Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:8224

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
16-09-2020
Datum publicatie
18-09-2020
Zaaknummer
C/10/593364 / HA ZA 20-302
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Relatieve bevoegdheid. Forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden. Op alle facturen werd verwezen naar de algemene voorwaarden, waartegen nooit is geprotesteerd.

Dat leidt er toe dat moet worden aangenomen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn tussen partijen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/593364 / HA ZA 20-302

Vonnis in incident van 16 september 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LJ NETWORK HOLDING B.V.,

gevestigd te Papendrecht,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. A. Das Gupta te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CAR MEDIA B.V.,

gevestigd te Oss,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. F.P. Richel te Utrecht.

Partijen zullen hierna LoJack en Car Media genoemd worden.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 24 februari 2020, met producties,

 • -

  de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid,

 • -

  de conclusie van antwoord in het incident, met producties,

 • -

  de antwoordakte uitlating producties in incident.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Het geschil in de hoofdzaak

2.1.

In de hoofdzaak vordert LoJack veroordeling van Car Media tot betaling aan haar van € 103.340,05 en € 16.960,00 (te vermeerderen met (vertragings)rente, buitengerechtelijke incassokosten, beslagkosten, proceskosten en nakosten), vanwege (a) onbetaald gebleven facturen (€ 103.340,05) en (b) een schadevergoeding (€ 16.960,00). Aan haar vordering (a) heeft LoJack ten grondslag gelegd dat Car Media niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen. Car Media heeft over de periode 11 november 2019 tot en met 10 januari 2020 bij LoJack een groot aantal LoJack-systemen (inclusief dienstverlening) voor leasevoertuigen van Arval afgenomen. LoJack heeft over deze periode in totaal 318 facturen aan Car Media gestuurd voor een totaalbedrag van € 115.107,30. Car Media heeft enkele deelbetalingen gedaan, waardoor een openstaand saldo van € 103.340,05 resteert.

Aan haar vordering (b) tot schadevergoeding heeft LoJack ten grondslag gelegd dat na een telling op 31 december 2019 van de voorraad van Car Media is gebleken dat n.n. LoJack VLU VP eenheden zijn verdwenen. Car Media hield deze systemen voor LoJack in consignatie. Car Media is door LoJack aansprakelijk gesteld voor de hierdoor geleden schade.

2.2.

Car Media heeft nog niet geconcludeerd voor antwoord.

3. Het geschil in het incident

3.1.

Car Media vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart en de zaak verwijst naar de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, met veroordeling van LoJack in de kosten van het incident, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf zeven dagen na betekenis van het vonnis tot de dag der algehele voldoening.

3.2.

Car Media voert ter onderbouwing het volgende aan. De Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van LoJack Benelux (hierna: de algemene voorwaarden) van LoJack zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen LoJack en Car Media. Car Media heeft de algemene voorwaarden van LoJack – waarin in artikel 13.3 een forumkeuzebeding voor de rechtbank Rotterdam is opgenomen – niet aanvaard. De conclusie is dat niet de rechtbank Rotterdam, maar de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch op grond van artikel 99 Rv bevoegd is.

3.3.

LoJack heeft verweer gevoerd, strekkende tot afwijzing van de incidentele vordering van Car Media, alsmede Car Media het recht te ontzeggen van antwoord te dienen in de hoofdzaak en de zaak op de rol te plaatsen voor datumbepaling mondelinge behandeling met veroordeling van Car Media in de kosten van het incident.

3.4.

