Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:5547

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
12-06-2020
Datum publicatie
24-06-2020
Zaaknummer
8405400 \ CV EXPL 20-9453
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

overeenkomst van opdracht tot stand gekomen door rechtsgeldige vertegenwoordiging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NTHR 2020, afl. 6, p. 312
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8405400 \ CV EXPL 20-9453

uitspraak: 12 juni 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de besloten vennootschap

Geomet B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres bij exploot van dagvaarding van 5 maart 2020,

gemachtigde: B.E.J. Caminada te Alphen aan den Rijn,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

die schriftelijk heeft gereageerd.

Partijen worden hierna verder aangeduid als “Geomet” en “ [gedaagde] ”.

1. Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen.

 • -

  het exploot van dagvaarding van 5 maart 2020, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord;

 • -

  de conclusie van repliek;

 • -

  de conclusie van dupliek.

1.2.

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat tussen partijen, voor zover van belang, het volgende vast.

2.1.

Geomet is gespecialiseerd in technische ontwerpen en geotechnisch- en milieukundig advies.

2.2.

[gedaagde] is eigenaar van de woning gelegen aan het adres [adres gedaagde] en had op enig moment het voornemen de woning aan de zij- en aan de achterkant uit te breiden (hierna: de aanbouw). Voor de aanbouw is een sondering noodzakelijk.

2.3.

[naam 1] (hierna: [naam 1] ), tot 31 augustus 2014 handelend onder de naam [handelsnaam] , heeft op enig moment bij Geomet een offerte aangevraagd voor de uitvoering van een grondonderzoek en het uitbrengen van een stabiliteitsanalyse voor de aanbouw.

2.4.

Op 8 juni 2018 heeft Geomet aan [naam 1] een zes maanden geldend prijsvoorstel gedaan met referentienummer [offertenummer] /onl voor de uitvoering van een grondonderzoek en het uitbrengen van een stabiliteitsanalyse voor de aanbouw. De kosten voor het grondonderzoek komen neer op € 1.165,00 exclusief btw en voor de stabiliteitsanalyse op

€ 1.750,00 exclusief btw. Voor overige aanvullende advieswerkzaamheden en/of besprekingen hanteert Geomet volgens het prijsvoorstel een uurtarief van € 125,00 exclusief btw.

2.5.

Bij e-mail van 15 oktober 2018 heeft [naam 1] het volgende aan Geomet bericht:

“(..) Graag willen wij namens onze opdrachtgever, Geomet de opdracht verlenen voor de werkzaamheden volgende de offerte van , ref nr. [offertenummer] d d 08/06/2018 kunnen wij die nog aanhouden ?

Wat is de levertijd en planning van de aangegeven werkzaamheden zo als omschreven in jullie offerte ? (..)”

2.6.

Bij e-mail van 19 oktober 2018 heeft Geomet het volgende aan [naam 1] bericht:

“(..) Van mijn collega [naam 2] heb ik begrepen dat u voornemens bent opdracht te geven voor offerte [offertenummer] . Ik zal de advieswerkzaamheden bij Geomet oppakken.

Het grondonderzoek kan op dit moment in principe binnen 2 à 3 weken na schriftelijke opdrachtbevestiging worden opgestart. Voor de advieswerkzaamheden zijn 2 betrouwbare metingen van de grondwaterstand benodigd in de peilbuis (1e meting een week na plaatsing en de 2e bij voorkeur een maand later). Vervolgens kunnen de advieswerkzaamheden worden opgestart.

Bij navraag bij het Hoogheemraadschap bleek dat de sondeergaten dienen te worden afgedicht in de slappe legen. Hier is in de offerte geen rekening mee gehouden. De kosten hiervoor zijn € 10,00/ meter (excl. BTW). Op basis van sonderingen in de buurt wordt verwacht dat het slappe lagenpakket ca. 10 meter dik is, waardoor, uitgaande van 2 sonderingen, rekening dient te worden gehouden met geraamde meerkosten van € 200,00 (excl. BTW). (..)”

2.7.

