Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:3613

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
21-04-2021
Datum publicatie
23-04-2021
Zaaknummer
C/10/589303 / HA ZA 20-40
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Opdracht reparatie laserontharingsapparaat. Na verloop van tijd opnieuw uitval apparaat, dat reparatie ondeugdelijk zou zijn uitgevoerd. Onvoldoende gemotiveerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/589303 / HA ZA 20-40

Vonnis van 21 april 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LASERVISION INSTRUMENTS B.V.,

gevestigd te Nieuwleusen, gemeente Dalfsen,

eiseres,

advocaat mr. W. van der Kolk te Kampen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SKINTASTICS COSMETISCHE KLINIEK B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Laservision en Skintastics genoemd worden.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  het incidenteel vonnis van 27 mei 2020 en de daarin genoemde stukken,

 • -

  de conclusie van antwoord tevens houdende voorwaardelijke eis in vrijwaring,

 • -

  de brief van 12 augustus 2020 van de rechtbank, waarbij een mondelinge behandeling is bepaald,

 • -

  de spreekaantekeningen zijdens Laservision,

 • -

  het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 9 maart 2021.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

Laservision verkoopt medische instrumenten en artikelen. Skintastics is een cosmetische kliniek.

2.2.

Skintastics maakt in haar kliniek gebruik van een, bij Dalton Medical B.V. (verder “Dalton”) aangekochte, ontharingslaser, type Bios Square Epil Alexandrite Nd Yag laser (verder de “Bios”).

2.3.

Laservision heeft in maart en april 2019, in opdracht van Skintastics, reparatiewerkzaamheden aan de Bios verricht.

2.4.

Laservision heeft in verband met voornoemde werkzaamheden drie facturen aan Skintastics verzonden. Een van deze facturen, voor een bedrag van € 343,64, is door Skintastics voldaan. De andere twee facturen, voor een totaalbedrag van € 37.334,55, heeft Skintastics niet voldaan.

2.5.

Laservision heeft op verzoek van Skintastics ingestemd met verlenging van de betaaltermijn voor beide onbetaalde facturen, tot 21 juni 2019.

2.6.

Op 2 augustus 2019 heeft de rechtsbijstandsverzekeraar van Skintastics namens Skintastics voorgesteld de twee openstaande facturen in twaalf maandelijkse termijnen te voldoen. Laservision heeft dit voorstel, per e-mail, op 5 augustus 2019 van de hand gewezen.

3. Het geschil

3.1.

Laservision vordert – samengevat – veroordeling, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, van Skintastics tot betaling van € 37.334,55 vermeerderd met rente en kosten.

3.2.

Laservision voert aan dat zij de werkzaamheden conform offerte heeft uitgevoerd. Door de daarmee samenhangende facturen niet te voldoen, is Skintastics tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst van opdracht. Skintastics is in verzuim, in elk geval sinds het verstrijken van de verlengde betaaltermijn op 21 juni 2019.

3.3.

Skintastics voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Laservision in de proceskosten.

3.4.

Skintastics heeft daartoe aangevoerd dat Dalton jegens Skintastics toerekenbaar tekort is geschoten, omdat de aan Skintastics geleverde Bios niet voldeed aan de conformiteitseisen van artikel 7:17 BW. De Bios functioneerde al kort na de levering niet naar behoren. Na de reparatie door Laservision is de Bios op 3 augustus 2019 bovendien opnieuw uitgevallen, waarna Laservision geweigerd heeft nog reparaties te doen vanwege de door Skintastics onbetaald gelaten facturen. Nu de Bios op 3 augustus 2019 opnieuw is uitgevallen, is evident dat Laservision de door haar verrichte reparatiewerkzaamheden niet naar behoren heeft uitgevoerd. Daarom was Skintastics gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten, aldus Skintastics.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

Tussen partijen is niet in geschil dat Laservision de Bios in opdracht van Skintastics heeft gerepareerd en dat het apparaat nadien weer functioneerde. Skintastics heeft echter gesteld dat aan haar een opschortingsrecht toekomt, omdat Laservision de reparatie niet naar behoren heeft uitgevoerd. Dit is een bevrijdend verweer, waarvan de stelplicht en de bewijslast op Skintastics rusten.

4.2.

