Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:7239

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-06-2020
Datum publicatie
19-08-2020
Zaaknummer
8342150 CV EXPL 20-5950
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Onjuiste mededeling bij aangaan verzekeringsovereenkomst. Vermogensschade verzekeraar. Afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2020/348
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8342150 \ CV EXPL 20-5950

uitspraak: 12 juni 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de naamloze vennootschap

Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.,

woonplaats: Den Haag,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 13 februari 2020,

gemachtigde: mr. G.R.M. van den Assum,

tegen

[gedaagde] ,

woonplaats: [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

procederend in persoon.

Partijen zullen worden aangeduid als “Nationale Nederlanden” respectievelijk “ [gedaagde] ”.

1. Het verloop van de procedure

1.1

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter heeft kennis genomen:

 • -

  het exploot van dagvaarding van 13 februari 2020;

 • -

  het proces-verbaal van het mondelinge antwoord van [gedaagde] ;

 • -

  de conclusie van repliek;

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2

De kantonrechter heeft de uitspraak van het vonnis bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van de producties, staat tussen partijen het volgende vast.

2.1

Nationale Nederlanden heeft met [gedaagde] een aansprakelijkheidsverzekering gesloten.

2.2

[gedaagde] heeft op 28 juni 2018 bij Nationale Nederlanden met een beroep op deze verzekering een schademelding gedaan, met het verzoek de door [gedaagde] veroorzaakte schade te vergoeden.

2.3

Bij brief van 21 augustus 2018 heeft Nationale Nederlanden aan [gedaagde] laten weten de door haar veroorzaakte schade niet te zullen uitkeren. In de brief staat – voor zover van belang – het volgende vermeld:

“Wij ontvingen op 25 juni 2018 uw schademelding op de aansprakelijkheidsverzekering. U meldde een schade aan het laminaat van de tegenpartij, [naam persoon] . Bij onderzoek naar deze schademelding hebben wij ook uw aanvraag voor deze verzekering bekeken. Gebleken is dat u bij de betreffende aanvraag in strijd met de wet heeft gehandeld. In deze brief leest u hoe wij tot dit standpunt zijn gekomen. Daarnaast wijzen we u op de gevolgen van uw handelen.

Wij keren de schade niet uit, beëindigen uw verzekeringen en nemen uw naam op in een aantal registers.

Waarom handelde u in strijd met de polisvoorwaarden en de wet?

Op 5 april 2017 sloot u een aansprakelijkheidsverzekering en woonverzekering af bij de ING. Wij stellen vast dat u bij het afsluiten van deze verzekeringen onjuiste informatie heeft verstrekt.

U heeft één vraag niet eerlijk beantwoord

Op het aanvraagformulier heeft u de volgende vraag met ‘nee’ beantwoord.

• “Heeft een maatschappij u een verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er beperkende voorwaarden of verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld?”.

2.4

In een brief van de advocaat van Nationale Nederlanden aan [gedaagde] van 22 juli 2019 staat – voor zover van belang – vermeld:

“Uit interne informatie van Delta Lloyd schadeverzekering NV., behorende tot de NN Group, blijkt dat op 10 juni 2016 uw verzekering bij OHRA B.V. (hierna te noemen: OHRA) is opgezegd in verband met het niet betalen van de premie.”

3. De vordering

Nationale Nederlanden heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen aan haar te betalen € 532,- aan hoofdsom en € 96,56 aan buitengerechtelijke kosten. Aan haar vordering heeft Nationale Nederlanden – zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – ten grondslag gelegd dat [gedaagde] onrechtmatig jegens Nationale Nederlanden heeft gehandeld, door onjuiste informatie te verstrekken bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst. [gedaagde] dient de indirecte schade van € 532,- te vergoeden. Deze schade betreft de kosten die Nationale Nederlanden heeft moeten maken ter vaststelling van aansprakelijkheid.

4. Het verweer

[gedaagde] heeft de vordering betwist en heeft daartoe (kort gezegd) het volgende aangevoerd. Zij was verzekerd bij OHRA. Voor deze verzekering was zij jaarlijks premie verschuldigd. [gedaagde] wilde graag per maand betalen. De verzekering is vervolgens beëindigd, omdat [gedaagde] het jaarlijkse bedrag niet in een keer kon betalen. Het verzoek om een verzekering met maandelijkse betalingsverplichting is toen afgewezen. [gedaagde] ziet dit niet als een geweigerde verzekering, maar als een afwijzing van haar verzoek. Ook is [gedaagde] van oordeel dat Nationale Nederlanden dit onderzoek naar haar aanvraag voor een verzekering dient te verrichten bij het aangaan van de overeenkomst en niet pas als zij een schade meldt.

5. De beoordeling

5.1

Artikel 6:96 lid 2 c BW bepaalt dat als vermogensschade mede wordt aangemerkt de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Vereist is dat, in de gegeven omstandigheden, de verrichte werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk waren en dat de gemaakte kosten naar hun omvang redelijk zijn. De vergoeding strekt ertoe dat de benadeelde ook op het punt van de gemaakte kosten komt te verkeren in de vermogenspositie waarin hij zonder de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis zou hebben verkeerd.

5.2

Uit de brief zoals geciteerd onder 2.4 blijkt dat Nationale Nederlanden uit interne informatie bekend is geworden met het feit dat een eerdere verzekeraar van [gedaagde] de verzekering heeft opgezegd in verband met het uitblijven van betaling van de premies.
Anders dan in het door Nationale Nederlanden overgelegde vonnis van de rechtbank Den Haag van 31 oktober 2019 betreft het hier voor Nationale Nederlanden intern beschikbare informatie, vallend binnen haar reguliere werkzaamheden. Die informatie is niet alleen intern bekend, maar het betreft ook nog eens gemakkelijk toetsbare informatie. Dat maakt dat het voor de hand ligt dat Nationale Nederlanden als verzekeraar dergelijke informatie gedurende het aanvraag-proces al raadpleegt. Dit geldt temeer omdat Nationale Nederlanden aan die informatie – zoals blijkt uit haar stellingen in deze procedure – veel gewicht hecht. Het is Nationale Nederlanden die ervoor gekozen heeft haar interne informatie niet bij aanvang van de verzekeringsovereenkomst te gebruiken, maar pas nadat een – daarvan volledig losstaande – melding is gedaan. Als Nationale Nederlanden ervoor gekozen zou hebben die kosten te maken gedurende het aanvraagproces, dan had zij die kosten niet op [gedaagde] kunnen verhalen. Dan waren het immers kosten die horen bij de normale bedrijfsvoering. Daarbij komt dat de keuze van Nationale Nederlanden (om niet aan de voorkant gebruik te maken van de haar intern bekende informatie, maar pas als er een schademelding wordt gedaan) ook betekent dat Nationale Nederlanden nu drie jaar lang premie van [gedaagde] heeft ontvangen, terwijl daar geen kosten tegenover hebben gestaan. Had Nationale Nederlanden ervoor gekozen die interne informatie eerder te raadplegen, dan zou zij – zo stelt zij zelf – de verzekeringsovereenkomst niet hebben gesloten (en dus geen premie hebben ontvangen). Onder die omstandigheden kan niet gezegd worden dat sprake is van redelijke kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en schade, die Nationale Nederlanden geraakt hebben in haar vermogenspositie, zoals hiervoor onder 5.1 omschreven.

5.3

De kantonrechter zal de vordering dan ook afwijzen.

5.4

Nationale Nederlanden wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van [gedaagde] vastgesteld op nihil.

6. De beslissing

De kantonrechter:

wijst de vordering af;

veroordeelt eiseres in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.K. Rapmund en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

527