Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBROT:2020:2873

Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum uitspraak
20-03-2020
Datum publicatie
02-04-2020
Zaaknummer
C/10/593492 / FA RK 20-1888
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

voortzetting crisismaatregel verleend art. 7:7 Wvggz

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM


Team familie

Zaak-/rekestnummer: C/10/593492 / FA RK 20-1888

Betrokkenenummer: [nummer]

Schriftelijke uitwerking van de mondelinge beslissing van 20 maart 2020 betreffende een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:7 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz)

op verzoek van:

de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam, hierna: de officier,

met betrekking tot:

[naam betrokkene] ,

geboren op [geboortedatum betrokkene] te [geboorteplaats betrokkene] , gemeente [gemeente] ,

hierna: betrokkene,

wonende aan het [adres betrokkene] , [woonplaats betrokkene] ,

thans verblijvende in Antes, locatie [locatie] aan de [adres] , [postcode] te Rotterdam,

advocaat mr. T.R. Hüpscher te Rotterdam.

1. Procesverloop

1.1.

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 19 maart 2020, heeft de officier verzocht om voortzetting van de op 18 maart 2020 opgelegde crisismaatregel.


Bij het verzoekschrift zijn de volgende bijlagen gevoegd:

 een afschrift van de beslissing tot het nemen van de crisismaatregel van 18 maart 2020;

 de medische verklaring opgesteld door drs. C. van Tuijl, psychiater, van 18 maart 2020;

 het episode journaal;

 de gegevens over eerder afgegeven machtigingen op grond van de Wet Bopz en de Wvggz.

1.2.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 20 maart 2020.

Bij die gelegenheid zijn (als maatregel tegen het coronavirus) telefonisch gehoord:

 betrokkene met zijn hiervoor genoemde advocaat;

 drs. [naam arts] , arts in opleiding tot psychiater, verbonden aan Antes

 Drs. [naam psychiater] , psychiater, verbonden aan Antes.

1.3.

De officier is niet ter zitting verschenen, omdat hij een nadere toelichting op of motivering van het verzoek niet nodig achtte.

2. Beoordeling

2.1.

Criteria crisismachtiging

2.1.1.

Op grond van artikel 7:7 Wvggz in samenhang gelezen met artikel 7:8 Wvggz kan de rechter op verzoek van de officier met betrekking tot een betrokkene een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel verlenen, indien de burgemeester ten aanzien van deze betrokkene op grond van artikel 7:1 Wvggz een crisismaatregel heeft genomen.

2.1.2.

Gelet op artikel 7:1 lid 1 Wvggz kan deze machtiging slechts worden verleend indien er onmiddellijk dreigend nadeel is, er een ernstig vermoeden bestaan dat het gedrag van betrokkene als gevolg van een psychische stoornis dit dreigend nadeel veroorzaakt en met de crisismaatregel het ernstige nadeel kan worden weggenomen. Daarnaast is de crisissituatie dermate ernstig dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht en is er verzet als bedoeld in artikel 1:4 Wvggz tegen de zorg.

2.1.3.

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat er ten aanzien van betrokkene sprake is van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel, gelegen in het bestaan van of het aanzienlijk risico op ernstig lichamelijk letsel, ernstige verwaarlozing en maatschappelijke teloorgang. Betrokkene ervaart veel en hevige somberheid als gevolg van zijn depressie. Betrokkene uit een passieve doodswens, dit houdt in dat betrokkene het leven niet meer ziet zitten. Betrokkene heeft in de thuissituatie erg weinig voedsel en vocht tot zich genomen met als gevolg dat hij erg vermagerde. Daarnaast bestaat er ambivalentie in het nemen van medicatie. Dit heeft tot opname in een somatisch ziekenhuis geleidt in het kader van de diabetes die betrokkene heeft. Behandelaar is ervan overtuigd dat een deel van de somberheid voortkomt uit een niet goed functionerende schildklier. Medicamenteuze behandeling is nodig om de schildklier weer goed te laten functioneren. Daarna dient te worden onderzocht of er eventueel nog andere achterliggende oorzaken van de depressie zijn. Betrokkene is op dit moment niet in staat zich te verzetten tegen de somberheid en is niet zelfstandig in staat voldoende voedsel en vocht tot zich te nemen. Daarnaast bestaat de kans op tentamen suïcide.

2.1.4.

Vermoed wordt dat dit nadeel wordt veroorzaakt door gedrag dat voortvloeit uit een psychische stoornis, in de vorm van een depressie.

2.1.5.

De crisissituatie is zo ernstig dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht.

2.2.

Verplichte zorg

2.2.1.

Op basis van de medische verklaring en de mondelinge behandeling, acht de rechtbank de volgende in de crisismaatregel genomen vormen van verplichte zorg noodzakelijk om het ernstig nadeel af te wenden:

 het toedienen van medicatie;

 het beperken van de bewegingsvrijheid;

 het uitoefenen van toezicht op betrokkene;

 het opnemen in een accommodatie.

2.2.2.

De overige door de officier verzochte vormen van verplichte zorg worden door de rechtbank niet noodzakelijk geacht, omdat de noodzakelijkheid daarvan niet (afdoende) is gemotiveerd en de behandelaar ter zitting gemotiveerd heeft verklaard dat deze niet nodig zijn om het ernstig nadeel af te wenden.

2.2.3.

Betrokkene verzet zich tegen deze zorg. Er zijn geen minder bezwarende alternatieven die hetzelfde beoogde effect hebben.

2.2.4.

De voorgestelde verplichte zorg is evenredig en naar verwachting effectief. Uit de stukken blijkt dat rekening is gehouden met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om deelname van betrokkene aan het maatschappelijk leven te bevorderen, alsmede met de veiligheid van betrokkene.

2.3.

Gelet op het voorgaande zal een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel worden verleend, welke machtiging een geldigheidsduur heeft van drie weken na heden.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1.

verleent een machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel ten aanzien van [naam betrokkene] voornoemd;

3.2.

bepaalt dat bij wijze van verplichte zorg de maatregelen zoals opgenomen in rechtsoverweging 2.2.1. kunnen worden getroffen;

3.3.

bepaalt dat deze machtiging geldt tot en met 10 april 2020.

Deze beschikking is op 20 maart 2020 mondeling gegeven door mr. D.Y.A. van Meersbergen, rechter, in tegenwoordigheid van mr. C.W. Wapenaar, griffier, en op 25 maart 2020 schriftelijk uitgewerkt en getekend.

Tegen deze beschikking staat het rechtsmiddel van cassatie open.