Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:3504

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
16-04-2020
Datum publicatie
23-04-2020
Zaaknummer
573807 HA ZA 19-428
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering betaling facturen + tegenvordering: terugbetaling van hetgeen teveel is betaald voor eerdere leveringen. Bewijsopdracht eiseres dat zij prijzen heeft berekend op basis van wat partijen zijn overeengekomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/573807 / HA ZA 19-428

Vonnis van 22 april 2020

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van Hong Kong

PINPRO LIMITED,

gevestigd te Hong Kong,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. N.H.A. Kampschreur te Eindhoven,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTHERIC B.V.,

gevestigd te Ridderkerk,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. A.C.E.G. Cordesius te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna “Pinpro” en “Autheric” genoemd worden.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • -

  de dagvaarding van 25 april 2018 [rb: bedoeld zal zijn 2019];

 • -

  de conclusie van antwoord, tevens houdende incidentele vordering ex artikel 843 Rv [rb: bedoeld zal zijn artikel 843a Rv] en voorwaardelijke conclusie van eis in reconventie;

 • -

  de conclusie antwoord in het incident ex artikel 843a Rv;

 • -

  het vonnis in het incident van 2 oktober 2019;

 • -

  de brief van de griffie van 23 oktober 2019 waarin een comparitie van partijen is bepaald;

 • -

  de aantekening dat op 11 december 2019 een comparitie van partijen heeft plaatsgevonden;

 • -

  de overgelegde producties.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

Pinpro is een handelsonderneming, gevestigd in Hong Kong. Autheric exploiteert een webwinkel voor elektronica-accessoires.

2.2.

Pinpro en Autheric zijn overeengekomen dat Pinpro producten aan Autheric zou gaan leveren en dat Pinpro voor deze producten haar inkoopprijs bij Autheric in rekening zou brengen, verhoogd met 14% aan opslag. In de periode van augustus 2018 tot 6 december 2018 heeft Pinpro producten aan Autheric geleverd en heeft Autheric de bijbehorende facturen betaald.

2.3.

Omstreeks begin december 2018 hebben partijen afgesproken dat Pinpro de door Autheric bestelde producten zou leveren tegen betaling van de inkoopprijzen van Pinpro, vermeerderd met 9% opslag.

2.4.

In de periode van 6 december 2018 tot en met 21 januari 2019 heeft Pinpro diverse producten aan Autheric geleverd en hiervoor facturen aan Autheric gestuurd.

2.5.

Pinpro heeft Autheric aangemaand tot betaling van de facturen.

2.6.

Autheric heeft hierop bij e-mail van 21 januari 2019 geantwoord “Will arrange payment. Just need to check the delivery but will arrange payment”, bij e-mail van 2 februari 2019 “Its been sent out via wire”, bij e-mail van 18 februari 2019 “Asked the bank what happend with wire. Took with ither about a week.”.

2.7.

Bij e-mail van 16 maart 2019 heeft Autheric de hoogte van de facturen betwist.

3. Het geschil

in conventie

3.1.

Pinpro heeft gevorderd Autheric bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot betaling van USD 35.764,04, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, € 1.092,75 aan buitengerechtelijke incassokosten, € 939,95 aan beslagkosten en de proceskosten, inclusief nakosten.

3.2.

Pinpro heeft als grondslag van haar vordering nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomsten aangevoerd. Pinpro heeft de door Autheric bestelde producten ingekocht in Hong Kong en China, veelal in de lokale munteenheid, en de inkoopprijzen omgerekend in USD doorberekend aan Autheric, vermeerderd met 9% opslag en de transportkosten.

3.3.

Autheric heeft betwist dat de door Pinpro in rekening gebrachte prijzen in overeenstemming zijn met wat partijen zijn overeengekomen. Zij doet een (voorwaardelijk) beroep op verrekening van het bedrag dat zij in het verleden teveel heeft betaald met de openstaande facturen. Het te verrekenen bedrag bedraagt ten minste USD 13.961,53, aldus Autheric.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, verder ingegaan.

in voorwaardelijke reconventie

3.5.

