Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:8794

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
11-09-2020
Datum publicatie
05-10-2020
Zaaknummer
8528541 CV EXPL 20-15967
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis. Overeenkomst geannuleerd voor ingangsdatum kinderopvang. Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8528541 CV EXPL 20-15967

uitspraak: 11 september 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Small Kidz Bredestraat B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

gemachtigde: mr. P. Tchai,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

gemachtigde: mr. R. Matthijssen.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘Small Kidz’ en ‘ [gedaagde] ’.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  1. de dagvaarding van 12 mei 2020, met producties;

  2. de conclusie van antwoord, met productie;

  3. de conclusie van repliek, met productie;

  4. de conclusie van dupliek.

Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken, staat het volgende tussen partijen vast.

2.1

Op 1 februari 2020 hebben Small Kidz en [gedaagde] een overeenkomst gesloten inzake de opvang van de dochter van [gedaagde] . In de overeenkomst is - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen:

“Opzegtermijn: 1 maand per de 1e van de maand

(…)

Ouder geeft bij ondertekening van dit contract eveneens aan de algemene voorwaarden en betalingsregels van Small Kidz te hebben ontvangen en hiermee akkoord te gaan. (…)”

2.2

In de Betalingsregels van Small Kidz is - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen:

“Indien de kinderopvang wordt beëindigd, of het aantal afgenomen dagen wordt verminderd, moet u rekening houden met een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij [bedrijf]. Ook gedurende de opzegtermijn is het maandbedrag voor de opvang verschuldigd. U ontvangt van [bedrijf] een bevestiging van de opzegging zodat u weet dat deze door [bedrijf] is ontvangen. (...)

2.3

In de algemene voorwaarden is - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen:

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvangsdatum: De overeengekomen datum waarop de Kinderopvang aanvangt.

(…)

Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.

(…)

ARTIKEL 5 – Aanbod

1. Naar aanleiding van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder een aanbod doen.

2. Het aanbod bevat gegevens over de Ondernemer, een omschrijving van zijn dienstverlening, alle elementen genoemd in bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen, alsmede:

(…)

- de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;

(…)

ARTIKEL 6 – De overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder van het door de Ondernemer gedane aanbod.

2. De ouder aanvaardt het aanbod Schriftelijk. De datum waarop de aanvaarding door de Ondernemer is ontvangen, is de Ingangsdatum van de Overeenkomst.

(…)

ARTIKEL 7 – Annulering

1. De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de Ingangsdatum tot de Aanvangsdatum.

2. De Ouder is voor annulering kosten verschuldigd.

3. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de Ouder geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4 sub a.

ARTIKEL 10 – Einde van de overeenkomst

(…)

4. Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere Partij gerichte gemotiveerde Schriftelijke verklaring en

a. met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door de Ouder;

(…)

2.4

De kinderopvang zou aanvangen op 13 februari 2020. Na een intakegesprek op 11 februari 2020 heeft [gedaagde] de overeenkomst geannuleerd.

3. Het geschil

3.1

Small Kidz vordert dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot:

I. betaling van € 1.974,11, te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van € 1.951,08 vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

II. betaling van € 292,65 aan buitengerechtelijke incassokosten;

II. betaling van de proceskosten.

3.2

Small Kidz heeft nakoming van de overeenkomst aan haar vordering ten grondslag gelegd. Bij annulering en opzegging van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van één maand per de eerste van de maand. Gedurende deze periode, die loopt tot en met 31 maart 2020, is [gedaagde] verplicht om te betalen voor de kinderopvang, ook als zij hiervan geen gebruik maakt.

3.3

[gedaagde] is het niet eens met de vordering van Small Kidz. Zij voert - kort samengevat - het volgende aan. Bij annulering voorafgaand aan de start van de kinderopvang mag Small Kidz volgens de algemene voorwaarden annuleringskosten in rekening brengen van maximaal het bedrag dat verschuldigd zou zijn gedurende de opzegtermijn. Deze opzegtermijn is één maand, terwijl Small Kidz ruim anderhalve maand in rekening heeft gebracht. Bovendien heeft [gedaagde] geen gebruik gemaakt van de kinderopvang en daardoor is zij van mening dat zij niet meer dan een administratieve bijdrage verschuldigd is.

4. De beoordeling

4.1

Vaststaat dat [gedaagde] de overeenkomst vóór de ingangsdatum van de kinderopvang heeft geannuleerd. Op grond van artikel 7 van de algemene voorwaarden mag Small Kidz in dat geval annuleringskosten bij [gedaagde] in rekening brengen. De hoogte hiervan volgt echter niet uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Hierin is alleen als maximum opgenomen dat de annuleringskosten niet hoger zijn dan de verschuldigde betaling over de opzegtermijn. In artikel 5 van de algemene voorwaarden wordt verwezen naar de annuleringsvoorwaarden van Small Kidz, maar deze voorwaarden zijn niet in het geding gebracht.

4.2

Small Kidz heeft niet nader toegelicht waarom zij de annuleringsregeling zo uitlegt dat zij in dit geval het maximale bedrag aan annuleringskosten bij [gedaagde] in rekening mag brengen. De kantonrechter stelt Small Kidz daarom in de gelegenheid om te verduidelijken waarom zij van mening is dat dit in de gegeven omstandigheden een redelijk bedrag is. Hierop mag [gedaagde] vervolgens reageren.

4.3

Small Kidz dient zich ook uit te laten over het volgende. [gedaagde] is de overeenkomst aangegaan als consument, en niet in geschil is dat de bedingen waarop partijen zich beroepen zijn opgenomen in algemene voorwaarden. De rechter dient daarom op grond van Richtlijn 93/13/EEG ambtshalve te toetsen of de bedingen oneerlijk zijn. Als de kantonrechter tot de conclusie komt dat de annuleringsregeling oneerlijk is in de zin van de richtlijn, zullen de betreffende bedingen als onredelijk bezwarend worden vernietigd.

4.4

De rechter dient bij de beoordeling van de vraag of een beding oneerlijk is onder meer te betrekken welke rechten partijen zouden hebben wanneer het beding niet was overeengekomen. Daarbij is van belang dat de tussen partijen gesloten overeenkomst moet worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Dat heeft tot gevolg dat de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de overeenkomst op grond van artikel 7:408 leden 1 en 3 BW te allen tijde kan opzeggen zonder aan de opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Small Kidz dient zich erover uit te laten of de bepaling uit haar algemene voorwaarden hiermee niet in strijd is.

4.5

Iedere verdere beslissing wordt in dit stadium aangehouden.

5. De beslissing

De kantonrechter:

verwijst de zaak naar de rolzitting van dinsdag 6 oktober 2020 om 13:30 uur op welke zitting Small Kidz zich kan uitlaten over het voorgaande;

wijst Small Kidz erop dat de akte in tweevoud ingestuurd moet worden en uiterlijk de dag vóór de rolzitting om 12.00 uur door de rechtbank ontvangen moet zijn;

wijst Small Kidz erop dat zij tijdelijk een e-mailbericht mag sturen aan kantondagvaarding.rtm@rechtspraak.nl.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Fiege en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

43416