Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:5108

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
29-05-2020
Datum publicatie
11-06-2020
Zaaknummer
8277724
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Aanbieden van illegale dvd's. Verweer van gedaagde wordt verworpen. Geen aanwijzigingen dat iemand anders het heeft gedaan omdat zij het geld op haar rekening heeft ontvangen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 8277724 \ CV EXPL 20-2324

uitspraak: 29 mei 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

de stichting

Stichting Brein,

gevestigd te Amsterdam,

Brein bij exploot van dagvaarding van 16 januari 2020,

gemachtigde: [naam gemachtigde] te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] ,

woonplaats: [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

procederend in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als “Brein” en “ [gedaagde] ”.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen.

 • -

  het exploot van dagvaarding van 16 januari 2020, met producties;

 • -

  de aantekeningen van de griffier van het mondelinge antwoord van [gedaagde] d.d. 28 januari en 27 februari 2020, alsmede het schriftelijk verweer, binnengekomen op 6 februari 2020 op de Rechtbank;

 • -

  de conclusie van repliek, met producties;

 • -

  de nadere (schriftelijke) reactie van [gedaagde] , gedateerd 5 april 2020.

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis bepaald op heden.

2. De vordering en de grondslag daarvan

Brein heeft bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] te veroordelen aan haar te betalen € 3.000,- aan hoofdsom en € 514,25 aan buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente alsmede in de proceskosten, het (na)salaris daarin begrepen.

2.1

Aan haar vordering heeft Brein - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang – het volgende ten grondslag gelegd.

2.1.1

Brein treedt op tegen piraterij van entertainmentcontent (zoals muziek, film en tv, boeken, beeld en games) namens recht- en belanghebbenden zoals, auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs. Deze bij Brein aangeslotenen vertegenwoordigen samen het leeuwendeel van de rechten die er wereldwijd op commercieel beschikbare entertainmentcontent bestaan en op de Nederlandse markt beschikbaar zijn. Brein onderneemt in Nederland civielrechtelijke actie tegen aanbieders van ongeautoriseerd ter beschikking gestelde entertainmentcontent.

2.1.2

[gedaagde] heeft via Marktplaats, gedurende geruime tijd op grote schaal, tegen betaling illegale dvd’s van verschillende tv-series aangeboden. [gedaagde] heeft dit gedaan onder verschillende aliassen, waaronder in ieder geval: [alias 1 gedaagde] uit Amsterdam, [alias 2 gedaagde] uit Rotterdam, [alias 3 gedaagde] uit Amersfoort en [alias 4 gedaagde] uit Vlaardingen. [gedaagde] heeft geen toestemming van de auteursrechthebbende gevraagd en daarmee inbreukmakend gehandeld en dus onrechtmatig jegens Brein gehandeld.

2.1.3

Brein heeft [gedaagde] op 19 juli 2018 aangeschreven naar aanleiding van de verkoop van dvd’s en op 5 augustus 2018 is door [gedaagde] een onthoudingsverklaring ondertekend. Hierin heeft [gedaagde] jegens Brein verklaard met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden het onrechtmatig en inbreukmakend handelen. Hieronder is in geval begrepen ieder openbaar maken en verveelvoudigen, van (gedeelte van) beschermende werken in de zin van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is verkregen, van de auteursrechthebbenden op die werken waaronder de aangeslotenen van Brein.

2.1.4

[gedaagde] heeft zich bij deze onthoudingsverklaring jegens Brein o.a. verbonden een bedrag van € 2.500,-- te betalen als tegemoetkoming in de door Brein gemaakte kosten, welk bedrag direct opeisbaar is zodra [gedaagde] zich niet houdt aan een of meer van de in de onthoudingsverklaring genoemde verplichtingen en daarbovenop nog een bedrag van € 500,00 aan boete verbeurt, indien [gedaagde] opnieuw dvd’s aanbiedt of verkoopt.

2.1.5

In april 2019 heeft Brein geconstateerd dat [gedaagde] opnieuw herhaaldelijk advertenties op www.marktplaats.nl heeft geplaatst waarin zij illegale dvd’s te koop aanbiedt. Brein heeft een dvd met de serie ‘Vikings’ besteld, die [gedaagde] vervolgens daadwerkelijk aan Brein heeft geleverd. Hiermee heeft [gedaagde] de bepalingen in de onthoudingsverklaring geschonden, met als gevolg dat Brein aanspraak maakt op een bedrag van € 3.000,00. Brein heeft [gedaagde] hiervoor allereerst aangeschreven op 13 juni 2019.

2.1.6

[gedaagde] is ondanks de aanmaningen niet tot betaling overgegaan. Brein was genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven aan haar incasso gemachtigde. De gemachtigde van Brein heeft [gedaagde] ook tevergeefs tot betaling aangemaand.

2.1.7

Brein maakt voorts aanspraak op de vergoeding van de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten.

3. Het verweer

3.1

[gedaagde] heeft de vordering betwist en heeft daartoe - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - aangevoerd.