Bij e-mail van 22 oktober 2018 heeft [naam 1] het volgende aan Geomet bericht:

“(..) In opdracht en voor rekening van onze opdrachtgever de heer [gedaagde] [adres gedaagde] geven wij u opdracht voor de werkzaamheden zo las omschreven in de Offerte van Geomet [offertenummer] en bijkomende kosten zo als omschreven in de mail van 19 okt 2018.

In de offerte van 8 juni 2018 punt B. Advies werkzaamheden stabiliteitsanalyse € 1750.00 kunnen wij niet overzien of dit nodig is, maar dat is aan u om dit ter beoordelen.

Rekening op naam van: [gedaagde] [adres gedaagde] .

Aanvang werkzaamheden en contact : [naam 1] [telefoonnummer] mail [emailadres]

Wij hebben inmiddels de aannemer opdracht gegeven om het terrein naast de woning in orde te maken zodat er een sondeerwagen vanaf de weg naar beneden kan rijden, zie bijlage foto. (..)

2.8.

Bij e-mail van 26 november 2018 heeft [naam 1] het volgende aan Geomet bericht:

IK ontving een 1e termijn rekening voor uitgevoerde werkzaamheden , helaas op mijn naam.

Stuur je nogmaals deze mail waarin staat dat de rekening op naam moet staan van de heer [gedaagde] .

In opdracht en voor rekening van onze opdrachtgever de heer [gedaagde] [adres gedaagde]

Rekening op naam van: [gedaagde] .

Vertrouwende dat jullie de factuur aanpassen. (..)”

2.9.

Op 11 december 2018 heeft Geomet onder opdrachtnummer [opdrachtnummer] een rapport betreffende macrostabiliteit binnentalud boezemkade aan de [adres gedaagde] uitgebracht.

2.10.

Bij factuur van 27 december 2018 met factuurnummer [factuurnummer] heeft Geomet een bedrag van € 2.480,50 bij [gedaagde] in rekening gebracht voor twee herhalingsmetingen peilfilter en het rapport stabiliteitsanalyse d.d. 11 december 2018.

3. Het geschil

3.1.

Geomet heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen aan haar tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen € 2.480,50 aan hoofdsom, € 52,65 aan verschenen rente en € 372,08 aan buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met de wettelijke rente over € 2.480,50 vanaf 17 februari 2020, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure.

3.2.

Aan haar vordering legt Geomet - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – het volgende ten grondslag. [naam 1] heeft namens [gedaagde] aan Geomet de opdracht gegeven voor de aanbouw een grondonderzoek uit te voeren en een stabiliteitsanalyse uit te brengen zoals omschreven in de e-mail van 19 oktober 2018 en de offerte van 8 juni 2018. Gelet op het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 BW is [gedaagde] gebonden aan de door [naam 1] aan Geomet verstrekte opdracht. Geomet had geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de toereikende volmacht van [naam 1] . In de branche is het zeer gebruikelijk dat een architect namens een eigenaar van een woning een opdracht verstrekt. Volgens de rechtspraak heeft een architect in het maatschappelijk verkeer een ruim op te vatten bevoegdheid om een ander te binden wanneer hij voor een project is ingeschakeld. Bovendien heeft Geomet verschillende werkzaamheden verricht op basis van dezelfde constructie. [gedaagde] heeft de andere daarmee samenhangende factuur wel betaald. Ondanks herhaalde aanmaning is [gedaagde] in gebreke gebleven met betaling van de factuur van 27 december 2018. Hij is derhalve in verzuim geraakt. Geomet zag zich genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven en heeft daarom buitengerechtelijke incassokosten moeten maken die, evenals de wettelijke rente, op grond van de wet voor rekening van [gedaagde] komen.

3.3.

[gedaagde] heeft de vordering betwist en heeft daartoe - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – het volgende aangevoerd. Na beoordeling van de offerte heeft [gedaagde] besloten om alleen de sondering van de grond door Geomet uit te laten voeren. Ten aanzien van het opmaken van het rapport grondsamenstelling heeft [gedaagde] aan [naam 1] medegedeeld dat hij daarop geen akkoord moest geven. Overigens bestaat tussen [gedaagde] en [naam 1] geen contract of zakelijke relatie. Zowel hij als [naam 1] hebben schriftelijk noch mondeling akkoord gegeven op het opmaken van het rapport grondsamenstelling. [naam 1] heeft Geomet juist gevraagd wat haar oordeel is ten aanzien van de noodzaak tot het publiceren van dit rapport. Het Hoogheemraadschap heeft uiteindelijk goedkeuring verleend om geen berekening te hoeven maken van de keerwand fundering. Bovendien was de prijs voor het rapport grondsamenstelling dermate hoog dat [gedaagde] die offerte nooit zou honoreren.

