Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:4241

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
16-04-2020
Datum publicatie
13-05-2020
Zaaknummer
C/10/594339 / FA RK 20-2349
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Artikel 26 Wzd toewijzing rechterlijke machtiging. Sociaal geriater, ter zake kundige arts om medische verklaring op te stellen in de zin van artikel 26 lid 5 onderdeel d, WZD

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
GZR-Updates.nl 2020-0159
JGz 2020/68 met annotatie van Frederiks, B.J.M.
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM


Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/594339 / FA RK 20-2349

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 16 april 2020 betreffende een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf als bedoeld in artikel 26 van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna: Wzd)

op verzoek van:

het CIZ,

met betrekking tot:

[naam cliënt] ,

geboren op [geboortedatum cliënt] te [geboorteplaats cliënt] ,

hierna: cliënt,

wonende te [adres cliënt] , [postcode] [woonplaats cliënt] ,

advocaat mr. M.G. Hoogerwerf te Dordrecht.

1. Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift van het CIZ, ingekomen ter griffie op 2 april 2020.

Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 het indicatiebesluit op grond van artikel 3.2.3 van de Wet langdurige zorg van 2 april 2020;

 de medische verklaring, opgesteld en ondertekend door A.J.B. Verkaaik, arts, van 3 maart 2020;

 de aanvraag voor een rechterlijke machtiging van 25 maart 2020.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 16 april 2020. Bij die gelegenheid zijn (conform de Tijdelijke regeling F&J rechtbanken i.v.m. corona) telefonisch gehoord:

 cliënt met haar hierboven genoemde advocaat;

 [naam dochter cliënt] , dochter van cliënt;

 [naam verpleegkundige] , geriatrie verpleegkundige, verbonden aan Rivas Zorggroep.

2. Beoordeling

2.1.

De rechter kan op verzoek van het CIZ een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf in een geregistreerde accommodatie verlenen als bedoeld in artikel 24 lid 1 Wzd. De machtiging kan slechts worden verleend indien naar het oordeel van de rechter het gedrag van de cliënt als gevolg van haar psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap, dan wel als gevolg van een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie daarvan leidt tot ernstig nadeel. Daarnaast zijn de opname en het verblijf noodzakelijk om het nadeel te voorkomen of af te wenden en zijn er geen minder ingrijpende mogelijkheden om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden.

2.2.

Op grond van artikel 26, vijfde lid, onderdeel d, Wzd legt het CIZ bij het verzoek tot het verlenen van een machtiging een verklaring over van een ter zake kundige arts die de cliënt met het oog op de machtiging kort te voren heeft onderzocht, maar niet bij diens behandeling betrokken was. In het onderhavige geval is bij het verzoek van het CIZ een medische verklaring van de heer drs. A.J.B. Verkaaik gevoegd, die als zijn functie heeft vermeld: sociaal geriater, Wzd-arts. De advocaat van cliënt voert als verweer dat een sociaal geriater geen officieel erkend medisch specialisme is en dat drs. Verkaaik in het BIG-register enkel geregistreerd staat als basisarts. De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt daartoe als volgt. Uit de memorie van toelichting van de Wzd kan worden opgemaakt dat wanneer het gaat om iemand met een psychogeriatrische aandoening - vaak dementie - een specialist ouderengeneeskunde, een verpleeghuisarts of een sociaal geriater deskundig wordt geacht om de medische verklaring op te stellen (Kamerstukken II 2008/9, 31 996, nr. 3, p. 66). Voorts neemt de rechtbank hierbij in aanmerking dat drs. Verkaaik als sociaal geriater met zijn jarenlange ervaring zowel in de ouderengeneeskunde als op het gebied van het opstellen van medische verklaringen voor rechterlijke machtigingen als een ter zake kundige arts in de zin van de Wzd dient te worden aangemerkt.

2.3.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat cliënt lijdt aan een psychogeriatrische aandoening, namelijk dementiesyndroom, waarschijnlijk type Alzheimer, met agressie en achterdocht.

2.4.

Deze psychogeriatrische aandoening leidt tot ernstig nadeel. Het ernstig nadeel is gelegen in het bestaan van of het aanzienlijk risico op ernstige lichamelijk letsel en ernstige psychische schade, alsmede ernstige verwaarlozing en maatschappelijke teloorgang. In 2018 is bij cliënt dementie vastgesteld. Cliënt lijdt aan meerdere cognitieve stoornissen zoals geheugenstoornissen, stoornissen van planning en overzicht en stoornissen van het oordeelsvermogen. Deze stoornissen zijn de laatste jaren in ernst toegenomen. Cliënt reageert met agressie en achterdocht op haar eigen onvermogen en controleverlies. Zij is zowel verbaal als fysiek agressief naar haar echtgenoot en naar haar dochter. Client heeft geen ziektebesef en geen ziekte-inzicht. Zij accepteert geen hulp; in haar huis vertrouwt zij niemand. Zij wil niet naar de dagbesteding. De echtgenoot van cliënt is een jaar geleden aan zijn hart geopereerd; hij is snel vermoeid, kwetsbaar en onzeker. Hij kan de mantelzorg niet meer aan.

2.5.

De opname en het verblijf zijn noodzakelijk en geschikt om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden.

2.6.

Er zijn geen minder ingrijpende mogelijkheden om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden.

2.7.

Gebleken is dat cliënt zich verzet tegen de opname en het verblijf. Cliënt verklaart ter zitting dat ze alles zelf kan en niet de les gelezen wil worden. Zij meent dat de aanvragers van de machtiging schoften zijn die haar proberen kapot te maken.

2.8.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat is voldaan aan de criteria voor een rechterlijke machtiging tot opname en verblijf als bedoeld in de Wzd. De machtiging zal worden verleend voor de verzochte duur van zes maanden.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een machtiging tot opname en verblijf ten aanzien van [naam cliënt] voornoemd;

3.2.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 16 oktober 2020.

Deze beschikking is op 16 april 2020 mondeling gegeven door mr. S.W. Kuip, rechter, in tegenwoordigheid van H.J. de Wit, griffier, en op 20 april 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.