschil of Go2the.cloud ten onrechte de facturen vermeld in 2.6 en 2.7 onbetaald heeft gelaten en of [naam bedrijf] en Donar daardoor aanspraak kunnen maken op ontbinding van de overeenkomsten per 28 september 2020. De rechtbank beantwoordt deze vragen bevestigend.

4.4.1.

Uit de overeenkomsten vloeit, onder meer, een verbintenis voort van Go2the.cloud tot betaling van een maandelijkse managementvergoeding aan [naam bedrijf] en Donar met ingang van juli 2020. Beide onbetaalde facturen van Donar en twee van de vijf onbetaalde facturen van [naam bedrijf] zien op deze vergoeding. Nu Go2the.cloud zich op het standpunt stelt dat zij niet gehouden is tot betaling van die contractueel overeengekomen managementvergoeding, is het aan haar om voldoende feiten en omstandigheden te stellen waaruit blijkt dat tegenover de gevorderde managementvergoedingen geen (of gebrekkige) prestaties van [naam bedrijf] en Donar staan dan wel dat de managementvergoeding was gekoppeld aan behaalde successen, zoals Go2the.cloud heeft gesteld. De rechtbank is van oordeel – mede gelet op de gemotiveerde betwisting van [naam bedrijf] en Donar – dat Go2the.cloud hierin niet is geslaagd. Weliswaar heeft Go2the.cloud onweersproken gesteld, zodat dit vaststaat, dat [naam eiser ] in juli en augustus 2020 veel minder uren heeft gewerkt dan waarvan in het addendum is uitgegaan, maar [naam bedrijf] stelt daar onweersproken tegenover, zodat (ook) dit vaststaat, dat dit in overeenstemming is met de afspraken die [naam bedrijf] eind 2019, dus na het sluiten van het addendum, met Go2the.cloud heeft gemaakt. Go2the.cloud heeft niet gesteld dat zij met [naam bedrijf] is overeengekomen dat [naam bedrijf] vanwege de beperking van het aantal te werken uren niet langer aanspraak zou (kunnen) maken op de overeengekomen managementvergoeding vanaf juli 2020. Evenmin heeft Go2the.cloud voldoende onderbouwd gesteld dat dit een logisch gevolg is van de afspraak dat [naam eiser ] minder uren zou gaan werken, ondanks het grote aantal uren dat [naam eiser ] in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 zonder vaste beloning heeft gewerkt.

Ook ter gelegenheid van de mondelinge behandeling kon Go2the.cloud desgevraagd geen concrete voorbeelden noemen waaruit blijkt dat [naam bedrijf] en Donar onvoldoende hebben gepresteerd. Dat de productieontwikkeling niet voldoende van de grond is gekomen en het behaalde resultaat tegenviel, is hiervoor onvoldoende, ook gelet op het feit dat op [naam bedrijf] en Donar geen resultaatsverbintenis rust. Wat betreft de managementvergoeding van [naam bedrijf] en Donar is Go2the.cloud dan ook tekortgeschoten in de nakoming van haar betalingsverbintenis uit de overeenkomsten.

4.4.2.

Go2the.cloud betwist (grotendeels) de bonussen verschuldigd te zijn waarop de andere drie facturen van [naam bedrijf] betrekking hebben. Bij deze facturen zijn, mogelijk mede ten behoeve van Donar, bonussen in rekening gebracht voor het aantal contractuele conversaties, terwijl partijen zijn overeengekomen dat [naam bedrijf] en Donar een bonus ontvangen per daadwerkelijk en succesvol afgehandelde conversatie. Ook is volgens Go2the.cloud ten onrechte de gehele contractwaarde aan bonus op één moment in tijd in rekening gebracht en is ten onrechte een tarief van € 1,50 per conversatie gehanteerd.

[naam bedrijf] en Donar stellen hier tegenover dat altijd op deze wijze de bonus is gefactureerd en dat Go2the.cloud nooit eerder heeft gesteld dat dit niet in overeenstemming is met de overeenkomsten. Alle eerdere facturen zijn door Go2the.cloud zonder tegenspraak betaald.

Deze stellingen zijn door Go2the.cloud niet betwist. Ook in haar brief van 11 september 2020 staat dat zij de openstaande facturen met betrekking tot de bonus zal voldoen, zodat ervan moet worden uitgegaan dat de facturen met betrekking tot de bonus in overeenstemming zijn met de bedoeling van partijen. Ten aanzien van het tarief van € 1,50 per conversatie geldt dat de tekst van het addendum, zoals aangehaald in 2.4, geen aanknopingspunten biedt voor de lezing van Go2the.cloud dat de verhoging slechts ziet op conversaties in 2020. In het addendum staat immers dat het verhoogde tarief van € 1,50 geldt voor alle nieuwe contracten met ingangsdatum in het jaar 2020, zonder beperking tot conversaties in dat jaar. [naam bedrijf] en Donar hebben onbetwist gesteld dat de desbetreffende contracten in 2020 zijn ingegaan. Ook verder heeft Go2the.cloud onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de facturen niet in overeenstemming zijn met wat partijen zijn overeengekomen.

