Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:3843

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
17-04-2020
Datum publicatie
29-04-2020
Zaaknummer
7321134 / CV EXPL 18-46784
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Benoeming deskundige

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

zaaknummer: 7321134 / CV EXPL 18-46784

uitspraak: 17 april 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

in de zaak van

1. [eiser 1] , en

2. [eiser 2],

beiden wonende te [woonplaats eisers] ,

eisers,

gemachtigde: mr. M.K. Eijsenga (ARAG), te Leusden,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

gedaagde,

procederend in persoon.

Partijen worden hierna aangeduid als ‘ [eisers] ’ respectievelijk ‘ [gedaagde] ’.

1. Het verdere verloop van de procedure

1.1.

Het verdere verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken, waarvan de kantonrechter kennisgenomen heeft:

 • -

  het proces-verbaal van de op 26 juni 2019 gehouden comparitie van partijen;

 • -

  de akte uitlating procedure (benoeming deskundige) van [eisers] ;

 • -

  de brief van 18 november 2019 van [gedaagde] ;

 • -

  de akte uitlating (benoeming procedure) en de aan deze te stellen vragen van [eisers] ;

 • -

  de rolbeslissing van 20 december 2019;

 • -

  de brief van 6 februari 2020 van [gedaagde] ;

 • -

  de brief van 12 februari 2020 van [eisers] ;

 • -

  het faxbericht van 1 april 2020 van [eisers]

1.2.

De kantonrechter heeft de uitspraak van dit vonnis nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling

2.1.

Bij rolbeslissing van 20 december 2019 is overwogen dat een deskundige zal worden benoemd en dat de kantonrechter voornemens is om dhr. ing. J.C. (Johan) Kok, werkzaam bij Kode Consult te Hoogland, als deskundige te benoemen.

2.2.

De bij brief van 18 november 2019 door [gedaagde] genoemde omstandigheid dat de woning door [eisers] in 2010 is gekocht in de staat waarin deze zich bevond, is voor de beoordeling van dit geschil niet relevant. Immers, als de lekkages veroorzaakt worden door een gebrek aan de woning van [eisers] dan is [gedaagde] daarvoor uiteraard niet aansprakelijk. Als de lekkages echter veroorzaakt worden door een gebrek aan de woning van [gedaagde] , dan is [gedaagde] daarvoor aansprakelijk en niet de vorige eigenaar van de woning van [eisers] Om hierover uitsluitsel te krijgen is – zoals overwogen – een deskundigenbericht nodig.

2.3.

Bij voornoemde rolbeslissing zijn partijen in de gelegenheid gesteld om zich bij akte uit te laten over de persoon van de in de rolbeslissing genoemde deskundige en de kosten van de deskundige. Partijen hebben geen bezwaren geuit tegen de benoeming van de genoemde deskundige. Dhr. ing. J.C. (Johan) Kok, werkzaam bij Kode Consult te Hoogland zal daarom worden benoemd als deskundige.

2.4.

De te benoemen deskundige heeft de aan het onderzoek verbonden kosten begroot op € 4.174,50 (incl. btw). Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de hoogte van de door de deskundige begrote kosten. [gedaagde] heeft niet te kennen gegeven bezwaar te maken tegen deze kosten. Uiteindelijk hebben [eisers] , nadat zij in de gelegenheid zijn gesteld om zich over de begroting van het honorarium uit te laten, bij faxbericht van 1 april 2020 laten weten dat zij ook geen bezwaar (meer) hebben tegen de begrote kosten. Het ligt op de weg van [eisers] om een voorschot te storten ter hoogte van dat bedrag ter voldoening van de kosten van de deskundige. In het te zijner tijd te wijzen eindvonnis zal de kantonrechter een beslissing nemen over de vraag wie die kosten definitief voor zijn rekening dient te nemen.

2.5.

Mede in aanmerking genomen hetgeen partijen omtrent de aan de deskundige voor te leggen vragen naar voren hebben gebracht, zullen de in het dictum vermelde vragen aan de deskundige ter beantwoording worden voorgelegd.

