Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:8839

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
25-09-2020
Datum publicatie
06-10-2020
Zaaknummer
8502616
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

koopovereenkomst, verkeerde product geleverd

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8502616 \ CV EXPL 20-13755

uitspraak: 25 september 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Koelewijn Automotive Services B.V.,

gevestigd te Bunschoten,

eiseres,

gemachtigde: mr. R.C.H. Bruinier te Ede,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Altijd Raak Penders Auto’s & Parts B.V.,

gevestigd te Vlaardingen ,

gedaagde,

procederend in persoon.

Partijen worden hierna verder aangeduid als “Koelewijn ” en “Altijd Raak”.

1. Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure volgt uit:

 • -

  het exploot van dagvaarding van 4 mei 2020, met producties;

 • -

  het schriftelijke verweer van Altijd Raak, per e-mail ingediend op de rolzitting van

12 mei 2020;

 • -

  het tussenvonnis van 29 juni 2020, waarin een mondelinge behandeling is bepaald;

 • -

  de mondelinge behandeling op 14 september 2020, waarvan de griffier aantekeningen heeft bijgehouden.

1.2.

Altijd Raak is, hoewel daartoe naar behoren opgeroepen, niet verschenen bij de mondelinge behandeling van 14 september 2020.

1.3.

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis nader bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.

2.1.

Zowel Koelewijn als Altijd Raak houden zich bezig met de handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Altijd Raak houdt zich daarnaast eveneens bezig met het exploiteren van een groothandel in auto-onderdelen en -accessoires alsook de in- en verkoop respectievelijk im- en export van (gebruikte) auto’s en (gebruikte) onderdelen.

2.2.

Partijen hebben op 6 januari 2020 telefonisch contact gehad, waarbij gesproken is over de mogelijkheid van levering door Altijd Raak van een glazen dak voor een Porsche Targa 997 uit 2007. Tijdens dit telefoongesprek heeft Koelewijn het Voertuig Identificatie Nummer - ook chassisnumer of framenummer genoemd - aan Altijd Raak doorgegeven.

2.3.

Op 7 januari 2020 heeft Altijd Raak een vijftal foto’s van een glazen onderdeel van een Porsche aan Koelewijn gezonden.

2.4.

Op 10 februari 2020 hebben partijen een koopovereenkomst gesloten, op basis waarvan Altijd Raak zich heeft verbonden aan Koelewijn een glazen dak voor een Porsche Targa 997 uit 2007 te verkopen en leveren voor een bedrag van € 2.150,00.

2.5.

Koelewijn heeft op 10 februari 2020 een bedrag van € 2.150,00 aan Altijd Raak voldaan. Aansluitend heeft Altijd Raak op 11 februari 2020 een factuur met nummer 20000267 ad € 2.150,00 aan Koelewijn gezonden.

2.6.

Per e-mail van 17 februari 2020 heeft Koelewijn aan Altijd Raak medegedeeld dat er een verkeerde glasplaat is geleverd en dat zij deze aan Altijd Raak zal retourneren. Koelewijn verzoekt Altijd Raak daarbij tevens het reeds betaalde bedrag van € 2.150,00 aan Koelewijn terug te betalen.

2.7.

Koelewijn heeft de glasplaat op 17 februari 2020 aan Altijd Raak geretourneerd. Altijd Raak heeft naar aanleiding hiervan een schriftelijke verklaring opgesteld, welke - voor zover thans van belang - als volgt luidt: “Wij gaan kijken of we een andere glasplaat kunnen regelen, oude glasplaat heeft klant hier achter gelaten”.

2.8.

Partijen hebben in de periode 17 februari tot en met 21 februari 2020 per e-mail gecorrespondeerd. Koelewijn heeft daarbij meermaals aan Altijd Raak verzocht het betaalde bedrag terug te storten. Altijd Raak heeft medegedeeld dat Koelewijn heeft ingestemd met de door Altijd Raak verzonden foto’s van het te leveren onderdeel. Voorts heeft Altijd Raak aangegeven dat zij het afgesproken onderdeel heeft geleverd en derhalve niet gehouden is tot restitutie van het betaalde bedrag.

2.9.

Koelewijn heeft bij brief van 24 februari 2020 de koopovereenkomst met Altijd Raak buitengerechtelijk ontbonden.

3. Het geschil

3.1.

Koelewijn heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Altijd Raak te veroordelen aan haar te betalen € 2.150,00 aan hoofdsom, € 9,52 aan tot en met

14 mei 2020 verschenen rente en € 322,50 aan buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente over € 2.150,00 vanaf 15 mei 2020 tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van Altijd Raak in de proceskosten en de nakosten, alsmede de daarover verschuldigde wettelijke rente.

