Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:3081

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
02-04-2020
Datum publicatie
08-04-2020
Zaaknummer
KTN-8113409_02042020
Rechtsgebieden
Verbintenissenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

kosten annulering overeenkomst tot reservering van zendtijd op tv; vernietiging bepaling algemene voorwaarden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Zaaknummer: 8113409 \ CV EXPL 19-6834

uitspraak: 2 april 2020

vonnis van de kantonrechter, zitting houdende te Dordrecht

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ECP FACTORING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,

verschenen bij: mr. A.J.A. van Buuren,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZBL – ZIJDERLAAN BULK LIQUIDS B.V.,

gevestigd te Zuid-Beijerland, gemeente Hoeksche Waard,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

gemachtigde: mr. P.H. Huth (DAS).

Partijen worden hierna aangeduid als “ECP” en “ZBL”.

1. Het verloop van de procedure

Het verloop van de procedure volgt uit het volgende:

 • -

  het exploot van dagvaarding van 10 oktober 2019, met producties;

 • -

  de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in voorwaardelijke reconventie, met producties;

 • -

  het tussenvonnis van 24 december 2019 waarin een mondelinge behandeling is bepaald;

 • -

  de aantekening dat op 31 januari 2020 de mondelinge behandeling is gehouden.

De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De vaststaande feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten:

1. Op donderdag 25 april 2019 omstreeks 16:45 uur heeft Z-Works ZBL telefonisch benaderd met de vraag of zij interesse had in het reserveren van 2 minuten zendtijd in het programma ‘How it’s done’ op RTL-Z. ZBL is akkoord gegaan en heeft vervolgens digitaal een Opdracht tot reservering van zendtijd (hierna: de opdrachtbevestiging) getekend en geretourneerd. Omstreeks 18:00 uur heeft ZBL een bevestigingsmail ontvangen.

2 In de opdrachtbevestiging is onder meer het volgende opgenomen:
FINANCIËLE AFSPRAKEN

 1. Met de ondertekening van deze opdracht tot reservering van zendtijd wordt aan ZBL – Zijderlaan Bulk Liquids B.V. gegarandeerd dat zendtijd ter beschikking wordt gesteld. Bij ZBL – Zijderlaan Bulk Liquids B.V. rust de bijbehorende tegenprestatie, zijnde de hieronder genoemde totaalprijs voor de reservering van zendtijd te voldoen. Factuur volgt binnen enkele dagen na ondertekening, betaling geschiedt uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum. Na ondertekening van dit document gaat ons productieteam van start.

  Totaalprijs voor de reservering van 2 minuten zendtijd: € 3450,- Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW […]

  Door deze opdracht tot reservering van zendtijd te ondertekenen bent u bekend en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Z-Works B.V. deze zijn terug te lezen op www.z-works.nl en bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.”


3. Op vrijdag 26 april 2019 heeft ZBL van Z-Works een factuur ontvangen.

4. Op maandag 29 april 2019 heeft ZBL telefonisch contact opgenomen met Z-Works en meegedeeld dat zij naar haar mening verkeerd is voorgelicht, dat zij niet vooruit wilde betalen en dat zij afzag van de overeenkomst.

5. In de Algemene voorwaarden van Z-Works (hierna: de algemene voorwaarden) is het volgende opgenomen:
7.4 Betaling zal de Klant uiterlijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum aan Z-WORKS hebben verricht, tenzij de eerst geplande opnamedatum eerder plaatsvindt. […]
7.6 Als de Klant nalaat binnen de in artikel 7.4 genoemde termijn het verschuldigde geheel aan
Z-WORKS te betalen, zal na het verstrijken van die termijn het wettelijk verzuim van rechtswege intreden. Vanaf het verstrijken van de termijn is de Klant over alle achterstallige bedragen een rente van 2% per maand verschuldigd en is hij verplicht aan Z-WORKS incassokosten te vergoeden, welke gelijk zijn aan 15% van het bedrag van de factuur waarvan het verzuim is ingetreden, behoudens het recht van Z-WORKS op (aanvullende ) schadevergoeding te vorderen wegens het uitblijven van tijdige betaling door de klant. […]
8.1 In geval van annulering of opzegging van de overeenkomst door de Klant, is de Klant aan
Z-WORKS annuleringskosten verschuldigd. De annulering dient schriftelijk te worden bevestigd door de Klant. De schriftelijke bevestiging van de annulering of opzegging van opdracht dient te worden verzonden naar : finance@z-works.nl onder vermelding van annulering deelname. De annuleringskosten bedragen tenminste 50% van de overeengekomen prijs zoals als opgenomen in de reservering van zendtijd. Indien Z-WORKS reeds kosten heeft gemaakt voor de overeengekomen producten of diensten, bedragen de annuleringskosten 90% van de overeengekomen prijs voor het product of als opgenomen in de reservering van zendtijd.

