Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:3111

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
06-04-2021
Datum publicatie
09-04-2021
Zaaknummer
10/965035-13
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Art. 529 en 530 Sv. Een langlopend strafrechtelijk onderzoek tegen een officier van justitie is geseponeerd. Vervolgens wordt vergoeding van de advocaat- en deskundigenkosten verzocht. Ten aanzien van de advocaatkosten ligt de vraag voor of de (pro)actieve opstelling van de verdediging in matigende zin moet worden meegewogen bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Niet omdat de verdediging kan worden verweten dat zij zich strategisch genoodzaakt zag bepaalde keuzes te maken, maar wel omdat niet zonder meer alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de Staat moeten komen. Het gaat er namelijk bij de beoordeling van een verzoek als het onderhavige om of de verzochte vergoeding in redelijke verhouding staat tot de aard, complexiteit en omvang van de zaak. Omdat alleen al kan worden gezegd dat de strategie van de verdediging in ieder geval heeft bijgedragen aan de omvang van het onderzoek, is dat een omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden. Daarnaast wordt de hoogte van het door de advocaat gehanteerde uurtarief meegewogen. De verzochte vergoeding wordt naar redelijkheid met een derde gematigd tot € 85.000,-. Met betrekking tot de deskundigenkosten wordt geoordeeld dat niet kan worden vastgesteld dat en in hoeverre het rapport van de deskundige het belang van het onderzoek heeft gediend. Die verzochte vergoeding wordt daarom afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
O&A 2021/36
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10/965035-13

Raadkamernummer: 18/2053

Beschikking van de rechtbank Rotterdam, meervoudige raadkamer, op de verzoeken van:

[naam verzoekster] (hierna: verzoekster),

geboren te [geboorteplaats verzoekster] op [geboortedatum verzoekster],

voor deze zaak domicilie kiezende te Roermond aan de Kapellerlaan 40 ten kantore van haar raadsman mr. L.P.H. Hameleers.

Procedure

Bij schriftelijke kennisgeving van 16 april 2018 heeft de officier van justitie de verzoekster bericht dat de strafzaak tegen haar is geseponeerd.

Het verzoekschrift is op 5 juli 2018 ingediend met verzoeken op grond van de artikelen

530 Sv (voorheen 591a Sv) en 529 Sv (voorheen 591 Sv) en aangevuld met bijlagen op 13 maart 2020.

De verzoeken zijn op 22 maart 2021 door de raadkamer in het openbaar behandeld. De officier van justitie mr. M.M. Egberts en de raadsman zijn gehoord.

Inhoud verzoeken en standpunt officier van justitie

Verzoek artikel 530 Sv

Het verzoek strekt ertoe dat aan de verzoekster uit ’s Rijks kas een vergoeding wordt toegekend voor:

  • -

    kosten voor de noodzakelijke verdediging, gevoerd in de strafzaak tegen verzoekster als verdachte, bestaande uit de kosten van de raadsman van € 125.133,36.

  • -

    kosten voor rechtsbijstand, gemaakt in verband met het opstellen, indienen en behandelen van het verzoekschrift ter hoogte van het forfaitaire bedrag van € 550,-.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot matiging van de vergoeding voor de kosten voor de noodzakelijke verdediging en tot toewijzing van de kosten voor rechtsbijstand.

Verzoek artikel 529 Sv

Het verzoek strekt ertoe dat aan de verzoekster uit ’s Rijks kas een vergoeding van

€ 10.186,75 wordt toegekend voor de door haar in het kader van de strafzaak gemaakte kosten voor het deskundigenonderzoek van [naam].

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek.

Beoordeling

Verzoek artikel 530 Sv

Vooropgesteld wordt dat de verzoekster omdat haar strafzaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht in beginsel aanspraak kan maken op vergoeding van de door gemaakte kosten voor rechtsbijstand.

Kosten voor noodzakelijke verdediging in strafzaak

Bij de beoordeling van het verzoek tot vergoeding van deze kosten vormt de declaratie van de raadsman een belangrijk uitgangspunt, maar is niet bepalend bij de beantwoording van de vraag of er, alle omstandigheden in aanmerking genomen, gronden van billijkheid aanwezig zijn om het verzoek toe te wijzen en zo ja, tot welk bedrag.

Verzocht is om vergoeding van het honorarium van de raadsman ter hoogte van
€ 125.133,36. Daaraan zijn urenoverzichten ten grondslag gelegd. Deze zien op een periode van 2013 tot en met 2018.

De rechtbank begrijpt dat de verzoekster gelet op haar functie van officier van justitie grote belangen had de tegen haar bestaande verdenkingen inhoudelijk te weerleggen en dat in dat verband de nodige onderzoekswensen zijn gedaan en uitgevoerd. Ook nadat het openbaar ministerie kenbaar had gemaakt tot een sepot te willen overgaan, is op verzoek van de verdediging nog onderzoek verricht. De vraag is of die (pro)actieve opstelling van de verdediging, zoals de officier van justitie heeft betoogd, in matigende zin moet worden meegewogen bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding.