3.2.

Aan haar vordering legt Koelewijn - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - het volgende ten grondslag. Altijd Raak is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen op basis van de koopovereenkomst door op

17 februari 2020 niet het overeengekomen glazen dak voor een Porsche Targa 997 te leveren, maar een glazen achterklep. Koelewijn heeft het geleverde onjuiste product aan Altijd Raak geretourneerd. Ondanks diverse verzoeken daartoe van Koelewijn, heeft Altijd Raak verzuimd het reeds door Koelewijn betaalde aankoopbedrag van € 2.150,00 te restitueren. Koelewijn heeft de koopovereenkomst op 24 februari 2020 buitengerechtelijk ontbonden. Hierdoor ontstonden er op grond van artikel 6:271 BW ongedaanmakingsverplichtingen voor wat betreft de reeds nagekomen verbintenissen. Nu Koelewijn het verkeerde product heeft geretourneerd, rust op Altijd Raak de verplichting het betaalde aankoopbedrag van € 2.150,00 aan Koelewijn terug te betalen. Altijd Raak is in gebreke hiermee, ondanks aanmaning, in gebreke gebleven, zodat zij tevens de wettelijke handelsrente over het aankoopbedrag alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.

3.3.

Altijd Raak heeft de vordering betwist en heeft daartoe - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - het volgende aangevoerd. Reeds begin december 2019 heeft Koelewijn geïnformeerd naar de voorraadpositie van een glazen dak voor een Porsche Targa 997, welk dak destijds voorradig bleek te zijn. Ook in januari 2020 heeft Koelewijn geïnformeerd naar het glazen dak. Altijd Raak heeft daarbij aangegeven dat het te organiseren was, maar dat het een speciale bestelling betrof. Altijd Raak heeft vooraf foto’s aan Koelewijn gemaild om onduidelijkheden te voorkomen. Vervolgens heeft Altijd Raak geleverd conform hetgeen is besteld.

4. De beoordeling

4.1.

Ter mondelinge behandeling heeft Koelewijn gesteld dat het schriftelijke verweer van Altijd Raak, per e-mail ingediend op de rolzitting van 12 mei 2020, niet is ondertekend door Altijd Raak of een gemachtigde. Artikel 82 Rv stelt in beginsel als eis dat processtukken worden ondertekend door of namens de procespartij, die deze in het geding brengt.

4.2.

In verband met de uitbraak van het coronavirus, waardoor de fysieke rolzittingen gedurende langere tijd geen doorgang hebben gevonden, zijn de mogelijkheden om schriftelijk verweer te voeren tijdelijk verruimd, in die zin dat het ook mogelijk was per

e-mail verweer te voeren. Altijd Raak heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De kantonrechter heeft het schriftelijke verweer aanvaard, nu er geen twijfel bestaat dat het processtuk van Altijd Raak afkomstig is. Dit geldt temeer nu het in onderhavige procedure door ‘ [alex] ’ gevoerde verweer een nagenoeg identieke kopie is van hetgeen diezelfde ‘ [alex] ’ in de in het minnelijke traject tussen partijen gevoerde correspondentie per e-mail van

21 april 2020 aan de gemachtigde van Koelewijn heeft medegedeeld. Koelewijn is bovendien ter mondelinge behandeling in de gelegenheid gesteld te reageren op het schriftelijke verweer van Altijd Raak, zodat zij door het ontbreken van de ondertekening niet in haar belangen is geschaad en ook overigens niet gebleken is van strijd met de goede procesorde. Het schriftelijke verweer maakt om die reden deel uit van het procesdossier.

4.3.

Beoordeeld dient te worden of Altijd Raak tekort is geschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst. Niet ter discussie staat dat Altijd Raak, conform de koopovereenkomst, een glazen dak voor een Porsche Targa 997 diende te leveren. Altijd Raak heeft in dat kader gesteld dat zij Koelewijn voorafgaand aan de levering foto’s van het te leveren onderdeel heeft toegezonden. Met Koelewijn is de kantonrechter van oordeel dat uit de overgelegde foto’s niet valt op te maken of dit het glazen dak betreft dan wel een ander glazen onderdeel van de Porsche. Bovendien is niet gebleken dat Koelewijn naar aanleiding daarvan haar uitdrukkelijke akkoord heeft gegeven voor levering van het op de foto’s afgebeelde onderdeel.

4.4.