2.6.

Gezien het bovenstaande zal iedere verdere beslissing worden aangehouden.

3. De beslissing

De kantonrechter, alvorens verder te beslissen,

beveelt een deskundigenonderzoek ter beantwoording van de volgende vragen:

 1. Wat is/zijn volgens u de oorza(a)k(en) van de lekkages, die [eisers] vanaf voorjaar van 2015 hebben ondervonden en nog ondervinden? Wilt u daarbij betrekken of de door Antonus Dakbedekking in opdracht van [gedaagde] in 2019 verrichte herstelwerkzaamheden correct zijn uitgevoerd en zo nee, welke werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd en welk gevolg dit heeft gehad?

 2. Heeft Top Expertise in haar rapport van 6 juni 2018 (overgelegd als productie 9 bij de dagvaarding) de oorzaak van de lekkages correct vastgesteld?

 3. Welke maatregelen dienen volgens u te worden genomen om de lekkages, die [eisers] ondervinden, definitief en deugdelijk te verhelpen?

 4. Kunt u een kostenraming geven van de kosten die nodig zijn om de betreffende (herstel)maatregelen uit te voeren? Wilt u daarin zo mogelijk ook betrekken de eventuele door de lekkages veroorzaakte gevolgschade?

 5. Zijn er nog andere punten die u naar voren wil brengen waarvan de rechter volgens u kennis dient te nemen bij de verdere beoordeling?

benoemt tot deskundige die het onderzoek zal verrichten:

de heer J.C. (Johan) Kok

Kode Consult

Lage Geeren 60, 3828 TA Hoogland

tel: 033-737 06 00

e-mail: info@kodeconsult.nl

website: www.kodeconsult.nl

KvK: 65210190;

bepaalt dat [eisers] binnen één maand na heden het voor de deskundige bestemde voorschot ad € 4.174,50 (incl. btw) overmaken naar de bankrekening van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR), waarvoor [eisers] een nota met betaalinstructies van het LDCR ontvangen;

bepaalt dat [eisers] op de rolzitting van donderdag 28 mei 2020 om 15:30 uur een betalingsbewijs dienen over te leggen, waaruit de betaling van bedoeld voorschot aan het LDCR blijkt;

draagt de griffier op aan de deskundige de storting van het voorschot mede te delen en bepaalt dat de deskundige eerst met het onderzoek een aanvang behoeft te maken na het bericht van de griffier dat het voorschot is betaald;

bepaalt dat de griffier de processtukken in afschrift aan de deskundige doet toekomen;

bepaalt dat het onderzoek zal plaatsvinden op een door de deskundige na overleg met de (gemachtigden van) partijen te bepalen plaats en tijd;

bepaalt dat de deskundige partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en

verzoeken te doen, en daarvan blijk te doen geven in het op te maken schriftelijk rapport;

wijst partijen er op dat indien zij schriftelijke opmerkingen aan de deskundige doen toekomen, daarvan terstond een afschrift aan de wederpartij dient te worden verstrekt;

verzoekt de deskundige een concept van zijn rapport aan partijen te doen toekomen en hen in de gelegenheid te stellen daarop binnen 14 dagen te reageren;

verzoekt de deskundige in zijn definitieve rapport de eventuele opmerkingen van partijen en zijn reactie daarop te verwerken;

bepaalt dat de deskundige bij het verrichten van zijn werkzaamheden, naast de normen van zijn beroepsgroep, tevens de leidraad deskundigen in civiele zaken in acht dient te nemen (zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl).

bepaalt dat het door de deskundige uit te brengen – ondertekende – rapport uiterlijk op donderdag 17 september 2020 zal worden ingeleverd ter griffie en dat de zaak wordt verwezen naar de terechtzitting van donderdag 15 oktober 2020 om 15:30 uur voor conclusie na deskundigenbericht, eerst aan de zijde van [eisers] ;

bepaalt dat de deskundige bij de inlevering van het rapport een gespecificeerde opgave doet van de kosten, inclusief honorarium.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. van Kalmthout en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

37555/145