Autheric heeft voorwaardelijk gevorderd dat Pinpro bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling aan Autheric van een nog nader op te geven bedrag aan teveel betaalde bedragen, te weten minimaal het netto-equivalent van USD 13.961,53, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 7 augustus 2019 met veroordeling van Pinpro in de proceskosten.

3.6.

Autheric heeft als grondslag van haar vordering aangevoerd dat Pinpro ongerechtvaardigd is verrijkt door kunstmatig hogere prijzen bij Autheric in rekening te brengen dan de bedragen die Autheric had moeten betalen. Ook heeft Autheric gesteld dat Pinpro tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, waardoor Autheric teveel heeft betaald.

3.7.

Pinpro heeft verweer gevoerd en heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, verder ingegaan.

4. De beoordeling

4.1.

Gelet op de samenhang zullen de vorderingen in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie tezamen worden behandeld.

Rechtsverwerking?

4.2.

Pinpro heeft aangevoerd dat Autheric de vordering van Pinpro heeft erkend, zodat zij haar rechten om hiertegen te protesteren heeft verwerkt. Om rechtsverwerking te kunnen aannemen is nodig dat de rechthebbende zich heeft gedragen op een manier die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad (zie onder meer HR 21 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY0543) is enkel tijdsverloop daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt. Hiervan is in dit geval geen sprake. Autheric heeft de facturen vanaf augustus 2018 tot
6 december 2018 inderdaad zonder bezwaren betaald en zij heeft Pinpro aanvankelijk toegezegd ook de overige facturen vanaf 6 december 2018 te zullen betalen. Op enig moment na de laatste betaling is bij Autheric blijkbaar twijfel ontstaan over de juistheid van de in rekening gebrachte bedragen. Het is, gelet op de relatie tussen partijen, begrijpelijk dat zij op dat moment eerst onderzoek wilde doen, voordat zij haar twijfel aan Pinpro kenbaar zou maken. Door de facturen aanvankelijk direct en volledig te betalen, omdat zij ervan uitging dat deze juist waren, en door na het ontstaan van twijfel Pinpro eerst min of meer aan het lijntje te houden voor wat betreft de betaling van de facturen van 6 december 2018 en volgende, heeft Autheric niet haar recht verwerkt om alsnog bezwaar te maken bij Pinpro tegen de hoogte van de in rekening gebrachte bedragen. Pinpro komt daarom geen beroep op rechtsverwerking toe.

Juistheid in rekening gebrachte prijzen

4.3.

Tussen partijen staat vast dat Autheric de producten waarvan Pinpro betaling vordert, heeft besteld en heeft ontvangen. Autheric heeft weliswaar betwist dat zij de factuur met nummer [nummer factuur] (de factuur van 17 december 2018) heeft gekregen, maar zij heeft niet betwist dat zij ook de producten op deze factuur heeft besteld en heeft ontvangen. Autheric is in beginsel dan ook gehouden de in rekening gebrachte producten te betalen.

4.4.

Autheric heeft de juistheid van de facturen gemotiveerd betwist, waarbij zij prijslijsten van verschillende fabrikanten heeft overgelegd. Tussen partijen staat vast op welke manier de prijzen moeten worden vastgesteld die Pinpro aan Autheric in rekening mag brengen; de inkoopprijzen die Pinpro aan haar leveranciers moet betalen, vermeerderd met 9% opslag. Tussen partijen is in geschil wat de inkoopprijzen zijn die Pinpro heeft betaald. Pinpro vordert betaling van de door haar geleverde producten. Gelet op de prijsafspraak die partijen hebben gemaakt, is het in beginsel aan Pinpro om te stellen en bij betwisting te bewijzen dat de prijzen die zij door middel van haar facturen van 6 december 2018,
17 december 2018, 18 januari 2019, 21 januari 2019 en 21 januari 2019 bij Autheric in rekening heeft gebracht, in overeenstemming zijn met wat partijen hebben afgesproken.