Koelewijn heeft ter gelegenheid van de mondelinge behandeling gemotiveerd uiteengezet dat zij het Voertuig Identificatie Nummer (VIN-nummer) aan Altijd Raak heeft verstrekt. Het VIN-nummer is een uniek nummer, aan de hand waarvan het juiste onderdeel voor de Porsche besteld kon worden. Het door Koelewijn aan Altijd Raak verstrekte VIN-nummer had betrekking op een volledig product, dat bestond uit een glazen dak met daaraan gehecht het achterste deel van de Porsche (de achterklep). Koelewijn heeft gesteld dat Altijd Raak slechts de achterklep heeft geleverd en níet (ook) het glazen dak.

4.5.

Altijd Raak is, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet verschenen bij de mondelinge behandeling en heeft derhalve geen gebruik gemaakt van de gelegenheid ter zitting op het standpunt van Koelewijn te reageren. Altijd Raak heeft haar stelling, inhoudende dat zij wél conform de bestelling zou hebben geleverd, - in het licht van hetgeen door Koelewijn daaromtrent is gesteld en toegelicht - onvoldoende onderbouwd. Bovendien strookt dat standpunt niet met het feit dat zij het geleverde onderdeel, nadat Koelewijn deze aan Altijd Raak had geretourneerd, heeft ingenomen en daarbij schriftelijk heeft verklaard dat zij na zou gaan of zij een andere glasplaat kon regelen.

4.6.

Uit alle feiten en omstandigheden, alsmede de door Koelewijn ter gelegenheid van de mondelinge behandeling verstrekte nadere toelichting, is de kantonrechter van oordeel dat voldoende vast is komen te staan dat Altijd Raak een verkeerd onderdeel heeft geleverd, te weten een glazen achterklep in plaats van het bedoelde glazen dak. Voorts is, als onvoldoende gemotiveerd weersproken, komen vast te staan dat Koelewijn het onderdeel aan Altijd Raak heeft geretourneerd en dat Altijd Raak vervolgens verzuimd heeft alsnog het juiste onderdeel te leveren of het aankoopbedrag aan Koelewijn terug te betalen. Onder deze omstandigheden heeft Koelewijn de koopovereenkomst op terechte gronden buitengerechtelijk ontbonden. Dat brengt tevens met zich dat Altijd Raak, op grond van artikel 6:271 BW, gehouden is alsnog het aankoopbedrag aan Koelewijn terug te betalen. De gevorderde hoofdsom van € 2.150,00 zal dan ook worden toegewezen.

4.7.

De gevorderde wettelijke handelsrente tot en met 14 mei 2020 van € 9,52 zal, als op de wet gegrond en niet weersproken, eveneens worden toegewezen. Koelewijn vordert tevens de wettelijke rente over € 2.150,00 vanaf 15 mei 2020 tot de dag der algehele voldoening. Nu uit de aard van de vordering voortvloeit dat er sprake is van een handelstransactie is ook vanaf 15 mei 2020 de wettelijke handelsrente toewijsbaar, een en ander op de wijze zoals hierna vermeld.

4.8.

Koelewijn maakt aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voldoende is gebleken dat er buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht. Voor de hoogte van de toewijsbare buitengerechtelijke incassokosten zoekt de kantonrechter aansluiting bij het in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bepaalde tarief. Derhalve is aan buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van € 322,50 toewijsbaar.

4.9.

Altijd Raak zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten van Koelewijn worden veroordeeld. De apart gevorderde nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld, nu de proceskostenveroordeling hiervoor reeds een executoriale titel geeft en de kantonrechter van oordeel is dat de nakosten zich reeds vooraf laten begroten.

5. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt Altijd Raak om aan Koelewijn tegen kwijting te betalen € 2.150,00 aan hoofdsom, € 9,52 aan tot en met 14 mei 2020 verschenen wettelijke handelsrente en

€ 322,50 aan buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a BW over € 2.150,00 vanaf 15 mei 2020 tot de dag van algehele voldoening;

veroordeelt Altijd Raak in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Koelewijn vastgesteld op:

 € 586,99 € 586,99 aan verschotten (waarvan € 499,00 aan griffierecht en € 87,99 aan dagvaardingskosten);

 € 586,99 € 360,00 aan salaris voor de gemachtigde;

 voornoemde bedragen vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW ingaande veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening;

en indien Altijd Raak niet binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis vrijwillig aan dit vonnis heeft voldaan, begroot op € 90,00 aan nasalaris. Indien daarna betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, dient het bedrag aan nasalaris nog te worden verhoogd met de kosten van betekening. Ook is Altijd Raak de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW over al deze bedragen verschuldigd vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.I. Mentink en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

44487