Het antwoord daarop is bevestigend. Niet omdat de verdediging kan worden verweten dat zij zich strategisch genoodzaakt zag bepaalde keuzes te maken, maar wel omdat niet zonder meer alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de Staat moeten komen. Het gaat er namelijk bij de beoordeling van een verzoek als het onderhavige om of de verzochte vergoeding in redelijke verhouding staat tot de aard, complexiteit en omvang van de zaak. Omdat alleen al kan worden gezegd dat de strategie van de verdediging in ieder geval heeft bijgedragen aan de omvang van het onderzoek, is dat een omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden.

Een andere omstandigheid die de rechtbank in aanmerking heeft genomen, is de hoogte van het door de raadsman gehanteerde uurtarief van € 300,-. Dat tarief is als zodanig, gelet op de mate van ervaring, niet onredelijk te noemen. De combinatie van de hoogte en die ervaring brengt echter wel mee dat van een advocaat mag worden verwacht dat hij minder tijd nodig heeft voor de in een zaak te verrichten werkzaamheden. Ook wordt opgemerkt dat bij de toepassing van dit tarief geen onderscheid wordt gemaakt tussen inhoudelijk verrichte werkzaamheden, en anders ingevulde uren voor bijvoorbeeld wacht- en reistijd.

Een en ander brengt de rechtbank ertoe de verzochte vergoeding naar redelijkheid te matigen tot een toe te kennen bedrag van € 85.000,-.

Kosten rechtsbijstand voor opstellen, indienen en behandelen verzoekschrift/en

Alle feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, worden gronden van billijkheid aanwezig geacht om aan de verzoekster de gebruikelijke vergoeding van € 550,- toe te kennen. Dat is inclusief de behandeling op zitting.

Verzoek artikel 529 Sv

Gevraagd is om vergoeding van de kosten voor het deskundigenonderzoek, waartoe de verdediging opdracht heeft gegeven. De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat en in hoeverre het rapport van [naam] het belang van het onderzoek heeft gediend. Op zitting heeft de raadsman toegelicht dat de verdediging hoopte het openbaar ministerie te laten inzien dat politie en justitie ten opzichte van de verzoekster handelden vanuit een tunnelvisie. Dat hiervan sprake was, is echter niet aannemelijk geworden. Niet valt dan ook in te zien waarom de kosten van de deskundige voor vergoeding in aanmerking zouden moeten komen. Het verzoek daartoe wordt dan ook afgewezen.

Beslissing

De rechtbank:

t.a.v. het verzoek ex artikel 530 Sv:

wijst het verzoek deels toe,

kent aan de verzoekster uit ’s Rijks kas een vergoeding toe van € 85.550,- (zegge: vijfentachtigduizendvijfhonderdvijftig euro);

wijst af het meer of anders verzochte.

t.a.v. het verzoek ex artikel 529 Sv:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door:

mr. V.F. Milders, voorzitter,

en mrs. J.M.L. van Mulbregt en N. Freese, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. I.C.M.A. Bals, griffier,

en in het openbaar uitgesproken op 6 april 2021.

De oudste rechter, de jongste rechter en de griffier zijn buiten staat mede te ondertekenen.

Bevelschrift van de rechter in de rechtbank Rotterdam

Bij beschikking van deze rechtbank van 6 april 2021 (RK-nummer:18/2053) is op de voet van artikel 530 Sv aan

[naam verzoekster] (hierna: verzoekster),

geboren te Roermond op [geboortedatum verzoekster],

een vergoeding uit ’s Rijks kas toegekend van

€ 85.550,- (zegge: vijfentachtigduizendvijfhonderdvijftig euro);

Bevolen wordt dat de griffier na het onherroepelijk worden van de beschikking overgaat tot uitbetaling van dit bedrag door overmaking op bankrekeningnummer [bankrekeningnummer] ten name van [naam rekeninghouder], o.v.v. “[omschrijving]”.

Dit bevelschrift is afgegeven op door mr. V.F. Milders, in de hoedanigheid van rechter in deze rechtbank.

RECHTBANK ROTTERDAM

Team straf 2

t.a.v. de bijzondere raadkamer

email: bijzondere.raadkamer.rb.rotterdam@rechtspraak.nl

AFSTANDSVERKLARING van gemachtigd raadsman

mr. L.P.H. Hameleers, raadsman van [naam verzoekster] (verder te noemen verzoekster),

verklaart hierbij:


dat hij kennis heeft genomen van de beschikking ex artikelen 530 (oud 591a) en 529 (oud 591) van het Wetboek van Strafvordering gegeven d.d. 6 april 2021 op verzoek van verzoeker voornoemd;

dat hij namens verzoekster instemt met het niet betekenen van de hierboven genoemde
beschikking aan verzoeker;

dat hij namens verzoekster afstand doet van het recht om hoger beroep aan te tekenen tegen de hierboven genoemde beschikking;*

Ondertekening:

Naam Plaats ondertekening

……………………. ……………………..

Datum ondertekening

……………………..

*doorhalen indien niet van toepassing