Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:3095

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
26-03-2020
Datum publicatie
09-04-2020
Zaaknummer
C/10/592733 / FA RK 20-1528
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

Toewijzing zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM


Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/592733 / FA RK 20-1528

Betrokkenenummer: [nummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 26 maart 2020 betreffende een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] te [geboorteplaats betrokene] ,

hierna: betrokkene,

wonende aan de [adres betrokkene] , [woonplaats betrokkene] ,

thans verblijvende in Yulius, locatie de Gantel te Sliedrecht,

advocaat mr. J.G. Colombijn-Broersma te Gorinchem.

1. Procesverloop

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het verzoekschrift van de officier, ingekomen op 5 maart 2020.


Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 de medische verklaring opgesteld door M.J.W. Vreeling, psychiater, van 2 maart 2020;

 de zorgkaart van 25 februari 2020;

 het zorgplan van 25 februari 2020;

 de bevindingen van de geneesheer-directeur over het zorgplan;

 de gegevens over eerder afgegeven machtigingen op grond van de Wet Bopz en de Wvggz;

 de relevante politiegegevens en/of de strafvorderlijke- en justitiële gegevens.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op

26 maart 2020.

Bij die gelegenheid zijn (conform de Tijdelijke regeling F&J rechtbanken i.v.m. Corona) telefonisch gehoord:

Bij die gelegenheid zijn verschenen:

 betrokkene met haar hierboven genoemde advocaat;

 R. Visser, verpleegkundig specialist i.o., verbonden aan Yulius.

1.3.

De officier is niet ter zitting verschenen, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

1.4.

De rechtbank heeft vastgesteld dat betrokkene niet bereid was zich te doen horen. De behandelaar van betrokkene heeft haar, met de telefoon op speaker, gevraagd of zij bij de zitting aanwezig wilde zijn. Betrokkene heeft hierop geantwoord dat ze niets wilde zeggen en er niet bij wilde zijn. Zij heeft vervolgens de kamer verlaten. De advocaat van betrokkene gaf tevens aan dat betrokkene haar had laten weten erg tegen de zitting op de zien en dat zij er liever niet bij wilde zijn.

2. Beoordeling

2.1.

Criteria zorgmachtiging

2.1.1.

De rechter kan op verzoek van de officier een zorgmachtiging verlenen ten aanzien van de betrokkene wanneer wordt voldaan aan de criteria en de doelen van verplichte zorg als bedoeld in artikel 3:3 en 3:4 Wvggz. Verplichte zorg is zorg die ondanks verzet kan worden verleend.

Indien het gedrag van de betrokkene als gevolg van een psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel, kan als uiterste middel verplichte zorg worden verleend, indien er geen mogelijkheden voor zorg op basis van vrijwilligheid zijn, er voor betrokkene geen minder bezwarende alternatieven met het beoogde effect zijn, het verlenen van verplichte zorg gelet op het beoogde doel evenredig is en redelijkerwijs te verwachten is dat het verlenen van verplichte zorg effectief is.

Verplichte zorg kan worden verleend om ernstig nadeel af te wenden, de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren of dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zoveel mogelijk herwint, of de fysieke gezondheid van betrokkene te stabiliseren of te herstellen in het geval diens gedrag als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel daarvoor.

2.1.2.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling blijkt dat betrokkene lijdt aan een psychische stoornis, te weten schizofrenie, een autismespectrum stoornis en een posttraumatische stressstoornis.

2.1.3.

Het gedrag van betrokkene leidt als gevolg van haar psychische stoornis tot ernstig nadeel, gelegen in het bestaan van of het aanzienlijk risico op het ontstaan van ernstig lichamelijk letsel van betrokkene, al dan niet voorkomend uit ernstige zelfverwaarlozing.

Daarnaast bestaat er gevaar voor de algemene veiligheid van personen en goederen.

Het contact met betrokkene verloopt moeizaam, waardoor ook het maken van afspraken erg ingewikkeld is. Met regelmaat weigert ze haar medicatie waardoor de behandeling stageert. Betrokkene kan snel geagiteerd raken en dit kan gepaard gaan met verbale en fysieke agressie. Om agressie te voorkomen wordt geprobeerd zoveel mogelijk dezelfde begeleiders bij de behandeling van betrokkene te betrekken, maar desondanks is er met regelmaat ook sprake van agressie jegens de begeleiders die ze vertrouwt. Geprobeerd wordt om het contact met betrokkene zo goed mogelijk te laten verlopen met hulp van haar ouders en het CCE. Inmiddels is ook de diagnose autismespectrum stoornis bij betrokkene vastgesteld, die er toe heeft geleid dat er zal worden gezocht naar een accommodatie die geschikt is voor personen zoals betrokkene met een complexe multipsychiatrische problematiek. Een dergelijke plek vinden is lastig en kan lang op zich laten wachten. Betrokkene is gebaat bij de rust, veiligheid en structuur van een gesloten klinische setting.

2.2.

Verplichte zorg

2.2.1.

Om ernstig nadeel af te wenden en de geestelijke gezondheid van betrokkene te stabiliseren, heeft betrokkene verplichte zorg nodig.

2.2.2.

Gebleken is dat er geen mogelijkheden voor passende zorg op vrijwillige basis zijn.

Uit de medische verklaring blijkt dat betrokkene onvoldoende bereid is om behandeling of zorg op vrijwillige basis te accepteren. Met grote regelmaat geeft betrokkene aan terug te willen naar de open longstay afdeling van Yulius aan de Wijnkoperstraat in Gorinchem. Gezien het toestandsbeeld van betrokkene is terugkeer naar deze afdeling niet meer mogelijk omdat daar niet de benodigde begeleiding aan haar kan worden geboden.

Om die reden is verplichte zorg nodig. De in het verzoekschrift opgenomen vormen van verplichte zorg zijn gebaseerd op de medische verklaring, het zorgplan en de bevindingen van de geneesheer-directeur. Deze vormen van verplichte zorg zijn door de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling besproken. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de volgende vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

 het toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede het verrichten van medische controles of andere medische handelingen en therapeutische maatregelen, ter behandeling van een psychische stoornis;

 het beperken van de bewegingsvrijheid;

 het opnemen in een accommodatie.

2.2.3.

Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben. De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat bij het bepalen van de juiste zorg rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

2.2.4.

Gelet op het voorgaande is voldaan aan de criteria voor en doelen van verplichte zorg als bedoeld in de Wvggz. De zorgmachtiging zal worden verleend voor de verzochte duur van zes maanden (de rechtbank leest 180 dagen als zes maanden).

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een zorgmachtiging ten aanzien van [naam betrokkene] voornoemd;

3.2.

bepaalt dat bij wijze van verplichte zorg de maatregelen zoals opgenomen in rechtsoverweging 2.2.2. kunnen worden getroffen;

3.3.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 26 september 2020.

Deze beschikking is op 26 maart 2020 mondeling gegeven door mr. M.C. Woudstra, rechter, in tegenwoordigheid van C.D. van der Veeke, griffier, en op 1 april 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.