3.1.1

[gedaagde] erkent dat zij in het verleden dvd’s via marktplaats te koop heeft aangeboden. Daarvoor heeft zij van Brein een waarschuwing gekregen. Na het tekenen van de onthoudingsverklaring is [gedaagde] ermee gestopt en heeft zij geen dvd’s meer te koop aangeboden. [gedaagde] denkt dat iemand anders haar alias heeft gebruikt om haar een hak te zetten. Het handschrift op de dvd’s is niet van [gedaagde] . [gedaagde] vraagt zich af via welk IP adres de dvd’s zijn aangeboden.

3.1.2

Er zijn verschillende mensen die het rekeningnummer van [gedaagde] hebben en het is gemakkelijk om dat dan door te geven. [gedaagde] kijkt niet dagelijks op haar bankrekening, omdat ze weet wat ze per maand aan boodschappen kan besteden. [gedaagde] betwist dat zij de boete aan Brein is verschuldigd, omdat zij na de waarschuwing direct met het aanbieden van dvd’s is gestopt.

4. De beoordeling

4.1

In deze zaak dient de vraag te worden beantwoord of [gedaagde] na het tekenen van de onthoudingsverklaring op 5 augustus 2018 opnieuw dvd’s op Marktplaats heeft aangeboden.

4.2

[gedaagde] heeft zich op het standpunt gesteld dat zij na 5 augustus 2018 geen dvd’s meer te koop heeft aangeboden, omdat het handschrift op de dvd’s niet van haar afkomstig is. Het kan zo zijn dat het handschrift op de dvd’s niet van [gedaagde] is, maar [gedaagde] heeft niet betwist dat het bankrekeningnummer waarnaar het geld van de verkoop van de dvd’s is overgemaakt niet van haar is. Evenmin is door [gedaagde] betwist dat de gebruikte alias van haar zijn. [gedaagde] heeft weliswaar aangevoerd dat iemand anders haar gegevens heeft gebruikt om haar een hak te zetten, maar wie dat zou kunnen zijn wordt door haar niet genoemd. Bovendien heeft [gedaagde] ook anderszins haar stelling dat iemand haar een loer heeft willen draaien op geen enkel wijze aannemelijk gemaakt. Indien daarvan sprake zou zijn geweest, dan had van [gedaagde] mogen worden verwacht dat zij hiertegen iets gedaan had, (bijvoorbeeld aangifte bij de politie) aangezien dit misbruik van persoonsgegevens betekent, hetgeen een strafbaar feit oplevert.. Nu niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde] hiertegen enige actie heeft ondernomen, kan ervan worden uitgegaan dat [gedaagde] op de hoogte was, dan wel toestemming heeft gegeven van het gebruik van haar gegevens door een ander. Hier speelt mee dat [gedaagde] zelf te kennen heeft gegeven dat verschillende mensen haar rekeningnummer hebben. Nu bovendien [gedaagde] geen verklaring heeft gegeven wat ze met de ontvangen bedragen op haar rekening heeft gedaan, zal ervan worden uitgegaan dat zij, althans gebruikmakend van haar naam en bankrekeningnummer, dvd’s heeft aangeboden en geleverd en daarvoor ook betaald heeft gekregen. Het verweer van [gedaagde] zal als onvoldoende onderbouwd worden verworpen.

4.3

Nu vaststaat dat er in april 2019 opnieuw herhaaldelijk advertenties op www.marktplaats.nl zijn geplaatst waarin illegale dvd’s te koop zijn aangeboden en aan Brein ook daadwerkelijk de bestelde dvd van de serie ‘Vikings’ is geleverd, met gebruikmaking van de alias en het bankrekeningnummer van [gedaagde] , is de kantonrechter van oordeel dat [gedaagde] de bepalingen in de onthoudingsverklaring heeft geschonden, met als gevolg dat Brein terecht aanspraak maakt op het bedrag van
€ 3.000,00. [gedaagde] is derhalve dit bedrag aan Brein verschuldigd en zal tot betaling daarvan worden veroordeeld.

4.4

Brein maakt ook aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van € 514,25. Dat bedrag is berekend aan de hand van het gebruikelijke tarief op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zodat ook dat bedrag toewijsbaar is.

4.5

De eveneens gevorderde rente zal worden toegewezen.

4.6

[gedaagde] wordt als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

4.7

De apart gevorderde nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld, nu de proceskostenveroordeling hiervoor reeds een executoriale titel geeft en de kantonrechter van oordeel is dat de nakosten zich reeds vooraf laten begroten.

5. De beslissing

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] om aan Brein tegen kwijting te betalen € 3.514,25, vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW over € 3.000,00 vanaf 15 augustus 2019 tot de dag van algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Brein vastgesteld op:

 • -

  € 604,09 aan verschotten;

 • -

  € 420,00 aan salaris voor de gemachtigde;

en indien [gedaagde] niet binnen veertien dagen na aanschrijving van dit vonnis vrijwillig aan dit vonnis heeft voldaan, begroot op € 105,00 aan nasalaris. Indien daarna betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, dient het bedrag aan nasalaris nog te worden verhoogd met de kosten van betekening;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J.J. Wetzels en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

821