4.5.

Pinpro heeft gesteld dat zij de producten in Hong Kong en China inkoopt bij lokale ‘verkoopstalletjes’ langs de weg of in grote verzamelgebouwen en niet direct bij fabrieken. De reden hiervoor is volgens Pinpro gelegen in de snelheid om goederen te kunnen leveren aan haar afnemers en de mogelijkheid om ook zeer geringe hoeveelheden te kunnen inkopen. Voor zover er al formele aankoopbewijzen worden opgemaakt, gebeurt dat veelvuldig aan de hand van een handgeschreven aankoopbewijs in het Chinees, aldus Pinpro. Ter onderbouwing van deze stelling heeft Pinpro als productie 17 een aantal verklaringen (“Product Purchasing Testimony”) en een “proforma invoice” overgelegd van partijen die volgens Pinpro tot haar leveranciers behoren.

4.6.

Uit de door partijen gestelde prijsafspraak volgt niet dat Pinpro gehouden was de door Autheric bestelde producten rechtstreeks bij fabrieken in te kopen. Pinpro heeft redenen aangevoerd om bij tussenhandelaren in te kopen die op zich gerechtvaardigd lijken. Echter, Autheric heeft tijdens de comparitie van partijen van 11 december 2019 nader onderbouwd waarom zij in de veronderstelling verkeert dat Pinpro wel rechtstreeks inkoopt bij fabrieken. Namens Pinpro is ter zitting verklaard dat het juist lijkt dat niet alle producten bij een tussenhandelaar wordt ingekocht, maar dat er een verschil is tussen prijzen die fabrieken voor verschillende afnemers hanteren.

4.7.

Gelet op de afspraken tussen partijen moet bij de beoordeling van de juistheid van de in rekening gebrachte bedragen worden uitgegaan van de feitelijke prijzen die Pinpro aan haar leveranciers heeft betaald. Met de overlegging van de in productie 17 opgenomen verklaringen, heeft Pinpro (nog) niet aangetoond dat de door haar aan Autheric in rekening gebrachte prijzen in overeenstemming zijn met wat partijen hierover hebben afgesproken. Pinpro heeft (nader) bewijs aangeboden en zal tot bewijslevering worden toegelaten. Pinpro zal, gelet op de gemotiveerde betwisting door Autheric en de (voorwaardelijke) vordering in reconventie, per factuur die zij vanaf augustus 2018 tot en met januari 2019 aan Autheric heeft gestuurd, moeten aantonen wat zij voor de in rekening gebrachte producten heeft betaald zodat kan worden beoordeeld of de factuurbedragen in overeenstemming zijn met de gemaakte afspraken.

4.8.

Aangezien de bewijslast van de juistheid van de gefactureerde bedragen op Pinpro rust, is de voorwaarde waaronder Autheric haar incidentele vordering heeft ingesteld niet vervuld, zodat aan de (verdere) beoordeling van deze vordering niet wordt toegekomen.

4.9.

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in (voorwaardelijke) reconventie

5.1.

laat Pinpro toe te bewijzen dat de door haar in de periode van augustus 2018 tot en met januari 2019 aan Autheric gefactureerde bedragen in overeenstemming zijn met de tussen partijen gemaakte afspraken, inhoudende dat Pinpro haar inkoopprijzen, vermeerderd met 9% opslag, aan Autheric in rekening zou brengen,

5.2.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 20 mei 2020 voor uitlating door Pinpro of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

5.3.

bepaalt dat Pinpro, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel bewijsstukken wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

5.4.

bepaalt dat Pinpro, indien zij getuigen wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden juni tot en met september 2020 direct moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.5.

bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. R.R. Roukema in het gerechtsgebouw in Dordrecht aan de Steegoversloot 36,

5.6.

bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.7.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.R. Roukema en in het openbaar uitgesproken op 22 april 2020.

2474