Voorts is de stelling van [naam bedrijf] en Donar dat de betalingsverbintenissen van Go2the.cloud als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst gelden als bedoeld in artikel 5.3 van de overeenkomsten, door Go2the.cloud niet (voldoende) betwist. Dat sprake is van betalingsonmacht en dat betaling in het vooruitzicht werd gesteld, zoals Go2the.cloud heeft gesteld, doet niet af aan het feit dat Go2the.cloud gehouden was de facturen binnen de overeengekomen termijn te betalen. Door Go2the.cloud is – gelet op de gemotiveerde betwisting van [naam bedrijf] en Donar – onvoldoende onderbouwd gesteld waaruit volgt dat [naam bedrijf] en Donar uitstel van betaling hebben geaccepteerd. Ook wat betreft de overeengekomen bonus is Go2the.cloud dus tekortgeschoten in de nakoming van haar betalingsverbintenis uit de overeenkomsten.

4.5.

Gelet op het voorgaande was de sommatie van 21 september 2020 van [naam bedrijf] en Donar wat betreft vijf van de zeven onbetaalde facturen terecht – wat betreft twee facturen liep de betalingstermijn nog – en kunnen zij aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomsten per 28 september 2020. De rechtbank zal de vordering tot ontbinding van de overeenkomsten dan ook toewijzen.

Vordering tot betaling aan [naam bedrijf] van € 30.6454,70

4.6.

De in 3.1 onder b genoemde vordering bestaat uit € 27.938,90 aan onbetaalde facturen, € 274,41 aan wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over deze facturen tot en met 29 september 2020, € 1.054,39 aan buitengerechtelijke kosten en € 1.378,00 aan beslagkosten (€ 304,00 aan griffierecht beslag en € 1.074,00 aan salaris advocaat).

4.7.

Uit 4.4.1 en 4.4.2 volgt dat Go2the.cloud de facturen met een totaalbedrag van € 27.938,90 is verschuldigd aan [naam bedrijf]. De vordering zal ten aanzien van dit bedrag dan ook worden toegewezen.

4.8.

Aanvankelijk vorderden [naam bedrijf] en Donar nakoming van een betalingsverbintenis uit een handelsovereenkomst in de zin van artikel 6:119a BW, maar bij akte van eiswijziging is deze vordering gewijzigd in een vordering tot schadevergoeding. Voor toewijzing van de gevorderde wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a BW is dan ook geen plaats meer (vergelijk Hoge Raad 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:70). De gewone wettelijke rente van artikel 6:119 BW is wel verschuldigd. Deze rente zal worden toegewezen vanaf 28 september 2020, omdat de schadevergoedingsverbintenis vanaf dat moment opeisbaar is, met uitzondering van het bedrag van € 3.025,00 (factuurnummer 20200014). Dit bedrag was op 1 oktober 2020 opeisbaar en ten aanzien van dat bedrag wordt dus pas vanaf 1 oktober 2020 schade geleden, zodat de wettelijke rente over dit bedrag verschuldigd is vanaf die datum.

4.9.

Over de door [naam bedrijf] gevorderde buitengerechtelijke kosten zal de rechtbank in 4.18 oordelen.

4.10.

[naam bedrijf] vordert Go2the.cloud te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering, die inhoudelijk niet is betwist, is gelet op artikel 706 Rv toewijsbaar. De beslagkosten worden begroot op € 561,29 voor verschotten en € 721,00 voor salaris advocaat (1 rekest x € 721,00; dit tarief wordt in 4.19 nader toegelicht).

4.11.

De gevorderde wettelijke rente over de beslagkosten zal worden toegewezen als in de beslissing vermeld.

Vordering tot betaling aan Donar van € 6.748,00

4.12.

De hiervoor in 3.1 onder c genoemde vordering bestaat uit € 6.050,00 aan onbetaalde facturen, € 20,50 aan wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over deze facturen tot en met 29 september 2020 en € 677,50 aan buitengerechtelijke kosten.

4.13.

Uit 4.4.1 en 4.4.2 volgt dat Go2the.cloud de facturen met een totaalbedrag van € 6.050,00 is verschuldigd aan Donar. De vordering zal ten aanzien van dit bedrag dan ook worden toegewezen.

4.14.

Gelet op 4.8 zal de rechtbank ook ten aanzien van Donar niet de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW, maar de gewone wettelijke rente van artikel 6:119 BW toewijzen. Deze rente zal worden toegewezen vanaf 28 september 2020, omdat de schadevergoedingsverbintenis vanaf dat moment opeisbaar is, met uitzondering van het bedrag van € 3.025,00 (factuurnummer 202017). Dit bedrag was opeisbaar op 1 oktober 2020 en ten aanzien van dat bedrag wordt dus pas vanaf 1 oktober 2020 schade geleden, zodat de wettelijke rente over dit bedrag verschuldigd is vanaf die datum.

