Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2021:2868

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
11-03-2021
Datum publicatie
01-04-2021
Zaaknummer
ZM/27065
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Bewezenverklaring van het plegen van vernielingen op een metrostation. Psychiater heeft geadviseerd de verdachte deze feiten niet aan te rekenen vanwege zijn psychische stoornis. Gelet op dat advies wordt hij ontslagen van alle rechtsvervolging en er wordt een zorgmachtiging afgegeven. Zie ook ECLI:NL:RBROT:2021:2867

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Straf 2

Zaak- / rekestnummer: ZM/27065

Patiëntnummer: [nummer]

Machtiging tot het verlenen van verplichte zorg

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 11 maart 2021 betreffende een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, Wet forensische zorg juncto artikel 6:5, aanhef en onder a, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier van justitie,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] , hierna te noemen: betrokkene,

geboren op [geboortedatum betrokkene] te [geboorteplaats betrokkene] , [geboorteland betrokkene] ,

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

verblijvende te PPC Vught, Lunettenlaan 501, 5263 NT te Vught,

raadsman mr. A.W. Grijseels, advocaat te Rotterdam,

1. Procesverloop

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift van de officier van justitie van 26 februari 2021. Bij dit verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 de medische verklaring, opgesteld door [naam psychiater 1] , psychiater, van 23 februari 2021;

 het zorgplan, opgesteld door [naam psychiater 2] , psychiater bij GGZ Antes, van 19 februari 2021;

 de zorgkaart;

 de bevindingen over het zorgplan van de geneesheer-directeur [naam geneesheer-directeur] van GGZ Antes, van 25 februari 2021;

 de gegevens over eerder afgegeven machtigingen ingevolgde de Wet BOPZ en de Wvggz.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 11 maart 2021 in het gebouw van de rechtbank op de locatie Rotterdam.

Bij die gelegenheid zijn verschenen en gehoord:

- betrokkene met zijn hierboven genoemde advocaat en met bijstand van een tolk in de Slowaakse taal;

- mr. T. Slieker, de officier van justitie;

- de deskundige [naam psychiater 2] , als psychiater werkzaam bij GGZ Antes (via videoverbinding).

2. Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft de rechtbank verzocht om een zorgmachtiging te verlenen. Ten aanzien van de verschillende vormen van zorg en de op te leggen duur daarvan heeft de officier van justitie verwezen naar het verzoekschrift.

3. Standpunt van betrokkene

De betrokkene heeft aangegeven dat hij het eens is met het advies voor de zorgmachtiging. De raadsman heeft bepleit om de termijn van de zorgmachtiging te beperken tot drie maanden, gelet op de diagnostische onzekerheden die uit de medische verklaring naar voren komen. Daarnaast moet het binnen een termijn van drie maanden haalbaar zijn om de repatriëring van de betrokkene naar Slowakije mogelijk te maken.

4. Beoordeling

4.1.

Uit de overgelegde stukken en het behandelde ter zitting is gebleken dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, mogelijk in het kader van schizofrenie, maar ook een drugspsychose wordt niet uitgesloten.

4.2.

Deze stoornis leidt tot ernstig nadeel, gelegen in:

  1. ernstige materiële schade,

  2. ernstige verwaarlozing of maatschappelijke teloorgang

  3. de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;

  4. e situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Het ernstig nadeel bestaat eruit dat betrokkene in een geestestoestand verkeert waarin hij thans niet in staat is om voor zichzelf een sociaal en maatschappelijk aanvaard bestaan op te bouwen en te handhaven. Maatschappelijk verval dreigt. Daarenboven is er een gevaar dat betrokkene

eigendommen van derden vernielt en dat hij door zijn vreemde gedrag agressie van derden over zichzelf afroept.

4.3.

Om

  1. ernstig nadeel af te wenden;

  2. de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren;

  3. de geestelijke gezondheid van betrokkene dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk herwint,

heeft betrokkene verplichte zorg nodig.

4.4.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn. Om die reden is verplichte zorg nodig. De in het verzoekschrift genoemde vormen van zorg zijn gebaseerd op het zorgplan en de medische verklaring en het advies van de geneesheer-directeur.

De volgende vormen van verplichte zorg worden voor na te noemen duur verzocht:

Vorm van zorg

Duur

toedienen van medicatie

6 maanden

het verrichten van medische controles

6 maanden

het verrichten van andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening

6 maanden

beperken van de bewegingsvrijheid

6 maanden

controleren op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen

6 maanden

aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen

6 maanden

opnemen in een accommodatie

6 maanden

4.5.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Bij het bepalen van de juiste zorg is rekening gehouden met de veiligheid van betrokkene en met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen.

4.6.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

4.7.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat is voldaan aan de criteria voor en de doelen van verplichte zorg alsmede aan de uitgangspunten als bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

4.8.

De zorgmachtiging zal worden verleend voor de (verzochte) duur van zes maanden, en geldt aldus uiterlijk - behoudens verlenging - tot en met 11 september 2021. De rechtbank ziet op basis van de medische verklaring, het zorgplan en de toelichting hierbij door de deskundige ter zitting, geen aanleiding voor de afgifte van de zorgmachtiging voor een kortere periode, zoals door de raadsman is verzocht, De vormen van verplichte zorg zoals opgenomen onder 4.4 zullen alle worden toegewezen voor de gevraagde duur van zes maanden.

5. Beslissing

De rechtbank:

5.1.

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van [naam betrokkene], voornoemd,

5.2.

bepaalt dat bij wijze van verplichte zorg de maatregelen zoals opgenomen in rechtsoverweging 4.4. kunnen worden getroffen overeenkomstig de vermelde duur;

5.3.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met uiterlijk 11 september 2021;

Deze zorgmachtiging is bij voorraad uitvoerbaar. De machtiging is geldig vanaf dagtekening en moet binnen twee weken ten uitvoer worden gelegd.

Deze beslissing is mondeling gegeven op 11 maart 2021 door

mr. V.F. Milders, voorzitter,

mrs. J.M.L. van Mulbregt en L. Stevens, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M. van der Hoeff, griffier,

en op 15 maart 2021 schriftelijk uitgewerkt en ondertekend.

De oudste rechter, de jongste rechter en de griffier zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.