LoJack voert het navolgende aan. De professionele relatie tussen LoJack en Car Media is in 2012 begonnen en partijen doen sindsdien onafgebroken zaken met elkaar. Car Media deed bestellingen onder meer middels het elektronische order-intakesysteem van LoJack. Uit de extracten van het logboek van LoJack’s webserver blijkt dat Car Media 25 keer het orderformulier digitaal heeft ingevuld en zich daarbij akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden. Voorts volgt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van LoJack uit de verwijzing daarnaar op de facturen van LoJack. Op iedere factuur staat vermeld: “Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die u op verzoek worden toegezonden.” LoJack heeft in de afgelopen jaren honderden facturen naar Car Media verzonden. Op die facturen wordt telkens, althans sinds lange tijd, verwezen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Car Media heeft niet geprotesteerd tegen die verwijzingen, en is een professionele partij bij wie enige kennis over het bestaan van algemene voorwaarden mag worden verwacht. Er is dan ook sprake van stilzwijgende aanvaarding door Car Media van de gelding van de algemene voorwaarden van LoJack, en Car Media is gebonden aan die voorwaarden, ongeacht of zij de inhoud daarvan kent. Verder belemmert Car Media met het opwerpen van de exceptie van onbevoegdheid de voortvarende behandeling van de hoofdzaak bewust tegen beter weten in. Car Media handelt hiermee in strijd met artikel 21 Rv. Als gezegd heeft immers Car Media maar liefst 25 keer uitdrukkelijk ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. LoJack verzoekt de rechtbank daarom Car Media het recht te ontzeggen van antwoord te dienen in de hoofdzaak.

3.5.

Car Media heeft in de antwoordakte uitlating producties in incident aangegeven zelf geen gebruik te hebben gemaakt van het elektronische order-intakesysteem op de website van LoJack. Car Media heeft op haar eigen website verwezen naar het elektronische order-intakesysteem van LoJack, zodat de klanten van Car Media zelf een bestelling konden plaatsen. LoJack verstrekte vervolgens een opdracht aan Car Media voor de inbouw en onderhoud van de systemen. Uit de extracten van het logboek van LoJack’s webserver volgt dan ook niet dat Car Media kennis heeft genomen dan wel akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

Car Media betwist de lange handelsrelatie met LoJack niet. Car Media betwist wel dat de relatie wordt beheerst door de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van LoJack van 15 februari 2019 en voert aan dat nergens uit blijkt dat zij kennis heeft genomen van deze specifieke voorwaarden en met de toepasselijkheid daarvan heeft ingestemd.

4. De beoordeling in het incident

4.1.

Car Media heeft geen woonplaats binnen het arrondissement van deze rechtbank en ook verder kunnen de artikelen 99-107 en 109-110 Rv niet leiden tot bevoegdheid van deze rechtbank. Voor zover geen sprake is van een rechtsgeldige forumkeuze voor deze rechtbank in de zin van artikel 108 lid 1 Rv luidt de conclusie dan ook dat deze rechtbank onbevoegd is om van de onderhavige zaak kennis te nemen.

4.2.

LoJack beroept zich ter onderbouwing van de bevoegdheid van deze rechtbank op toepasselijkheid van het in artikel 13.3 van de algemene voorwaarden opgenomen forumkeuzebeding. Dit beding luidt als volgt:

“De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen LoJack en de Cliënt naar aanleiding van de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.”

4.3.

LoJack stelt dat de algemene voorwaarden tussen partijen van toepassing zijn, waarvan genoemd forumkeuzebeding deel uit maakt. Car Media heeft betwist dat op de rechtsverhouding tussen partijen de algemene voorwaarden toepasselijk zijn.

4.4.

De vraag of tussen LoJack en Car Media de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van LoJack is overeengekomen, dient te worden beantwoord aan de hand van de maatstaven die in het algemeen gelden bij de totstandkoming van overeenkomsten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden kan aldus worden aangenomen, indien zij door de gebruiker (LoJack) is voorgesteld en door de wederpartij (Car Media) is aanvaard. Het is hierbij niet noodzakelijk dat de wederpartij de inhoud van de algemene voorwaarden kent.

4.5.