4.15.

Over de door Donar gevorderde buitengerechtelijke kosten zal de rechtbank in 4.18 oordelen.

Vordering tot betaling aan [naam bedrijf] en Donar van € 203.280,00

4.16.

[naam bedrijf] en Donar stellen dat zij schade lijden doordat zij toekomstige commissies mislopen, terwijl zij wel werkzaamheden hebben verricht. Door de tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen van Go2the.cloud en de als gevolg daarvan door [naam bedrijf] en Donar gevorderde ontbinding van de overeenkomsten, lopen zij deze (toekomstige) inkomsten mis. Go2the.cloud heeft daarentegen een enorm financieel voordeel, omdat zij wel de voordelen van de verworven klanten geniet, maar hierover geen commissies meer hoeft af te dragen, aldus [naam bedrijf] en Donar.

4.17.

Zoals in 4.3.1 is overwogen, zijn de overeenkomsten door Go2the.cloud rechtsgeldig opgezegd per 11 oktober 2020. Deze opzegging brengt mee dat na 11 oktober 2020 geen verbintenissen meer voortvloeien uit de overeenkomsten. Tussen partijen staat vast dat [naam bedrijf] en Donar in september 2020 geen werkzaamheden meer hebben verricht en zij stellen niet dat zij in de periode van 1 september tot 11 oktober 2020 een andere vorm van schade hebben geleden. Zoals Go2the.cloud heeft aangevoerd, sluit artikel 5.2 van de overeenkomsten bovendien een recht op schadevergoeding bij opzegging uit, zodat voor de periode na 11 oktober 2020 in beginsel geen sprake kan zijn van een schadevergoedingsverbintenis van Go2the.cloud. De vordering van [naam bedrijf] en Donar zal reeds hierom worden afgewezen, daargelaten dat niet valt in te zien waarom de gevorderde btw kan gelden als schade en dat tegenover de gemotiveerde betwisting van Go2the.cloud niet nader is onderbouwd dat de gestelde schade voor het overige aannemelijk is.

Buitengerechtelijke kosten

4.18.

[naam bedrijf] en Donar vorderen ieder voor zich een bedrag aan buitengerechtelijke kosten. [naam bedrijf] en Donar hebben ter onderbouwing van hun stelling dat en welke buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht, correspondentie en conceptvaststellingsovereenkomsten in het geding gebracht. De in dat kader verrichte werkzaamheden vormen voldoende rechtvaardiging voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten. De rechtbank acht het echter niet redelijk om Go2the.cloud te veroordelen in de buitengerechtelijke kosten van [naam bedrijf] en Donar afzonderlijk, nu de meeste buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht namens enkel [naam bedrijf] en in de andere gevallen steeds namens [naam bedrijf] en Donar gezamenlijk, zodat zij hiervoor ook gezamenlijk kosten hebben gemaakt. De vordering zal daarom aan [naam bedrijf] en Donar gezamenlijk worden toegewezen tot een bedrag van € 1.114,89, gebaseerd op het totaal van de hierna in 5.2 en 5.4 vermelde bedragen.

Proceskosten

4.19.

Go2the.cloud zal, als op de meeste punten in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. Omdat een aanzienlijk deel van het gevorderde bedrag wordt afgewezen, begroot de rechtbank de proceskosten aan de zijde van [naam bedrijf] en Donar gezamenlijk op basis van het toegewezen bedrag op:

- dagvaarding € 83,38

- griffierecht € 3.827,00

- griffierecht beslagrekest € 304,00

- salaris advocaat € 1.442,00 (2,0 punten × tarief € 721,00)

Totaal € 5.656,38

4.20.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen als in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1.

ontbindt de overeenkomsten per 28 september 2020,

5.2.

veroordeelt Go2the.cloud om aan [naam bedrijf] te betalen een bedrag van € 27.938,90, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over € 24.913,90 met ingang van 28 september 2020 tot de dag van volledige betaling en over € 3.025,00 met ingang van 1 oktober 2020 tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt Go2the.cloud in de beslagkosten, aan de zijde van [naam bedrijf] tot op heden begroot op € 1.282,29, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4.

veroordeelt Go2the.cloud om aan Donar te betalen een bedrag van € 6.050,00, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over € 3.025,00 met ingang van 28 september 2020 tot de dag van volledige betaling en over € 3.025,00 met ingang van 1 oktober 2020 tot de dag van volledige betaling,

5.5.

veroordeelt Go2the.cloud om aan [naam bedrijf] en Donar te betalen de buitengerechtelijke kosten van € 1.114,89,

5.6.

veroordeelt Go2the.cloud in de proceskosten, aan de zijde van [naam bedrijf] en Donar tot op heden begroot op € 5.656,38, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. B. van Velzen, rechter, in aanwezigheid van mr. L.S. van Westen, griffier. Het is op 9 juni 2021 uitgesproken in het openbaar.

3242/3194