6. ECP is een overeenkomst voor debiteurenbeheer en factoring aangegaan met Z-Works, waarbij Z-Works de onderhavige vordering aan ECP heeft gecedeerd.

3. De vordering, de grondslag en het verweer
In conventie

3.1

ECP heeft gevorderd om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, ZBL te veroordelen tot betaling aan haar van in totaal € 2.052,46 – zijnde € 1.784,75 aan hoofdsom en € 267,71 aan buitengerechtelijke kosten – te vermeerderen met de contractuele rente van 2% per maand en subsidiair de wettelijke handelsrente over de hoofdsom vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening, met veroordeling van ZBL in de proceskosten.

3.2

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft ECP aan haar eis het volgende ten grondslag gelegd. ZBL is uit hoofde van de overeenkomst met Z-Works en artikel 8.1 van de algemene voorwaarden gehouden tot betaling van 50% van het factuurbedrag als gevolg van de annulering van de opdracht.

3.3

ZBL heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering. Op hetgeen zij in dit kader heeft aangevoerd, zal – voor zover van belang – bij de beoordeling van het geschil worden ingegaan.

In voorwaardelijke reconventie

3.4

ZBL heeft, indien en voor zover geoordeeld wordt dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen, gevorderd dat deze overeenkomst primair bij vonnis zal worden vernietigd op grond van bedrog en/of misbruik van omstandigheden dan wel subsidiair dat artikel 8.1 van de algemene voorwaarden zal worden vernietigd, met veroordeling van ECP in de kosten van de procedure in reconventie.

3.5

Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten heeft ZBL aan haar eis het volgende ten grondslag gelegd. Tijdens het telefoongesprek op 25 april 2019 zijn niet alle essentiële elementen van de te sluiten overeenkomst besproken, zodat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Daarbij heeft Z-Works ZBL verkeerd voorgelicht en haar met ongeoorloofde kunstgrepen op het verkeerde been gezet en bewogen om de overeenkomst aan te gaan. Op basis daarvan heeft ZBL getekend voor akkoord. ZBL heeft Z-Works nagenoeg direct per
e-mail bericht dat de factuur niet werd geaccepteerd, zodat niet aannemelijk is dat Z-Works daadwerkelijk werkzaamheden heeft verricht dan wel anderszins kosten heeft gemaakt. Voorts is ZBL niet deugdelijk in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

3.6

ECP heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering. Op hetgeen zij in dit kader heeft aangevoerd, zal – voor zover van belang – bij de beoordeling van het geschil worden ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie

4.1

Tijdens de mondelinge behandeling heeft ECP verklaard dat zij per abuis in de aanhef van de dagvaarding ‘ZBL – Zuiderlaan Bulk Liquids BV’ heeft vermeld en dat dit moet worden gelezen als ‘ZBL – Zijderlaan Bulk Liquids BV’. ZBL heeft te kennen gegeven dit als een kennelijke verschrijving te hebben begrepen en hiertegen geen bezwaar te hebben.

4.2

Allereerst dient beoordeeld te worden of tussen Z-Works en ZBL een overeenkomst tot stand is gekomen. Vast staat dat ZBL op 25 april 2019 door middel van een digitale handtekening akkoord heeft gegeven voor het kopen van 2 minuten zendtijd in het programma ‘How it’s done’ op RTL-Z, voor een bedrag van € 3.450,-. ZBL heeft weliswaar betwist dat hiermee een overeenkomst tot stand is gekomen, aangezien de inhoud van de overeenkomst nog nader uitgewerkt diende te worden, maar gelet op de onbetwiste inhoud van het telefoongesprek en de getekende overeenkomst is in elk geval komen vast te staan dat overeenstemming is bereikt over de prijs en de inhoud van de tegenprestatie van
Z-Works, zijnde 2 minuten zendtijd in het programma ‘How it’s done’ op RTL-Z. Dat nog

geen exacte datum en tijdstip van de uitzending bekend was maakt dit niet anders.