Het achteraf op een factuur van toepassing verklaren van algemene voorwaarden zorgt er niet voor dat deze onderdeel uitmaken van die al gesloten overeenkomst, aangezien aanbod en aanvaarding op dat moment al hebben plaatsgevonden. Echter, het stelselmatig verwijzen naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden op de facturen – zonder dat daartegen geprotesteerd wordt – kan onder omstandigheden er wel voor zorgen dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op toekomstige handelstransacties. De voorwaarden gelden dan als stilzwijgend aanvaard (ECLI:NL:HR:1994:ZC1390). Van belang is onder meer de formulering van het verwijzingsbeding, de bestendigheid van de handelsrelatie en de professionaliteit van partijen.

4.6.

Het is niet in geschil dat partijen professionele ondernemers zijn en al geruime tijd en op zeer regelmatige basis zaken met elkaar doen. Car Media heeft niet betwist dat LoJack telkens, althans sinds lange tijd, op iedere factuur naar de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden heeft verwezen. Duidelijk is dat LoJack beoogt om haar algemene voorwaarden op alle met haar gesloten overeenkomsten van toepassing te verklaren. Bij gebrek aan voldoende betwisting staat vast dat Car Media nooit heeft geprotesteerd tegen het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden van LoJack. Het voorgaande leidt er toe dat moet worden aangenomen dat de algemene voorwaarden waar LoJack op haar facturen naar verwijst, van toepassing zijn tussen partijen.

4.7.

De versie van de algemene voorwaarden die LoJack in het geding heeft gebracht is bij de rechtbank gedeponeerd op 15 februari 2019, aldus artikel 1.3 van de algemene voorwaarden, en die versie was dus mogelijk nog niet in beeld bij het aangaan van de handelsrelatie. Dat maakt echter niet dat deze versie niet, na deponering daarvan, zou gelden tussen partijen. Niet weersproken is dat partijen ook na het deponeren van de algemene voorwaarden op 15 februari 2019 veelvuldig zaken met elkaar zijn blijven doen en dat in de vele facturen stelselmatig naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is verwezen. Omdat Car Media een professionele partij is, het een feit van algemene bekendheid is dat algemene voorwaarden wijzigen en Car Media in het geheel niet heeft geprotesteerd tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, kan van de toepasselijkheid van de versie van 15 februari 2019 worden uitgegaan.

4.8.

Nu reeds op grond van het voorgaande moet worden aangenomen dat de algemene voorwaarden tussen partijen van toepassing zijn, behoeven de overige stellingen over toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geen nadere bespreking. De incidentele vordering wordt dan ook toegewezen.

4.9.

Voor de vraag of Car Media met het opwerpen van de exceptie van onbevoegdheid in strijd heeft gehandeld met artikel 21 Rv overweegt de rechtbank als volgt. Op grond van artikel 21 Rv dient iedere partij de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Nu Car Media gemotiveerd heeft betwist dat zij van het digitale bestelformulier gebruik heeft gemaakt, is niet vast komen te staan dat zij door het gebruik van het formulier nadrukkelijk 25 keer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Gelet hierop is niet vast komen te staan dat Car Media bewust informatie heeft achtergehouden en ziet de rechtbank geen aanleiding om Car Media het recht te ontzeggen van antwoord te dienen in de hoofdzaak, dan wel in de zin van artikel 21 Rv andere gevolgen te verbinden aan het optreden van Car Media.

4.10.

Car Media zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van LoJack in dit incident worden begroot op € 543,00 aan salaris advocaat (1 punt × tarief € 543,00). Er is geen reden om de proceskostenveroordeling aan te houden tot de beslissing in de hoofdzaak. De proceskostenveroordeling wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard omdat dit is gevorderd en er op dit punt geen verweer is gevoerd.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident

5.1.

wijst het gevorderde af,

5.2.

veroordeelt Car Media in de kosten van het incident, aan de zijde van LoJack tot op heden begroot op € 543,00,

5.3.

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

wijst af het meer of anders gevorderde,

in de hoofdzaak

5.5.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 28 oktober 2020 voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. de Geus en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. C. Bouwman, rolrechter, op 16 september 2020.

3070/638