Skintastics heeft voor het eerst tijdens de mondelinge behandeling gesteld, dat ook tussen de reparatie en het definitief uitvallen van de Bios in augustus 2019, sprake was van “verschillende” gebreken aan de Bios en dat zij daarover “veelvuldig” bij Laservision heeft geklaagd. Wat voor gebreken dit concreet waren is door Skintastics niet nader ingevuld. In de conclusie van antwoord heeft Skintastics over deze gebreken met geen woord gerept. De stelling strookt daarnaast niet met het wel bij conclusie van antwoord door Skintastics ingenomen standpunt, dat “begin augustus 2019 (…) het noodlot” definitief toesloeg, de Bios “wederom kuren” vertoonde en “vervolgens op 3 augustus definitief” uitviel (randnummer 21 dagvaarding). In combinatie met het feit dat in de conclusie van antwoord niet de minste melding wordt gemaakt van enig gebrek in de periode tussen de reparatie door Laservision en augustus 2019, volgt uit dit standpunt, naar het oordeel van de rechtbank, namelijk dat de Bios, na door Laservision te zijn gerepareerd, tot augustus 2019 geen “kuren” meer had vertoond. Evenmin strookt de stelling met het aanbod dat de rechtsbijstandsverzekeraar van Skintastics op 2 augustus 2019 nog heeft gedaan; om de facturen in twaalf maandelijkse termijnen af te betalen. Skintastics heeft daarnaast geheel niet onderbouwd dat zich daadwerkelijk tussentijds gebreken hebben voorgedaan, noch dat zij daarover bij Laservision heeft geklaagd.

4.3.

Nog daargelaten dat het, gezien het beginsel van concentratie van verweer (artikel 128 lid 3 en 5 Rv) op de weg van Skintastics had gelegen deze stelling eerder aan te voeren dan voor het eerst bij gelegenheid van de mondelinge behandeling, heeft Skintastics gezien het onder 4.2 overwogene, niet voldaan aan haar stelplicht ten aanzien van deze tussentijdse gebreken. De rechtbank gaat daarom aan deze stelling voorbij.

4.4.

Dit betekent dat er in deze procedure van uit moet worden gegaan, dat de Bios, na door Laservision gerepareerd te zijn, tot augustus 2019 zonder gebreken, correct, heeft gefunctioneerd.

4.5.

Skintastics heeft eveneens gesteld dat, omdat de Bios op 3 augustus 2019 opnieuw is uitgevallen, “evident” is dat Laservision de reparatie niet naar behoren heeft uitgevoerd. Een dergelijk standpunt is in zijn algemeenheid onhoudbaar. Zonder nadere feitelijke onderbouwing, die door Skintastics niet is geboden, kan de mogelijkheid dat zich een nieuw, of geheel ander defect aan de Bios heeft gemanifesteerd, niet worden uitgesloten. Dit geldt temeer indien de stelling van Skintastics dat Dalton haar een gebrekkig apparaat heeft geleverd, dat al vanaf kort na levering meerdere gebreken en storingen vertoonde (randnummer 9 conclusie van antwoord), juist is. In dat geval liggen andere en nieuwe gebreken immers minstens net zo voor de hand.

4.6.

In dat licht heeft Skintastics ook ten aanzien van de beweerdelijke gebrekkigheid van de door Laservision uitgevoerde reparatie niet aan haar stelplicht voldaan. Daar komt bij dat Laservision niet de leverancier van de Bios was en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor andere gebreken dan die welke binnen de reikwijdte van de door haar uitgevoerde reparatie vallen. Om deze reden behoeven de stellingen van Skintastics omtrent de non-conformiteit van de door Dalton aan haar geleverde Bios geen verdere bespreking.

4.7.

Daarmee staat in deze procedure vast dat Laservision niet tekortgeschoten is in de uitvoering van de opdracht tot reparatie van de Bios. Skintastics komt geen opschortingsrecht toe en de vordering van Laservision zal, nu deze overigens niet is betwist, worden toegewezen. Hetzelfde geldt voor de vorderingen ter zake de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke handelsrente. Tegen deze vorderingen zijn geen zelfstandige verweren gevoerd. De rente zal evenwel worden toegewezen met ingang van 21 juni 2019, aangezien Laservision tot die datum uitstel van betaling heeft gegeven.

4.8.

Skintastics zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Laservision worden begroot op:

- dagvaarding € 89,40

- griffierecht 2.042,00

- salaris advocaat 1.442,00 (2,0 punten × tarief € 721,00)

Totaal € 3.573,40

4.9.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt Skintastics om aan Laservision te betalen een bedrag van € 37.334,55 (zevenendertigduizenddriehonderdvierendertig euro en vijfenvijftig cent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW met ingang van 21 juni 2019, tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt Skintastics in de proceskosten, aan de zijde van Laservision tot op heden begroot op € 3.573,40, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dit vonnis, tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt Skintastics in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Skintastics niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.B. Smits en in het openbaar uitgesproken op 21 april 2021.

[3195/2221]