Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:3558

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
25-03-2020
Datum publicatie
20-04-2020
Zaaknummer
C/10/593680 / FA RK 20-1992
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Toewijzing voortzetting crisismaatregel. Artikel 7:7 Wvggz

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM


Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/593680 / FA RK 20-1992

Betrokkenenummer: [nummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 25 maart 2020 betreffende een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] te [geboorteplaats betrokkene] ,

hierna: betrokkene,

wonende aan de [adres betrokkene] , [woonplaats betrokkene] ,

thans verblijvende in Yulius, locatie Kasperspad te Dordrecht,

advocaat mr. J.G. Colombijn-Broersma te Gorinchem.

1. Procesverloop

1.1.

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 23 maart 2020, heeft de officier verzocht om voortzetting van de op 22 maart 2020 opgelegde crisismaatregel.


Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 een afschrift van de beslissing tot het nemen van de crisismaatregel van 22 maart 2020;

 de medische verklaring opgesteld door drs. A. Voogt-Bode, psychiater, van 22 maart 2020;

 de gegevens over eerder afgegeven machtigingen op grond van de Wet Bopz en de Wvggz;

 de relevante politiegegevens en/of de strafvorderlijke- en justitiële gegevens.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 25 maart 2020. Bij die gelegenheid zijn (conform de Tijdelijke regeling F&J rechtbanken i.v.m. Corona) telefonisch gehoord:

 betrokkene en zijn hierboven genoemde advocaat;

 M. van Dongen, verpleegkundig specialist, verbonden aan Yulius, locatie Kasperspad.

1.3.

De officier is niet ter zitting verschenen, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

2. Beoordeling

2.1.

Criteria crisismachtiging

2.1.1.

Op grond van artikel 7:7 Wvggz in samenhang gelezen met artikel 7:8 Wvggz kan de rechter op verzoek van de officier met betrekking tot een betrokkene een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel verlenen, indien de burgemeester ten aanzien van deze betrokkene op grond van artikel 7:1 Wvggz een crisismaatregel heeft genomen.

2.1.2.

Gelet op artikel 7:1 lid 1 Wvggz kan deze machtiging slechts worden verleend indien er onmiddellijk dreigend nadeel is, er een ernstig vermoeden bestaan dat het gedrag van betrokkene als gevolg van een psychische stoornis dit dreigend nadeel veroorzaakt en met de crisismaatregel het ernstige nadeel kan worden weggenomen. Daarnaast is de crisissituatie dermate ernstig dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht en is er verzet als bedoeld in artikel 1:4 Wvggz tegen de zorg.

2.1.3.

Betrokkene heeft tijdens de zitting aangegeven in de kliniek te willen blijven en heeft bij zijn advocaat aangegeven dat hij eraan hecht dat de rechter weet, en in de beschikking opneemt, dat hij niets verkeerd heeft gedaan. De rechter stelt vast dat dat ook zo is. Tevens stelt de rechter vast dat de stemming van betrokkene en ook het volume waarmee hij praat nog steeds erg wisselend is. Het beeld dat in de medische verklaring wordt gegeven van de toestand van betrokkene lijkt dan ook, op basis van wat de rechter zelf kan waarnemen, nog aan de orde.

Door de behandelaar is aangegeven dat betrokkene nog steeds fors ontregeld is en dat dat bekend is van betrokkene nu hij ook in het verleden regelmatig fors is ontregeld, vaak op basis van onderliggende fysieke problematiek. Momenteel is sprake van een ernstige wondroos-ontsteking aan zijn been en betrokkene krijgt daar een antibioticakuur voor.

Er is nog steeds bij betrokkene veel chaos en vaak sprake van schreeuwen. Hij werkt mee aan gebruik van medicatie maar het hangt soms van het moment van geven af of dat gemakkelijk gaat. Op de wil van betrokkene in de kliniek te blijven kan men volgens de behandelaar niet bestendig vertrouwen, terwijl dat wel noodzakelijk is. Tijdens de zitting heeft betrokkene nog aan behandelaar verteld hij dat hij naar huis ging.

Mr. Colombijn-Broersma heeft meegedeeld dat betrokkene haar heeft verteld dat hij, voorafgaand aan de opname, thuis met zijn medicatie heeft zitten rommelen.

2.1.4.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat er ten aanzien van betrokkene sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel, gelegen in het bestaan van, of het aanzienlijk risico op, ernstig lichamelijk letsel en ernstige verwaarlozing. Voorts is sprake van de situatie dat betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept en van de situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

2.1.5.

Vermoed wordt dat voormeld nadeel wordt veroorzaakt door gedrag dat voortvloeit uit een psychische stoornis, in de vorm van manische psychotische ontregeling bij een bekende schizo-affectieve stoornis.

2.1.6.

De crisissituatie is zo ernstig dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht.

2.2.

Verplichte zorg

2.2.1.

Op basis van de medische verklaring en de toelichting van de behandelaar tijdens de mondelinge behandeling, acht de rechtbank de volgende in de crisismaatregel genomen vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

 het toedienen van medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis, dan wel vanwege die stoornis, ter behandeling van een somatische aandoening;

 het beperken van de bewegingsvrijheid;

 het insluiten;

 het opnemen in een accommodatie.

2.2.2.

De overige door de officier verzochte vormen van verplichte zorg worden door de rechtbank niet noodzakelijk geacht, omdat de noodzakelijkheid daarvan niet (afdoende) is gemotiveerd en de behandelaar ter zitting gemotiveerd heeft verklaard dat deze niet nodig zijn om het ernstig nadeel af te wenden.

2.2.3.

Betrokkene verzet zich tegen deze zorg. Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

2.2.4.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

2.3.

Gelet op het voorgaande zal een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel worden verleend, welke machtiging een geldigheidsduur heeft van drie weken na heden.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel ten aanzien van [naam betrokkene] voornoemd;

3.2.

bepaalt dat bij wijze van verplichte zorg de maatregelen zoals opgenomen in rechtsoverweging 2.2.1. kunnen worden getroffen;

3.3.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 15 april 2020.

Deze beschikking is op 25 maart 2020 mondeling gegeven door mr. mr. M. de Geus, rechter, in tegenwoordigheid van H.J. de Wit, griffier, en op 26 maart 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.