4. De beoordeling

4.1.

Beantwoord dient te worden de vraag of sprake is van een overeenkomst tussen Geomet en [gedaagde] op grond waarvan [gedaagde] dient te betalen voor het uitbrengen van een stabiliteitsanalyse door Geomet. De kantonrechter is van oordeel dat dit het geval is. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

4.2.

Op grond van het bepaalde in artikel 6:217 lid 1 BW komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. Uit de overlegde e-mailcorrespondentie blijkt dat [naam 1] zowel op 15 oktober 2018 als op 22 oktober 2018 aan Geomet de opdracht heeft gegeven de werkzaamheden zoals benoemd in de door hem aangevraagde offerte van 8 juni 2018 uit te voeren. Weliswaar heeft hij kenbaar gemaakt dat hij en [gedaagde] niet kunnen overzien of de stabiliteitsanalyse nodig is, maar uit de zinsnede “maar dat is aan u om dit ter beoordelen” blijkt dat bedoeld is Geomet een opdracht ter vrije beoordeling te geven. Het schriftelijke aanbod dat Geomet op 8 juni 2018 heeft gedaan, is daarmee volledig en schriftelijk door [naam 1] aanvaard. [gedaagde] is aan deze handeling van [naam 1] gebonden. Hij heeft immers niet betwist dat [naam 1] hem met betrekking tot het project van de aanbouw vertegenwoordigde. Weliswaar heeft hij aangevoerd dat van een zakelijke relatie tussen hem en [naam 1] geen sprake is, maar het bestaan van een zakelijke relatie is voor een rechtsgeldige vertegenwoordiging ook niet vereist. Dat [gedaagde] de factuur die ziet op het grondonderzoek waartoe [naam 1] bij dezelfde hiervoor genoemde e-mails opdracht heeft gegeven zonder protest heeft betaald en dat [gedaagde] heeft aangevoerd [naam 1] te hebben medegedeeld dat hij geen akkoord moest geven op het uitbrengen van een stabiliteitsanalyse, bevestigen de bevoegdheid van [naam 1] [gedaagde] te vertegenwoordigen. Derhalve is tussen Geomet en [gedaagde] een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen ten aanzien van het uitvoeren van een grondonderzoek en het uitbrengen van een stabiliteitsanalyse voor de aanbouw.

4.3.

[gedaagde] is aldus gehouden tot betaling van de factuur van 27 december 2018. Een bedrag van € 2.480,50 wordt toegewezen. Nu [gedaagde] met betaling van deze factuur in gebreke is gebleven, is hij op grond van artikel 6:119 BW wettelijke rente aan Geomet verschuldigd. De verschenen rente ad € 52,65 wordt daarom toegewezen. Datzelfde geldt voor de wettelijke rente over een bedrag van € 2.480,50 vanaf 17 februari 2020.

4.4.

Geomet vordert een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De vergoeding dient te worden beoordeeld aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit). Nu de door Geomet op 27 september 2019 aan [gedaagde] verstuurde aanmaning voldoet aan de eisen die artikel 6:96 BW daaraan stelt en het gevorderde bedrag van € 372,08 overeenkomt met het in het Besluit bepaalde tarief, wordt bedoeld bedrag toegewezen.

4.5.

[gedaagde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld.

5. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Geomet te betalen een bedrag van € 2.480,50 aan hoofdsom, € 52,65 aan verschenen rente en € 372,08 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over een bedrag van € 2.480,50 vanaf 17 februari 2020 tot de dag van algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Geomet vastgesteld op € 572,85 aan verschotten (waarvan € 86,85 aan dagvaardingskosten en

€ 486,00 aan griffierecht) en € 420,00 aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J.L.M. van der Wildt en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

32109