4.3

Nu geoordeeld is dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen, en daarmee aan de gestelde voorwaarde is voldaan, wordt aan de beoordeling van de vordering in reconventie toegekomen.

4.4

ZBL heeft gesteld dat haar niet duidelijk is verteld dat zij het gehele factuurbedrag vooraf diende te betalen en dat zij, als dit bekend was geweest, niet met de opdracht zou hebben ingestemd. Op de opdrachtbevestiging staat echter duidelijk vermeld dat betaling vooraf, althans uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum diende plaats te vinden. ZBL heeft hier met het tekenen van de opdrachtbevestiging ook mee ingestemd. Feiten en omstandigheden op grond waarvan geoordeeld moet worden dat bij de totstandkoming van de overeenkomst van de zijde van Z-Works sprake is geweest van bedrog en/of misbruik van omstandigheden, zijn niet komen vast te staan. De in reconventie gevorderde vernietiging van de overeenkomst zal dan ook worden afgewezen.

4.5

Nu tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen, heeft Z-Works het e‑mailbericht van 29 april 2019 van ZBL terecht aangemerkt als een annulering van de overeenkomst. Op grond van artikel 8.1 van de algemene voorwaarden is ZBL dan in beginsel de annuleringskosten verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs. Nu ZBL echter een beroep doet op vernietiging van artikel 8.1 van de algemene voorwaarden, is van belang of de voorwaarden deugdelijk ter hand zijn gesteld. Volgens ZBL is dit niet het geval geweest. In dit verband geldt het volgende. In de getekende opdrachtbevestiging wordt verwezen naar de hoofdpagina van de website van Z-Works. Dit betreft echter geen directe rechtstreekse link naar de pagina waarop de voorwaarden zijn te raadplegen. Evenmin is duidelijk naar welke versie van de voorwaarden wordt verwezen. Dit laatste geldt ook voor de verwijzing naar de (verondersteld) bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam gedeponeerde voorwaarden. Nu daarmee onvoldoende is komen vast te staan dat ZBL redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de toepasselijke algemene voorwaarden, zal de reconventionele vordering tot vernietiging van artikel 8.1 van de algemene voorwaarden worden toegewezen. Z-Works c.q. ECP kan zich hier dan ook niet op beroepen.

4.6

Nu ECP schade vordert als gevolg van de annulering van de opdracht en ZBL heeft aangevoerd dat de gevorderde annuleringskosten niet redelijk zijn, dient voorts beoordeeld te worden of Z-Works als gevolg van de annulering daadwerkelijk schade heeft geleden. Vast staat dat ZBL vrijdag 25 april 2019 aan het eind van de middag met de opdracht heeft ingestemd en deze direct de maandag daarop heeft geannuleerd. ECP heeft weliswaar gesteld dat zij op dat moment de zendtijd reeds had ingekocht en dat dit schade betreft omdat het niet mogelijk was om deze zendtijd te gebruiken voor een andere partij, maar deze stelling is door haar op geen enkele manier onderbouwd. Evenmin heeft zij, ook niet desgevraagd tijdens de mondelinge behandeling, kunnen aangeven uit welke reeds gemaakte kosten de door haar gestelde schade heeft bestaan. Aangezien daarmee niet is komen vast te staan dat Z-Works als gevolg van de annulering daadwerkelijk schade heeft geleden, zullen de in conventie gevorderde hoofdsom en de daarop gebaseerde nevenvorderingen worden afgewezen.

4.7

ECP zal, als de in conventie in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie.

4.8

Nu in reconventie partijen over en weer gedeeltelijk in het (on)gelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten in reconventie worden gecompenseerd.

De beslissing

De kantonrechter:


in conventie:

wijst de vordering af;

veroordeelt ECP in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van ZBL vastgesteld op € 360,- aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

vernietigt artikel 8.1 van de algemene voorwaarden;

compenseert de proceskosten in die zin dat elk van partijen de eigen kosten draagt;

wijst af het méér of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Joele en uitgesproken ter openbare terechtzitting.

590